Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/03/2018

  • Número del document ENS/0446/2018

  • Número de control 18073026

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18073026-2018

Dades del DOGC
  • Número 7580

  • Data 16/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/446/2018, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018.


L'Ordre ENS/85/2011, de 10 de maig, estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat, i preveu que la direcció general competent ha de convocar anualment els premis indicats, elaborar les proves i establir el procediment, els terminis, el model d'inscripció, els llocs i la data de realització de les proves.

Per això,

 

Resolc:

 

—1 Obrir convocatòria pública per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex.

 

—2 Donar publicitat d'aquesta resolució al DOGC, al web del Departament d'Ensenyament (Departament > Premis), al Portal de centres públics i al Portal de centres d'altres titularitats.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 12 de març de 2018

 

Rosa Maria Artigal i Valls

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex

Bases de la convocatòria

 

—1 Requisits dels participants

Poden optar al premi els alumnes que compleixin els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2017-2018.

c) Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

 

—2 Inscripció al Premi

2.1 La sol·licitud d'inscripció l'ha de fer l'alumne telemàticament dins del termini del 28 de maig a l'1 de juny de 2018, a través de l'enllaç que es trobarà disponible al web del Departament d'Ensenyament (Departament > Premis), al Portal de centres públics i al Portal de centres d'altres titularitats. L'alumne accedirà a l'aplicació informàtica amb el seu DNI/NIF/passaport i el seu codi RALC. A la sol·licitud, comprovarà que les dades són correctes i, en cas que no fos així, marcarà la incidència i la comunicarà al centre educatiu. L'alumne podrà descarregar i/o imprimir el document provisional de la seva sol·licitud, consultar l'estat de la sol·licitud i descarregar-se-la una vegada validada. No s'admetran alumnes que es presentin a una seu diferent a aquella que consti a la sol·licitud d'inscripció.

2.2 Els centres han de validar telemàticament les sol·licituds realitzades pels alumnes dins del termini del 4 al 8 de juny, a través de l'enllaç que es trobarà disponible al web del Departament d'Ensenyament (Departament > Premis), al Portal de centres públics i al Portal de centres d'altres titularitats. Hi accedirà amb l'usuari i contrasenya GICAR. Revisaran i corregiran, si escau, les incidències que pugui haver-hi en les dades de l'alumne sol·licitant. Cada centre publicarà la llista d'admesos i exclosos al taulell d'anuncis no més tard de l'11 de juny. La resolució de possibles incidències la realitzarà el centre no més tard del 12 de juny.

2.3 La inscripció no està subjecta a taxa.

 

—3 Data i lloc de realització de les proves

Les proves es realitzaran el dia 26 de juny de 2018, a partir de les 8.30 hores del matí, i tindran lloc simultàniament en els centres següents:

Institut Montserrat (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la A fins a la L) i l'Institut Menéndez i Pelayo (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la M fins a la Z), de Barcelona, per a l'àmbit territorial corresponent al Consorci d'Educació de Barcelona.

Institut Jaume Balmes, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona Comarques, per als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental i per als Serveis Territorials al Baix Llobregat.

Institut Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental.

Institut Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.

Institut Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida.

Institut Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Institut Lluís de Peguera, de Manresa, per als Serveis Territorials a la Catalunya Central.

 

—4 Contingut de les proves

Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s'estructuren de la manera següent:

El primer exercici té dues parts:

Part a: consisteix en la redacció del comentari d'un text literari.

Part b: consisteix en la redacció del comentari d'un text històric.

Una de les parts s'ha de respondre en català i l'altra, en castellà. La durada total d'aquest primer exercici és de 2 h 30 min.

El segon exercici té dues parts:

Part a: consisteix a respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera cursada per l'alumne.

Part b: consisteix a respondre qüestions proposades sobre una de les matèries de modalitat, triada per l'alumne entre les que ha cursat a segon curs de batxillerat amb continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

La durada total d'aquest segon exercici és de 2 h 30 min.

 

—5 Material per a les proves

A la web del Departament d'Ensenyament es publicarà, si escau, el material específic que els alumnes hauran de portar el dia de les proves per a matèries determinades.

 

—6 Puntuació i concessió dels premis

6.1 Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualifiquen de 0 a 10 punts.

6.2 Els alumnes s'ordenaran de major a menor segons la puntuació total obtinguda. La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

6.3 D'acord amb l'Ordre ENS/85/2011, de 10 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat, es poden concedir un màxim de 44 premis, que s'atorgaran a aquells alumnes que hagin obtingut la puntuació més alta.

6.4 En cas d'empat, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

- En primer lloc, la puntuació més alta obtinguda en el primer exercici de les proves (suma de les puntuacions obtingudes en el comentari de text literari i en el comentari de text històric).

- En segon lloc, la puntuació més alta obtinguda en la part b del segon exercici, corresponent a la matèria de modalitat.

 

—7 Tribunals

7.1 Es constituirà un únic tribunal a Catalunya, format per un president o presidenta, un secretari o secretària i almenys cinc vocals nomenats per la Secretaria General del Departament d'Ensenyament, a proposta de la Sub-direcció General de la Inspecció d'Educació, d'entre funcionaris del Departament d'Ensenyament que exerceixin la funció inspectora o docent, i que siguin especialistes en els ensenyaments respectius. El president o presidenta del tribunal serà un membre de la Inspecció d'Educació. Es nomenarà el mateix nombre de membres suplents. En el cas d'un nombre elevat de participants, els vocals suplents col·laboraran amb els titulars en les tasques de vigilància i correcció. En aquest cas, els vocals suplents tindran dret a percebre les assistències que preveu la base 7.3.

7.2 El president o presidenta del tribunal està facultat per resoldre les incidències que, si s'escau, sorgeixin per l'aplicació d'aquesta Resolució.

7.3 Els membres del tribunal tenen dret a les assistències que preveu el capítol V del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008).

 

—8 Resultats i publicitat

Un cop qualificades les proves i fets públics els resultats als centres on es realitza la prova i als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, el tribunal trametrà a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat l'acta en què constin les qualificacions obtingudes pels alumnes. La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat proposarà la publicitat al DOGC dels alumnes premiats i al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

Els centres a què pertanyin els alumnes premiats tenen l'obligació d'anotar-ne l'obtenció a l'expedient acadèmic.

 

—9 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Premis i concursos de la Secretaria de Polítiques Educatives, que té per finalitat la tramitació i la resolució de les convocatòries de premis que gestionen els òrgans que depenen de la Secretaria de Polítiques Educatives. S'hi poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria de Polítiques Educatives (Via Augusta, 202-226; 08021 - Barcelona).

 

—10 Comunicació al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat comunicarà al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport la relació dels alumnes que hagin obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat, per tal que puguin optar al Premi Nacional de Batxillerat, d'acord amb la convocatòria general que es fa per a tot l'Estat.

Amunt