Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret llei

  • Data del document 09/03/2018

  • Número del document 002/2018

  • Número de control 18071089

  • Organisme emissor Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials

    CVE CVE-DOGC-A-18071089-2018

Dades del DOGC
  • Número 7577

  • Data 13/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Afectacions
Afectacions passives (2)
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).


La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent Decret llei.

 

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va disposar, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes esmentat.

Mitjançant l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va disposar l'abonament, en l'exercici 2015, de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents, objecte de supressió el mes de desembre de 2012.

En aplicació del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, i de l'Acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a abonar, en els exercicis 2016 i 2017, la quantitat que correspon a 38 i 63 dies, respectivament, pel mateix concepte.

Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, s'aprecia la necessitat urgent d'adoptar la mesura legal que ha de permetre la recuperació immediata del darrer tram de l'import que es va deixar de percebre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012 al personal al servei del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La implementació d'aquesta mesura es considera inajornable per fer possible l'abonament parcial d'aquesta retribució extraordinària dins d'aquest exercici amb el pressupost actualment prorrogat, per la voluntat explícita d'avançar en l'eficàcia i l'eficiència dels serveis públics i, de forma compatible amb el compliment de les regles fiscals, compensar l'esforç sostingut dels empleats públics les retribucions dels quals han estat reduïdes, circumstància que ha afectat les seves condicions de treball de manera significativa en aquests darrers exercicis.

Vista la disposició addicional divuitena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017;

Vistos l'Acord de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i la Resolució 7/XI, de 20 de gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats que es van deixar de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i d'altres drets laborals dels empleats públics;

Vist l'article 5 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, en virtut del com el Consell de Ministres assumeix les funcions i competències que corresponen al Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, previstes en la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i en les altres disposicions autonòmiques que resultin d'aplicació;

Per tot això, fent ús de l'autorització continguda a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre d'Hisenda i Funció Pública i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 9 de març de 2018,

 

Disposo:

 

Article únic. Recuperació d'una part de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

1. En l'exercici 2018, el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb exclusió del personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya, percebrà la quantitat equivalent al 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i criteris establerts a l'Acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

L'abonament es farà d'ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció corresponent a la quantitat equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d'abril de 2017.

3. En els casos en què es percebin o s'hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució d'una sentència o d'altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies, si s'escau, les quantitats resultants seran objecte d'adequació.

4. D'acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s'imputaran a l'any 2018.

 

 

Disposició final primera. Habilitacions.

1. S'habilita els departaments competents en matèria de funció pública i d'economia i hisenda perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l'efectivitat i el control d'aquest Decret llei.

2. S'habilita el Departament d'Ensenyament perquè retorni al personal a què es refereix l'Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, d'adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 2012, una quantitat equivalent a tots els efectes a la que estableix aquest Decret llei per al personal funcionari docent no universitari.

 

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Decret llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado. També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Madrid, 9 de març de 2018

 

(Art. 7 RD 944/2017, de 27 d'octubre)

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials

 

Cristóbal Montoro Romero

Ministre d'Hisenda i Funció Pública

Amunt