Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/03/2018

  • Número del document VEH/0406/2018

  • Número de control 18067037

  • Organisme emissor Agència Tributària de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18067037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7576

  • Data 12/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/406/2018, d'1 de març, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any 2018.


L'Agència Tributària de Catalunya (en endavant, ATC) és l'entitat encarregada de l'aplicació tributària dels tributs propis i cedits a la Generalitat en el marc de l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

L'activitat de l'ATC es fonamenta, tal com recull l'article 211.3 del Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, d'1 d'agost, en els principis de legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l'aplicació dels tributs, amb ple respecte als drets i les garanties dels ciutadans; en la lluita contra les diferents formes de frau fiscal, i en el servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d'assistència als contribuents, per reduir al mínim els costos de tramitació i per facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

Les seves actuacions es porten a terme en coordinació i cooperació amb la resta d'administracions tributàries; amb la col·laboració social i institucional dels col·legis professionals, altres corporacions de dret públic i associacions professionals de l'àmbit tributari a fi de facilitar al màxim als contribuents l'acompliment de llurs obligacions i deures tributaris; amb l'adaptació de manera continuada als canvis de l'entorn econòmic i social i atenció a les noves necessitats dels ciutadans; amb transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits d'activitat, en particular en matèria de la lluita contra el frau, i amb la desconcentració d'actuacions amb eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la seguretat i la confidencialitat de les dades.

L'ATC ha apostat, des de l'inici de les seves activitats, per la millora contínua dels nous instruments jurídics i tècnics que han de permetre exercir de manera satisfactòria les tasques de control de l'acompliment de les obligacions fiscals dels ciutadans, i també en l'àmbit de la prevenció del frau fiscal.

Amb aquesta finalitat, l'ATC té previst per a l'any 2018, implementar el mitjà de comprovació regulat a l'article 57.1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que consisteix en l'estimació del valor real de determinats béns immobles de naturalesa urbana, mitjançant l'aplicació dels coeficients publicats als valors cadastrals. Aquesta mesura permetrà que l'ATC comprovi de manera més àgil i eficient els expedients en què es produeixin discrepàncies de valor. Així mateix, amb aquest mitjà de comprovació es proporcionarà al contribuent una major seguretat jurídica, ja que coneixerà el valor que l'Administració tributària ha assignat al bé amb anterioritat a la presentació de l'autoliquidació.

Amb aquesta Resolució, l'ATC compleix amb l'obligació establerta per la normativa tributària d'elaborar anualment un pla de control tributari, que té caràcter reservat, tot i que no s'impedeix que es facin públics els criteris generals que l'informen. Aquesta obligació es recull a l'article 116 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i també a l'article 170 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

El Pla de control tributari per a l'any 2018 s'emmarca dins la programació anual definida en el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018, aprovat el 21 d'abril de 2015, i constitueix una eina fonamental per a la detecció i correcció del frau, i la posterior recaptació dels deutes que en resulten.

Per a la planificació i disseny de les actuacions de prevenció i reducció del frau, l'ATC farà l'explotació i el tractament de les dades de què disposa mitjançant una unitat especialitzada, encarregada de dirigir, impulsar, coordinar i executar accions en matèria de creuament de dades i des d'una visió de governança.

L'objectiu de les mesures incorporades en el Pla de control tributari és assegurar l'acompliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents i reduir així la bretxa fiscal (tax gap). Així, la principal funció, però no l'única, consisteix a determinar i definir les àrees de risc sobre les quals s'ha d'actuar per prevenir i combatre el frau fiscal. Aquest objectiu comporta una acurada anàlisi prèvia de les seves diferents manifestacions a partir de la qual definir les àrees que requereixen una atenció prioritària i, posteriorment, programar les actuacions que cal realitzar per aconseguir l'objectiu establert amb la màxima eficàcia i eficiència, optimitzant els recursos humans i materials disponibles.

D'una banda, es determina que els plans d'inspecció, els mitjans informàtics de tractament d'informació i els altres sistemes de selecció dels obligats tributaris que hagin de ser objecte d'actuacions inspectores han de tenir caràcter reservat, no poden ser objecte de publicitat o de comunicació ni s'han de posar de manifest als obligats tributaris ni als òrgans aliens a l'aplicació dels tributs.

D'altra banda, i en relació amb la necessitat de coordinar actuacions en matèria de tributs cedits, la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, estableix la col·laboració entre administracions.

La col·laboració interadministrativa ha de permetre acomplir de manera eficaç i eficient les funcions encomanades a l'ATC. Resulten fonamentals per assolir amb èxit les fites assenyalades, l'intercanvi d'informació de caràcter tributari, l'accés a les bases de dades de les administracions tributàries, així com l'elaboració d'estratègies i el disseny d'actuacions que es desenvolupin de manera conjunta.

En el marc de Tributs de Catalunya es volen aconseguir sinergies que possibilitin l'acompliment dels objectius de manera més eficaç i eficient.

En vista d'aquestes circumstàncies, el Pla de control tributari de l'ATC per a l'exercici 2018 està integrat per:

a) Els criteris generals del Pla, que es fan públics mitjançant aquesta Resolució, on es fixen i es defineixen les principals àrees i també les línies generals d'actuació que hi corresponen.

b) Els plans parcials de cadascuna de les àrees que tenen responsabilitat en el control tributari, com són la gestió tributària, la inspecció tributària i la recaptació, que tenen caràcter reservat, d'acord amb l'article 116 de la Llei general tributària. Cada pla parcial configura el desenvolupament dels procediments i les línies d'actuació que han de seguir cadascuna d'elles, amb una previsió tant de les actuacions com dels objectius i prioritats que s'han d'executar durant l'exercici.

Amb aquesta finalitat, i d'acord amb els articles 212.2 del Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, d'1 d'agost, i 18.2.b) del Decret 279/2007, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Tributària de Catalunya,

 

Resolc:

 

1. Aprovar el Pla de control tributari de l'ATC per a l'any 2018 i donar publicitat als criteris generals que l'integren.

 

2. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de març de 2018

 

Albert Castellanos Maduell

President

 

 

Annex

Criteris generals que integren el Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya

 

El Pla de control tributari de l'ATC s'estructura en les següents àrees:

1. Actuacions de comprovació de gestió tributària

2. Actuacions de la inspecció tributària

3. Actuacions de control de recaptació

 

1. Actuacions de comprovació de gestió tributària

A. Consideracions generals

El Pla de gestió tributària recull les actuacions de verificació, comprovació i control que han de desenvolupar els òrgans de gestió durant l'exercici 2018. Les actuacions de control en l'àmbit de gestió tributària s'encaminen bàsicament al seguiment dels no-declarants i a la comprovació de les declaracions tributàries presentades. El control s'estén a la comprovació dels diferents elements de l'obligació tributària i a la seva quantificació.

S'ha de tenir present que per portar a termes les actuacions de control, aquestes es formalitzaran en el marc dels principals procediments que integren la gestió tributària, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 58/2003, general tributària i, en particular, tot i que no exclusivament, amb els procediments següents:

- Procediment de verificació de dades, quan es detectin errors en les declaracions i autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.

- Procediment de comprovació limitada, quan s'hagin de comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i la resta de circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

- Procediment de comprovació de valors, quan correspongui verificar l'adequació dels valors declarats pels contribuents, d'acord amb els mitjans previstos a l'article 57 de la Llei general tributària.

Dintre d'aquestes actuacions de gestió, les funcions de control s'estructuren en les activitats administratives següents:

- Control de la recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades i resta de documents amb transcendència tributària.

- Comprovació de les devolucions previstes en la normativa tributària.

- Control del reconeixement i de la procedència dels beneficis fiscals, d'acord amb la normativa procedent.

- Control de l'acompliment de l'obligació de presentar declaracions tributàries i altres obligacions formals.

Finalment, i com a resultat de les actuacions dutes a terme, a banda de l'emissió de les liquidacions complementàries que se'n derivin, s'iniciaran els procediments sancionadors corresponents, d'acord amb el que preveu la normativa tributària.

B. Actuacions en el marc dels procediments de gestió tributària

Els objectes d'actuació són els tributs cedits i propis gestionats per l'ATC.

a) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

En general, la verificació i comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents, referents a documents notarials, judicials, administratius o privats.

La revisió dels documents que continguin negocis jurídics sotmesos a qualsevol de les modalitats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que no hagin estat autoliquidats i dels quals l'ATC n'hagi tingut coneixement mitjançant els índexs notarials o la informació subministrada pels diferents col·laboradors socials.

La comprovació de les autoliquidacions en què siguin aplicades algunes de les bonificacions o de les tarifes reduïdes que preveu la normativa.

La comprovació i el control dels documents qualificats d'exempts, no subjectes o exempts pels contribuents.

La revisió dels expedients en què es va aplicar la bonificació del 70% de la base imposable corresponent a adquisicions d'habitatges per part d'empreses immobiliàries amb la finalitat de revendre'ls posteriorment en les condicions legalment establertes, prenent en consideració la modificació normativa introduïda per l'article 37 de la Llei 16/2008, de 23 desembre, de mesures fiscals i financeres.

La comprovació i control de les autoliquidacions presentades arran dels contractes de lloguer de finques urbanes.

La revisió de les autoliquidacions presentades arran de la transmissió de vehicles de transport usats, verificant l'acompliment dels requisits legalment establerts per aplicar l'exempció de l'impost o la no-subjecció en el supòsit de les transmissions efectuades bé a favor d'empresaris que tenen com a activitat habitual la compravenda de vehicles usats o bé per empresaris o professionals que transmeten els vehicles afectes a l'activitat professional o industrial desenvolupada, i també la verificació i comprovació de les bases declarades en les autoliquidacions.

En relació amb els negocis jurídics de transmissió de béns mobles i immobles mitjançant subhasta, es procedirà al control dels fets imposables no declarats i a la comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.

El control i comprovació dels fets imposables derivats de les transaccions d'or i pedres precioses i semiprecioses efectuades entre els particulars i les empreses del sector.

Control sobre empreses dedicades a l'adquisició a particulars de béns mobles usats per a la seva posterior revenda.

El desenvolupament d'activitats de control i creuament de la informació obtinguda a partir de tercers respecte de les transmissions de béns mobles usats per particulars realitzades per internet.

La comprovació i el control de l'aplicació de la renúncia a l'exempció de l'IVA establerta a l'art. 20.1.22 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit en relació amb els segons i posteriors lliuraments d'edificacions, inclosos els terrenys on estiguin situades, quan es produeixin després que se n'hagi finalitzat la construcció o rehabilitació, amb especial atenció a les transmissions de grans edificacions i edificis singulars.

El control i revisió del compliment de les obligacions tributàries derivades dels expedients relatius a les concessions administratives o negocis jurídics que impliquin atorgament de facultats de gestió de serveis públics o atribució d'ús privatiu o aprofitament especial de domini o ús públic, i procedir a la regularització de la situació tributària del concessionari o beneficiari si correspon.

El control i comprovació dels expedients relatius a la divisió de la cosa comuna i extinció del condomini.

b) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre successions i donacions

En general, la verificació i comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents dels exercicis no prescrits.

El desenvolupament d'activitats de control i creuament de la informació obtinguda a partir de tercers respecte de les defuncions produïdes en l'àmbit territorial d'actuació de l'Agència, així com la comprovació dels indicis de la producció de fets imposables de l'impost derivats de l'anàlisi de bases de dades d'informació tributària.

La comprovació del valor de la massa hereditària declarada i del valor dels béns que la integren que hagi estat declarat en l'impost sobre el patrimoni.

El control i comprovació dels béns que d'acord amb la normativa que regula l'impost de successions, s'han d'addicionar a la participació individual de cada causahavent.

La revisió i comprovació dels expedients en què es declaren càrregues, deutes i despeses d'import superior al que resulta habitual, i també d'aquells en què s'apliquen reduccions i bonificacions.

La revisió dels expedients en què es va aplicar la reducció per adquisició de l'habitatge habitual del causant, verificant l'acompliment del requisit de manteniment en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant.

El control i comprovació dels supòsits en què s'hagi produït la subrogació de béns bonificats per la normativa.

La revisió dels expedients en què s'aplica la reducció decennal.

La revisió dels expedients en què s'autoliquiden consolidacions de domini.

La comprovació i el control dels documents qualificats com a prescrits pels contribuents.

El control i seguiment de les sol·licituds de pròrroga efectuades, i també d'altres supòsits en què sigui procedent la suspensió de terminis.

La comprovació i control de les autoliquidacions presentades arran de la donació d'un habitatge que ha de constituir el primer habitatge individual o bé la donació de diners destinats a adquirir el primer habitatge habitual.

La revisió de les autoliquidacions presentades arran de la donació diners per constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o participacions en entitats, verificant l'acompliment del requisit de manteniment durant el termini de cinc anys, tant de l'exercici de les funcions de direcció pel donatari, com del manteniment dels béns en el seu patrimoni.

La revisió dels expedients en què sigui procedent l'acumulació de donacions.

c) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre el patrimoni

La comprovació de la situació tributària d'aquells contribuents que, tot i tenir l'obligació de presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni a Catalunya, no ho van fer, així com el requeriment formal perquè compleixin la seva obligació.

La comprovació de la situació tributària dels contribuents en què es produeixen discrepàncies entre el patrimoni declarat i el calculat en base a d'altra informació obtinguda per l'ATC.

El control i seguiment dels supòsits de deslocalització de contribuents amb la finalitat d'eludir el pagament d'aquest impost, així com el desenvolupament de les actuacions derivades de la declaració extraordinària de béns a l'estranger.

El control i seguiment dels supòsits de no declaració del dret de crèdit per part de la persona física prestadora.

d) Criteris d'actuació prioritària en relació amb la tributació sobre el joc

En general, la comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.

La realització dels requeriments de presentació d'autoliquidacions a no declarants, i també les liquidacions complementàries i expedients sancionadors que en el seu cas corresponguin.

La revisió i control de les autoliquidacions presentades per la celebració del joc del bingo electrònic, d'acord amb la informació de què disposa l'ATC.

e) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre el gravamen de protecció civil

La comprovació i control de l'acompliment de les obligacions tributàries derivades de la regulació de les diferents activitats econòmiques sotmeses al gravamen de protecció civil.

La realització dels requeriments de presentació d'autoliquidacions a no declarants, i també les liquidacions complementàries i expedients sancionadors en relació amb els incompliments de l'obligació tributària en l'impost sobre el gravamen de protecció civil.

f) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre grans establiments comercials

Els requeriments de sol·licituds d'alta en el cens dels contribuents que, tot i complir els requisits de subjecció a l'impost, no han regularitzat la seva situació censal.

Per a fets imposables meritats a partir de l'1 d'abril de 2018, la comprovació de la situació d'aquells contribuents que, malgrat tenir l'obligació de presentar l'autoliquidació de l'impost, no ho hagin fet, i la comprovació de les autoliquidacions presentades.

g) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre estades en establiments turístics

La comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.

La realització dels requeriments de presentació d'autoliquidacions a no declarants, i l'emissió de les liquidacions complementàries.

La verificació i el control de la correcta identificació dels establiments i equipaments, en les actuacions amb l'ATC, d'acord amb el que preveu l'article 37 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de creació de l'impost, i l'inici, si escau, del corresponent procediment sancionador.

h) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics

La comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.

La revisió dels elements determinants de la base imposable, a partir del creuament amb les dades de què disposa l'ATC.

i) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre begudes ensucrades envasades

La comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.

La revisió dels elements determinants de la base imposable, a partir del creuament amb les dades de què disposa l'ATC.

El control del compliment de l'obligació de presentació de les declaracions informatives per part dels distribuïdors i contribuents, i l'inici, si escau, del corresponent procediment sancionador.

j) Criteris d'actuació prioritària en relació amb altres tributs

La comprovació de l'acompliment de les obligacions tributàries derivades dels següents impostos:

- Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial

- Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria

- Impost sobre els habitatges buits

- Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

En tots els casos, la prioritat és el control del no-declarant i l'ampliació del cens d'obligats tributaris respectiu així com la comprovació i verificació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.

La realització d'actuacions de comprovació de les obligacions tributàries dels contribuents, s'estendrà als nous tributs que puguin ser creats mitjançant llei del Parlament de Catalunya i els quals entrin en vigor durant l'exercici 2018.

 

2. Actuacions de la inspecció tributària

A. Consideracions generals

El Pla de la inspecció tributària recull les actuacions inspectores que els òrgans de la inspecció tributària de l'ATC han de realitzar durant l'exercici 2018. Les actuacions que es desenvolupen estan dirigides fonamentalment al descobriment de supòsits de fet de les obligacions tributàries que siguin desconeguts per l'Administració, a la comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels obligats tributaris i a la comprovació de valors dels elements bàsics i determinants del fet imposable.

És per això que l'activitat dels òrgans inspectors de l'ATC s'orienta a la consecució de dos objectius bàsics: la correcció dels incompliments tributaris realitzats i la prevenció dels que es puguin produir en el futur.

En aquest sentit i per tal d'assolir els seus objectius, les funcions inspectores es realitzaran, principalment i segons es consideri més oportú, mitjançant procediments d'inspecció, de comprovació limitada, de comprovació de valors, així com a través de requeriments d'informació amb transcendència tributària.

B. Actuacions en el marc dels procediments d'inspecció

A nivell quantitatiu i qualitatiu, es recullen les actuacions bàsiques sobre els tributs cedits i propis, com ara:

a) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre successions i donacions

Actuacions encaminades a detectar la manca de tributació deguda a canvis de domicili que no suposen alteració dels punts de connexió i deslocalitzacions a territoris de fiscalitat avantatjosa en coordinació i col·laboració amb altres administracions públiques.

Al llarg del 2018 s'ampliarà el nombre de contribuents proposats a partir d'un major nombre de riscos fiscals detectats com a conseqüència de les actuacions iniciades al 2017.

La investigació i comprovació en relació amb els expedients que presentin l'aplicació o la sol·licitud de reduccions per la transmissió mortis causa o entre vius d'empreses individuals i participacions en societats.

De manera preferent, la investigació es referirà als expedients que facin referència a la transmissió de societats i empreses que siguin titulars de béns no afectes a una activitat econòmica, així com al control i revisió de l'acompliment del requisit de manteniment durant el termini legalment establert.

La investigació de les herències en què es detecti l'existència de béns i drets propietat del causant que s'hagin omès en la declaració de la massa hereditària.

La investigació de les herències que no han estat objecte de presentació per part dels hereus instituïts amb independència que no hagin acceptat l'herència.

Intensificar la comprovació de la utilització abusiva de tarifes bonificades en supòsits no previstos per la norma.

Regularització en altres impostos relacionats, com l'impost de patrimoni, com a conseqüència de les actuacions desenvolupades respecte de l'impost de successions i donacions, per tal de garantir un tractament global de la tributació dels obligats tributaris.

b) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre el patrimoni

Actuacions encaminades a detectar la manca de tributació deguda a canvis de domicili que no suposen alteració dels punts de connexió i deslocalitzacions a territoris de fiscalitat avantatjosa en coordinació i col·laboració amb altres administracions públiques.

Al llarg del 2018 s'ampliarà el nombre de contribuents proposats a partir d'un major nombre de riscos fiscals detectats com a conseqüència de les actuacions iniciades al 2017.

La investigació i comprovació de les autoliquidacions presentades en les quals apareguin indicis d'una aplicació de les exempcions, amb especial atenció a les empreses individuals i participacions en societats.

La investigació i comprovació de la situació tributària dels contribuents no declarants de l'impost sobre el patrimoni que, d'acord amb la informació disponible, es posa de manifest la tinença de titularitats patrimonials que han de ser objecte de tributació.

La investigació de persones físiques titulars de participacions en societats tenidores de béns no afectes com participacions en institucions d'inversió col·lectiva declarades incorrectament com a exemptes.

La investigació i comprovació de persones físiques que havent declarat l'existència de titularitats de béns i drets a l'estranger es detectin inconsistències amb el patrimoni que s'hagués hagut de declarar.

La investigació i comprovació de persones jurídiques que declaren la titularitat de béns i drets a l'estranger que incideix en el patrimoni de les persones físiques com a titulars de les seves participacions, posant de manifest inconsistències patrimonials o béns no afectes.

La investigació de persones físiques titulars en última instància d'estructures societàries que presentin indicis d'ocultació de béns no afectes a una activitat econòmica.

c) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

La investigació dels fets imposables no declarats derivats de la compravenda d'amarradors de ports esportius.

La investigació i comprovació de les transmissions i negocis jurídics en els quals apareguin indicis d'una renúncia indeguda a l'exempció de l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

La investigació i comprovació de les transmissions de valors que hagin aplicat incorrectament l'exempció d'acord amb l'article 314 RDL 4/2015, de 23 d'octubre, pel què s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.

d) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre les estades en establiments turístics

La investigació i la comprovació, amb caràcter preferent, de la situació d'aquells contribuents que utilitzen plataformes col·laboratives de lloguer i no declaren correctament els ingressos derivats del lloguer dels habitatges d'ús turístic.

e) Criteris d'actuació prioritària en relació amb l'impost sobre grans establiments comercials i el gravamen de protecció civil

La investigació i la comprovació de la situació d'aquells contribuents que, tenint l'obligació de presentar la declaració de l'impost, no ho hagin fet, i la comprovació de les autoliquidacions presentades, en coordinació amb els òrgans de gestió tributària.

f) Criteris d'actuació prioritària en relació amb la tributació sobre el joc

La comprovació de les autoliquidacions presentades pels casinos i la investigació d'acord amb la informació obtinguda d'altres entitats o òrgans que impliquin, en el seu cas, fets imposables o bases imposables no declarades en els diferents tributs sobre el joc, en coordinació amb els òrgans de gestió tributària.

 

3. Actuacions de control de recaptació

A. Consideracions generals

El Pla de recaptació recull les actuacions de gestió recaptatòria que els òrgans de recaptació de l'ATC han de desenvolupar durant l'exercici 2018.

Les actuacions que es desenvoluparan tindran caràcter extensiu i es referiran a accions de gestió recaptatòria per a tot tipus de deutes i per a tots els obligats al pagament.

Les àrees d'actuació són tots els tributs cedits i propis i els altres ingressos de dret públic la recaptació dels quals l'ATC tingui encomanada.

B. Actuacions en el marc dels procediments de recaptació

a) Criteris d'actuació prioritària en relació amb els procediments generals de recaptació

El seguiment del procediment d'ingrés mitjançant les entitats col·laboradores autoritzades, controlant-ne el desenvolupament correcte i, en el seu cas, la liquidació dels corresponents interessos de demora.

El control del sistema de compensació de deutes i crèdits tributaris.

El control i seguiment dels expedients de compensació de deutes a entitats de caràcter públic.

El control de la gestió d'ajornaments i fraccionaments, avaluant la recuperació de l'ingrés del deute i la liquidació dels interessos corresponents.

El control i seguiment dels pagaments en espècie dels deutes tributaris dels contribuents, ja sigui en béns del patrimoni cultural o bé en béns immobles integrants de l'herència del causant.

La compareixença i el control de les situacions concursals comunicades pels jutjats mercantils en què l'Administració tributària de Catalunya acredita l'existència de deutes dels obligats tributaris pendents de cobrament. Especialment en la fase inicial, de comunicació de deute, de compliment de conveni i seguiment de la fase de liquidació.

Impuls de les actuacions de recaptació amb els successors dels obligats al pagament, en els termes previstos a l'article 127 del Reglament general de recaptació.

El control dels expedients que tenen suspès el procediment de recaptació.

b) Criteris d'actuació prioritària en relació amb els procediments de recaptació en via executiva

L'execució i desenvolupament de les actuacions de l'ATC en matèria de recaptació executiva d'ingressos de dret públic, tant els que tinguin origen a la pròpia ATC com dels que provinguin de deutes de departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit, diputacions, Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments i consells comarcals, que hagin encarregat a l'ATC aquestes actuacions mitjançant conveni de col·laboració o encàrrec de gestió, dins del marc de Tributs de Catalunya.

La coordinació amb les administracions tributàries amb les quals l'ATC tingui conveni per a la recaptació d'ingressos de dret públic, en relació amb els deutes que l'ATC els pugui trametre.

La intensificació de les actuacions per a l'obtenció d'informació respecte de béns i drets de titularitat dels deutors, per al cobrament dels deutes en via executiva.

L'impuls de les actuacions de recaptació en l'àmbit de la derivació de responsabilitat, i subhastes.

El control i execució de les garanties ofertes pels contribuents i, en especial, de les fiances dipositades en relació amb les empreses del sector del joc.

La realització de les mesures cautelars corresponents per assegurar la recaptació de les liquidacions d'acord amb la normativa.

Amunt