Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/03/2018

  • Número del document ENS/0405/2018

  • Número de control 18067065

  • Organisme emissor Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

    CVE CVE-DOGC-A-18067065-2018

Dades del DOGC
  • Número 7575

  • Data 09/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/405/2018, de 6 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria, i les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per a l'ensenyament d'educació primària (Resolució de 6 de març, publicada al BOE núm. 60, de 9 de març).


L'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 estableix el model d'interès públic com a garantia del dret de totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.

El sistema educatiu de Catalunya, entès com a servei d'interès general d'acord amb l'Estatut, ha de permetre que tots els centres sostinguts amb fons públics, que conformen centres públics i centres privats concertats, treballin junts amb uns objectius compartits des de la cooperació i la coresponsabilitat, tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten.

L'article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Govern ha de garantir la gratuïtat de l'escolarització dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2. de l'esmentada llei i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, d'acord amb la programació educativa.

Per Resolució ENS/1297/2014, de 3 de juny (DOGC núm. 6641, de 11.6.2014), es va elevar a definitiva la Resolució ENS/555/2014, de 18 de febrer (DOGC núm. 6583, de 17.3.2014), per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria per un període de quatre cursos escolars i per als ensenyaments d'educació primària per un període de sis cursos escolars a comptar a partir de l'inici del curs escolar 2014-2015. Per tant, a la fi del curs 2017-2018 finalitza la durada dels concerts educatius d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria i procedeix la seva renovació per un període de quatre cursos escolars.

D'acord amb el que disposa el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres que vulguin renovar o modificar els seus concerts educatius ho sol.licitaran al Departament d'Ensenyament.

D'altra banda, pel que fa a l'educació primària, procedeix resoldre les modificacions dels concerts educatius d'aquells centres que ho han sol·licitat.

Analitzades les sol·licituds presentades, les dades i les previsions de les quals es pot disposar abans de la preinscripció dels alumnes per al curs 2018-2019, cal procedir, dins el que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació; la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; el Decret 56/1993, de 23 de febrer, abans esmentat, i la resta de normativa aplicable, a l'aprovació provisional de les renovacions dels concerts educatius d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria i a les modificacions dels concerts educatius d'educació primària dels centres privats concertats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, i d'acord amb el Reial Decret 417/2016, 3 de novembre, pel qual es nomenen Ministres del Govern, actuant d'acord amb l'autorització continguda en l'article 6 i en l'apartat sise de l'annex del Reial Decret 944/2017, 27 d'octubre, pel qual el Govern de la Nació crea i designa als órgans i a les autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern, a I'Administració de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, autoritzades per I'Acord del Ple del Senat, 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució,

 

Resolc:

 

-1 Aprovar amb caràcter provisional, les renovacions dels concerts educatius d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria dels centres privats concertats que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, amb les unitats i el calendari que per a cada cas s'especifiquen, per un període de quatre cursos escolars, a comptar a partir de l'inici del curs 2018-2019.

 

-2 Aprovar amb caràcter provisional, les modificacions dels concerts educatius d'educació primària dels centres privats concertats que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, amb les unitats i el calendari que per a cada cas s'especifiquen, per un període de dos cursos escolars, a comptar a partir de l'inici del curs 2018-2019.

 

-3 Les unitats dels concerts aprovades provisionalment hauran de tenir un mínim de 20 alumnes per a l'educació infantil de segon cicle i l'educació primària i de 25 per a l'educació secundària obligatòria, per tal de confirmar la seva concertació.

Això no obstant, es podrà considerar la relació mitjana alumnes/unitat diferent de la determinada tenint en compte la ràtio existent per als centres educatius públics de la zona i la ubicació del centre en zones rurals o suburbanes.

 

-4 D'acord amb el que disposen els apartats 1,4 i 5 de l'article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, un cop finalitzat el període de preinscripció d'alumnes per al curs 2018-2019, i en funció de les dades de preinscripció, el Departament d'Ensenyament, abans que s'iniciï el període de matriculació, emetrà la resolució definitiva de la renovació dels concerts educatius per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria i de la modificació dels concerts educatius per als ensenyaments d'educació primària, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Als centres que no hagin assolit la relació esmentada al punt anterior, se'ls denegarà amb caràcter definitiu la renovació o la modificació.

 

-5 La concessió d'aquestes renovacions i modificacions dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210 i l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000200/4210, del pressupost de l'any 2017 prorrogat per a l'any 2018.

 

-6 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOCG, la qual es resoldrà en la resolució indicada a l'apartat 4, que aprovarà amb caràcter definitiu la renovació dels concerts educatius.

 

Madrid, 6 de març de 2018

 

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministre d'Educació, Cultura i Esport

 

 

Annex 1

 

EINF: educació infantil de segon cicle.

EINF: N1 – N2 – N3.

N1: unitats concertades de primer curs d'educació infantil de segon cicle.

N2: unitats concertades de segon curs d'educació infantil de segon cicle.

N3: unitats concertades de tercer curs d'educació infantil de segon cicle.

 

EPRI: educació primària.

EPRI: U1 – U2 – U3 – U4 – U5 – U6.

U1: unitats concertades de primer curs d'educació primària.

U2: unitats concertades de segon curs d'educació primària.

U3: unitats concertades de tercer curs d'educació primària.

U4: unitats concertades de quart curs d'educació primària.

U5: unitats concertades de cinquè curs d'educació primària.

U6: unitats concertades de sisè curs d'educació primària.

 

ESO: educació secundària obligatòria.

ESO: G1- G2 – G3 – G4.

G1: unitats concertades de primer curs d'educació secundària obligatòria.

G2: unitats concertades de segon curs d'educació secundària obligatòria.

G3: unitats concertades de tercer curs d'educació secundària obligatòria.

G4: unitats concertades de quart curs d'educació secundària obligatòria.

 

USD: unitats sol·licitades denegades.

 

Causes de denegació (CD):

 

(1) El nombre d'unitats autoritzades és inferior al nombre d'unitats sol·licitades i segons el que disposa l'article 3 del Decret 56/1993, sobre concerts educatius i l'article 5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, és requisit imprescindible que els centres concertats estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments que constitueixen l'objecte del concert.

 

(2) D'acord amb el que estableix l'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les previsions de necessitats d'escolarització del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, del municipi on està ubicat el centre, no justifiquen la concertació de les unitats sol·licitades, atès que és suficient l'oferta de llocs escolars que presenten els centres sostinguts amb fons públics del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, el municipi.

 

(3) La concertació d'ensenyaments obligatoris s'efectua de forma progressiva des de les unitats dels cursos inferiors, en consonància amb el que preveu la disposició transitòria 16 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació.

 

(4) El centre no disposa d'autorització per impartir l'ensenyament objecte del concert i segons el que disposa l'article 3 del Decret 56/1993, sobre concerts educatius i l'article 5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, és requisit imprescindible que els centres concertats estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments que constitueixen l'objecte del concert.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Abat Oliba-Loreto.

Codi: 08004559.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Abat Oliba-Spínola.

Codi: 08010641.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Acis-Artur Martorell.

Codi: 08006945.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Adela de Trenquelleón.

Codi: 08011199.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Alfageme.

Codi: 08003701.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Aloma.

Codi: 08014358.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Amor de Dios.

Codi: 08008531.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Arrels.

Codi: 08007603.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Asunción de Nuestra Señora.

Codi: 08011606.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Augusta.

Codi: 08057084.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Betània-Patmos.

Codi: 08004511.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Bon Pastor.

Codi: 08008401.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Camí II.

Codi: 08051021.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Canigó.

Codi: 08003993.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Carles Riba.

Codi: 08063497.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Casp-Sagrat Cor de Jesús.

Codi: 08005199.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 5-5-5-5.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Castro de la Peña.

Codi: 08013706.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Centre Educatiu Projecte.

Codi: 08037139.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Cintra.

Codi: 08059411.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Claret.

Codi: 08010501.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Closa.

Codi: 08014097.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Cor de Maria-Sabastida.

Codi: 08008361.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Decroly.

Codi: 08004316.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona.

Codi: 08005436.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-3-2.

2019-20 EINF: 3-3-3.

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: El Clot.

Codi: 08009260.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: El Petit Santa Maria.

Codi: 08051719.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Els Arcs.

Codi: 08036251.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia Balmes.

Codi: 08011941.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-3-2.

2019-20 EINF: 3-3-3.

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 3-3-3-3. USD: 2. CD: (2).

2020-21 ESO: 3-3-3-3. USD: 3. CD: (2).

2021-22 ESO: 3-3-3-3. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia de Nostra Senyora.

Codi: 08005242.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Codi: 08004286.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 4-4-4-4. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 4-4-4-4. USD: 2. CD: (2).

2020-21 ESO: 4-4-4-4. USD: 3. CD: (2).

2021-22 ESO: 4-4-4-4. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia Sant Antoni.

Codi: 08005746.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 4-3-3.

2019-20 EINF: 4-4-3.

2020-21 EINF: 4-4-4.

2021-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia-Luz Casanova.

Codi: 08007445.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escolàpies Llúria-Barcelona.

Codi: 08005382.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escolàpies Sant Martí - Barcelona.

Codi: 08007858.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: FEDAC-Amilcar.

Codi: 08007469.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: FEDAC-Horta.

Codi: 08009806.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: FEDAC-Sant Andreu.

Codi: 08008279.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

Codi: 08012027.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 6-6-6.

2018-22 ESO: 5-5-5-5.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Garbiñe.

Codi: 08003725.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Gravi.

Codi: 08011448.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Grèvol.

Codi: 08009247.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Grey.

Codi: 08008701.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Grimm.

Codi: 08010031.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Griselda.

Codi: 08005734.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Guinardó.

Codi: 08009971.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Immaculada Concepció.

Codi: 08010171.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Immaculada Concepció Barcelona.

Codi: 08005990.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-1.

2019-20 EINF: 2-2-1.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Infant Jesús.

Codi: 08004626.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSE.

Codi: 08005761.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSI.

Codi: 08009697.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesuïtes Gràcia - Kostka.

Codi: 08005370.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-19 ESO: 4-4-4-3.

2019-20 ESO: 4-4-4-4.

2020-21 ESO: 4-4-4-4.

2021-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús i Maria.

Codi: 08004742.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús Maria.

Codi: 08003014.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús Maria.

Codi: 08003610.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús Maria.

Codi: 08007721.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús, Maria i Josep.

Codi: 08008462.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Joan Pelegrí.

Codi: 08013640.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 6-6-6-6.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Joan Roca 1953.

Codi: 08008036.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Joan Roca Guipúzcoa.

Codi: 08044791.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: John Talabot.

Codi: 08032099.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Josep Tous.

Codi: 08006143.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Merced.

Codi: 08005473.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Bonanova.

Codi: 08003907.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 5-5-5.

2018-19 ESO: 4-4-4-5. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 4-4-4-4. USD: 2. CD: (2).

2020-21 ESO: 4-4-4-4. USD: 3. CD: (2).

2021-22 ESO: 4-4-4-4. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Comtal.

Codi: 08005102.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Gràcia.

Codi: 08007032.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1. USD: 2. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1. USD: 3. CD: (2).

2021-22 EINF: 1-1-1. USD: 3. CD: (2).

2018-19 ESO: 2-2-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 2-2-2-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 ESO: 2-2-2-2.

2021-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Horta.

Codi: 08009934.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Labouré.

Codi: 08005643.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Laia.

Codi: 08035842.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Esclop-Passeig.

Codi: 08068240.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Esperança.

Codi: 08008267.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lestonnac.

Codi: 08005394.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Horitzó.

Codi: 08039987.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lleó XIII.

Codi: 08005412.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lloret.

Codi: 08006477.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lys.

Codi: 08004641.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Madres Concepcionistas de la Enseñanza.

Codi: 08004900.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mafalda.

Codi: 08049646.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Magnòlia.

Codi: 08052335.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Magòria.

Codi: 08010821.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare Alfonsa Cavín.

Codi: 08008309.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu de la Soledat.

Codi: 08008516.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu de Núria.

Codi: 08007913.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Coll.

Codi: 08010547.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Roser.

Codi: 08005801.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1.

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Roser Les Planes.

Codi: 08014449.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-0-0.

2018-22 ESO: 1-0-1-0.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu dels Àngels.

Codi: 08008371.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare del Diví Pastor.

Codi: 08005114.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Marillac.

Codi: 08005485.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Maristes Anna Ravell.

Codi: 08003361.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Maristes La Immaculada.

Codi: 08005564.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Maristes Sants - les Corts.

Codi: 08006532.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 4-3-2. USD: 3. CD: (2).

2019-20 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 4-4-4.

2021-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 5-5-5-5.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mary Ward.

Codi: 08004018.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mireia.

Codi: 08008747.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Miró.

Codi: 08008826.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Molina.

Codi: 08010882.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Monlau.

Codi: 08037395.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Montseny-Poblenou.

Codi: 08035076.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-2-2-2.

2019-20 ESO: 2-2-2-2.

2020-21 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Montserrat.

Codi: 08004912.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Montserrat.

Codi: 08006490.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Nausica.

Codi: 08004471.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Nostra Senyora de Lurdes.

Codi: 08004328.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Nou Patufet.

Codi: 08010006.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Padre Damián Sagrados Corazones.

Codi: 08040199.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Palcam.

Codi: 08010468.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Pare Manyanet.

Codi: 08009673.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Peter Pan.

Codi: 08004869.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Piaget.

Codi: 08011096.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Prínceps 23 d'Abril.

Codi: 08007524.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Proa.

Codi: 08006118.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Providencia del Corazón de Jesús.

Codi: 08008504.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Ramon Llull.

Codi: 08008656.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Regina Carmeli.

Codi: 08009995.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Reial Monestir de Santa Isabel.

Codi: 08004705.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-19 ESO: 4-4-3-3.

2019-20 ESO: 4-4-4-3.

2020-21 ESO: 4-4-4-4.

2021-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Reina Elisenda.

Codi: 08007101.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Roca.

Codi: 08044326.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1) i (2).

2019-20 ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1) i (2).

2020-21 ESO: 2-2-2-2. USD: 3. CD: (1) i (2).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 4. CD: (1) i (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Roig Tesalia.

Codi: 08009016.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sadako.

Codi: 08005072.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08003041.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08007494.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08009685.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família-Horta.

Codi: 08010432.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 5-5-5.

2018-22 ESO: 5-5-5-5.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrado Corazón.

Codi: 08004122.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrado Corazón.

Codi: 08009156.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor.

Codi: 08003336.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor Besòs.

Codi: 08008981.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor-Diputació.

Codi: 08005266.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.

Codi: 08004717.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 4-4-4.

2020-21 EINF: 4-4-4.

2021-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Salesià de Sant Josep.

Codi: 08003543.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 3-3-4-4.

2019-20 ESO: 3-3-4-3.

2020-21 ESO: 3-3-4-3.

2021-22 ESO: 3-3-4-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: San Francisco.

Codi: 08008930.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: San Rafael.

Codi: 08008012.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Felip Neri.

Codi: 08003294.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Ferran.

Codi: 08007871.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Francesc d'Assís.

Codi: 08005965.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Francesc Xavier.

Codi: 08005151.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08008784.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Gregori.

Codi: 08004195.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Ignasi.

Codi: 08004067.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 6-6-6-6.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Joan Baptista.

Codi: 08003087.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Joan Bosco.

Codi: 08011394.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08006970.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Josep Oriol.

Codi: 08006052.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Josep-Teresianes.

Codi: 08006994.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Lluís.

Codi: 08007482.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Marc de Sarrià.

Codi: 08004031.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Medir.

Codi: 08006209.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Miquel.

Codi: 08009636.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Pau.

Codi: 08004390.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Pere Claver.

Codi: 08003671.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Ramon Nonat.

Codi: 08009454.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor.

Codi: 08009466.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Anna-Eixample.

Codi: 08004171.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Dorotea.

Codi: 08004778.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Maria dels Apòstols.

Codi: 08008191.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Teresa - Ganduxer.

Codi: 08004201.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Teresa de Jesús.

Codi: 08010304.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0.

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Teresa de Lisieux.

Codi: 08009508.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santísima Trinidad.

Codi: 08009235.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santíssima Trinitat.

Codi: 08014310.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Shalom.

Codi: 08005771.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sil.

Codi: 08004080.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Solc.

Codi: 08042664.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sopeña Barcelona.

Codi: 08014255.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Súnion.

Codi: 08013603.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Thau.

Codi: 08003816.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Urgell.

Codi: 08036469.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Valldaura.

Codi: 08008474.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Vedruna Àngels.

Codi: 08005618.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Vedruna Immaculada.

Codi: 08010341.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Vedruna-Gràcia.

Codi: 08006908.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Verns.

Codi: 08008796.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Virolai.

Codi: 08006751.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 3-3-3-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Voramar.

Codi: 08008851.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Begues (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Lluís de Pla i Amell Bosch.

Codi: 08014590.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).

Denominació: Frangoal.

Codi: 08015867.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).

Denominació: La Ginesta.

Codi: 08015880.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).

Denominació: Petit Món-Felisa Bastida.

Codi: 08037048.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Ferran.

Codi: 08015879.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Betània.

Codi: 08016513.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: El Pilar.

Codi: 08016461.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08016628.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Antoni Maria Claret.

Codi: 08016501.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Santa Eulàlia.

Codi: 08016689.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: La Seda de Barcelona.

Codi: 08022987.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 08023013.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Nuestra Señora del Mar-García Lorca.

Codi: 08023050.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Esparreguera (Baix Llobregat).

Denominació: El Puig.

Codi: 08016914.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Esparreguera (Baix Llobregat).

Denominació: Estel.

Codi: 08016926.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Garbí Pere Vergés.

Codi: 08017025.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-2-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-2.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Isabel de Villena.

Codi: 08035118.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Nazaret.

Codi: 08017086.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Utmar.

Codi: 08017049.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: Inmaculada Concepción.

Codi: 08017402.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08017384.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: Sagrat Cor.

Codi: 08017517.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: San Pedro.

Codi: 08017438.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Gavà (Baix Llobregat).

Denominació: Santo Ángel.

Codi: 08017451.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Martorell (Baix Llobregat).

Denominació: La Mercè.

Codi: 08020531.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Molins de Rei (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Miquel Arcàngel.

Codi: 08021417.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Molins de Rei (Baix Llobregat).

Denominació: Virolai.

Codi: 08021405.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Denominació: Daina Isard.

Codi: 08022392.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Denominació: Escolàpies Olesa de Montserrat.

Codi: 08022410.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Denominació: Povill.

Codi: 08022422.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-2-2-2.

2019-20 ESO: 1-2-2-2.

2020-21 ESO: 2-1-2-2.

2021-22 ESO: 2-2-1-2.

 

Municipi: Pallejà (Baix Llobregat).

Denominació: L'Oreig.

Codi: 08036275.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Denominació: Nuestra Señora del Carmen.

Codi: 08025253.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Joan Bardina.

Codi: 08025484.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Llor.

Codi: 08032166.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Mare de Déu dels Dolors.

Codi: 08025541.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Molí Nou.

Codi: 08025538.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Pedagògium Cos.

Codi: 08025496.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08025551.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Santo Tomás.

Codi: 08044181.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Vedruna Sant Boi.

Codi: 08025459.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Bon Salvador.

Codi: 08026269.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Mare de Déu de la Mercè.

Codi: 08026294.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Mestral.

Codi: 08026282.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Denominació: Virgen de la Salud.

Codi: 08026245.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Denominació: Ateneu Instructiu.

Codi: 08026622.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Denominació: Gran Capità.

Codi: 08026658.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

Denominació: Madre Sacramento.

Codi: 08026841.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Denominació: La Inmaculada.

Codi: 08028655.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Denominació: Salesians Sant Vicenç dels Horts.

Codi: 08032063.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Vicenç.

Codi: 08028631.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Vallirana (Baix Llobregat).

Denominació: Verge del Roser.

Codi: 08030777.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Goar.

Codi: 08032555.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08031150.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08031231.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Santo Tomás.

Codi: 08031125.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).

Denominació: Teide.

Codi: 08043553.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Arrels-Blanquerna.

Codi: 08001133.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Arrels-Esperança.

Codi: 08000921.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Badalonès.

Codi: 08000761.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Betúlia.

Codi: 08000967.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Boix.

Codi: 08001029.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Cultural.

Codi: 08000864.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Cultural.

Codi: 08000918.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Cultural Fluvià.

Codi: 08001030.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Garbí Pere Vergés.

Codi: 08000943.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Jesús Maria.

Codi: 08000827.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Laietània.

Codi: 08001297.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Lestonnac.

Codi: 08001145.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: López Torrejón.

Codi: 08000979.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu de la Salut.

Codi: 08000670.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu de l'Assumpció.

Codi: 08001108.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Maria Ward.

Codi: 08001066.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Maristes Champagnat.

Codi: 08000700.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-2-2. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Minguella.

Codi: 08001157.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Montserrat.

Codi: 08000608.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Nen Jesús de Praga.

Codi: 08000578.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Ramiro de Maeztu.

Codi: 08000980.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Sant Andreu.

Codi: 08000517.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Sant Domènec Savio.

Codi: 08000499.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Santíssima Trinitat.

Codi: 08001170.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Alegre.

Codi: 08018340.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Alpes.

Codi: 08018303.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Avantis.

Codi: 08063485.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 6-6-6.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Azorín.

Codi: 08018339.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Balaguer.

Codi: 08018777.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Canigó.

Codi: 08018406.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Casal dels Àngels.

Codi: 08018352.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Cultura.

Codi: 08018583.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Fax.

Codi: 08018467.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Jaume Balmes.

Codi: 08038867.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 3-2-2-2. USD: 3. CD: (2) i (3).

2019-20 ESO: 3-3-2-2. USD: 2. CD: (2) i (3).

2020-21 ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2) i (3).

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Joan XXIII.

Codi: 08018871.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: La Florida.

Codi: 08018376.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Montessori.

Codi: 08018807.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Norai.

Codi: 08018273.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Pare Enric d'Ossó.

Codi: 08018315.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Pineda.

Codi: 08018901.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: San Jaime.

Codi: 08019150.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Sanfeliu.

Codi: 08018455.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Sant Gervasi.

Codi: 08018391.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Sant Jaume de la FEP.

Codi: 08019009.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Sant Josep Obrer.

Codi: 08018601.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Santa Marta.

Codi: 08036950.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Tecla Sala.

Codi: 08019058.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Utmar.

Codi: 08018972.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Xaloc.

Codi: 08018561.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Amor de Déu.

Codi: 08025186.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08025174.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-2-3-2.

2019-20 ESO: 2-2-2-3.

2020-21 ESO: 2-2-2-2.

2021-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Túrbula.

Codi: 08025137.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-2-2-2.

2019-20 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2020-21 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08027331.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès).

Denominació: Vedruna-El Carme.

Codi: 08027353.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Català Comercial.

Codi: 08032051.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: FEDAC - Santa Coloma.

Codi: 08027729.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Fuster.

Codi: 08027730.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Manent Rambla.

Codi: 08027766.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Seimar.

Codi: 08027602.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Singuerlín.

Codi: 08027559.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Verge de les Neus.

Codi: 08027560.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Denominació: Virgen del Carmen.

Codi: 08027754.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sitges (Garraf).

Denominació: Escola Pia de Sitges.

Codi: 08029076.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Denominació: Montagut.

Codi: 08031356.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-2-1-1.

2019-20 ESO: 2-2-2-1.

2020-21 ESO: 2-2-2-2.

2021-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08031371.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Denominació: Sant Ramon de Penyafort.

Codi: 08031401.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Denominació: Vedruna Sant Elies.

Codi: 08031381.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: Divina Providència.

Codi: 08031599.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: El Cim.

Codi: 08031496.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: Escola Pia de Vilanova i la Geltrú.

Codi: 08031538.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: La Pau.

Codi: 08043565.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: Sant Bonaventura.

Codi: 08031526.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Denominació: Santa Teresa de Jesús.

Codi: 08031502.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Artés (Bages).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08000220.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 ESO: 1-1-1-1.

2021-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Berga (Berguedà).

Denominació: Vedruna Berga Secundària.

Codi: 08014644.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Berga (Berguedà).

Denominació: Vedruna-Berga.

Codi: 08014656.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Berga (Berguedà).

Denominació: Xarxa.

Codi: 08070520.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Capellades (Anoia).

Denominació: Mare del Diví Pastor.

Codi: 08015429.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Cardona (Bages).

Denominació: Vedruna Carme Cardona.

Codi: 08015545.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Centelles (Osona).

Denominació: Sagrats Cors.

Codi: 08016203.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Gironella (Berguedà).

Denominació: FEDAC-Gironella.

Codi: 08017657.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Anoia.

Codi: 08056432.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Ateneu Igualadí.

Codi: 08036962.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Escola Pia d'Igualada.

Codi: 08019502.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Escolàpies Igualada.

Codi: 08019575.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Igualada.

Codi: 08019551.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Jesús Maria.

Codi: 08019514.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Mare del Diví Pastor.

Codi: 08019599.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Maristes Igualada.

Codi: 08019541.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Monalco.

Codi: 08019484.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Mowgli.

Codi: 08019617.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Jorba (Anoia).

Denominació: Montclar-Mestral.

Codi: 08040266.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1. USD: 3. CD: (2) i (3).

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Les Masies de Voltregà (Osona).

Denominació: Mare de Déu de la Gleva.

Codi: 08026543.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Manlleu (Osona).

Denominació: Casals-Gràcia.

Codi: 08039215.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Manlleu (Osona).

Denominació: El Carme-Vedruna.

Codi: 08019976.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-2-2. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

 

Municipi: Manlleu (Osona).

Denominació: La Salle Manlleu.

Codi: 08019952.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: FEDAC-Manresa.

Codi: 08020140.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Joviat.

Codi: 08020036.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: La Salle.

Codi: 08020218.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: L'Ave Maria.

Codi: 08020267.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: L'Espill.

Codi: 08043759.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Mare de Déu del Pilar.

Codi: 08020309.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 ESO: 1-1-1-1.

2021-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Oms i de Prat.

Codi: 08020085.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Vedruna Manresa.

Codi: 08020383.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Moià (Moianès).

Denominació: Escola Pia de Moià.

Codi: 08022100.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Monistrol de Montserrat (Bages).

Denominació: FEDAC-Monistrol.

Codi: 08021909.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Navàs (Bages).

Denominació: Diocesana.

Codi: 08022276.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Navàs (Bages).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08022288.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Piera (Anoia).

Denominació: Apiària.

Codi: 08022771.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Prats de Lluçanès (Osona).

Denominació: FEDAC-Prats.

Codi: 08023189.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1.

2019-20 EINF: 1-1-0.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Puig-reig (Berguedà).

Denominació: Sant Martí.

Codi: 08023384.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sallent (Bages).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08024984.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sant Fruitós de Bages (Bages).

Denominació: Paidos.

Codi: 08026427.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Julià de Vilatorta (Osona).

Denominació: El Roser.

Codi: 08026798.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Denominació: FEDAC-Sant Vicenç.

Codi: 08028552.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Santpedor (Bages).

Denominació: Llissach.

Codi: 08025061.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Solsona (Solsonès).

Denominació: Arrels I.

Codi: 25004279.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Solsona (Solsonès).

Denominació: Arrels II.

Codi: 25004309.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Súria (Bages).

Denominació: FEDAC-Súria.

Codi: 08029258.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Taradell (Osona).

Denominació: Sant Genís-Santa Agnès.

Codi: 08029313.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Tona (Osona).

Denominació: Vedruna-Tona.

Codi: 08030431.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Torelló (Osona).

Denominació: Rocaprevera.

Codi: 08030534.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Torelló (Osona).

Denominació: Sagrats Cors.

Codi: 08030546.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vic (Osona).

Denominació: Escorial.

Codi: 08030947.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Vic (Osona).

Denominació: FEDAC-Vic.

Codi: 08030960.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-3-2-2.

2019-20 ESO: 2-2-3-2.

2020-21 ESO: 2-2-2-3.

2021-22 ESO: 3-2-2-2.

 

Municipi: Vic (Osona).

Denominació: Sagrat Cor de Jesús.

Codi: 08030911.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Vic (Osona).

Denominació: Sant Miquel dels Sants.

Codi: 08030959.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Vic (Osona).

Denominació: Santa Caterina de Siena.

Codi: 08030881.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Anglès (Selva).

Denominació: FEDAC - Anglès.

Codi: 17000147.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Arbúcies (Selva).

Denominació: Vedruna.

Codi: 17000184.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Banyoles (Pla de l'Estany).

Denominació: Casa Nostra.

Codi: 17000299.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Blanes (Selva).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 17000482.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Blanes (Selva).

Denominació: Santa Maria.

Codi: 17000512.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Cassà de la Selva (Gironès).

Denominació: La Salle de Cassà.

Codi: 17000858.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Figueres (Alt Empordà).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 17001164.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Figueres (Alt Empordà).

Denominació: Escolàpies Figueres.

Codi: 17001206.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Figueres (Alt Empordà).

Denominació: La Salle.

Codi: 17001191.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Bell-lloc del Pla.

Codi: 17001590.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Doctor Masmitjà.

Codi: 17001541.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: FEDAC - Pont Major.

Codi: 17001905.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: FEDAC - Sant Narcís.

Codi: 17001565.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: La Salle.

Codi: 17001577.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 ESO: 4-4-5-4.

2019-20 ESO: 4-4-4-5.

2020-21 ESO: 4-4-4-4.

2021-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Les Alzines.

Codi: 17001413.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Maristes Girona.

Codi: 17001589.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 17001942.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Vedruna.

Codi: 17001553.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 17000421.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Lloret de Mar (Selva).

Denominació: Immaculada Concepció.

Codi: 17002119.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Olot (Garrotxa).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 17002417.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Olot (Garrotxa).

Denominació: Escola Pia d'Olot.

Codi: 17002341.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Olot (Garrotxa).

Denominació: Petit Plançó.

Codi: 17002405.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Palafrugell (Baix Empordà).

Denominació: Prats de la Carrera.

Codi: 17002508.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Palafrugell (Baix Empordà).

Denominació: Sant Jordi.

Codi: 17002521.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Palafrugell (Baix Empordà).

Denominació: Vedruna.

Codi: 17002511.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Palamós (Baix Empordà).

Denominació: La Salle.

Codi: 17002570.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Palamós (Baix Empordà).

Denominació: Vedruna.

Codi: 17002594.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Puigcerdà (Cerdanya).

Denominació: Vedruna.

Codi: 17002892.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Ripoll (Ripollès).

Denominació: Salesians Ripoll.

Codi: 17003011.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Ripoll (Ripollès).

Denominació: Vedruna.

Codi: 17003021.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Roses (Alt Empordà).

Denominació: Empordà-San José.

Codi: 17003124.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Salt (Gironès).

Denominació: Escola Pia de Salt.

Codi: 17010281.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Salt (Gironès).

Denominació: FEDAC - Salt.

Codi: 17003197.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Salt (Gironès).

Denominació: Pompeu Fabra.

Codi: 17003161.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Salt (Gironès).

Denominació: Vilagran.

Codi: 17003185.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Denominació: Cor de Maria - Sant Josep.

Codi: 17003288.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Hilari Sacalm (Selva).

Denominació: Les Cent Fonts.

Codi: 17006642.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sant Hilari Sacalm (Selva).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 17003446.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Santa Coloma de Farners (Selva).

Denominació: La Salle.

Codi: 17003653.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 17003896.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Agramunt (Urgell).

Denominació: Mare de Déu del Socós.

Codi: 25000080.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Alpicat (Segrià).

Denominació: Terraferma.

Codi: 25000471.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Balaguer (Noguera).

Denominació: Escola Pia de Balaguer.

Codi: 25000811.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 1-1-1-1.

2019-20 ESO: 1-1-1-1.

2020-21 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Balaguer (Noguera).

Denominació: Vedruna Balaguer.

Codi: 25000821.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-3-2.

2019-20 EINF: 2-2-3.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Bellpuig (Urgell).

Denominació: Vedruna Bellpuig.

Codi: 25001023.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Guissona (Segarra).

Denominació: FEDAC-Guissona.

Codi: 25001771.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: La Seu d'Urgell (Alt Urgell).

Denominació: La Salle.

Codi: 25004152.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Les Borges Blanques (Garrigues).

Denominació: Mare de Déu de Montserrat.

Codi: 25001151.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Arabell.

Codi: 25005703.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Claver.

Codi: 25002911.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: El Carme.

Codi: 25002374.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia.

Codi: 25002647.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: FEDAC-Lleida.

Codi: 25002222.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2) i (3).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2) i (3).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Les Heures.

Codi: 25010188.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Lestonnac-l'Ensenyança.

Codi: 25002350.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Maristes Montserrat.

Codi: 25002313.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-3.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Mater Salvatoris.

Codi: 25002489.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Mirasan.

Codi: 25005697.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 25002431.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Sant Jaume.

Codi: 25002623.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Santa Anna.

Codi: 25002234.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Denominació: El Carme.

Codi: 25003196.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

 

Municipi: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Denominació: La Salle.

Codi: 25003184.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Tàrrega (Urgell).

Denominació: Escola Pia de Tàrrega.

Codi: 25004474.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tàrrega (Urgell).

Denominació: Vedruna Tàrrega.

Codi: 25004486.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Tremp (Pallars Jussà).

Denominació: María Inmaculada.

Codi: 25004802.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Arenys de Mar (Maresme).

Denominació: La Presentació.

Codi: 08000131.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Cabrera de Mar (Maresme).

Denominació: Sant Feliu.

Codi: 08014887.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2) i (3).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2) i (3).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Caldes de Montbui (Vallès Oriental).

Denominació: Escola Pia de Caldes de Montbui.

Codi: 08015041.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Calella (Maresme).

Denominació: Escola Pia de Calella.

Codi: 08015120.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 3-2-2.

2019-20 EINF: 3-3-2.

2020-21 EINF: 3-3-3.

2021-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Calella (Maresme).

Denominació: Freta.

Codi: 08035787.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Canet de Mar (Maresme).

Denominació: FEDAC-Canet.

Codi: 08015296.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Canet de Mar (Maresme).

Denominació: Yglesias.

Codi: 08015272.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Bergantí.

Codi: 08040001.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Escolàpies El Masnou.

Codi: 08020772.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08020759.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Cervetó.

Codi: 08017773.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Educem.

Codi: 08017840.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Escola Pia de Granollers.

Codi: 08017785.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Jardí.

Codi: 08017797.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: L'Estel.

Codi: 08017815.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: Maria Anna Mogas.

Codi: 08017827.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: La Garriga (Vallès Oriental).

Denominació: Sant Lluís Gonçaga.

Codi: 08017335.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: La Llagosta (Vallès Oriental).

Denominació: Balmes.

Codi: 08019721.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: La Llagosta (Vallès Oriental).

Denominació: Gilpe.

Codi: 08019733.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Ginebró.

Codi: 08045161.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Malgrat de Mar (Maresme).

Denominació: Fonlladosa.

Codi: 08019897.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Malgrat de Mar (Maresme).

Denominació: Maristes Sant Pere Chanel.

Codi: 08019903.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Malgrat de Mar (Maresme).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08019915.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Balmes.

Codi: 08021016.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 08021119.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Divina Providència.

Codi: 08021235.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: El Turó.

Codi: 08021193.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Escola Pia de Mataró.

Codi: 08021107.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-19 ESO: 5-5-5-5.

2019-20 ESO: 5-5-5-5.

2020-21 ESO: 6-5-5-5.

2021-22 ESO: 5-6-5-5.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Freta.

Codi: 08034141.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Gem.

Codi: 08021168.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Mare de Déu de Lourdes.

Codi: 08021065.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Maristes Valldemia.

Codi: 08021144.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-3.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Meritxell.

Codi: 08020991.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Sagrat Cor de Jesús.

Codi: 08021028.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Sant Antoni de Pàdua.

Codi: 08021089.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08021181.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-2-2-2.

2019-20 ESO: 2-2-2-2.

2020-21 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Mataró (Maresme).

Denominació: Sol-Ixent.

Codi: 08035374.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Anselm Clavé.

Codi: 08021521.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Lestonnac.

Codi: 08021508.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Mollet.

Codi: 08021557.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Sant Gervasi.

Codi: 08021545.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Montgat (Maresme).

Denominació: Mireia.

Codi: 08021879.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1. USD: 3. CD: (2) i (3).

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Parets del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Acesco.

Codi: 08022732.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Parets del Vallès (Vallès Oriental).

Denominació: Nostra Senyora de Montserrat.

Codi: 08022719.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Pineda de Mar (Maresme).

Denominació: FEDAC-Pineda.

Codi: 08022811.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Premià de Dalt (Maresme).

Denominació: Betlem.

Codi: 08036986.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Premià de Dalt (Maresme).

Denominació: Betlem-2.

Codi: 08063655.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Premià de Mar (Maresme).

Denominació: Assís.

Codi: 08023244.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Premià de Mar (Maresme).

Denominació: El Pilar.

Codi: 08023323.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Premià de Mar (Maresme).

Denominació: La Salle.

Codi: 08023256.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-2-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-2.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 08025769.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Denominació: La Salle Sant Celoni.

Codi: 08025745.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Denominació: L'Avet Roig.

Codi: 08032622.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

Denominació: FEDAC-Sant Feliu.

Codi: 08026181.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tordera (Maresme).

Denominació: Brianxa.

Codi: 08030479.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tordera (Maresme).

Denominació: Vedruna Tordera.

Codi: 08030509.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Vilassar de Dalt (Maresme).

Denominació: La Immaculada.

Codi: 08026491.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Vilassar de Dalt (Maresme).

Denominació: Sant Jordi.

Codi: 08026506.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Vilassar de Mar (Maresme).

Denominació: La Presentació de la Mare de Déu.

Codi: 08026762.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Cambrils (Baix Camp).

Denominació: Cardenal Vidal i Barraquer.

Codi: 43000755.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Constantí (Tarragonès).

Denominació: Turó.

Codi: 43000937.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: El Vendrell (Baix Penedès).

Denominació: Sagrat Cor.

Codi: 43004761.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: La Selva del Camp (Baix Camp).

Denominació: Sant Rafael.

Codi: 43003112.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: L'Arboç (Baix Penedès).

Denominació: Esc.Fam.Agr.Campjoliu.

Codi: 43006290.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 4-3-3. USD: 2. CD: (2) i (3).

2019-20 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2) i (3).

2020-21 EINF: 4-4-4.

2021-22 EINF: 4-4-4.

2018-19 ESO: 4-4-2-2.

2019-20 ESO: 4-4-4-2.

2020-21 ESO: 4-4-4-4.

2021-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: L'Arboç (Baix Penedès).

Denominació: L'Arboç.

Codi: 43000391.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Denominació: Vedruna Mare de Déu del Carme.

Codi: 43001048.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Montblanc (Conca de Barberà).

Denominació: Mare de Déu de la Serra.

Codi: 43001577.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (2).

2020-21 ESO: 1-1-1-1. USD: 3. CD: (2).

2021-22 ESO: 1-1-1-1. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Arce.

Codi: 43002314.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Aura.

Codi: 43005820.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 4-3-2. USD: 3. CD: (2) i (3).

2019-20 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2) i (3).

2020-21 EINF: 4-4-4.

2021-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: La Presentació.

Codi: 43002338.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: La Salle.

Codi: 43002417.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Maria Cortina.

Codi: 43002375.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Maria Rosa Molas.

Codi: 43002351.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Pare Manyanet.

Codi: 43002429.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-2-2-2.

2019-20 ESO: 3-3-2-2.

2020-21 ESO: 3-3-3-2.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Puigcerver.

Codi: 43002511.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 43002442.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Sant Pau.

Codi: 43002478.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Salou (Tarragonès).

Denominació: Elisabeth.

Codi: 43004967.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 2-2-2-2.

2019-20 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2020-21 ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 3. CD: (1).

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Denominació: Vedruna Mare de Déu del Carme.

Codi: 43003021.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: El Carme.

Codi: 43003501.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Joan Roig.

Codi: 43003410.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Joan XXIII.

Codi: 43003151.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: La Salle.

Codi: 43003537.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 3-3-3-3. USD: 2. CD: (2).

2020-21 ESO: 3-3-3-3. USD: 3. CD: (2).

2021-22 ESO: 3-3-3-3. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: La Salle Torreforta.

Codi: 43003793.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Lestonnac-l'Ensenyança.

Codi: 43003483.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 43003495.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Mare Nostrum.

Codi: 43003707.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Sant Domènec de Guzman.

Codi: 43003525.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2.

2019-20 EINF: 2-2-1.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Sant Pau Apòstol.

Codi: 43003586.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 2-2-2-2.

2019-20 ESO: 2-2-2-2.

2020-21 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Santa Teresa de Jesús.

Codi: 43003550.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Tic-Tac.

Codi: 43003461.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-1.

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Vedruna Sagrat Cor.

Codi: 43003549.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Valls (Alt Camp).

Denominació: Claret.

Codi: 43004581.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Valls (Alt Camp).

Denominació: Cor de Maria.

Codi: 43004554.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Valls (Alt Camp).

Denominació: Mare de Déu del Lledó.

Codi: 43004591.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Amposta (Montsià).

Denominació: Sagrat Cor.

Codi: 43000299.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre).

Denominació: Santa Teresa.

Codi: 43001701.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita (Montsià).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 43002958.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).

Denominació: Nuestra Señora de la Consolación.

Codi: 43004311.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 43004402.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Tortosa (Baix Ebre).

Denominació: Teresià.

Codi: 43004372.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Castellar del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: El Casal.

Codi: 08015697.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Castellar del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: FEDAC-Castellar.

Codi: 08015703.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Escaladei.

Codi: 08028849.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: FEDAC-Cerdanyola.

Codi: 08028795.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Montserrat.

Codi: 08028886.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Ramon Fuster.

Codi: 08028850.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).

Denominació: Montcau-La Mola.

Codi: 08020887.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-19 ESO: 2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 ESO: 2-2-3-3. USD: 2. CD: (2).

2020-21 ESO: 2-2-2-3. USD: 3. CD: (2).

2021-22 ESO: 2-2-2-2. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Denominació: FEDAC-Montcada.

Codi: 08021727.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Denominació: Ginesta.

Codi: 08008681.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Denominació: La Salle Montcada.

Codi: 08021740.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental).

Denominació: Marinada.

Codi: 08022628.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Ripollet (Vallès Occidental).

Denominació: FEDAC-Ripollet.

Codi: 08023463.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Ripollet (Vallès Occidental).

Denominació: San Juan de la Cruz.

Codi: 08023487.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Ripollet (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08023475.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Balmes.

Codi: 08023797.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Maristes Rubí.

Codi: 08023724.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Nuestra Señora de Montserrat.

Codi: 08023761.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Politécnico.

Codi: 08023712.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Regina Carmeli.

Codi: 08023803.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Ribas.

Codi: 08023751.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Bertran.

Codi: 08024455.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Claret.

Codi: 08024595.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: El Carme.

Codi: 08024339.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2.

2019-20 EINF: 2-2-1.

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Escola Pia de Sabadell.

Codi: 08024297.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Escolàpies Sabadell.

Codi: 08024613.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 1-1-1.

2021-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Estel.

Codi: 08024406.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Guixot.

Codi: 08053637.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Jaume Viladoms Centre Educatiu.

Codi: 08024303.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Jesús Salvador.

Codi: 08023888.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: La Immaculada.

Codi: 08024248.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 1-1-1-1.

2019-20 ESO: 1-1-1-1.

2020-21 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

2021-22 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: La Vall.

Codi: 08024731.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 4-3-4. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 4-4-4.

2021-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu de la Salut.

Codi: 08024421.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2. USD: 3. CD: (2).

2021-22 EINF: 2-2-2. USD: 3. CD: (2).

2018-19 ESO: 3-2-2-2.

2019-20 ESO: 3-3-2-2.

2020-21 ESO: 3-3-3-2.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Mare del Diví Pastor.

Codi: 08024686.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Ramar.

Codi: 08024650.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Ramar 2.

Codi: 08037668.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08024182.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-2-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-2.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Salesians Sabadell.

Codi: 08024340.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Francesc.

Codi: 08024546.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Nicolau.

Codi: 08024169.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Santa Clara.

Codi: 08044821.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Serra.

Codi: 08024510.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Servator.

Codi: 08024728.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 0-0-0-0. USD: 4. CD: (4).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Sol.

Codi: 08052189.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Tarrés.

Codi: 08039768.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Avenç.

Codi: 08037747.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.

Codi: 08026075.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2. USD: 3. CD: (2).

2021-22 EINF: 2-2-2. USD: 3. CD: (2).

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: La Farga.

Codi: 08025885.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Pureza de María.

Codi: 08026038.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Santa Isabel.

Codi: 08025988.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Thau.

Codi: 08055877.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Viaró.

Codi: 08026041.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-2. USD: 6. CD: (1) i (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 7. CD: (1) i (2).

2020-21 EINF: 2-2-2. USD: 5. CD: (1) i (2).

2021-22 EINF: 2-2-2. USD: 4. CD: (1) i (2).

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08028485.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Denominació: Tabor.

Codi: 08028473.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sentmenat (Vallès Occidental).

Denominació: Nuestra Señora del Pilar.

Codi: 08029003.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Airina.

Codi: 08029601.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Andersen.

Codi: 08029908.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Cingle.

Codi: 08032075.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Cultura Pràctica.

Codi: 08030017.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2020-21 EINF: 2-2-2.

2021-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Delta.

Codi: 08029556.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Egara.

Codi: 08030078.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-3-3-2.

2019-20 ESO: 3-3-3-3.

2020-21 ESO: 3-3-3-3.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: El Cim.

Codi: 08029660.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Escola Pia de Terrassa.

Codi: 08029647.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 4-4-4.

2018-22 ESO: 5-5-5-5.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Goya.

Codi: 08029738.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Joaquina de Vedruna.

Codi: 08029611.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: L'Avet.

Codi: 08030005.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Lumen.

Codi: 08029921.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 08029672.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 4-4-3-3.

2019-20 ESO: 4-4-4-3.

2020-21 ESO: 4-4-4-4.

2021-22 ESO: 4-4-4-4.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Maria Auxiliadora.

Codi: 08029775.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Martí.

Codi: 08029751.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Petit Estel - La Nova.

Codi: 08030054.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-19 ESO: 3-2-2-2.

2019-20 ESO: 3-3-2-2.

2020-21 ESO: 3-3-3-2.

2021-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Ramon Pont.

Codi: 08030091.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-19 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

2019-20 ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1) i (2).

2020-21 ESO: 1-1-1-1. USD: 3. CD: (1) i (2).

2021-22 ESO: 1-1-1-1. USD: 4. CD: (1) i (2).

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Sagrado Corazón de Jesús.

Codi: 08029881.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 3-3-3.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Domènec Savio.

Codi: 08029763.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Sant Josep.

Codi: 08029581.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Santa Teresa de Jesús.

Codi: 08029805.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Tecnos.

Codi: 08029684.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08030111.

Nivell i unitats concertades:

2018-22 EINF: 2-2-2.

2018-22 ESO: 3-3-3-3.

 

 

Annex 2

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Augusta.

Codi: 08057084.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Canigó.

Codi: 08003993.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSE.

Codi: 08005761.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 2-1-2-1-2-2. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-1-2-1-2. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesús i Maria.

Codi: 08004742.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 3-3-3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Laia.

Codi: 08035842.

Nivell i unitats concertades:

2018-20 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Horitzó.

Codi: 08039987.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-0-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lleó XIII.

Codi: 08005412.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Madres Concepcionistas de la Enseñanza.

Codi: 08004900.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Maristes Anna Ravell.

Codi: 08003361.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Piaget.

Codi: 08011096.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08009685.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Arrels-Esperança.

Codi: 08000921.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 4-4-4-4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 4-4-4-4-4-4.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Casal dels Àngels.

Codi: 08018352.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Igualada.

Codi: 08019551.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-2-2-2-2-2.

2019-20 EPRI: 2-1-2-2-2-2.

 

Municipi: Les Masies de Voltregà (Osona).

Denominació: Mare de Déu de la Gleva.

Codi: 08026543.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Prats de Lluçanès (Osona).

Denominació: FEDAC-Prats.

Codi: 08023189.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Puig-reig (Berguedà).

Denominació: Sant Martí.

Codi: 08023384.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-0-1. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-0. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Súria (Bages).

Denominació: FEDAC-Súria.

Codi: 08029258.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-0-1. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-0. USD: 2. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Anglès (Selva).

Denominació: FEDAC - Anglès.

Codi: 17000147.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: FEDAC - Pont Major.

Codi: 17001905.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: FEDAC-Lleida.

Codi: 25002222.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-2-2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-2-2-2. USD: 3. CD: (2).

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08020759.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Montgat (Maresme).

Denominació: Mireia.

Codi: 08021879.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-1-2-1-2. USD: 4. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-2-1. USD: 5. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Denominació: Vedruna Mare de Déu del Carme.

Codi: 43003021.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Tarragona (Tarragonès).

Denominació: Joan Roig.

Codi: 43003410.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).

Denominació: Montcau-La Mola.

Codi: 08020887.

Nivell i unitats concertades:

2018-20 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu de la Salut.

Codi: 08024421.

Nivell i unitats concertades:

2018-20 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

Amunt