Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/03/2018

  • Número del document ENS/0418/2018

  • Número de control 18067066

  • Organisme emissor Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

    CVE CVE-DOGC-A-18067066-2018

Dades del DOGC
  • Número 7575

  • Data 09/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/418/2018, de 6 de març, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments obligatoris (Resolució de 6 de març, publicada al BOE núm. 60, de 9 de març).


L'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, determina que els centres privats que satisfacin necessitats d'escolarització podran acollir-se, en el marc de la programació que dugui a terme l'administració educativa, al règim de concerts.

L'article 45.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, determina que en el marc de la programació educativa, d'acord amb l'article 21.3 de l'Estatut, els centres privats que ofereixen ensenyaments obligatoris i satisfan necessitats d'escolarització es poden vincular, si escau, a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya per mitjà de l'accés al concert educatiu, amb les condicions i els requisits establerts legalment.

Segons el que disposa l'article 8 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres privats que, a partir d'un determinat curs acadèmic, es vulguin acollir al règim de concerts podran sol·licitar-ho al Departament d'Ensenyament.

Analitzades les sol·licituds presentades per acollir-se al règim de concerts educatius en els ensenyaments obligatoris, a partir del curs 2018-2019, cal resoldre les sol·licituds presentades pels centres privats concertats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, i d'acord amb el Reial Decret 417/2016, 3 de novembre, pel qual es nomenen Ministres del Govern, actuant d'acord amb l'autorització continguda en l'article 6 i en l'apartat sise de l'annex del Reial Decret 944/2017, 27 d'octubre, pel qual el Govern de la Nació crea i designa als órgans i a les autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern, a I'Administració de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, autoritzades per I'Acord del Ple del Senat, 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució,

 

Resolc:

 

1. Aprovar l'accés al règim general de concerts educatius establert al Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius del centre que consta a l'annex 1 d'aquesta Resolució per a l'ensenyament d'educació primària i les unitats i el calendari que s'especifica a partir de l'inici del curs 2018-2019.

 

2. Denegar al centre privat que consta a l'annex 2 d'aquesta Resolució l'accés al règim general de concerts educatius, per la causa que s'especifica.

 

3. La concertació de les unitats d'educació primària que s'aprova per mitjà d'aquesta Resolució queda subjecta a l'assoliment d'un mínim de 20 alumnes per unitat. D'acord amb el que disposa l'article 30.4 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, el Departament d'Ensenyament revisarà les unitats concertades i iniciarà l'expedient de disminució del concert, amb audiència prèvia de l'interessat, quan les unitats no assoleixin aquesta ratio mínima de 20 alumnes.

 

4. La concessió del concert educatiu del centre privat es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210 i l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000200/4210, del pressupost de l'any 2017 prorrogat per a l'any 2018.

 

5. Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Madrid, 6 de març de 2018

 

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministre d'Educació, Cultura i Esport

 

 

Annex 1

 

EPRI: educació primària.

EPRI: U1 – U2 – U3 – U4 – U5 – U6.

U1: unitats concertades de primer curs d'educació primària.

U2: unitats concertades de segon curs d'educació primària.

U3: unitats concertades de tercer curs d'educació primària.

U4: unitats concertades de quart curs d'educació primària.

U5: unitats concertades de cinquè curs d'educació primària.

U6: unitats concertades de sisè curs d'educació primària.

 

ESO: educació secundària obligatòria.

ESO: G1- G2 – G3 – G4.

G1: unitats concertades de primer curs d'educació secundària obligatòria.

G2: unitats concertades de segon curs d'educació secundària obligatòria.

G3: unitats concertades de tercer curs d'educació secundària obligatòria.

G4: unitats concertades de quart curs d'educació secundària obligatòria.

 

USD: unitats sol·licitades denegades.

 

Causes de denegació (CD):

 

(1) La concertació d'ensenyaments obligatoris s'efectua de forma progressiva des de les unitats dels cursos inferiors, en consonància amb el que preveu la disposició transitòria 16 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació.

 

(2) D'acord amb el que estableix l'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les previsions de necessitats d'escolarització del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, del municipi on està ubicat el centre, no justifiquen la concertació de les unitats sol·licitades, atès que és suficient l'oferta de llocs escolars que presenten els centres sostinguts amb fons públics del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, el municipi.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Salt (Gironès)

Denominació: Escola Pia de Salt.

Codi: 17010281.

Nivell i unitats concertades:

2018-19 EPRI: 1-0-0-0-0-0. USD: 1. CD: (1).

2019-20 EPRI: 1-1-0-0-0-0. USD: 1. CD: (1).

 

 

Annex 2

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Horitzó

Codi: 08039987.

Nivell i unitats concertades:

ESO: 0-0-0-0. USD: 1. CD: (2).

Amunt