Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/03/2018

  • Número del document CLT/0377/2018

  • Número de control 18065045

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-18065045-2018

Dades del DOGC
  • Número 7574

  • Data 08/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/377/2018, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020.


 

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en la sessió de 28 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 28 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 2 de març de 2018

 

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 28 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020.

 

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol, per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre, i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020, que consten en l'annex d'aquest Acord.

 

2. Derogar les bases publicades mitjançant l'annex 1 de la Resolució CLT/2964/2015, de 9 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques de dues línies de subvencions pluriennals per al desenvolupament de projectes i la producció d'espectacles de circ de caràcter professional, i de convocatòria anticipada per al període 2016-2018 per a la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de caràcter professional.

 

 

Annex

 

—1 Objecte

1. L'objecte d'aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020, d'acord amb les tipologies següents:

a) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.1.

b) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.2.

2. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per desenvolupament totes aquelles tasques necessàries per dur a terme un projecte de circ que no siguin estrictament necessàries per a la seva producció.

3. Els sol·licitants han d'optar per una de les tipologies descrites. L'òrgan instructor, si aprecia l'incompliment d'algun dels requisits establerts per a la tipologia escollida, pot requerir al sol·licitant que opti per una altra tipologia respecte de la qual compleixi els requisits.

4. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar-hi les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del circ, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ.

Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d'empreses abans esmentades que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

2. També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del circ, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ.

3. No poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

 

—3 Requisits i condicions

1. Per optar als ajuts, les empreses o entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determinin les bases generals, així com els que s'estableixen a continuació:

1.1. Per a la tipologia que estableix la base 1.1.a):

a) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2012 i acrediti una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ i hagi mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la temporada 2012/2013.

b) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi produït o coproduït, durant la temporada 2014/2015 i les tres posteriors, un mínim global de dos espectacles amb una mitjana de pressupost de producció superior a 30.000,00 euros, o bé que hagi produït o coproduït, durant la temporada 2014/2015 i les tres posteriors, un mínim global d'un espectacle amb un pressupost de producció superior a 90.000,00 euros.

c) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet, durant la temporada 2014/2015 i les tres posteriors, un mínim global de quaranta representacions de les produccions o coproduccions de la companyia durant aquest període, de les quals almenys vint han de ser a Catalunya.

1.2. Per a la tipologia que estableix la base 1.1.b):

a) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima en la seva activitat des de l'any 2015 i acrediti una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles de circ i hagi mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la temporada 2015/2016.

b) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi produït o coproduït, durant la temporada 2015/2016 i les dues posteriors, un mínim global d'un espectacle amb un pressupost de producció superior a 20.000,00 euros.

c) Que la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant hagi fet durant la temporada 2015/2016 i les dues posteriors un mínim global de trenta representacions de les produccions o coproduccions de la companyia durant aquest període, de les quals almenys quinze han de ser a Catalunya.

2. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per temporada el període comprès entre l'1 de setembre d'un any i el 31 d'agost de l'any següent.

3. L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme durant la temporada 2018/2019 i la 2019-2020.

 

—4 Quantia

La quantia s'estableix en un percentatge màxim del 50% de les despeses subvencionables per a totes les tipologies que estableix la base 1, i els topalls següents:

a) En el cas de la tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.a): un màxim de 60.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:

Any 2018: un màxim de 1.500,00 euros.

Any 2019: un màxim de 30.000,00 euros.

Any 2020: un màxim de 28.500,00 euros.

b) En el cas de la tipologia d'empreses o entitats que estableix la base 1.1.b): un màxim de 30.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:

Any 2018: un màxim de 750,00 euros.

Any 2019: un màxim de 15.000,00 euros.

Any 2020: un màxim de 14.250,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

1. Únicament són subvencionables les despeses següents:

a) Les despeses de personal de l'empresa o entitat sol·licitant i les corresponents a la contractació d'empreses persones físiques que donen servei al desenvolupament de projectes de circ durant la temporada 2018/2019 i la posterior (honoraris o factures del director artístic o directora artística, personal de gestió, personal de comunicació i difusió, entre d'altres).

b) Els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l'activitat. La quantia que s'imputa no pot ser superior al 10% del cost total de l'activitat i s'acredita a través d'una declaració justificativa de la imputació dels costos indirectes i no requereix la presentació de justificants de despesa.

c) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques i que portin a terme tasques de desenvolupament poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

d) La despesa derivada de la contractació dels serveis d'auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe auditor d'acord amb el que preveu la base general 5.5.

2. En cap cas es consideren despeses subvencionables les de producció dels espectacles, inclosa l'estrena, ni les de la seva explotació posterior.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

1. A banda de la documentació que estableix la base general 7, les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud:

a) Documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableix la base 3.1.

En el cas de les produccions i representacions de la temporada 2017/2018, únicament es computen aquelles que aportin una certificació emesa per l'entitat programadora de la data de l'estrena de la producció i les representacions realitzades en el moment de presentació de la sol·licitud, o en cas que encara no s'hagi portat a terme, un document de compromís sobre la seva estrena o realització.

b) Projecte artístic detallat vinculat al desenvolupament de projectes de circ per al qual se sol·licita la subvenció on s'han d'especificar les línies d'actuació previstes, que inclogui la trajectòria professional dels integrants de l'equip tècnic i artístic previstos, i el nivell d'activitat corresponent a la temporada 2016/2017 i una previsió per a la posterior.

Per poder ser valorada pels criteris de valoració addicionals que estableix la base 7.1.2, la sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

b.1) En cas que el projecte artístic inclogui espectacles coproduïts, segons el que estableix a la base 7.1.2.b), cal incloure el contracte de coproducció o documentació acreditativa de l'interès del coproductor.

b.2) En cas que el projecte artístic inclogui creacions en qualitat de residència, d'acord amb la base 7.1.2.c), cal incloure una còpia del document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquen els acords assumits per ambdues parts.

c) Informe descriptiu de l'organització i l'estructura de recursos humans necessàries per dur a terme el desenvolupament dels projectes de circ durant la temporada 2018/2019 i una previsió per a la posterior.

d) Pressupost detallat que ha d'indicar la quantia global necessària per dur a terme l'activitat subvencionada durant la temporada 2018/2019 i la posterior, el detall de les despeses previstes i les fonts de finançament.

e) Fitxa descriptiva d'activitats, si escau, de creació i fidelització de públics.

f) En el cas de persones jurídiques, els comptes anuals (balanç de situació i compte de resultats) dipositats al registre corresponent, si escau, relatius als dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut. Es poden presentar els comptes provisionals de l'últim d'aquests exercicis en cas que encara no hagi vençut el termini per presentar-los al registre. En el cas d'empresaris persones físiques, liquidacions trimestrals i anual de l'activitat econòmica presentades davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut.

g) Pla de comunicació.

2. L'Institut Català de les Empreses Culturals pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

—7 Criteris de valoració

1.Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris següents:

1.1 Criteris generals:

a) L'interès cultural del projecte artístic presentat. Fins a 4 punts.

- Grau d'interès i singularitat del projecte artístic (aportació significativa al context artístic). Fins a 1 punt.

- Trajectòria professional dels integrants de l'equip tècnic i artístic proposats. Fins a 1 punt.

- Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística (incorporació de nous llenguatges artístics i experimentació i recerca en el procés creatiu). Fins a 1 punt.

- Projecció i difusió de la història i la cultura del circ de Catalunya. Fins a 1 punt.

b) Trajectòria professional de la companyia gestionada per l'empresa o entitat sol·licitant en les tres temporades anteriors a la de l'any de concessió de la subvenció. Fins a 2 punts.

c) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió. Fins a 2 punts.

- Adequació dels recursos econòmics i humans proposats per a l'assoliment del projecte artístic presentat. Fins a 1 punt.

- Coherència del projecte proposat i el volum d'activitat i econòmic assolit els dos darrers anys. Fins a 1 punt.

d) L'autoria catalana de les obres que es representin que formen part del projecte artístic presentat. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per autor català el que resideix a Catalunya i, en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya. Fins a 1 punt.

e) Retorn social del projecte. Fins a 3 punts.

-Contribució a la creació i fidelització de públics del projecte artístic presentat. Fins a 2 punts.

-Coherència del pla de comunicació. Fins a 1 punt.

1.2. Criteris addicionals:

a) Projectes artístics que comptin amb creadors emergents entesos com el primer projecte professional (opera prima) que promogui un director/a artístic (0,5 punts).

b) Projectes artístics que incloguin espectacles coproduïts per (0,5 punts):

b.1) Equipaments públics d'arts escèniques, festivals públics, residències en centres de creació públics, amb suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

b.2) Els cinc mercats següents: FiraTàrrega, la Mostra d'Igualada - Fira de Teatre Infantil i Juvenil, Trapezi de Reus - Fira del Circ de Catalunya, Festival Sismògraf i Fira Mediterrània de Manresa.

c) Projectes artístics que incloguin creacions en qualitat de residència (0,5 punts). Als efectes d'aquestes bases s'entén per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, d'àmbit públic o privat, en relació amb el qual el sol·licitant no ostenti cap títol jurídic (propietat, usdefruit, comodat, concessió, etc.) ni en sigui arrendatari temporal, que ha de posar a disposició de l'equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de set dies que no cal que siguin consecutius.

Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l'equipament.

2. Les sol·licituds han d'assolir una puntuació mínima de 6 punts respecte als criteris generals per poder optar a una subvenció, sens perjudici que es pugui establir una puntuació mínima superior per obtenir l'ajut depenent de les sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària.

 

—8 Comissió de valoració

Les sol·licituds les analitza una comissió de valoració constituïda per:

a) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de les Arts Escèniques, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l'Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l'ajut.

c) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial, o la persona de l'àrea que delegui.

d) Una persona tècnica de l'Àrea de les Arts Escèniques, amb veu i sense vot, que exerceix la secretaria.

 

—9 Pagament

Els pagaments es tramiten de la manera següent:

1. Pel que fa a l'import de la subvenció corresponent a l'any 2018:

El pagament del 100% de l'anualitat es tramita un cop notificada la concessió de la subvenció. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per abonar-lo no s'exigeix la prestació de garantia.

2. Pel que fa a l'import de subvenció corresponent a l'any 2019:

a) Un primer pagament, que consisteix en un 80% de l'import atorgat per a l'any 2019, es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals de l'exercici 2019. Aquest pagament té la consideració de bestreta i per al seu abonament no s'exigeix la prestació de garantia.

b) Un segon pagament, que consisteix en un 20% de l'import atorgat per a l'any 2019, es tramita un cop presentat el compte justificatiu relatiu a la temporada 2018/2019, d'acord amb la base 10.

3. Pel que fa a l'import de subvenció corresponent a l'any 2020:

a) Un primer pagament, que consisteix en un 80% de l'import atorgat per a l'any 2020, es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals de l'exercici 2020. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per abonar-lo no s'exigeix la prestació de garantia.

b) Un segon pagament, que consisteix en un 20% de l'import atorgat per a l'any 2020, es tramita un cop presentat el compte justificatiu relatiu a la temporada 2019/2020, d'acord amb la base 10.

 

—10 Justificació

1. Les empreses o entitats beneficiàries han de presentar els comptes justificatius de l'activitat subvencionada corresponent a les temporades 2018/2019 i 2019/2020, com a màxim l'últim dia hàbil del mes d'octubre dels anys 2019 i 2020, respectivament.

2. En cas de subvencions per un import global superior a 60.000 euros, s'ha de presentar un compte justificatiu amb l'aportació d'informe d'auditor d'acord amb la base general 16.3. En cas que l'import global de la subvenció sigui igual o inferior a 60.000 euros, s'ha de presentar un compte justificatiu d'acord amb les modalitats que regula la base general 16.

3. Abans de l'últim dia hàbil de l'octubre de 2020, les empreses o entitats beneficiàries han de presentar, a més de la documentació que estableix l'apartat 1, documentació acreditativa de les estrenes de les produccions incloses al projecte artístic presentat.

 

—11 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions previstes a la base general 17, les empreses o entitats beneficiàries tenen l'obligació de realitzar i estrenar en les temporades 2018/2019 i 2019/2020 la meitat, com a mínim, de les produccions previstes en el projecte artístic el desenvolupament de les quals s'ha subvencionat.

 

—12 Revocació

A més de les causes de revocació que preveu la base general 19, l'incompliment de l'obligació que preveu la base 11 comporta la revocació total de la subvenció atorgada.

Amunt