Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/03/2018

  • Número del document CLT/0357/2018

  • Número de control 18064040

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-18064040-2018

Dades del DOGC
  • Número 7573

  • Data 07/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/357/2018, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en la sessió de 28 de febrer de 2018, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 28 de febrer de 2018, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de març de 2018

 

Maria Dolors Portús Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

de 28 de febrer de 2018, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.

 

Per l'Acord de 21 de desembre de 2016, el Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música (Resolució CLT/44/2017, de 3 de gener, publicada al DOGC núm. 7293, de 24.1.2017);

Atès l'informe del director de l'Àrea de Música de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que proposa modificar les bases esmentades;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

Modificar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música, aprovades mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2016 i publicades mitjançant la Resolució CLT/44/2017, de 3 de gener (DOGC núm. 7293, de 24.1.2017), en els termes següents:

 

1. Es modifica la base 1.2 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2016, que passa a tenir la redacció següent:

“2. Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a la formació.

Suport a l'organització d'activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en forma de seminaris, jornades, tallers i cursos.

En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general.

Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció.

Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S'ha d'acreditar l'estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o espai d'exhibició corresponent.

Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals.

Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.

Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits esmentats en el paràgraf anterior.

En el cas que el projecte inclogui producció, s'ha d'acreditar la seva estrena pública, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o espai d'exhibició corresponent.”

 

2. S'afegeix una nova base, la 3.bis, a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2016, amb la redacció següent:

“—3.bis Quantia

1. La subvenció atorgada no pot ser superior al 40% del cost del projecte.

2. En el cas de la modalitat b) de la base 1.2 (suport a la producció), l'import màxim de la subvenció no pot superar els 15.000,00 euros.

3. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 2.500,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 2.500,00 euros.”

 

3. Es modifica la base 5 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2016, que passa a tenir la redacció següent:

“—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

En el cas de la modalitat b) (suport a la producció) i de la modalitat c) (suport a projectes globals) —si aquest projecte inclou una producció— de la base 1.2, compromís formal de l'estrena pública de la producció proposada.”

Amunt