Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/01/2018

  • Número del document TSF/0302/2018

  • Número de control 18052132

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18052132-2018

Dades del DOGC
  • Número 7572

  • Data 06/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/302/2018, de 19 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018 (codi de conveni núm. 79100062132018).


Vist el text de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari, pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, subscrit en data 31 de gener de 2017, entre el Departament d'Ensenyament i les organitzacions sindicals USTEC-STEs, CCOO i UGT, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acta esmentada en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Mesa sectorial.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 19 de gener de 2018

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acord de la Mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017, pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-208.

 

El Departament d'Ensenyament i les organitzacions sindicals USTEC-STEs, CCOO, i UGT signants d'aquest Acord, en el marc d'un nou escenari pressupostari, comparteixen la necessitat que la inversió pública afavoreixi la millora de l'ensenyament públic, mitjançant un increment significatiu de recursos de personal docent amb dues finalitats que es complementen.

D'una banda, l'objectiu és aprofundir en una atenció educativa més personalitzada que doni resposta a les necessitats educatives del conjunt de l'alumnat, fent especial èmfasi en els entorns socials en els quals aquesta atenció encara ha de ser més individualitzada per garantir-ne els objectius de qualitat i d'equitat del nostre sistema educatiu.

D'altra banda, també és un objectiu millorar les condicions en què el professorat desenvolupa la seva activitat professional, en la mesura que n'és l'agent més rellevant per garantir la qualitat i l'èxit educatiu. L'increment de professorat als centres i la millora de la cobertura de les substitucions, faciliten que l'acció a l'aula sigui més eficaç i, per tant, més satisfactòria per a tothom. Al mateix temps, una redistribució de l'horari lectiu dels docents pot afavorir, entre altres aspectes, la coordinació i el treball en equip que aporta coherència i reflexió sobre la pràctica educativa, l'acció tutorial i la comunicació amb les famílies.

L'aposta per un sistema educatiu de qualitat requereix la suma d'esforços de tots els agents implicats. L'Administració i les organitzacions sindicals tenen objectius propis i específics, però comparteixen la prioritat de millorar la qualitat de l'educació pública i la necessitat de potenciar el reconeixement i les condicions laborals dels treballadors públics en l'àmbit de l'educació. Així, doncs, el diàleg i la concertació és també un element que afavoreix la qualitat del sistema educatiu de Catalunya.

 

En conseqüència, el Departament d'Ensenyament i les organitzacions sindicals sota signants,

 

Acorden:

 

1. Incrementar, a partir del curs escolar 2017-2018, les plantilles docents dels centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament en 1.214 dotacions per tal de donar resposta a les modificacions de l'oferta educativa i atendre la nova escolarització per al curs 2017-2018, per assignar noves dotacions de personal docent en centres i serveis educatius en el marc de l'escola inclusiva, per millorar les plantilles dels centres en funció de la seva complexitat i diversitat de l'alumnat i per incrementar el nombre d'hores lectives per tal d'exercir les funcions dels càrrecs de coordinació dels instituts amb 10 o més grups d'escolarització.

 

2. Deixar sense efecte el punt 6 de l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, referit al nombre d'hores de reducció lectiva assignades als instituts per a l'exercici de càrrecs de coordinació (entre 6 i 9 hores lectives). El total d'hores lectives assignades al centre per a la reducció lectiva del professorat que exerceix un càrrec de coordinació és la següent:

 

Nombre de grups d'ESO i Batxillerat

Nombre d'hores de reducció lectiva

Amb 28 o més grups

63

De 22 a 27 grups

57

De 16 a 21 grups

44

De 10 a 15 grups

38

De 6 a 9 grups

15

Fins a 5 grups

6

 

3. Incrementar, amb efectes d'1 de setembre de 2017, un total de 3.500 dotacions de professorat en centres educatius públics per tal de compensar la reducció d'una hora setmanal l'horari lectiu del professorat i adoptar altres mesures de millora a l'atenció de l'alumnat les quals es negociaran en el si de la Mesa sectorial.

 

4. Modificar, a partir del curs 2017-2018, el punt 2 de l'Acord GOV/60/2012, de 26 de juny referit a la distribució horària setmanal de les activitats lectives i complementàries del professorat. S'estableixen les jornades lectives setmanals següents:

24 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.

21 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

19 hores setmanals lectives per al professorat que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

La reducció d'una hora lectiva en els centres d'ensenyaments secundaris no ha de comportar un increment d'hores de guàrdia ni de vigilància.

 

5. Deixar sense efecte el punt 3 de l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig referit al nomenament de personal docent del mes de juliol al personal que hagi prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins el 30 de juny de cada curs escolar. El nomenament comporta l'obligació de participar en els cursos de formació durant el mes de juliol, tret que coincideixi amb la seva participació en una convocatòria d'oposicions per a l'ingrés als cossos docents. Aquesta mesura és d'aplicació des del mes de juliol de 2017.

 

6. Procedir, a partir de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de 2017, a la cobertura des del primer dia de les substitucions derivades de llicències i permisos del professorat, amb una durada prevista superior a set dies i des de l'1 de setembre de cada curs escolar.

 

7. Preveure un increment de 3.000.000 d'euros destinats al pla de formació permanent del professorat del Departament d'Ensenyament per a l'any 2017.

 

8. El Departament d'Ensenyament es compromet a fer pública una nova convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent d'aproximadament 2.000 places a partir de l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de 2017.

 

9. El Departament d'Ensenyament, en el marc de les negociacions del pressupost per als exercicis 2018 i 2019, tindrà en consideració la demanda de les organitzacions sindicals de reducció d'una altra hora lectiva del professorat.

 

10. L'aplicació d'aquest Acord de la Mesa sectorial resta condicionada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de 2017 i la seva eficàcia es supedita a l'aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat de Catalunya .

 

Barcelona, 31 de gener de 2017

 

Per l'Administració

Departament d’Ensenyament

 

Per les organitzacions sindicals

USTEC-STEs

CCOO

UGT

 

(1) L'organització sindical ASPEPC-SPS va participar en les negociacions però, finalment, no va signar l'Acord.

Amunt