Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/02/2018

  • Número del document ENS/0331/2018

  • Número de control 18060010

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18060010-2018

Dades del DOGC
  • Número 7571

  • Data 05/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/331/2018, de 23 de febrer, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa a l'article 10 que l'adscripció de centres es pot establir entre centres que imparteixen segon cicle d'educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, i d'acord amb la proposta formulada per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona,

 

Resolc:

 

Aprovar l'adscripció entre l'educació primària del centre privat concertat Nostra Senyora de Lurdes, codi 08004328, i l'educació secundària obligatòria del centre privat concertat La Salle Gràcia, codi 08007032, ambdós de Barcelona, a partir de l'inici del curs escolar 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 23 de febrer de 2018

 

Miquel Mateo García

Director general de Centres Concertats i Centres Privats

Amunt