Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/02/2018

  • Número del document GAH/0192/2018

  • Número de control 18044030

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18044030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7559

  • Data 15/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/192/2018, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.


L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912 i adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'EAPC, en defineix l'organització i les funcions. La missió de l'EAPC és millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic que ajudin les institucions a integrar els nous membres en el seu entorn de treball, a millorar els resultats de les persones que hi treballen i el desenvolupament de les seves responsabilitats, i a preparar les persones de l'organització per als canvis futurs.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya va crear els Premis Alfons Ortuño mitjançant la Resolució GRI/1154/2012, de 8 de juny, amb caràcter biennal.

Aquests Premis tenen per objectiu el reconeixement de les actuacions innovadores i les bones pràctiques en gestió pública que duen a terme les administracions públiques catalanes.

De conformitat amb les competències que m'atorga la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Contra aquesta Resolució les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 12 de febrer de 2018

 

Agustí Colomines i Companys

Director

 

 

Annex

Bases reguladores per a la concessió dels Premis Alfons Ortuño

 

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, creats per la Resolució GRI/1154/2012, de 8 de juny, amb l'objectiu de reconèixer les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques catalanes.

 

—2 Destinataris

Es consideren destinatàries les administracions següents:

a) L'Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Les entitats que integren l'Administració local.

c) Les universitats públiques de Catalunya.

d) L'Administració pròpia d'Aran.

e) Els organismes autònoms i les entitats públiques dependents o vinculades a qualsevol de les administracions públiques catalanes.

f) Els consorcis en què participen majoritàriament les administracions esmentades i les entitats públiques que depenen d'aquests consorcis o hi estan vinculades.

g) Les empreses públiques participades majoritàriament per una Administració pública catalana.

 

—3 Categories de les candidatures

Sota el lema general “Innovació i bones pràctiques”, s'identifiquen les quatre categories de candidatures següents:

1) Organització, processos i gestió econòmica.

2) Transparència, bon govern, avaluació i qualitat.

3) Desenvolupament d'equips i de persones.

4) Serveis finalistes.

 

—4 Premis

4.1 S'atorgarà un màxim de quatre premis, un per cada categoria de candidatures:

a) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria d'organització, processos i gestió econòmica en les administracions públiques catalanes.

b) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria de transparència, bon govern, avaluació i qualitat en les administracions públiques catalanes.

c) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria de desenvolupament d'equips i de persones en les administracions públiques catalanes.

d) Premi a la millor actuació d'innovació i bones pràctiques en matèria de serveis finalistes en les administracions públiques catalanes.

4.2 A part dels quatre premis anteriors, el Jurat es reserva la potestat d'atorgar un màxim de dos premis especials a projectes d'especial envergadura i rellevància i un premi especial per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

4.3 Així mateix, es pot concedir un màxim de dos accèssits per cada categoria.

4.4 Tant els premis com els accèssits es poden declarar deserts.

4.5 Els Premis regulats per aquesta Resolució no comporten cap remuneració econòmica.

Les candidatures guardonades reben un trofeu i un diploma acreditatius.

Les persones que participin en els projectes guardonats reben un certificat acreditatiu, emès per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del reconeixement o la distinció rebuda.

 

—5 Projectes elegibles

Únicament es tindran en compte els projectes i les actuacions que hagin estat efectivament implantats per l'Administració candidata en el període que estableixi la convocatòria.

 

—6 Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans electrònics a través de la plataforma EACAT (https://eacat.cat). L'enllaç a la plataforma també està disponible a Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).

En el formulari de sol·licitud s'han de fer constar les dades identificadores de la institució que presenta la candidatura:

a) Categoria de la candidatura a la qual es presenta. Les candidatures es poden presentar una única vegada i per una sola categoria.

b) Nom complet de la institució.

c) NIF, adreça completa i lloc web de la institució.

d) Nom de les persones que han dut a terme l'actuació i del seu responsable.

e) Correu electrònic a efectes de comunicacions.

 

—7 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

7.1 Juntament amb el formulari de sol·licitud, s'ha de trametre la documentació que es detalla a continuació:

a) Una memòria sintètica i descriptiva de la innovació o bones pràctiques (màxim 15 pàgines), en què constin els elements d'innovació o de bones pràctiques més destacables de l'actuació presentada i s'expliqui, especialment, els beneficis que suposa per als ciutadans.

b) Els informes d'avaluació que especifiquin els principals objectius, indicadors i resultats assolits.

c) Un informe que descrigui les principals dades pressupostàries de l'actuació candidata.

d) La documentació complementària que es cregui convenient i que es consideri d'interès per detallar i aclarir els resultats obtinguts amb l'actuació, així com el material gràfic que hi pugui estar vinculat.

7.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o no s'hi adjunten els documents esmentats, l'òrgan instructor ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, n'esmeni els defectes o adjunti els documents corresponents, tot indicant-li que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

7.3 La presentació de la candidatura comporta l'acceptació de les bases reguladores i de les condicions que s'estableixen en cada convocatòria.

 

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que estableixi la resolució de convocatòria.

 

— 9 Criteris de valoració

9.1 Per a l'avaluació de les candidatures, es constitueix una comissió de selecció, formada per 9 vocals, 7 empleats públics designats a proposta dels departaments amb àmbits d'aplicació i/o experiència relacionats amb les categories de la base 3 i 2 tècnics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

A més, la persona titular de la Sub-direcció General de Recerca i Formació en Alta Direcció de l'Escola actuarà com a presidenta de la Comissió, i la persona titular del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l'Escola actuarà com a secretària, amb veu però sense vot.

Aquesta Comissió es pot constituir amb un mínim de 6 persones.

L'Escola pot designar avaluadors experts per donar suport al procés.

La Comissió ha d'elaborar un informe d'avaluació de tots els projectes, concretant-ne el resultat d'acord amb els criteris de valoració establerts en el punt 10.2, que ha d'elevar al Jurat.

9.2 Les candidatures es valoren segons els criteris següents:

a) Per la qualitat tècnica de l'actuació presentada, fins a 35 punts.

b) Per la seva sostenibilitat, fins a 15 punts.

c) Per la seva transferibilitat, fins a 15 punts.

d) Per la seva contribució a la racionalització de la despesa pública, fins a 15 punts.

e) Pel seu impacte positiu per a la ciutadania i/o per a la organització, fins a 20 punts.

9.3 El Jurat està format pels membres següents:

a) Presidència: el director o directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

b) Vocalies:

4 persones designades a proposta dels departaments amb àmbits d'aplicació i/o experiència relacionats amb les categories de la base 3.

1 persona designada per l'Associació de Municipis de Catalunya, d'entre els seus membres.

1 persona designada per la Federació de Municipis de Catalunya, d'entre els seus membres.

c) Secretaria: el president o presidenta de la Comissió d'Avaluació, amb veu però sense vot.

 

—10 Procediment de concessió

L'òrgan instructor de la convocatòria és el Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l'EAPC, el qual pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar els treballs.

 

—11 Inadmissió i desistiment

11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds, segons les presents bases reguladores, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Prèviament a la concessió dels Premis, la Direcció de l'Escola ha de resoldre sobre l'admissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.

 

—12 Resolució i publicació

12.1 L'òrgan competent per resoldre i emetre la resolució sobre la concessió dels premis, i en el seu cas dels accèssits, és la direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta del Jurat regulat en aquestes bases.

12.2 El termini màxim per resoldre i notificar la concessió dels premis és de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

12.3 La resolució de concessió o denegació del premi no exhaureix la via administrativa i les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, accessible des de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (http://eapc.gencat.cat/ca/inici/) d'acord amb el que disposen l'article 14.2 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—13 Publicitat

La relació de guanyadors es publica al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) l'endemà de l'acte de lliurament dels premis.

 

—14. Cessió de la documentació aportada

La presentació de la sol·licitud per part de la institució interessada comporta, en els casos d'actuacions premiades, l'autorització a l'Escola d'Administració Pública de l'ús, la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels continguts dels diferents documents i informacions aportades, sota una llicència Creative Commons.

 

—15 Tractament de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

—16 En tot allò que no es reguli expressament en aquestes bases, s'aplicaran les previsions del capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Amunt