Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/01/2018

  • Número del document ARP/0009/2018

  • Número de control 18036043

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18036043-2018

Dades del DOGC
  • Número 7553

  • Data 07/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7 de febrer).


A Catalunya, la declaració única agrària (DUN) es va instaurar l'any 2001 en el marc de la normativa europea reguladora dels ajuts de la política agrícola comuna i cada any s'actualitza mitjançant la publicació de l'ordre corresponent.

La DUN constitueix un sistema de transmissió unificat de dades per part dels titulars d'explotacions agràries al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), que facilita la presentació de les sol·licituds d'ajut a les persones interessades, així com altres tràmits i/o comunicacions que pot o ha de fer l'administrat. Recull la situació real de les unitats de producció de les explotacions agràries que són susceptibles de rebre els ajuts, facilitant la gestió dels controls i la concessió posterior dels ajuts.

D'altra banda, la DUN facilita el compliment del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. En aquest sentit, permet una reducció de les càrregues administratives als/les titulars de les explotacions, sense eximir-los de la responsabilitat de complir la normativa. La DUN incorpora, a més, nous tràmits i sol·licituds cada campanya, quan venen regulats per la normativa específica.

Pel que fa als ajuts, la DUN constitueix el sistema de formalització de les sol·licituds dels ajuts que venen regulats pels Reglaments de la Unió Europea que es detallen en els quatre paràgrafs següents.

El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu als ajuts al desenvolupament rural mitjançant el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i que deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell. En el mateix àmbit, el Reglament (CE) núm. 1698/2005 seguirà essent aplicable a les operacions realitzades de conformitat amb els programes aprovats per la comissió en virtut d'aquest Reglament abans de l'1 de gener de 2014. A l'empara d'aquest marc europeu, s'integren els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) d'acord amb les mesures del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020.

El Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/178, (CE), núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005, i (CE) núm. 485/2008 del Consell, regula en el Capítol II del Títol V el sistema integrat de gestió i control, que s'aplica als règims d'ajut de l'annex I del Reglament (UE) 1307/2013, relatiu als pagament directes de la PAC, i determinats ajuts del Reglament (UE) 1305/2013, relatiu als ajuts al desenvolupament rural. Aquest Reglament estableix que el beneficiari ha de presentar anualment una sol·licitud en la qual ha d'indicar totes les parcel·les agràries de l'explotació, els drets de pagament declarats i qualsevol altra dada prevista per aquest Reglament o la normativa europea sectorial, així com la corresponent de l'Estat membre.

El Reglament (UE) núm. 1307/2013, de 17 de desembre de 2013, del Parlament i del Consell, estableix les normes aplicables als pagaments directes en virtut dels règims d'ajut inclosos al marc de la Política Agrícola Comuna i deroga els Reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.

El Reglament (EU) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, crea l'OCM dels productes agraris i deroga els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. A l'Estat, la regulació del potencial de producció vitícola es conté en el Reial Decret 772/2017, de 28 de juliol.

D'altra banda, a la DUN s'integren altres dades requerides en procediments que afecten les explotacions agràries que no són sol·licituds d'ajut en el marc de les normes a les quals es fa referència tot seguit.

El Reglament (UE) 1307/2013 ha estat desenvolupat a l'Estat mitjançant, entre d'altres, el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i altres règims d'ajut, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, i el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l'assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna. Aquestes dues normes regulen, entre d'altres, la comunicació de cessions de drets de pagament bàsic, tràmit que a Catalunya es gestiona mitjançant la DUN.

El Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), té per objecte la inscripció de totes les plantacions de vinya de Catalunya, els cellers i les plantes embotelladores i envasadores de productes vinícoles de Catalunya, i obliga els seus titulars a comunicar qualsevol modificació de les dades inscrites en el registre. Aquest Decret permet donar compliment a la normativa sectorial de la Unió Europea, especialment pel que fa al control del potencial vitícola (Reglament (CEE) 2392/86 del Consell, de 24 de juliol de 1986, relatiu a l'establiment del registre vitícola comunitari).

L'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012 permet l'entrega de la producció de raïm als productors amb parcel·les inscrites al RVC, per la qual cosa s'exigeix acreditar aquesta titularitat.

Per acreditar aquesta titularitat i per tal d'incorporar les dades del Registre Vitivinícola de Catalunya al Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya i poder disposar d'una eina comuna de gestió, serà necessari que totes les parcel·les vitícoles es declarin a la DUN amb referència SIGPAC.

El Reial Decret 5/2018, de 12 de gener, estableix les mesures subvencionables del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol. Pel que fa als ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, els interessats hauran de presentar la seva sol·licitud d'ajut mitjançant la DUN 2018.

La Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, té per objecte promoure i afavorir la igualtat real i efectiva entre dones i homes al medi rural, mitjançant el reconeixement jurídic i econòmic derivat de la seva participació a l'activitat agrària.

El Decret 37/2012, de 10 d'abril, sobre el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya, estableix que totes les parcel·les de fruiters (pomera, perera, codonyer, nashi, presseguer, nectariner, albercoquer, prunera, cirerer, llimoner dolç, llimoner, mandariner, taronger i aranger) de Catalunya han d'estar inscrites al Registre.

El Decret 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, desplega les directrius de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària pel que fa a la seva disposició addicional segona, i regula les explotacions agràries prioritàries establint-ne els requisits necessaris per la seva qualificació.

El Decret 131/2012, de 23 d'octubre, regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i n'estableix les normes d'autorització, inscripció i funcionament, regula activitats de producció i comercialització de material vegetal i crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

El Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, estableix el marc d'actuació per tal d'aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

En relació al compromís de compliment de la condicionalitat, l'article quart del Reial Decret 980/2017, modifica el Reial Decret 1078/2014, relatiu a la condicionalitat i, concretament, pel que fa a la BCAM 6 de l'apartat 2 de l'annex II del Reial Decret 1078/2014, s'habilita a les Comunitats Autònomes a establir excepcions en les modalitats d'aplicació de purins que s'hi recullen. En aquesta ordre s'estableixen les excepcions, per a determinats conreus, a l'obligació d'incorporar al sòl els fems sòlids i excepcions temporals a la prohibició d'aplicacions de purí amb vano o ventall.

El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, regula la venda de proximitat de productes agroalimentaris i esdevé una iniciativa de foment de la transformació agroindustrial amb més participació dels productors en els valors afegits dels productes. D'aquesta manera, els productors o agrupacions de productors agraris fan la venda de la seva producció o els seus productes d'elaboració pròpia, directament als consumidors o bé a establiments minoristes i de restauració. La DUN és el mitjà pel qual els productors que realitzen venda de proximitat comuniquen al DARP l'adhesió al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.

El Reial Decret 9/2015, de 16 de gener, que regula les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola, té per objecte regular les condicions d'aplicació de la normativa en matèria de higiene dels productes alimentaris en la producció primària agrícola.

El Reial Decret 578/2017, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola, el Reial Decret 379/2014, de 30 de maig, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'autorització d'establiments, higiene i traçabilitat, en el sector dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots, i el Reial Decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s'estableixen els límits màxims de residus de plaguicides i el seu control en determinats productes d'origen vegetal, estableixen l'obligatorietat de notificar si l'explotació realitza venda directa al consumidor final.

El Reial Decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, té per objecte la inscripció de la maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola de les Comunitats Autònomes.

El Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament, regula la declaració obligatòria del cultiu d'aquests organismes.

El sistema de transmissió unificada de dades en què consisteix la DUN s'adapta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i, concretament reconeix el dret i, en alguns casos, la obligació dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l'Administració per a l'exercici dels seus drets a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

Així mateix, l'article 5.7 de l'esmentada Llei 39/2015, determina que les administracions públiques podran, amb caràcter general o específic, habilitar persones físiques o jurídiques per a la realització de determinades transaccions en representació de les persones interessades.

La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix preferentment la possibilitat de tramitació electrònica dels procediments administratius, i el dret a l'ús dels mitjans electrònics per part dels ciutadans, i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, recull l'impuls de la incorporació de mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.

L'Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, sobre el reconeixement d'entitats col·laboradores amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d'ajuts i subvencions, preveu que entitats alienes a l'Administració col·laborin en la gestió de la presentació d'aquestes declaracions en el marc dels compromisos contrets en els convenis de col·laboració corresponents.

L'Ordre ARP/17/2017, de 3 de febrer, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2017-2018, obliga els beneficiaris a declarar totes les parcel·les de la seva explotació a la DUN, en el termini establert en cada campanya per a la sol·licitud única.

En aquest marc normatiu i en funció de l'experiència assolida en aquesta matèria en campanyes anteriors, és procedent regular la declaració única agrària per a l'any 2018.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Conceptes

1.1 La declaració única agrària consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d'incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, en base al SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l'explotació. Una mateixa superfície no podrà estar inclosa en diferents declaracions.

1.2 D'acord amb el Decret 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, es considera titular d'una explotació agrària la persona física o jurídica que exerceix l'activitat agrària organitzant els béns i drets integrants de l'explotació amb criteris empresarials, i assumint els riscos i responsabilitat civil, social, fiscal, sanitària i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l'explotació amb independència de qui tingui la propietat dels elements. En relació a les explotacions ramaderes, s'entén també com a titular la persona responsable del bestiar, encara que sigui amb caràcter temporal.

 

Article 2

Persones obligades a fer la DUN

2.1 Han de fer la DUN els titulars d'explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds d'ajuts relacionades en l'annex 1.

2.2 Les entitats o agrupacions d'agricultors que no siguin titulars d'explotacions agràries i que han de realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l'annex 1.

2.3 Les persones titulars d'explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l'àmbit de la producció primària agrícola. La presentació de la DUN és opcional per als titulars següents:

-Les persones titulars d'explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.

-Les persones titulars d'explotacions agrícoles que estiguin inscrits en el Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i presentin la corresponent declaració anual de cultius.

2.4 En compliment de la normativa vigent en matèria de potencial vitícola, els titulars de parcel·les vitícoles amb drets de plantació concedits per convocatòries de drets de nova plantació de la Reserva, han de complir els compromisos adquirits de mantenir la titularitat del conreu objecte d'autorització per un període mínim de 10 anys.

 

Article 3

Procediment de realització i presentació de la DUN

3.1 La DUN ha d'incloure la informació que es detalla a l'annex 2 i s'ha de realitzar amb els suports informàtics que el DARP posa a disposició de les persones titulars de l'explotació i de les entitats que col·laboren en la formalització de la presentació de la declaració (d'ara endavant, entitats col·laboradores).

Per tal de simplificar-ne la tramitació, els sistemes normalitzats de sol·licituds es faciliten en tot o en part emplenats amb informació de dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres administracions, amb la finalitat que la persona titular la verifiqui i, si s'escau, la modifiqui i completi, d'acord a l'article 66.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

3.2 Es consideren entitats col·laboradores en matèria d'elaboració i tramitació de la DUN les entitats que estiguin reconegudes d'acord amb l'Ordre ARP/135/2006, de 23 de març, i que, a més, hagin signat el conveni de col·laboració específic corresponent.

El DARP dóna a conèixer la llista de les entitats que col·laboren en la formalització de la DUN mitjançant la seva pàgina web.

3.3 La DUN s'ha de presentar, en el cas d'entitats jurídiques (entitats col·laboradores o persones jurídiques a títol individual), en suport informàtic amb signatura electrònica, i en suport informàtic amb signatura electrònica o amb suport informàtic i en suport paper, en el cas de persones físiques.

Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autentificar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.4 Les entitats col·laboradores poden presentar la declaració i sol·licitud d'ajuts de les persones titulars de l'explotació per via telemàtica sempre que acreditin l'autorització del titular mitjançant l'imprès normalitzat que facilita el DARP. Aquest ha de romandre en guarda per l'entitat col·laboradora i a disposició de l'administració en qualsevol moment que es requereixi i durant els quatre anys següents a la presentació de la DUN.

3.5 Aquelles persones que signin la DUN en representació de la persona titular de l'explotació han d'acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

3.6 La persona titular de l'explotació ha d'aportar la documentació exigida per la normativa reguladora de cada tràmit o ajut sol·licitat, sense perjudici del que estableixen els articles 6 i 7 de l'Ordre.

3.7 Les entitats que col·laboren en la formalització de la DUN han de lliurar al DARP, dins els terminis legalment establerts a la norma que reguli les convocatòries corresponents, els fitxers generats en l'aplicació informàtica, els impresos si s'escau, i la documentació complementària segons el procediment que s'estableixi anualment.

3.8 Els documents en suport informàtic produïts vàlidament per l'aplicació DUN 2018 tenen consideració de documents originals, sempre que incloguin la signatura electrònica corresponent, estiguin registrats, i compleixin la resta de requisits legalment establerts.

3.9 La data de presentació de les sol·licituds és la data d'entrada al registre del DARP (registre corporatiu S@rcat), segons les condicions de lliurament establertes als apartats anteriors d'aquest article, sens perjudici, en el cas del darrer supòsit del primer paràgraf de l'apartat 3, de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.10 D'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i amb la intenció d'adaptar els procediments a l'ús dels mitjans electrònics en les relacions de les administracions amb els ciutadans, el DARP utilitzarà els correus electrònics i la seva pàgina web per a vehicular la informació als ciutadans en els procediments relacionats amb la DUN, sempre que sigui possible.

 

Article 4

Termini de presentació

4.1 La DUN es pot presentar des de l'1 de febrer i fins al 31 de desembre de 2018.

4.2 Per als ajuts vinculats a la DUN i descrits a l'annex 1 d'aquesta Ordre, cal presentar la sol·licitud corresponent en el moment de fer la DUN, dins els terminis establerts a la convocatòria respectiva de cada ajut. No es pot presentar cap sol·licitud per als ajuts de l'annex 1 sense l'aportació prèvia o simultània de la declaració de superfícies i/o la declaració dels censos ramaders corresponent. En el cas de les explotacions sotmeses als requisits de la condicionalitat per haver percebut la persona titular ajuts vitivinícoles als plans de reestructuració i reconversió descrits a l'annex 1, el termini serà l'establert per a la sol·licitud única a què es refereix l'apartat A de l'annex 1 d'aquesta Ordre en la convocatòria corresponent.

4.3 Per a les persones titulars d'explotacions agrícoles en l'àmbit de la producció primària que estan obligades a presentar la DUN d'acord amb el que estableix l'article 2.3, el termini és el que estableix la convocatòria dels ajuts a què fa referència l'apartat A) de l'annex 1 d'aquesta Ordre sobre la sol·licitud única, llevat per a les explotacions agrícoles de nova constitució que ho han de notificar dins el mes següent a l'inici de la seva activitat.

4.4 En cas de presentació de segones DUN dins els terminis establerts, quedarà sense efecte l'anterior declaració i/o sol·licitud.

4.5 Es poden presentar modificacions de les declaracions de superfície durant el període que preveu la normativa comunitària reguladora dels ajuts. Aquestes modificacions poden incloure noves sol·licituds d'ajut i s'han de presentar d'acord amb el procediment que estableix l'article 3 d'aquesta Ordre.

4.6 Si cal presentar la renúncia a la declaració o a algun ajut o tràmit inclòs en aquesta un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'ha de presentar un escrit específic de renúncia preferentment davant les oficines comarcals del DARP, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 5

Lloc de presentació i de tramitació

5.1 La DUN s'ha de presentar d'acord amb el procediment que preveu l'article 3 d'aquesta Ordre. Les sol·licituds, normalitzades s'han de presentar telemàticament utilitzant els mitjans que el DARP posa a tal efecte, sens perjudici, en el cas del darrer supòsit del primer paràgraf de l'article 3.3, de fer ús de la resta de mitjans i llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.2 La DUN es tramita a la comunitat autònoma on s'ubiqui la major part de la superfície declarada. En cas de no tenir superfície declarada, s'ha de tramitar a la comunitat autònoma on s'ubiqui l'explotació ramadera principal.

5.3 Quan la DUN inclogui sol·licituds d'ajuts associats a CGE amb actuacions en explotacions d'àmbit supraautonòmic i/o sol·licituds d'ajut de desenvolupament rural d'altres comunitats autònomes, aquestes es tramitaran d'acord amb les bases reguladores d'aquests ajuts.

5.4 Quan la tramitació correspongui a Catalunya, la DUN s'ha de gestionar des de l'oficina comarcal corresponent del DARP, d'acord amb els criteris següents:

a) En cas d'incloure explotacions ramaderes bovines, ovines, cabrunes o equines, a l'oficina comarcal de la comarca on s'ubiqui l'explotació ramadera principal, independentment on estiguin ubicades les superfícies declarades.

b) En cas de no incloure explotacions bovines, ovines, cabrunes o equines, a l'oficina comarcal de la comarca on s'ubiquin la major part de les superfícies declarades.

 

Article 6

Documentació a presentar

A la DUN s'ha d'adjuntar, si s'escau, la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no cal presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment al DARP i de la qual no n'hagin variat les dades i continuïn sent vigents:

a) Tota la documentació que es demani específicament per a cadascun dels ajuts o tràmits sol·licitats i que s'especifiquin a les bases reguladores corresponents.

b) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, si no s'ha autoritzat al DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb l'article 8.7. En cas que la persona titular signi la DUN amb signatura electrònica, no cal aportar cap document acreditatiu d'identitat.

c) En cas de fer declaracions de parcel·les de Catalunya d'aprofitament farratger en comú, s'ha de disposar dels certificats d'adjudicació emesos per les entitats gestores per mitjà de l'aplicació web que el DARP facilita a aquest efecte. El DARP podrà requerir en qualsevol moment els certificats esmentats.

d) Documentació d'autorització de signatura i/o de representació, si s'escau.

e) En cas de sol·licitar la qualificació d'explotació agrària prioritària, la documentació que consta a l'annex 5.

f) En cas de sol·licitar modificacions de SIGPAC o realitzar declaracions de conreu, que afectin parcialment un recinte, és requisit indispensable l'elaboració i la presentació d'un croquis mitjançant l'aplicació DUN.

g) En el cas que una agrupació de productors faci una comunicació de venda de proximitat d'acord amb la norma reguladora si s'escau, s'ha d'adjuntar a la DUN la relació de tots els seus associats productors.

h) En el cas que es facin comunicacions de cessions de drets de pagament bàsic, s'ha d'adjuntar a la DUN la documentació requerida d'acord amb l'annex 6 d'aquesta Ordre.

 

Article 7

Declaracions responsables

7.1 La persona declarant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud, entre d'altres, les declaracions responsables següents:

a) Que totes les dades que consten a la DUN són certes i que es compromet a aportar les dades i els documents necessaris per a la seva comprovació.

b) Que no està sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni es troba en el supòsit de l'article 99 del Decret 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Que el compte corrent on s'ha d'ingressar la quantia de l'ajut inclòs en aquest imprès pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

d) Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) Que és titular de l'explotació, dels béns declarats a la diagnosi i del lloc on es realitza la inversió, si s'escau (persona propietària, arrendatària, cessionària o altres).

f) Que no s'han començat les obres o actuacions per a les quals es demana l'ajut, quan escaigui.

g) Que per a la realització de les obres o actuacions objecte de la seva petició no ha demanat ni té concedit cap ajut econòmic pel mateix concepte; o bé, si el té demanat i/o concedit, l'organisme i la quantia de la subvenció o el préstec.

h) En el cas de sol·licitar ajuts de diversificació cap a activitats no agrícoles, que no ha demanat ni té concedit cap ajut econòmic subjecte al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors; o bé, si el té demanat i/o concedit, el nom de l'organisme, el concepte i la quantia de la subvenció o el préstec.

i) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, que l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

j) Que accepta les condicions, els compromisos i les verificacions establertes a les disposicions legals que regulen aquesta declaració i sol·licituds, que coneix la normativa específica que els regula i que no presenta, durant aquesta campanya, cap altra declaració ni sol·licitud pels mateixos conceptes ni a aquesta ni a cap altra comunitat autònoma.

k) Que per a cada parcel·la es realitza l'activitat agrària especificada a la sol·licitud d'ajut, a excepció dels conreus herbacis on en tota la superfície l'activitat agrària desenvolupada és la producció.

l) Que, en cas d'explotacions agràries de caràcter associatiu o de persones jurídiques, els ingressos agraris del darrer any natural són els que es declaren.

m) Que compleix l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de beneficiaris de més de 250 treballadors/es, que té elaborat i aplica un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 7/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

n) Que no participa ni està participat en un percentatge superior al 50% per cap persona física o jurídica.

o) Que compleixin la normativa de política lingüística, en el cas d'establiments oberts al públic.

p) Qualsevol altra declaració que sigui necessària d'acord amb la legislació vigent.

7.2 D'acord amb el que estableix l'article 121.2 del Reglament (UE) 966/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, sobre les normes financeres aplicables al pressupost de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE, Euratom) núm. 1605/2002, del Consell, de 25 de juny, en relació amb l'article 59, i amb el que estableix l'article 4 del Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament de la política agrícola comuna, resten exemptes del compliment dels requisits establerts als apartats b), d) i i) de l'apartat anterior les actuacions o aportacions econòmiques que es financin en règim de gestió compartida íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

 

Article 8

Efectes de la DUN

8.1 La DUN produeix efectes per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, sense que en cap cas produeixi altres efectes jurídics, a excepció:

a) De la declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat, d'acord amb el que estableix el Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament; la Llei 9/2003, de 25 d'abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament, i el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general pel desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, del règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització dels organismes modificats genèticament.

b) De la inscripció al Registre de titularitat compartida de les explotacions agràries.

8.2 La presentació de la DUN comporta l'alta o la modificació de dades al Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, al Registre de plantacions fruiteres de Catalunya, al Registre Vitivinícola de Catalunya i al Registre General de la Producció Agrícola, si escau.

8.3 Les DUN presentades per titulars d'explotacions vitivinícoles que hagin rebut ajuts vitivinícoles dins els plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya resten sotmeses a la comprovació dels requisits de condicionalitat durant un període de tres anys a partir de l'1 de gener següent a l'any natural en què s'ha produït el primer pagament, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

8.4 La comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya permet realitzar automàticament l'activitat de venda de proximitat, sens perjudici de la recepció posterior del document d'acreditació pertinent, d'acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

8.5 La DUN comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) com a titular de la superfície de la parcel·la vitícola. Quan una mateixa parcel·la vitícola es declara per més d'una persona, totes elles assumeixen solidàriament la responsabilitat del compliment dels requisits dels ajuts per pràctiques agroambientals i a l'agricultura ecològica demanats en la totalitat de la parcel·la.

8.6 La DUN comporta l'acreditació de la titularitat d'una explotació agrària o realització d'una activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola.

8.7 El DARP pot comprovar d'ofici i sense el consentiment previ de les persones interessades les dades personals que consten en la DUN amb la finalitat de comprovar si es compleixen els requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats. Igualment, la presentació de la DUN i la signatura d'aquesta per part de la persona interessada comporta l'autorització al DARP per a l'enviament de correus electrònics amb informació relacionada amb l'activitat agrària.

 

Article 9

Compromisos

9.1 La persona titular d'una DUN es compromet a:

a) Complir els requisits i els compromisos especificats a la normativa que regulen els ajuts i els tràmits relacionats a l'annex 1.

b) Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades que consten a la declaració presentada, i en especial per comprovar el compliment de les condicions de concessió de l'ajut.

c) Retornar les quantitats per la percepció indeguda dels ajuts de l'annex 1, si així ho sol·licités l'autoritat competent, incrementades, si s'escau, amb l'interès legal corresponent.

d) En cas de la declaració de blat de moro genèticament modificat, la persona productora ha de conservar durant cinc anys la documentació que acrediti la producció, així com la seva destinació als efectes de l'article 18 de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, i de l'article 45 del Reial decret 178/2004, de 30 de gener.

e) Complir amb la Condicionalitat. La Condicionalitat l'han de complir els beneficiaris d'ajuts especificats en l'article 92 del Reglament (UE) 1306/2013:

-Persones beneficiàries dels ajuts directes en virtut del Reglament (UE) 1307/2013;

-Persones beneficiàries que reben les primes anuals en virtut dels articles 21, apartat 1, lletres a) i b), 28 a 31, 33 i 34 del R (UE) núm. 1305/2013, relatius a les ajudes al desenvolupament rural a través del FEADER, que fan referència als ajuts a la sostenibilitat associats a CGE;

-Persones beneficiàries dels ajuts en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió de la vinya, d'acord amb els articles 46 i 47 del Reglament (UE) núm.1308/2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris, que hagin rebut el primer pagament d'aquests ajuts en els anys 2015, 2016 o 2017.

-Persones beneficiàries de les vuit mesures de Desenvolupament rural, d'acord amb l'article 36, lletra a), incisos i) a v), i lletra b), incisos i), iv), i v) del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del període anterior (2007-2013) que estiguin encara en vigor.

-No obstant això, d'acord amb el Reial Decret 1078/2014, les persones agricultores que participen al règim per als petits agricultors del Reglament (UE) 1307/2013 queden exemptes de la condicionalitat i en particular del seu sistema de control i de l'aplicació de les penalitzacions de condicionalitat, sens perjudici de l'obligació de respectar les disposicions aplicables de la legislació sectorial o la possibilitat de ser controlat i sancionat en virtut de la dita legislació. Si aquestes persones agricultores són al seu torn beneficiàries d'altres ajuts supeditats al compliment de la condicionalitat, podrien veure reduïts aquests ajuts en cas d'incompliment, encara que no es vegin afectats els pagaments directes. És a dir, si una persona beneficiària participa en el règim a favor dels petits agricultors és al seu torn beneficiària dels ajuts a la sostenibilitat associats a CGE i/o rep pagaments de sector vitivinícola, i/o és beneficiària de mesures afectades per condicionalitat del Reglament (CE) 1698/2005, podrà ser controlat per condicionalitat i ser sancionat en els ajuts corresponents al desenvolupament rural o la vinya.

f) Declarar la totalitat de la superfície de l'explotació en base al SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap règim d'ajut.

g) En les superfícies que sol·licita l'ajut associat als cultius proteics, a mantenir el cultiu, com a mínim, fins a l'inici de la floració i destinar a l'alimentació animal tota la producció obtinguda a les superfícies amb sol·licitud d'ajut als cultius proteics, ja sigui directament pel ramat sobre el terreny o mitjançant venda o subministrament a tercers.

h) No aplicar productes fitosanitaris en aquelles superfícies que declara com a Superfícies d'Interès Ecològic (SIE).

9.2 En relació al compromís del compliment de la condicionalitat al qual es refereix la lletra e) de l'apartat precedent, pel que fa als elements del paisatge, a més dels previstos a l'article 2 del Reial Decret 1078/2014, a Catalunya tindran consideració d'elements del paisatge les barraques i cabanes de pedra seca. Per considerar que un element pertany a la categoria d'element del paisatge, ha de complir unes determinades mesures: no s'han de superar els límits màxims establerts al Reial Decret 1078/2014, i per als elements del paisatge lineals o en forma de polígon, aquests han de mesurar com a mínim, 2 metres d'amplada i 100m2 de superfície.

9.3 En relació al compromís del compliment de la condicionalitat al qual es refereix la lletra e) de l'apartat 9.1, pel que fa a les condicions d'aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes establertes a la BCAM 6 de l'apartat 2 del annex II del Reial Decret 1078/2014, s'estableix que:

-L'aplicació de purins o fraccions líquides de dejeccions no es pot efectuar amb sistemes d'aspersió amb canó. L'aplicació de purí amb sistemes de vano o ventall es podrà realitzar per empreses de serveis fins a l'1 de novembre del 2018 i per a la resta d'aplicacions, fins al 31 de desembre de 2018.

-Els fems sòlids s'han d'incorporar dins del sòl en el menor interval de temps possible. No obstant això, atenent a les particularitats de determinats conreus, es considera necessari exceptuar d'aquesta obligació els sistemes de conreu de conservació, sembra directa i mínim conreu, els prats i pastures ja implantats, els cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies i les aplicacions en cobertura sobre cultius herbacis.

 

Article 10

Sol·licitud de qualificació de l'explotació agrària com a prioritària

10.1 Les persones titulars que vulguin sol·licitar o renovar la qualificació de l'explotació agrària com a prioritària, ho han de fer mitjançant els procediments que estableix aquesta Ordre. Els requisits de qualificació són els que s'indiquen al Decret 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya.

10.2 El procés de qualificació es fa sobre la base de les dades declarades a la DUN.

 

Article 11

Comunicació de venda de proximitat de productes agroalimentaris

11.1 De forma anual, les persones productores i les agrupacions de productors agraris, incloses les cooperatives agràries i les societats agràries de transformació, que vulguin adherir-se al sistema de venda de proximitat, modificar-ne l'acreditació, o presentar-ne renúncies a l'acreditació d'acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, cal que ho comuniquin a través de la DUN mitjançant els procediments i terminis que estableix aquesta Ordre. En el cas de les agrupacions de productors, cal que els seus associats productors siguin titulars d'una explotació agrària, les dades de la qual constin en el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, i per tant han de presentar la DUN corresponent a la seva explotació agrària.

11.2 Les persones productores i agrupacions de productors acreditades han de comunicar anualment a través de la DUN el manteniment de la seva adhesió al sistema de Venda de Proximitat, la seva modificació o la renúncia.

11.3 L'adhesió a la Venda de Proximitat, d'acord amb el Decret 24/2013, comporta el compromís per part del productor d'utilitzar l'acreditació.

 

Article 12

Mòduls de renda

Als efectes dels ajuts i tràmits esmentats a l'annex 1, el nivell de renda unitària de treball d'una explotació agrària es calcula basant-se en els mòduls de renda que estableix l'annex 4 sobre càlcul de viabilitat i en les dades declarades a la DUN.

 

Article 13

Zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

Als efectes dels ajuts que es detallen a l'annex 1, es consideren zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques les relacionades a l'annex 3. Aquestes es subdivideixen en zones amb limitacions naturals significatives, zones amb limitacions específiques i zones de muntanya. Les zones amb limitacions naturals significatives es determinaran en la resolució de convocatòria corresponent dels ajuts associats al CGE, una vegada la Comissió Europea hagi aprovat la metodologia emprada pel DARP per a la seva determinació.

 

Article 14

Comunicació de cessions de drets de pagament bàsic

14.1 La comunicació de cessió de drets serà feta pel cedent a través de la DUN del cessionari, dins del termini de l'1 de febrer al 31 de maig.

14.2 Els drets només es podran cedir a un agricultor que tingui la condició d'agricultor actiu. No serà exigible aquesta condició a l'hereu, en el supòsit de canvis de titularitat per motius d'herència, sempre que es cedeixin definitivament els drets rebuts a un tercer que compleixi la condició d'agricultor actiu.

En el cas que el cedent sigui un petit agricultor i la cessió sol·licitada no es correspongui amb casos d'herències, jubilacions en què el cessionari dels drets sigui un familiar de primer grau del cedent, programes aprovats de cessament anticipat o casos d'incapacitat laboral permanent, cal que el cedent presenti la renúncia a l'esmentat règim d'acord amb l'article 15.

14.3 Els drets de pagament bàsic es podran cedir per qualsevol forma admesa a dret. Es podran cedir amb terres o sense terres.

14.4 En cas de cessions de drets sense terres es restitueix a la reserva nacional un 20% del valor de cada dret.

14.5 En cas de cessions de drets amb terres, no s'aplica cap retenció. Es comprovarà en aquest cas que el/s dret/s i el/s recinte/s traspassat/s són de la mateixa regió.

14.6 No s'aplica tampoc cap tipus de retenció en els supòsits següents:

   a) Cessió definitiva de la totalitat dels drets d'un import total inferior a 300€.

   b) Cessió definitiva o temporal de drets sense terra a un jove agricultor d'acord amb el Reial Decret 1075/2014.

   c) Cessió definitiva a un agricultor que inicia la seva activitat agrària d'acord amb el Reial Decret 1075/2014.

   d) Cessió definitiva o temporal de drets sense terra per ajustaments de drets i superfícies en actes d'intervenció pública.

   e) Substitució del titular per motius d'herències, jubilacions d'un familiar de primer grau, cessament anticipat de l'activitat agrària, incapacitat laboral permanent, canvis de denominació o de l'estatut jurídic de l'explotació, fusions i escissions de persones jurídiques i casos d'explotacions de titularitat compartida regulada per la Llei 35/2011.

   f) Cessions definitives entre un arrendatari de terres que finalitza l'arrendament i el nou arrendatari amb acord del propietari.

14.7 S'estableixen els tipus de cessions de drets següents:

   1) Cessions definitives de drets

   2) Arrendament de drets

   3) Herències

   4) Finalització d'arrendament

   5) Acords a tres parts entre arrendataris i propietari o Arrendament per part d'hereus no agricultors actius

14.8 El cedent i cessionari presentaran la documentació necessària que consta a l'annex 6 d'aquesta Ordre per acreditar les condicions i els requisits de la cessió comunicada pel cedent d'acord amb l'apartat 1. Els òrgans competents del DARP podran demanar a qualsevol d'ells sol·licitant qualsevol altra documentació necessària.

 

Article 15

Renúncia al règim de petits agricultors

La comunicació de renúncia al règim de petits agricultors, d'acord amb l'article 86 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, es farà a través de la DUN, de l'1 de febrer fins al 31 de maig.

 

Article 16

Tractament de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal de les persones que realitzen la DUN s'incorporen al Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya d'acord amb l'article 5 del Decret 44/2012, de 24 d'abril.

Aquestes dades poden ser tractades o cedides d'acord amb l'Ordre AAM/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el marc de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

Disposició addicional

Als efectes de la campanya 2018, totes les referències de l'Ordre AAM/97/2015 a l'Ordre AAM/31/2015 de19 de febrer s'han d'entendre efectuades a la present Ordre.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

Madrid, 30 de gener de 2018

 

(De conformitat amb el que s'estableix al Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex 1

Ajuts i tràmits associats a la DUN

 

Els ajuts i tràmits associats a la DUN resten sotmesos a la convocatòria específica corresponent de cada ajut.

 

A) Sol·licitud única, altres ajuts i tràmits específics

A.1 Règim de pagament bàsic:

1. Ajut pagament bàsic

2. Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel clima i el medi ambient

3. Pagament complementari pels joves agricultors /es

4. Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

5. Cessions de drets de pagament bàsic

 

A.2 Règim simplificat per als petits agricultors

1. Ajut Règim simplificat per als petits agricultors

 

A.3 Ajuts associats per als agricultors

1. Ajut associat al cultiu de l'arròs

2. Ajut associat als cultius proteics

3. Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

4. Ajut associat als llegums de qualitat

5. Ajut associat al tomàquet per a indústria

 

A.4 Ajuts associats per als ramaders

1.Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques d'alletament

2.Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix

3.Ajut associat per les explotacions de boví de llet

4.Ajut associat per les explotacions d'oví

5.Ajut associat per les explotacions de cabrum

6.Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic

7.Ajut associat als ramaders de boví d'engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic

8.Ajut associat als ramaders d'oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic

 

A.5 Ajuts associats a CGE

1. Ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es

2. Ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

3. Ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

4. Ajut a la diversificació agrària

5. Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

6. Pràctiques agroambientals

   a) Gestió sostenible de zones humides

   b) Gestió i recuperació de prats de dall

   c) Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000

   d) Apicultura per a la millora de la biodiversitat

   e) Sistemes alternatius a la lluita química

   f) Producció integrada

   g) Conservació de races autòctones

   h) Gestió de la fertilització

   i) Biodiversitat cultivada

7. Agricultura ecològica

8. Foment de la ramaderia ecològica

9. Ajuts d'anteriors PDR

   a) Millora de pastures per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

   b) Millora i foment de prats i pastures en zones de muntanya

 

A.6 Sol·licitud d'ajut de desenvolupament rural establerta dins de l'àmbit del sistema integrat d'altres comunitat autònomes.

 

A.7 Sol·licitud d'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya en el marc del Programa de Suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

 

B) Altres tràmits específics

   a) Sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària o modificació de la que ja està qualificada.

   b) Sol·licitud de modificació de SIGPAC.

   c) Sol·licitud d'inscripció al registre de la titularitat compartida de les explotacions agràries.

   d) Declaració d'efectius productius de l'OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses).

   e) Declaració de productes genèticament modificats.

   f) Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.

   g) Inscripció o modificació de dades en el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya.

   h) Declaració per a l'actualització de les dades dels productors inscrits en els registres de Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics.

   i) Actualització de la titularitat al Registre Vitivinícola de Catalunya.

   j) Itinerari formatiu.

   k) Notificació de les dades de l'explotació agrícola a efectes de la inscripció o actualització de dades al Registre General de la Producció Agrícola.

   l) Presentació de la renúncia al règim de petits agricultors.

   m) Acreditació de la titularitat d'una explotació agrària o realització d'una activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola.

   n) Superfície del projecte d'instal·lació de joves agricultors.

   o) Modificació del percentatge de lliurament de collita de vinya.

C) Altres ajuts vinculats a la DUN

La presentació de la DUN també serà un requisit indispensable per a les sol·licituds dels ajuts següents:

   a) Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya període 2014-2018.

   b) Ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu.

D) Qualsevol altre ajut, declaració o tràmit que es faci públic i/o s'estableixi durant l'any en curs.

 

 

Annex 2

Informació que ha d'incloure la DUN

 

A) Dades generals i del declarant

1. La identificació de la persona titular: NIF, nom i/o raó social, domicili, telèfon, adreça electrònica, si en disposa, dades bancàries de l'entitat financera i el número de compte.

2. En cas de persones físiques: data de naixement, sexe, i, per a determinats ajuts, si dins l'explotació hi ha mà d'obra familiar, indicar-ne el nom, el NIF, i el seu percentatge d'aportació de mà d'obra a l'explotació.

3. En cas d'explotació agrària de caràcter associatiu: data de constitució, relació dels socis identificats amb el NIF, nom, percentatge de participació dins la societat, percentatge de mà d'obra aportada a l'explotació si escau, i la identificació en el cas de ser agricultor professional (AP) o joves que inicien o hagin iniciat per primera vegada en els cinc anys anteriors a la sol·licitud l'activitat agrària. També ha d'incloure la declaració del total d'ingressos agraris de l'últim any natural.

4. El nombre d'unitats de treball agrari (en endavant, UTA) que conforma l'explotació, si s'escau.

5. En el cas de declarants inscrits en el registre d'una de les Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i/o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics, declaració del nom d'aquesta/es.

6. En cas de fer lliuraments a una OPFH, autorització al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a facilitar les dades personals i les relacionades amb els efectius productius de productes reconeguts a les OPFH declarades, que les podrà incorporar a l'aplicació informàtica OPNET del DARP.

7. En cas de formar part del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autorització al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a facilitar al CCPAE les dades referents a les parcel·les i els cultius que consten a la DUN anual.

8. En cas de formar part d'una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV), autorització al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a facilitar a l'ADV les dades SIGPAC, la superfície i el cultiu dels recintes que consten a la DUN anual.

 

B) Dades de l'explotació

1. Dades de la declaració de superfícies

Relació de totes les parcel·les afectes a l'explotació, identificades en base al Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles de la PAC (SIGPAC). La unitat de declaració és el recinte, definit com a una porció contínua de terreny que, dins d'una parcel·la, té un mateix ús o aprofitament i un mateix sistema d'explotació.

1.1 Dades mínimes que s'han de declarar per recinte:

a) La identificació SIGPAC de cadascun dels recintes que s'incloguin a la DUN, formada pel codi cadastral del municipi, de l'agregat, de la zona, del polígon, de la parcel·la, i el codi de recinte.

b) El règim de la titularitat (propietat, usdefruit, arrendament o parceria).

c) La superfície del recinte, expressada en hectàrees fins a dos decimals arrodonits, especificant si és regadiu o secà. En el cas de regadiu, el sistema de reg i de captació d'aigua.

d) El producte o aprofitament que s'hi du a terme, fins al nivell de la varietat, si s'escau, la utilització i l'activitat agrària.

1.2 Dades específiques que s'han de declarar, si escau, per recinte:

a) Declaració específica d'OPFH: les persones titulars que pertanyen a una organització de productors de fruita i hortalisses (OPFH) han d'indicar a quines organitzacions pertanyen i el número de soci respectiu.

b) En el cas de sol·licitar l'ajut als fruits de closca s'ha d'indicar, per recinte i espècie, el nombre d'arbres.

c) Declaració a efectes del Registre de plantacions fruiteres de Catalunya: s'ha d'indicar el peu, el marc de plantació, el sistema de formació emprat, el sistema de reg emprat i l'any de plantació.

d) Per als productes presseguer i nectarina: declaració dels atributs invariables de data de collita, forma i color.

e) Declaració de productes genèticament modificats: s'ha d'indicar la varietat de blat de moro genèticament modificat.

f) Declaració de recintes amb sol·licitud d'ajut a l'agricultura ecològica: s'ha d'indicar si és de reconversió o és ecològica.

g) Declaració de recintes amb sol·licitud d'ajuts a l'agricultura ecològica, a la producció integrada o sistemes alternatius a la lluita química: s'ha d'indicar si es produeix una arrencada de cultius llenyosos amb indicació del conreu previst, període de descans, data i motiu d'arrencada; o, si hi ha canvi de parcel·la, s'ha de declarar l'antiga superfície compromesa i el motiu.

h) Declaració de recintes amb sol·licitud d'ajuts de pràctiques agroambientals que provenen de subrogació: s'ha d'indicar el NIF i el nom de la persona que subroga.

i) Declaració de recintes amb producte vinya: s'ha d'indicar la varietat i l'any de plantació.

j) Declaració del nom de l'ADV o del tècnic assessor en termes de producció integrada del recinte.

k) Declaració de recintes en guaret o amb cultius fixadors de nitrogen: a efectes de pagament verd, cal especificar si es desitja que es computin com a superfícies d'interès ecològic.

2. Dades que ha de recollir la declaració ramadera

a) Descripció de totes les unitats de producció que indiqui les marques oficials de l'explotació i la ubicació, el nom del municipi i de l'explotació, amb identificació de la unitat principal de producció.

b) Identificació de la comunitat autònoma que va gestionar els ajuts l'any anterior.

c) Per espècie, s'ha d'identificar si el règim d'explotació és d'integració, si és una explotació ecològica i, si es disposa de races autòctones, se n'ha d'indicar el nombre de caps.

d) La capacitat i el cens en el moment de fer la DUN (o nombre d'arnes o metres quadrats -m²-, si escau) per espècie, classificació zootècnica, i categoria.

e) En el cas d'ajut associat a les explotacions de bovins amb bovins engreixats a la mateixa explotació de naixement o en engreixadors comunitaris el NIF de l'engreixador i declaració que se n'és soci.

3. Altres dades de l'explotació relacionades amb l'ajut de pagament bàsic.

a) En el cas de sol·licitud de drets de pagament bàsic a la reserva nacional, cal declarar per quin/s supòsit/s es realitza la sol·licitud.

b) En el cas de cessions de drets de pagament bàsic, cal indicar els drets de pagament bàsic a cedir, el/s tipus de cessió, el NIF de les persones físiques o jurídiques cedents i si s'escau les unitats de producció que es transmeten amb referències SIGPAC.

4. Altres dades de l'explotació relacionades amb els ajuts associats a CGE

4.1 Ajuts a la sostenibilitat:

a) En el cas de sol·licitud d'ajut a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat, s'ha d'indicar el nombre d'arnes, la ubicació i els emplaçaments on s'ubiquen les arnes (tant els fixes com els transhumants) mitjançant croquis, i en el cas de subrogació, el nombre d'arnes, el NIF i nom de la persona que subroga.

b) En el cas de sol·licitud d'ajut de ramaderia ecològica, s'ha d'indicar el nombre de caps sol·licitats per espècie i categoria, excepte pels bovins d'engreix ecològic, en què es consideraran sol·licitats als efectes de l'ajut els animals de menys de 2 anys, que d'acord amb les dades declarades a través del SIR, han estat sacrificats durant el 2018 després d'un període d'engreix final a l'explotació de la persona sol·licitant d'un mínim de 4 mesos. En el cas de subrogació, s'ha d'indicar el nombre de caps per espècie i categoria, el NIF i nom de la persona que subroga.

c) En el cas de sol·licitud d'ajut de conservació de races autòctones, s'ha d'indicar el nombre de caps sol·licitats per raça i, en el cas de subrogació, el nombre de caps per raça, el NIF i nom de la persona que subroga.

d) En el cas de sol·licitar l'ajut per a sistemes alternatius a la lluita química, indicació de l'assessorament en Gestió Integrada de Plagues (GIP) de què es disposa.

e) En el cas de sol·licitud d'ajut a l'apicultura ecològica, s'ha d'indicar el nombre d'arnes.

f) En el cas d'ajuts a la biodiversitat cultivada, s'ha d'especificar el concepte i l'import de les actuacions sol·licitades.

4.2 Ajuts a la competitivitat:

Determinats ajuts associats al CGE exigeixen que la persona sol·licitant presenti un pla d'empresa o una diagnosi i un pla d'explotació, i la DUN facilita la seva elaboració així com la descripció de les inversions previstes, atès que permet introduir les dades següents:

a) A l'apartat de Diagnosi prèvia: el règim fiscal i el tipus de comptabilitat que porta l'explotació; les assegurances subscrites, la formació acadèmica i els canals de comercialització; els sistemes de qualitat als quals s'acull l'explotació; si realitza diversificació en la seva explotació, s'ha d'indicar el tipus d'activitats alternatives que realitza i les rendes que produeixen; el tipus d'edificis, instal·lacions i maquinària hàbils de l'explotació, amb indicació de l'any i el valor de compra; ingressos, despeses i altres dades econòmiques per al càlcul d'indicadors econòmics, i l'anàlisi DAFO de l'explotació.

b) A l'apartat d'Inversions previstes: una descripció detallada de les inversions sol·licitades de l'any en curs, i una relació de les inversions previstes a cinc anys, o una declaració que no es preveuen inversions durant aquest període.

c) A l'apartat del Pla d'explotació: els objectius de l'explotació vers les inversions, i les dades econòmiques previstes per al cinquè any de finalització dels compromisos. Les dades econòmiques inclouran una previsió del nombre d'animals de l'explotació per espècie, la categoria i la superfície productiva, amb indicació del producte, els ingressos i les despeses variables; subvencions; les unitats de treball agrari (UTA) i una descripció de les despeses fixes, incloent-hi l'amortització de les inversions, per poder determinar els indicadors econòmics previstos de l'explotació.

d) A l'apartat del Pla d'inversions: la informació específica requerida pel pla d'empresa de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es que complementa els anteriors apartats.

5. Altres dades de l'explotació relacionades amb la comunicació d'adhesió a la venda de proximitat

Declaració de producte, tipus de venda i canal de comercialització, i marca d'acord amb la norma reguladora si s'escau, pel qual es comunica l'adhesió al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.

 

C) Les sol·licituds dels ajuts inclosos a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

 

Annex 3

 

Als efectes dels ajuts esmentats a l'annex 1 d'aquesta Ordre, es consideraran municipis en zones de muntanya i en zones amb limitacions específiques els que es relacionen a continuació.

Nota: (*) indica els municipis amb pluviometria anual superior a 800 l/m².

 

Municipis situats en zones amb limitacions específiques

 

Comarca d'Era Val d'Aran

Naut Aran*

Vielha e Mijaran*

 

Comarca de l'Alta Ribagorça

Vall de Boí (Barruera)*

Vilaller*

 

Comarca del Pallars Jussà

Torre de Cabdella, la*

 

Comarca del Pallars Sobirà

Alt Àneu*

Espot*

Esterri d'Àneu

Guingueta d'Àneu, la*

Sort*

 

Municipis situats en zones de muntanya

 

Comarca de l'Anoia

Argençola

Bellprat

Calonge de Segarra

Llacuna, la

Montmaneu

Pujalt

Rubió

Santa Maria de Miralles

Sant Pere Sallavinera

Veciana

 

Comarca del Bages

Aguilar de Segarra

Castellfollit del Boix

Estany, l'

Moià

Mura

Sant Feliu Sasserra

Sant Mateu de Bages

Talamanca

 

Comarca del Berguedà

Bagà*

Berga*

Borredà*

Capolat*

Castell de l'Areny*

Castellar del Riu*

Castellar de n'Hug*

Cercs*

Espunyola, l'*

Fígols*

Gisclareny*

Gósol*

Guardiola de Berguedà*

Montclar

Montmajor

Nou, la*

Olvan

Pobla de Lillet, la*

Puig-reig

Quart, la*

Sagàs

Saldes*

Sant Jaume de Frontanyà*

Sant Julià de Cerdanyola*

Santa Maria de Merlès

Vallcebre*

Vilada*

Viver i Serrateix

 

Comarca de la Cerdanya

Alp*

Bellver de Cerdanya

Bolvir

Das*

Fontanals de Cerdanya*

Ger*

Guils de Cerdanya*

Isòvol

Lles*

Llívia

Meranges*

Montellà i Martinet*

Prats i Sansor

Prullans*

Puigcerdà

Riu de Cerdanya*

Urús*

 

Comarca d'Osona

Alpens*

Brull, el*

Centelles

Collsuspina*

Espinelves*

Lluçà*

Montesquiu*

Muntanyola

Orís

Oristà

Perafita*

Prats de Lluçanès

Rupit i Pruit*

Sant Agustí de Lluçanès*

Sant Bartomeu del Grau

Sant Boi de Lluçanès*

Sant Julià de Vilatorta*

Sant Martí de Centelles

Sant Martí d'Albars*

Sant Pere de Torelló*

Sant Quirze de Besora*

Sant Sadurní d'Osormort*

Santa Eulàlia de Riuprimer

Santa Maria de Besora*

Santa Maria de Corcó*

Seva*

Sobremunt

Sora*

Tavèrnoles*

Tavertet*

Vidrà*

Viladrau*

Vilanova de Sau*

 

Comarca del Vallès Occidental

Gallifa

 

Comarca del Vallès Oriental

Aiguafreda*

Castellcir

Castellterçol

Figaró-Montmany

Fogars de Montclús*

Granera

Montseny*

Sant Feliu de Codines

Sant Quirze Safaja

Tagamanent*

 

Comarca de l'Alt Empordà

Albanyà*

Maçanet de Cabrenys*

Vajol, la*

 

Comarca de la Garrotxa

Argelaguer*

Beuda*

Mieres*

Montagut*

Planes d'Hostoles, les*

Preses, les*

Riudaura*

Sales de Llierca*

Sant Aniol de Finestres*

Sant Feliu de Pallerols*

Sant Ferriol*

Sant Joan les Fonts*

Santa Pau*

Tortellà*

Vall d'en Bas, la*

Vall de Bianya, la*

 

Comarca del Pla de l'Estany

Sant Miquel de Campmajor*

 

Comarca del Ripollès

Campdevànol*

Campelles*

Camprodon*

Gombrèn*

Llanars*

Llosses, les*

Molló*

Ogassa*

Pardines*

Planoles*

Queralbs*

Ribes de Freser*

Ripoll*

Sant Joan de les Abadesses*

Vallfogona de Ripollès*

Sant Pau de Segúries*

Setcases*

Toses*

Vilallonga de Ter*

 

Comarca de la Selva

Cellera de Ter, la*

Osor*

Sant Hilari Sacalm*

Susqueda*

Tossa de Mar

 

Comarca de l'Alt Urgell

Alàs i Cerc*

Arsèguel

Bassella

Cabó*

Cava*

Coll de Nargó*

Estamariu*

Fígols i Alinyà*

Josa i Tuixén*

Montferrer i Castellbò*

Oliana

Organyà

Peramola

Pont de Bar, el*

Ribera d'Urgellet*

Seu d'Urgell, la*

Valls de Valira, les*

Valls d'Aguilar, les*

Vansa i Fórnols, la*

 

Comarca de l'Alta Ribagorça

Pont de Suert, el*

 

Comarca de les Garrigues

Pobla de Cérvoles, la

 

Comarca de la Noguera

Àger

Alòs de Balaguer

Avellanes i Santa Linya, les

Baronia de Rialb, la

Camarasa

Os de Balaguer

Tiurana

Vilanova de Meià

 

Comarca del Pallars Jussà

Abella de la Conca*

Castell de Mur*

Gavet de la Conca

Isona i Conca Dellà

Llimiana

Pallars Jussà (Conca de Dalt)*

Pobla de Segur, la*

Salàs de Pallars

Sant Esteve de la Sarga*

Sarroca de Bellera*

Senterada*

Talarn

Tremp

 

Comarca del Pallars Sobirà

Alins*

Baix Pallars

Esterri de Cardós

Farrera*

Lladorre*

Llavorsí*

Rialp*

Soriguera*

Tírvia

Vall de Cardós, la

 

Comarca de la Segarra

Biosca

Estaràs

Montoliu de Segarra

Montornès de Segarra

Ribera d'Ondara

Sant Guim de Freixenet

Talavera

Torà

Comarca del Segrià

Almatret

 

Comarca del Solsonès

Castellar de la Ribera

Coma i la Pedra, la*

Guixers*

Lladurs

Llobera

Molsosa, la

Navès*

Odèn*

Olius

Pinell de Solsonès

Pinós

Riner

Sant Llorenç de Morunys*

Solsona

 

Comarca de l'Urgell

Omells de na Gaia, els

Vallbona de les Monges

 

Comarca d'Era Val d'Aran

Arres*

Bausen*

Bordes, Les*

Bossòst*

Canejan*

Les*

Vilamòs*

 

Comarca de l'Alt Camp

Mont-ral

Querol

 

Comarca del Baix Camp

Albiol, l'

Arbolí, l'

Argentera, l'

Capafonts

Febró, la

Prades

Vilaplana

 

Comarca del Baix Ebre

Paüls

 

Comarca de la Conca de Barberà

Barberà de la Conca

Conesa

Forès

Llorac

Montblanc

Passanant

Piles, les

Pontils

Rocafort de Queralt

Santa Coloma de Queralt

Sarral

Savallà del Comtat

Senan

Vallclara

Vallfogona de Riucorb

Vilanova de Prades

Vimbodí

 

Comarca del Priorat

Bisbal de Falset, la

Cabacés

Cornudella de Montsant

Figuera, la

Margalef

Morera del Montsant, la

Pradell de la Teixeta

Ulldemolins

Vilella Alta, la

 

Comarca de la Ribera d'Ebre

Palma d'Ebre, la

 

Comarca de la Terra Alta

Arnes

Fatarella, la

Horta de Sant Joan

Prat de Comte

 

 

Annex 4

Càlcul de viabilitat als efectes d'allò que disposa l'article 10.

 

D'acord amb la Llei 19/1995, de 4 de juliol, i l'Ordre de 13 de desembre de 1995, i amb la finalitat d'homogeneïtzar els càlculs de viabilitat d'una explotació agrària, s'estableixen els mòduls de renda neta màxima, estàndard i mínima per hectàrea o cap de bestiar i UTA.

 

- Producte: renda de cultius de secà (euros/ha UTA) (màxima; estàndard; mínima).

Cereal: 43,50; 15,00; -13,50.

Retirada, guaret: -44,50; -40,45; -36,41.

Blat de moro: 190,00; 100,00; 10,00.

Oleaginosa, proteaginosa i lleguminosa extensiva: 36,25; 12,50; -11,25.

Cigró, llentia i altres lleguminoses de gra: 920,00; 800,00; 680,00.

Alfals: 140,00; 100,00; 60,00.

Herbes, altres farratges herbacis i pastures de menys de 5 anys: 98,00; 70,00; 42,00.

Remolatxa, càrtam, lli, tabac, cànem, llúpol i cacauet: 36,25; 12,50; -11,25.

Patata: 920,00; 800,00; 680,00.

Cebes, calçots, porros i alls: 1.160,00;800,00;440,00

Tomàquet: 6.440,00; 5.600,00; 4.760,00.

Maduixa: 3.680,00; 3.200,00; 2.720,00.

Horta i hortícoles: 5.800,00; 4.000,00; 2.200,00.

Espècies aromàtiques: 2.020,00; 1.800,00; 1.580,00.

Viver arbre i arbust: 2.490,00; 2.100,00; 1.710,00.

Vinya: 1.527,50; 1.175,00; 822,50.

Raïm de taula: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Presseguer, nectariner i albercoquer: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Nashi: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Cirerer, prunera, codonyer, kiwi, caqui, nesprer, figuera, magraner i altres fruiters: 1.300,00; 1.000,00; 700,00.

Perera i pomera: 1.495,00; 1.150,00; 805,00.

Ametller: 246,00; 200,00; 154,00.

Garrofer i pistatxer: 592,00; 480,00; 368,00.

Avellaner: 308,00; 250,00; 192,00.

Noguer: 518,00; 420,00; 322,00.

Olivera: 431,00; 350,00; 269,00.

Espàrrecs: 4.600,00; 4.000,00; 3.400,00.

Forestal fusterer: 18,15; 13,50; 8,85.

Superfícies forestals de rotació curta: 181,50; 135,00; 88,50.

Castanyer: 36,30; 27,00; 17,70.

 

- Producte: renda de cultius de regadiu (euros/ha UTA) (màxima; estàndard; mínima).

Cereal: 95; 50,00; 5,00.

Retirada, guaret: -44,50; -40,45; -36,41.

Blat de moro: 380,00; 200,00; 20,00.

Oleaginosa, proteaginosa i lleguminosa extensiva: 95,00; 50,00; 5,00.

Cigró, llentia i altres lleguminoses de gra: 2.760,00; 2.400,00; 2.040,00.

Alfals: 280,00; 200,00; 120,00.

Herbes, altres farratges herbacis i pastures de menys de 5 anys: 168,00; 120,00; 72,00.

Remolatxa, càrtam, lli, tabac, cànem, llúpol i cacauet: 95,00; 50,00; 5,00.

Patata: 2.760,00; 2.400,00; 2.040,00.

Cebes, calçots, porros i alls: 3.480,00;2.400,00;1.320,00

Arròs: 232,00; 80,00; -72,00.

Tomàquet: 15.640,00; 13.600,00; 11.560,00.

Maduixa: 13.800,00; 12.000,00; 10.200,00.

Horta i hortícoles: 17.400,00; 12.000,00; 6.600,00.

Espècies aromàtiques: 4.040,00; 3.600,00; 3.160,00.

Viver arbre i arbust: 6.225,00; 5.250,00; 4.275,00.

Flors i ornamentals: 24.900,00; 21.000,00; 17.100,00.

Vinya: 1.625,00; 1.250,00; 875,00.

Raïm de taula: 3.900,00; 3.000,00; 2.100,00.

Presseguer, nectariner i albercoquer: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Nashi: 4.225,00; 3.250,00; 2.275,00.

Cirerer, prunera, codonyer, actinídia, caquier, nesprer, figuera i altres fruiters: 2.600,00; 2.000,00; 1.400,00.

Perera i pomera: 2.925,00; 2.250,00; 1.575,00.

Ametller: 666,00; 540,00; 414,00.

Garrofer, pistatxer: 740,00; 600,00; 460,00.

Avellaner: 740,00; 600,00; 460,00.

Noguer: 814,00; 660,00; 506,00.

Taronger, llimoner, aranger, mandariner, cítrics híbrids: 1.802,50; 1.225,00; 647,50.

Olivera: 740,50; 600,00; 460,00.

Espàrrecs: 13.800,00; 12.000,00; 10.200,00.

Superfícies forestals de rotació curta: 242,00; 180,00; 118,00.

 

- Caps de bestiar: renda (euros/cap UTA) (màxima; estàndard; mínima).

Boví femelles (bovins de llet): 247,00; 130,00; 13,00.

Boví femelles (bovins de carn): 95,00; 50,00; 5,00.

Boví engreix propis (bovins de llet i carn): 33,00; 3,75; -25,50.

Boví engreix integrat (bovins de llet i carn): 32,40; 0,00; -32,40.

Boví preengreix (bovins de carn i llet): 69,60; 48,00; 26,40.

Boví reposició (bovins de llet): 62,64; 43,20; 23,76.

Boví reposició (bovins de carn): 69,60; 48,00; 26,40.

Ovelles femelles: 11,40; 6,00; 0,60.

Ovelles i cabres engreix i altres: 26,10; 18,00; 9,90.

Cabres femelles: 43,50; 30,00; 16,50.

Porcs femelles pròpies: 108,94; 96,25; 83,56.

Porcs femelles integrades: 99,60; 88,00; 76,40.

Porcs engreix propis: 9,99; 8,25; 6,51.

Porcs engreix integrats: 8,66; 7,15; 5,64.

Porcs recria/transició: 8,34; 6,60; 4,86.

Porcs reposició: 27, 11; 21,45; 15,80.

Porcs mascles: 764,50; 605,00; 445,50.

Gallines ous propis: 0,84; 0,72; 0,60.

Gallines ous integrats: 0,78; 0,67; 0,56.

Pollastres engreix propis: 0,70; 0,55; 0,41.

Pollastres engreix integrats: 0,62; 0,49; 0,36.

Gallines femelles: 3,70; 2,88; 2,06.

Gallines-pollastres altres propis: 0,92; 0,72; 0,52.

Pollastres altres integrats: 0,86; 0,67; 0,48.

Gallines-pollastres cria, recria/transició, i reposició: 0,34; 0,26; 0,19.

Galls dindi femelles i ous: 7,29; 5,77; 4,25.

Galls dindi engreix i altres: 1,67; 1,32; 0,97.

Galls dindi reposició i recria/transició: 1,25; 0,99; 0,75.

Faisans femelles i ous: 5,21; 4,12; 3,03.

Faisans engreix, reposició, recria/transició i altres: 1,39; 1,10; 0,81.

Perdius femelles i ous: 0,83; 0,66; 0,49.

Perdius engreix, reposició, recria/transició i altres: 0,42; 0,33; 0,24.

Guatlles femelles: 0,58; 0,45; 0,32.

Guatlles ous: 1,12; 0,99; 0,86.

Guatlles engreix, reposició, recria/transició i altres: 0,13; 0,12; 0,10.

Ànecs femelles i ous: 5,42; 4,29; 3,16.

Ànecs engreix, recria/transició, reposició, i altres: 3,61; 2,86; 2,11.

Oques femelles i ous: 5,42; 4,29; 3,16.

Oques engreix, recria/transició, reposició, i altres: 3,61; 2,86; 2,11.

Conills femelles: 34,86; 29,40; 23,94.

Ratites (estruç) femelles, ous i engreix: 130,00; 100,00; 70,00.

Ases i mules, animals de més de 36 mesos (femelles ventre): 130,00; 100,00; 70,00.

Ases i mules, animals de més de 12 mesos i menys de 36: 117,00; 90,00; 63,00.

Ases i mules, animals de més de 6 mesos i menys 12: 117,00; 90,00; 63,00.

Cavalls, animals de més de 36 mesos (femelles ventre): 162,50; 125,00; 87,50.

Cavalls, animals de més de 6 mesos i menys de 12: 136,50; 105,00; 73,50.

Cavalls, animals de més de12 mesos i menys de 36: 136,50; 105,00; 73,50.

Apícola transhumant (euros/arna UTA): 66,40; 56,00; 45,60.

Apícola estant (euros/arna UTA) : 24,90; 21,00; 17,10.

Cargols (€/m2 UTA): 0,00519; 0,00386; 0,00253

 

 

Annex 5

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud de qualificació d'explotació agrària prioritària

 

La sol·licitud d'explotació agrària prioritària s'ha d'acompanyar de la documentació requerida per a la presentació de la DUN.

Només en el cas que el DARP no disposi de la informació necessària per a verificar el compliment dels requisits, o bé si la persona declarant ha denegat expressament l'autorització per a sol·licitar les seves dades a altres administracions o entitats públiques, es requerirà la documentació que es detalla a continuació:

1) Per a la comprovació de la condició d'agricultor/a professional:

Còpia de la darrera declaració de l'IRPF. Si la declaració és conjunta i consten rendiments del treball, el/la sol·licitant haurà d'aportar el certificat de retencions del cònjuge no titular.

2) Per a l'acreditació de la qualificació professional:

-Justificants d'haver superat estudis de formació professional de grau mitjà de la família agrària, o disposar d'una titulació agrària equivalent o superior.

-Justificant d'haver completat l'itinerari formatiu per la incorporació de joves.

En cas de no acreditar qualsevol d'aquestes dues formacions, cal presentar un informe de vida laboral manual que justifiqui l'exercici de l'activitat agrària un mínim de 5 anys. Pels anys que no s'hagi exercit aquesta activitat, cal acreditar l'assistència a cursos o seminaris de perfeccionament tecnològic i empresarial validats pel DARP amb una durada mínima de 25 hores lectives per cada any, fins a completar els 5 anys requerits d'activitat agrària.

3) Per a la justificació de l'activitat agrària:

Còpia de l'informe de vida laboral de l'any actual del titular.

Si es declara mà d'obra assalariada, cal també l'informe de vida laboral d'empresa dels darrers dotze mesos on consti el compte de cotització.

Aquesta documentació també s'utilitza per a comprovar que l'explotació possibilita la ocupació de les unitats de treball agràries mínimes requerides i que la renda unitària de treball es troba dins dels marges establerts.

4) Per a l'acreditació de la residència en la comarca de l'explotació o limítrofa:

Certificat d'empadronament.

5) Per a la comprovació de l'existència d'un pacte d'indivisió i de no-dissolució per un període de sis anys, en el cas de comunitats de béns:

Còpia del contracte privat o de l'escriptura pública.

6) Per a l'acreditació que l'objecte social és principalment agrari:

Còpia dels estatuts socials.

Aquesta documentació també serveix per a la identificació dels socis, en el cas de persones jurídiques.

7) Per a l'acreditació del nombre de socis que són agricultors professionals:

Còpies de la declaració de l'IRPF de l'últim any i informes de vida laboral de tots els socis declarats com a agricultors professionals.

 

 

Annex 6

Documentació a adjuntar amb les cessions de drets de pagament bàsic.

 

En tots els casos, caldrà aportar:

   - L'imprès PB2 (que surt de l'aplicació DUN) “Detall de les cessions de drets de Pagament Bàsic”, on consta l'autorització del cedent i les signatures de conformitat del cedent i del cessionari.

   - Acreditació del representant legal en cas de tractar-se d'una persona jurídica o d'una entitat sense personalitat jurídica.

   - La documentació acreditativa de canvi de titularitat que justifiqui la cessió de drets:

   - Escriptura pública de la compra-venda de terres liquidada d'impostos.

   - Contracte d'arrendament o document privat de finalització anticipada liquidat d'impostos.

   - Acreditació de manifestació i acceptació d'herència.

   - Resolució de jubilació per part de la Seguretat Social i acreditació del primer grau de consanguinitat/afinitat per part del/de la cessionari/ària.

   - Resolució de concessió de l'ajuda d'un programa de cessament anticipat, en el cas que el DARP no disposi d'aquesta informació.

   - Resolució d'incapacitat laboral permanent de la Seguretat Social.

   - Estatuts de la societat i de la resultant de la fusió o escissió de varies persones físiques o jurídiques.

   - Escriptura pública de constitució de la societat o transformació de l'anterior.

   - Acord a tres parts entre la propietat de les terres, el nou arrendament i l'anterior arrendament.

   - Documents que acrediten l'acte d'intervenció pública.

Amunt