Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/01/2018

  • Número del document TES/0090/2018

  • Número de control 18026045

  • Organisme emissor Agència Catalana de l'Aigua

    CVE CVE-DOGC-A-18026045-2018

Dades del DOGC
  • Número 7547

  • Data 30/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/90/2018, de 25 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.


Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en data de 24 de gener de 2018, ha acordat aprovar les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions,

 

Resolc:

 

-1 Fer públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions, que s'adjunta com a annex.

 

-2 Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-3 Contra l'Acord annex a aquesta Resolució les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del corresponent jutjat contenciós administratiu en un termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de l'esmentada publicació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 25 de gener de 2018

 

Jordi Agustí i Vergés

Director

 

 

Annex

Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions

La participació d'entitats socials i ambientals en el desenvolupament d'actuacions de millora ambiental, en col·laboració amb les administracions, es considera que afavoreix la implicació de la societat en la conservació del patrimoni natural així com una gestió continuada dels seus valors.

Un dels mecanismes que permet articular aquesta participació de les entitats socials i ambientals en la realització d'actuacions i en la gestió dels espais naturals són els acords de custòdia del territori, regulats a l'article 623-34 de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, i a l'article 76 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

Atès que, pel que fa l'aigua, es considera que aquesta implicació d'entitats socials i ambientals en les actuacions de millora ambiental en relació amb les masses d'aigua i amb les zones protegides vinculades a l'aigua afavoreix l'assoliment dels objectius ambientals definits a la planificació hidrològica, el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021, aprovat per l'Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, inclou dues mesures de promoció de l'actuació de les entitats ambientals o socials amb acords de custòdia del territori: la mesura A2.031, consistent en una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes en espais amb custòdia fluvial dotada amb 1.500.000 euros, i la mesura A3.011, consistent en una línia de subvencions per a actuacions de millora de l'estat ecològic de les zones humides amb acords de custòdia i dotada amb 150.000 euros. El Programa de mesures estableix que aquesta darrera línia de subvencions s'ha d'integrar en la línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes.

Atès que l'article 4.h) i j) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la Generalitat l'establiment d'auxilis econòmics a favor de les corporacions locals, les entitats i particulars per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica, així com la promoció i l'execució de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits, i que l'article 8.1 atribueix a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües. Atès que l'article 8.2.j del mateix Text refós atribueix a l'Administració hidràulica de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Aigua, la promoció d'entitats i associacions vinculades a l'aigua i el foment de llurs activitats;

Atès que l'article 92.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que les bases reguladores de subvencions, sotmeses als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, han d'incloure el període en el qual ha de realitzar-se l'activitat objecte de subvenció;

Atès que, d'acord amb l'article 92.3, en relació amb l'article 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'article 8.1.a) dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua té atribuïda la competència per aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions;

Atès que els esmentats articles 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 8.1.a) dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, faculten el Consell d'Administració per delegar les facultats d'aprovar les convocatòries i de resoldre l'atorgament de les subvencions en la Direcció o en la Gerència de l'Agència;

Atès el que estableix l'article 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb la publicació de la convocatòria de línies de subvencions que comprometin fons corresponents a exercicis pressupostaris futurs;

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la sessió de 24 de gener de 2018,

 

Acorda:

 

- 1 Aprovar les bases d'una línia de subvencions per a la realització d'actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords custòdia fluvial, que consten com a annex.

L'esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al compliment del que preveu l'article 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

- 2 Destinar una dotació màxima de fins a 1.500.000 euros a la convocatòria o les convocatòries de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial, i una dotació màxima de fins a 150.000 euros a la convocatòria o les convocatòries de subvencions per a actuacions de millora de l'estat ecològic en zones humides en espais amb acords de custòdia, durant el període 2018 - 2021.

 

- 3 Delegar en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat per aprovar i publicar les convocatòries de subvencions per a la realització d'actuacions de recuperació de riberes i zones humides en espais amb custòdia, de conformitat amb les bases aprovades, un cop s'hagi donat compliment al que preveu l'article 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; i la facultat de resoldre l'atorgament de les subvencions, de conformitat amb el que estableixen l'article 93.c) de l'esmentat Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

- 4 Fer difusió del present Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

Barcelona, 24 de gener de 2018

 

Jordi Agustí i Vergés

Vicepresident del Consell d'Administració

 

Pablo Herráez Vilas

Secretari

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1 Objecte de subvenció

1.1 Poden ser objecte de subvenció les inversions per a la realització d'actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial i les actuacions en zones humides amb acords de custòdia amb l'objecte de millorar el seu estat ecològic, que es realitzin al districte de conca fluvial de Catalunya. Aquestes actuacions poden consistir en:

a) Control i eradicació d'espècies invasores presents en les riberes o en les zones humides.

b) Eliminació de runes i/o andròmines.

c) Plantacions d'espècies herbàcies, arbustives i/o arbòries de les comunitats pròpies de ribera i de les zones humides.

d) Actuacions de tipus geomorfològic que tinguin una incidència positiva sobre la dinàmica fluvial o la dinàmica i l'ecologia de les zones humides.

e) Actuacions per a la recuperació d'hàbitats fluvials o hàbitats propis de les zones humides tals com reobertura de braços secundaris, creació de zones de laminació i altres actuacions similars adreçades a contribuir a la millora de l'estat de les masses d'aigua associades.

f) Millora de la connectivitat longitudinal i/o transversal mitjançant la permeabilització o retirada de barreres o altres estructures.

g) Actuacions per a l'eliminació d'altres pressions a les riberes i les zones humides que impliquin una millora en l'estat ecològic.

h) Actuacions de manteniment i/o condicionament d'actuacions de recuperació de riberes o de millora de l'estat ecològic en zones humides realitzades en el passat, i que requereixin una nova intervenció per mantenir el bon estat o per assolir de nou aquests objectius, si aquests s'han deteriorat.

1.2 Les actuacions s'han de desenvolupar de conformitat amb la vigent normativa i planificació hidrològica i, quan s'escaigui, amb els criteris tècnics publicats a la plana web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

1.3 No són objecte de subvenció:

a) Les inversions per a la realització d'actuacions consistents exclusivament en obra civil per a finalitats no ambientals, com la construcció o reparació d'esculleres i dics, camins, pontons, guals i altres infraestructures.

b) Les inversions per a la realització d'actuacions vinculades exclusivament a explotacions forestals sense finalitat clarament ambiental.

c) Les inversions per a la realització d'extraccions d'àrids sense finalitat clarament ambiental.

d) Les inversions per a la realització d'actuacions de condicionament d'espais de lleure i enjardinaments, o les actuacions que facilitin l'accés rodat a la llera.

e) Les inversions per a la realització de plantacions sense finalitat clarament ambiental, o les realitzades amb espècies vegetals al·lòctones.

f) Les inversions per a la realització d'actuacions que no tinguin un clar vincle amb alguna massa d'aigua o que no tinguin efectes que repercuteixin directament sobre la millora d'una massa d'aigua del districte de conca fluvial de Catalunya.

1.4 Les actuacions s'han d'haver executat en un termini màxim de vint mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'atorgament de les subvencions.

1.5 L'execució de les actuacions objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 6 i 7 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

2 Despeses subvencionables

2.1 Es consideren despeses subvencionables les derivades de l'execució de les actuacions relacionades a l'apartat 1 de la base 1.

2.2 S'inclouen dins de les despeses subvencionables el cost previst de la redacció de la documentació tècnica necessària per a l'execució de l'actuació (serveis contractats o externalització del servei), i el cost de les assistències tècniques associades a l'execució de l'obra sempre que aquestes assistències estiguin degudament justificades i siguin imprescindibles per dur a terme l'actuació per la qual se sol·licita la subvenció. La despesa total màxima subvencionable per aquest concepte no pot superar el 15% del cost total de l'actuació.

2.3 També s'inclouen dins de les despeses subvencionables les despeses per a la realització d'accions de divulgació i difusió dels valors naturals i/o de les actuacions realitzades en la millora del medi fluvial o en zones humides (fulletons, webs, sistemes de difusió massiva a través de plataformes i/o dispositius mòbils, jornades, tallers d'aprenentatge o reunions temàtiques, etc.), amb una despesa total màxima subvencionable equivalent al 5% del cost total de l'actuació.

2.4 En el cas que l'import sol·licitat inclogui la inversió i/o despesa corresponent a elements addicionals que no siguin necessaris per a l'objecte de l'actuació, de conformitat amb la tipologia d'actuacions relacionades a l'apartat 1 de la base 1, l'Agència Catalana de l'Aigua es reserva el dret de discriminar la part d'inversió corresponent a aquests elements de la despesa subvencionable, i considerar només la inversió corresponent a la part d'actuació imprescindible o directament vinculada a l'objecte d'acord amb l'apartat 1 de la base 1 del present Acord.

2.5 L'Agència Catalana de l'Aigua pot corregir a la baixa els imports sol·licitats, optimitzant el cost dels materials a utilitzar, si considera que els costos són desproporcionats.

2.6 Les despeses subvencionables no inclouen:

a) La compra de material que no estigui directament vinculat amb l'activitat objecte de la subvenció.

b) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de les actuacions sol·licitades.

2.7 Amb l'aplicació del que estableixen la base 1, i aquesta base 2, es determina la inversió elegible objecte de ser subvencionada. En conseqüència, la inversió elegible corresponent a una actuació pot ser inferior a la del pressupost presentat en la sol·licitud com a conseqüència de l'aplicació de les condicions que estableixen les esmentades bases.

 

3 Beneficiaris

3.1 Poden optar a les subvencions per a la realització d'actuacions de recuperació de riberes i millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia les administracions i les associacions, fundacions i altres entitats sense afany de lucre que formin part de la Xarxa de Custòdia del Territori, les entitats inscrites al Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, i les entitats sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius la recuperació o conservació d'ecosistemes fluvials o zones humides.

3.2 Les entitats sol·licitants han d'haver signat un acord de custòdia amb la persona titular o propietària de la zona on s'hagi de desenvolupar l'actuació objecte de subvenció, i/o un conveni de custòdia amb l'Agència Catalana de l'Aigua en el cas que l'actuació s'hagi de realitzar dins del domini públic hidràulic, o ha de fer efectiva la seva signatura en un termini màxim de quatre mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la resolució d'atorgament de la subvenció. L'incompliment d'aquesta condició suposa la revocació total de la subvenció.

3.3 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar sobre si s'han sol·licitat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, fent constar la relació detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització de l'actuació objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

e) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

f) En el cas que tinguin activitat econòmica amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas que tinguin activitat econòmica sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte. En el cas que tinguin activitat econòmica i una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació a persones amb discapacitat en un percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableixen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) En el cas que tinguin activitat econòmica i una plantilla igual o superior a 25 persones, han d'indicar els mitjans, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball.

j) Les fundacions i associacions han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei anterior.

k) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, i no haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. En el cas de les empreses de més de 250 persones treballadores s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

m) No haver estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, de conformitat amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència; disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les entitats, les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, tampoc ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual; i fer la comprovació oportuna, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte.

 

4 Requisits de les sol·licituds i documentació necessària.

4.1 Les entitats interessades han d'adreçar a l'Agència Catalana de l'Aigua per via telemàtica un formulari de sol·licitud degudament emplenat de conformitat amb el model contingut a la convocatòria o les convocatòries.

4.2 Les entitats sol·licitants de subvencions han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) Memòria detallada de l'actuació o de les actuacions a realitzar de manera relacionada, documentació fotogràfica de l'estat actual, plànols detallats (inclosos els cadastrals), plec de prescripcions, estudi de seguretat i salut específic de les actuacions a realitzar (quan l'actuació ho requereixi). La memòria ha de tenir correspondència amb el Programa d'acció dels acords de custòdia en vigor o que es formalitzin en el futur dins del termini establert a la base 3.2.

b) Desglossament del pressupost de l'actuació sol·licitada en funció de les diferents fases d'execució, tot diferenciant la part subvencionable, de la part no subvencionable, i previsió d'execució per períodes.

c) L'acord de custòdia del territori formalitzat amb la persona titular o propietària, o proposta d'acord per ser formalitzat dins del termini establert a la base 3.2. En el cas que s'hagi signat un conveni de custòdia del territori amb l'Agència Catalana de l'Aigua, és suficient amb la referència del conveni i la data de signatura.

d) Un pla de manteniment i seguiment de l'actuació que inclogui la verificació específica dels efectes derivats de l'actuació de millora o restauració, amb el compromís explícit de l'entitat de dur a terme les mesures que s'hi prevegin amb caràcter periòdic fins que es consideri garantida la supervivència i/o conservació de l'objecte de l'actuació.

e) Un pla de comunicació i divulgació del projecte.

4.3 Totes les entitats sol·licitants de subvencions han de presentar les declaracions responsables incloses en el model de sol·licitud que acreditin el compliment dels requisits previstos a la base 3.3 que siguin d'aplicació a cada entitat sol·licitant.

4.4 A més de l'esmentada documentació, les entitats sol·licitants han d'aportar juntament amb la sol·licitud:

a) Els ens locals, còpia del certificat favorable de la intervenció, i la resta d'entitats copia de l'informe favorable de l'òrgan competent, que justifiqui el finançament de l'actuació per l'import no subvencionat del total del pressupost de l'actuació (exclòs l'IVA). Aquest cofinançament pot consistir en una aportació econòmica (despesa o inversió), degudament justificada i realitzada dins del termini de la subvenció. En el cas que el cofinançament sigui aportat pels recursos propis de la mateixa entitat, cal presentar el compromís del cofinançament per part del responsable jurídic de l'entitat. S'accepten com a cofinançament les despeses en hores del personal propi destinat al projecte o actuació objecte de la subvenció, degudament justificades.

b) En cas que la realització de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció pugui produir qualsevol tipus d'afecció a finques privades, cal l'autorització expressa i per escrit de les persones afectades en aquells casos en què aquesta autorització no estigui ja inclosa a l'acord de custòdia, amb fotocòpia del seu NIF i, si és el cas, del de les altres persones titulars de drets sobre les finques. D'altra banda, si l'actuació comporta modificacions hidromorfològiques significatives que afectin usos consolidats actuals, la documentació ha d'incloure dins de l'apartat pressupostari les corresponents compensacions econòmiques acceptades per escrit per la persona titular de les finques en qüestió.

c) En el cas que per a l'execució i/o manteniment de l'actuació prevista, l'entitat sol·licitant disposi del suport o implicació d'un/s ens local/s, cal aportar una còpia de l'acord o de la resolució de l'òrgan competent que manifesti la seva participació, implicació o col·laboració en el projecte. En el cas que l'entitat sol·licitant disposi del suport o implicació d'alguna/es entitat/s mediambiental/s, cal presentar la memòria corresponent d'actuacions de l'entitat.

d) Quan s'escaigui, un currículum on es demostri l'experiència de l'entitat sol·licitant en actuacions similars amb implicació de voluntariat.

e) Quan s'escaigui, la documentació que contribueixi a justificar la concurrència de les circumstàncies a les quals fan referència els criteris de valoració de les sol·licituds establerts a l'annex 1 de les bases.

f) Quan s'escaigui, la informació a què fa referència la lletra i) de la base 3.3.

4.5 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores i l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar els requisits de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social, establertes a la vigent normativa.

4.6 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

5 Import i criteris de distribució i valoració

5.1 L'import màxim a subvencionar es correspon amb el 80% de l'import elegible, amb un límit màxim de 100.000 euros.

5.2 No obstant això, en funció de les disponibilitats pressupostàries, les circumstàncies de la petició, i el nombre de sol·licituds presentades, les subvencions es poden atorgar per un import total o parcial.

5.3 En la valoració de les subvencions se segueixen els criteris establerts en l'annex 1 de les bases.

5.4 En el supòsit en què l'ens sol·licitant hagi rebut alguna subvenció pel mateix objecte atorgada per alguna altra administració o entitat pública o privada, el percentatge subvencionable es redueix proporcionalment, de manera que en cap cas l'import de les diferents subvencions concedides no superi l'import total de les despeses objecte de subvenció per actuació.

 

6 Procediment d'atorgament o concessió de la subvenció

6.1 El procediment de concessió és de concurrència competitiva, d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

6.2 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les subvencions és la Direcció de l'Àrea de Gestió del Medi.

6.3 L'òrgan instructor pot comprovar, quan ho consideri necessari, el compliment dels requisits previstos a la base 3.3. Es duu a terme, d'ofici, la comprovació dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, i a la inscripció als registres corresponents.

c) Els requisits previstos a les lletres b), j) i k) de la base 3.3.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a l'entitat sol·licitant o beneficiària que aporti la documentació escaient, en el termini de deu dies hàbils. En el cas que no es presenti la documentació requerida dins del termini atorgat, s'ha de dictar la resolució corresponent en els termes de l'apartat 7.

6.4 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada per membres de l'Àrea de Gestió del Medi. La comissió presenta la proposta de concessió de subvencions a la persona titular de l'òrgan instructor per tal que pugui formular la proposta de resolució provisional de concessió. La proposta de concessió ha de contenir la llista d'entitats sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les subvencions i les entitats que formen part de la llista de reserva que han d'haver assolit la puntuació mínima que preveu l'annex 1 d'aquestes bases, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda. En el supòsit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a l'entitat o entitats de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat prou crèdit per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació, prèviament a l'acceptació de la subvenció. La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6.5 Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les entitats proposades per ser beneficiàries han de notificar de forma telemàtica la seva acceptació en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'esmentada proposta de resolució provisional al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per presentar la següent documentació per via telemàtica:

a) Còpia digitalitzada de la documentació acreditativa de la representació de l'entitat sol·licitant amb què actua la persona que ha signat la sol·licitud, tret que de la signatura electrònica de la sol·licitud se'n desprengui aquest extrem o que aquesta representació estigui inscrita en un registre públic.

b) En el cas de les societats civils, còpia digitalitzada de l'escriptura pública o contracte de constitució, tret que aquesta dada pugui ser comprovada de la seva inscripció en un registre públic.

c) Les persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d'una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de presentar una declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, tret que es tracti d'entitats que ja estan legalment obligades a fer pública aquesta informació.

No cal aportar aquesta documentació en el cas que l'entitat sol·licitant l'hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut cinc anys des de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest cas, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què va ser presentada i el procediment a què feia referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir el documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

6.6 Un cop transcorregut el termini a què fa referència l'apartat anterior sense que a l'Agència Catalana de l'Aigua s'hagi rebut l'acceptació degudament signada per l'òrgan competent de l'entitat beneficiària, s'ha d'entendre que aquesta ha desistit de la sol·licitud. En aquest últim cas, en funció de la disponibilitat pressupostària que resulti dels desistiments, l'Agència pot proposar per ser beneficiaries les entitats següents de la llista de reserva en funció de la puntuació, que han de manifestar la seva acceptació en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà que els sigui notificat.

Si l'import de la subvenció proposada és inferior al sol·licitat, les entitats proposades per ser beneficiàries han de comunicar per via telemàtica que assumeixen el finançament de la resta de l'import sol·licitat en el mateix termini, en cas contrari s'entén que han desistit de la subvenció. Així mateix, les entitats sol·licitants poden desistir de la sol·licitud de manera expressa o presentar la reformulació de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció per adaptar-les a la subvenció proposada mitjançant la presentació per via telemàtica d'un document a aquest efecte. En qualsevol cas, la reformulació del projecte ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, en cap cas pot comportar una modificació substancial de les actuacions per a les quals es demana la subvenció i s'ha de circumscriure als límits de la quantia de la subvenció. La subvenció s'atorga sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de referir-se a aquest pressupost. L'atorgament de la subvenció en el cas que s'hagi reformulat el projecte suposa l'acceptació d'aquesta reformulació.

En el mateix termini les entitats sol·licitants poden presentar per via telemàtica al·legacions que es tenen en compte en el moment de resoldre.

6.7 Després de la finalització del termini a què fa referència l'apartat anterior d'aquesta base, i prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de proposar a l'òrgan concedent la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini previst a la convocatòria i l'incompliment dels requisits no esmenables sense perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció i comunicar-ho a l'Agència per mitjans telemàtics abans de la concessió. Així mateix, comporta el desistiment la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 4 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, previ requeriment, dins del termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.

La resolució d'inadmissió o desistiment es notifica a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6.8 L'òrgan instructor, a la vista de la proposta de resolució provisional, de les acceptacions degudament signades rebudes, de les comprovacions realitzades, de les al·legacions rebudes, i de l'informe de la comissió de valoració, formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva a l'òrgan concedent perquè dicti la resolució definitiva i la notifiqui a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació s'ha de fer en un termini màxim de sis mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6.9 Transcorregut el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria sense que s'hagi notificat a les entitats interessades l'atorgament de les subvencions mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aquestes poden entendre desestimada la seva sol·licitud en els termes de l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.10 Contra la inadmissió i la desestimació de la sol·licitud per part de l'òrgan concedent, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del corresponent jutjat contenciós administratiu en un termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Cal fer constar aquesta informació a les resolucions d'inadmissió, desestimació i d'atorgament definitiu.

6.11 Les subvencions atorgades han de ser objecte d'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb indicació del beneficiari, l'import de l'actuació corresponent, l'import considerat elegible, el percentatge subvencionat, l'import total atorgat, les finalitats de la subvenció, les anualitats i el crèdit pressupostari al qual s'hagin imputat. Aquesta mateixa informació ha de ser objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en relació amb les subvencions atorgades per un import superior a 3.000 euros, de conformitat amb el que preveu la base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

6.12 En el supòsit d'interrupcions per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, és d'aplicació el que preveu la base 7.4 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

 

7. Pagament

7.1 Amb caràcter general, el pagament de la subvenció s'efectua en dues fases:

a) Un pagament inicial del 30% de l'import de la subvenció en el moment d'inici dels treballs, un cop adjudicada la subvenció.

b) Un pagament final del 70% de l'import de la subvenció en el moment de finalització de les actuacions, prèvia justificació de la correcta finalització d'aquestes.

7.2 No obstant allò previst a l'apartat anterior, en el cas que l'import de les subvencions sigui superior als 50.000 euros, l'Agència Catalana de l'Aigua pot dividir el pagament de l'import a què fa referència la lletra b) de l'apartat anterior, en un màxim de tres pagaments parcials d'import proporcional a mesura que es vagin presentant les certificacions i factures parcials degudament intervingudes (en el cas dels ens locals) o validades per la persona responsable de l'actuació (en la resta d'entitats) durant l'execució de la corresponent actuació. El tercer d'aquests pagaments parcials es considera com a últim i final. El primer d'aquests pagaments parcials no pot realitzar-se fins que la despesa executada superi l'import del pagament inicial a què fa referència la lletra a) de l'apartat anterior.

7.3 El pagament de la subvenció ha de realitzar-se sobre la base de la despesa real executada sense que es pugui superar el percentatge sobre l'import considerat elegible ni l'import total atorgat.

Es considera despesa real executada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació de la despesa.

7.4 La modalitat de justificació de la subvenció d'aquesta línia de subvencions, de conformitat amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, és la modalitat de compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa.

 

8. Obligacions del beneficiari

8.1 L'entitat beneficiària resta obligada a:

a) Executar l'actuació objecte de la subvenció en el termini indicat a la base 1.4, així com dur a terme el manteniment de l'actuació en els termes establerts en la resolució d'atorgament.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb la documentació tècnica presentada i comunicar a l'òrgan instructor qualsevol canvi en el projecte o documentació tècnica presentada o calendari de treball amb anterioritat a la finalització del termini d'execució. L'òrgan instructor pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins del termini màxim previst a la base 1.4, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Assumir el finançament de la part de l'import del pressupost de l'actuació que no sigui objecte de subvenció.

d) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de l'Administració.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable, i conservar tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'aquestes actuacions de comprovació i control.

f) Complir les obligacions establertes als articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en allò que sigui aplicable, així com la resta d'obligacions contingudes en la vigent normativa en matèria de subvencions i en aquestes bases.

g) Comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions públiques nacionals o comunitàries o de qualsevol altre fons de cofinançament, fins i tot si s'obtenen després de la finalització de l'actuació.

h) Elaborar una memòria de l'actuació executada, i posar a disposició de l'Agència Catalana de l'Aigua tota la informació associada a l'actuació executada així com qualsevol documentació relativa a l'execució de les actuacions quan aquesta així ho sol·liciti.

i) Executar les actuacions subvencionades d'acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals, així com subscriure o mantenir en vigor, segons correspongui, una pòlissa de responsabilitat civil general que cobreixi la responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l'execució de les actuacions subvencionades, per un import no inferior a 601.010,00 euros per sinistre.

j) Incloure el logotip de l'Agència Catalana de l'Aigua disponible en l'apartat d'imatge corporativa del seu web, i l'expressió “amb subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua” en tots els elements informatius, publicitaris i actes de divulgació relacionats amb l'actuació subvencionada.

k) Respectar el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i presentar una declaració responsable en la qual manifestin el compliment d'aquesta.

l) En el cas que les actuacions objecte de subvenció es realitzin a l'àmbit territorial d'espais naturals protegits, complir els tràmits ambientals que determina la normativa vigent.

m) Quan s'hagin de realitzar subcontractacions per a l'execució de les actuacions subvencionables, complir el que preveu l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

n) Quan s'hagin de realitzar subcontractacions per a l'execució de les actuacions subvencionades i l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

o) Quan s'escaigui, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

p) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

q) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de presentar la declaració responsable a què fa referència la base 6.5.c).

r) Adherir-se i donar compliment al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

s) Sol·licitar i obtenir els títols administratius o presentar les declaracions responsables que siguin preceptives per realitzar l'actuació sol·licitada, de conformitat amb la vigent legislació, i complir les seves condicions.

8.2 En la fase de justificació de la inversió, de conformitat amb l'article 4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, l'entitat beneficiària resta obligada a:

a) Comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'adjudicació de les obres, l'import resultant d'aquesta, amb la partida pressupostària on es consigna l'actuació, i la memòria o projecte constructiu de les obres adjudicades, així com informar de la data d'inici d'aquestes.

b) Presentar una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

b.1 Una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, l'import i la data d'emissió.

b.2 Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, degudament intervinguts, segons el model de l'annex 2 d'aquestes bases.

b.3 Certificat de la intervenció, per a les entitats locals o supramunicipals, o de la persona responsable de l'activitat per a la resta d'entitats, elaborat segons el model de l'annex 2 d'aquestes bases, que acrediti el compliment de la normativa contractual vigent dels treballs objecte de la subvenció per garantir els principis de lliure concurrència, publicitat i transparència dels procediments, així com d'igualtat de tracte, i, quan s'escaigui, els pressupostos a què fa referència l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Posar a disposició de l'Agència Catalana de l'Aigua totes les certificacions, relacions valorades i informes de la direcció dels treballs, així com qualsevol altra documentació relativa a l'execució de les actuacions, quan aquesta ho sol·liciti.

d) Presentar tota la documentació justificativa i acreditativa d'aquest punt de les bases, en un termini màxim de dos mesos a comptar a partir de la finalització del termini d'execució de l'actuació previst a la base.

 

9. Revocació

9.1 Són causes de revocació total de la subvenció:

a) L'obtenció de la subvenció sense complir les condicions necessàries.

b) L'incompliment de l'obligació del beneficiari de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de comptes i l'obstrucció de les actuacions de control o la resistència a permetre-les de manera que s'impedeixi comprovar l'acreditació d'haver realitzat l'objecte de la subvenció.

c) La no execució de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció, inclosa la introducció de canvis substancials.

d) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, totalment o parcialment, per haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.

e) La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions, especialment, la inexactitud o falsedat de les declaracions responsables a què fa referència la base 4.3, quan es conegui amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

f) L'incompliment de les obligacions establertes als articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en allò que sigui aplicable, així com la resta d'obligacions contingudes en la vigent normativa en matèria de subvencions i en aquestes bases.

g) L'incompliment de les condicions imposades al beneficiari amb motiu de la concessió de la subvenció.

h) La realització de l'actuació sense haver sol·licitat i obtingut els preceptius títols administratius habilitants o sense haver presentat les declaracions responsables preceptives.

i) La no presentació de l'acord de custòdia en el termini establert a la base 3.2 en aquells supòsits en els quals s'hagués aportat un compromís de signatura i presentació de l'acord en l'esmentat termini.

k) El supòsit de manca de justificació de la despesa executada abans de la finalització del termini màxim establert a la base 8.2.d).

9.2 Són causes de revocació parcial de la subvenció:

a) L'incompliment de l'obligació de finalitzar l'execució de l'actuació en el termini previst a la base 1.4. La part de la despesa executada amb posterioritat a la finalització d'aquest termini no és objecte de subvenció. A més a més, en cas que l'actuació no es finalitzi i es justifiqui totalment abans del termini previst a la base 8.2.d), la revocació de la subvenció és total.

b) En el cas que l'entitat beneficiària hagi rebut alguna subvenció pel mateix objecte atorgada per alguna altra Administració o entitat pública o privada i, com a conseqüència d'aquest fet, hagi percebut un excés en relació amb el cost real de l'actuació, es revoca la subvenció pel dit excés.

c) En el cas que l'import final de la inversió corresponent a l'actuació resulti inferior a l'import de la subvenció, i com a conseqüència d'aquest fet, l'entitat beneficiària hagi percebut un excés en relació amb el cost real de l'actuació, la subvenció es revoca per l'excés.

d) Els canvis en l'execució que no hagin estat comunicats i acceptats de manera expressa.

9.3 La revocació de la subvenció dona lloc a l'obligació del beneficiari de retornar les quantitats percebudes incrementades amb l'interès legal corresponent.

9.4 El procediment de revocació és el que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

10. Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases o la convocatòria és d'aplicació el que preveuen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

 

Annex 1 de les bases

Criteris de valoració

 

Les actuacions per a l'execució de les quals se sol·licita la subvenció es puntuen d'acord amb els criteris de valoració que s'exposen a continuació.

Per tal de poder escollir una actuació com a beneficiària, o incloure-la a la llista de reserva, és necessari que es compleixin aquests dos requisits:

a) Que la puntuació total assolida per l'actuació sigui, com a mínim, de 50 punts.

b) Que la puntuació assolida per l'actuació a cada bloc de criteris sigui, com a mínim, del 50% de la puntuació màxima prevista per a cada bloc.

 

Bloc 1: Criteris tècnics (fins a 40 punts)

- Grau de contribució de les actuacions en relació amb l'assoliment dels objectius de millora de la qualitat del medi. Actuacions que contribueixin a la millora hidromorfològica, o a la millora directa o indirecta de la qualitat de l'aigua: fins a 10 punts.

- Grau d'eficiència i/o d'impacte positiu en el medi relacionats directament amb una massa d'aigua del districte de conca fluvial de Catalunya. Actuacions destinades a l'eliminació de pressions que impedeixen o posen en risc l'assoliment del bon estat de les masses d'aigua associades: fins a 10 punts.

- Actuacions innovadores i amb caràcter demostratiu: fins a 10 punts.

- Actuacions executades amb la mínima maquinària i amb una mínima artificialització del medi, que responguin al principi de la “restauració ecològica integrada” tot promovent la resiliència del medi natural i l'ús de tecnologies respectuoses amb el medi: fins a 5 punts.

- Actuacions que s'incloguin en un projecte més ampli de rehabilitació ambiental, o que millorin la connectivitat entre espais ambientals d'interès o la naturalitat en espais ja restaurats en els darrers deu anys: fins a 5 punts.

 

Bloc 2: Criteris estratègics (fins a 40 punts)

- Actuacions que beneficiïn a masses d'aigua considerades com a prioritàries de conformitat a l'annex 7 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya , és a dir, aquelles que no assoleixen el bon estat ecològic, especialment pel que fa a la qualitat hidromorfològica: fins a 10 punts.

- Actuacions que beneficiïn masses d'aigua protegides de conformitat amb l'annex 9 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya: fins a 5 punts.

- Actuacions que potenciïn la col·laboració entre entitats ambientals i/o ens locals, o que constitueixin un teixit social que permeti posteriorment una correcta gestió de l'espai restaurat o millorat: fins a 5 punts.

- Actuacions respecte les quals s'hagi demostrat l'existència al territori d'un interès o d'una demanda social i ambiental favorable a la seva execució: fins a 5 punts.

- L'entitat sol·licitant té experiència en educació i sensibilització ambiental: fins a 5 punts.

- L'entitat sol·licitant pertany a la Xarxa de Custòdia del Territori: 5 punts.

- El pla de comunicació i divulgació de l'actuació presentat té un impacte supralocal: fins a 5 punts.

 

Bloc 3: Criteris econòmics (fins a 20 punts)

- Eficiència de l'actuació proposada, cost proporcionat i ajustat a les actuacions a realitzar: fins a 10 punts.

- Pressupost amb predomini de la despesa d'execució en actuacions concretes per sobre de la despesa en hores de personal propi: 5 punts.

- Adequació dels recursos humans als objectius a assolir amb l'actuació: fins a 5 punts.

 

 

Annex 2 de les bases

Models de certificat d'intervenció o de l'òrgan competent per a justificació de la inversió

 

a) Model de certificat d'intervenció per a la justificació de la inversió dels ens locals

El senyor/La senyora (nom i cognoms), com a interventor/a de (nom de l'administració actuant),

Certifico:

Que el procés de contractació i licitació de les obres corresponents a l'actuació (títol de l'actuació) han seguit les prescripcions de la normativa contractual vigent.

Que en relació amb l'actuació (títol de l'actuació), pel present s'acrediten despeses corresponents a la certificació núm. (núm. de certificació), amb un import de (import de la certificació –amb dos decimals i especificació de l'IVA–), i que hi ha consignació pressupostària per respondre a la despesa a la partida número (núm. de partida).

I perquè així consti, lliuro el present certificat amb el vistiplau del/de la senyor/a alcalde/essa/president/a a (data).

Interventor/a

(signatura i segell)

 

b) Model de certificat per a la justificació de la inversió de la resta d'entitats

El senyor/La senyora (nom i cognoms), com a (nom de l'òrgan competent) de (nom de l'entitat),

Certifico:

Que el procés de contractació de les obres corresponents a l'actuació (títol de l'actuació) han seguit les prescripcions de la normativa contractual vigent.

Que en relació amb l'actuació (títol de l'actuació), pel present s'acrediten despeses corresponents als pagaments (núm. o codi de factures), amb un import de (import de la factura –amb dos decimals i especificació de l'IVA–).

I perquè així consti, lliuro el present certificat (quan s'escaigui, amb el vistiplau del/de la president/a) a (data).

(nom de l'òrgan competent: president/a, secretari/secretària, etc.)

(signatura i segell).

Amunt