Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/01/2018

  • Número del document GAH/0045/2018

  • Número de control 18018063

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-18018063-2018

Dades del DOGC
  • Número 7540

  • Data 22/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/45/2018, de 12 de gener, per la qual es dona conformitat a la modificació de l'escut heràldic del municipi de Cervera.


El 20 de desembre de 2012, el Ple de l'Ajuntament de Cervera va acordar iniciar l'expedient de modificació de l'escut heràldic del municipi i va aprovar inicialment una proposta d'escut.

L'Ajuntament va assumir com a nou escut un que incorpora el senyal parlant d'un cérvol d'or sobre un camper de gules, com a element propi, típic, característic i tradicional de la ciutat, que substitueix les armes de la família Cervera (un cérvol de gules sobre camper d'argent) i conserva el senyal dels quatre pals, que fa referència a la jurisdicció reial sobre la vila.

La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant l'exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

En la sessió del 24 de juliol de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Cervera va aprovar la modificació l'escut heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

El 5 d'octubre de 2017, l'Ajuntament de Cervera va trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge un certificat de l'acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu on figura, entre altres documents, una memòria informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta, i la seva representació gràfica.

El 27 d'octubre de 2017, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i amb les normes heràldiques.

Finalment, el 16 de novembre de 2017, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la modificació de l'escut aprovada per l'Ajuntament, ja que s'han trobat proves que el cérvol de les armes de Cervera no representa la família dels Cervera, sinó que s'ha d'interpretar com a un senyal parlant que té els seus esmalts propis i diferenciats.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans i de conformitat amb la Resolució de 15 de desembre de 2017 d'avocació del coneixement dels assumptes la resolució dels quals correspon a la Direcció General d'Administració Local en la Secretaria d'Administracions Locals del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Donar conformitat a la modificació de l'escut heràldic del municipi de Cervera, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Escut caironat quarterat en sautor: al primer i al quart, de gules, un cérvol d'or; al segon i tercer, d'or, quatre pals de gules. Per timbre, una corona de comte.

 

—2 Inscriure l'escut del municipi de Cervera en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

—3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'ens local interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, pot formular un requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 12 de gener de 2018

 

Joaquim Ferrer i Tamayo

Secretari d'Administracions Locals

 

Annex

Escut del municipi de Cervera

 

file
Amunt