Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/01/2018

  • Número del document ENS/0032/2018

  • Número de control 18016046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18016046-2018

Dades del DOGC
  • Número 7538

  • Data 18/01/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/32/2018, de 12 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.


Per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, es va convocar concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, i per tal de complir el que estableixen les bases 4.1 i 4.2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre,

 

Resolc:

 

—1 Declarar aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, que s'exposa al públic a la seu central del Departament d'Ensenyament, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, les adreces dels quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.

La llista també es podrà consultar mitjançant la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir cal identificar-se amb el DNI, NIE o passaport i l'identificador que se'ls hi ha facilitat als aspirants en el moment de realitzar la inscripció.

 

—2 En aquesta llista, desglossada per cossos i especialitats, hi consten el nom i cognoms i, a fi d'evitar possibles confusions respecte de la identitat dels participants en el cas de coincidència en el nom i cognoms, el DNI, amb la seva numeració parcial, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

A més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat, hi consta la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què fa esment la base 2.3.2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

Així mateix, també hi constaran els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

 

—3 Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades, als efectes del que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tant, les persones interessades podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els serveis territorials corresponents, davant el Consorci d'Educació de Barcelona o davant de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, i adreçades a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 4.2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2742/2016, de 21 de novembre.

Si el motiu de l'exclusió és la falta de pagament dels drets de participació o si s'ha realitzat per un import inferior al que corresponia per haver al·legat un motiu per estar-ne exempt per tenir alguna bonificació, s'haurà de sol·licitar una carta de pagament als serveis territorials corresponents, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona, que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins el termini indicat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet de CaixaBank “la Caixa”, adreçant-se a qualsevol de les oficines d'aquesta entitat o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins del termini esmentat, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

 

—4 El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisits que exigeix la base 2 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre. Entre aquests requisits hi ha els de la titulació i de la formació pedagògica i didàctica, que s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix per a cada cos als apartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4 de l'esmentada base. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8 de l'annex 1 de la Resolució, ENS/2742/2017, de 21 de novembre, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, se'n dedueixi que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits, la persona interessada perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

 

Barcelona, 12 de gener de 2018

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

 

Seu central

Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, tel. 935 516 900.

 

Serveis territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

 

Serveis territorials d'Ensenyament Barcelona Comarques

C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

 

Serveis territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central

Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590.

 

Oficina d'Atenció al Ciutadà a Girona

Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

 

Serveis territorials d'Ensenyament a Lleida

C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

 

Serveis territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

C. Churruca, 90 08301 Mataró, tel. 936 931 890.

 

Serveis territorials d'Ensenyament a Tarragona

C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

 

Serveis territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

 

Serveis territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

Amunt