Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/11/2017

  • Número del document EXI/2967/2017

  • Número de control 17361058

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-17361058-2017

Dades del DOGC
  • Número 7525

  • Data 29/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2967/2017, de 28 de novembre, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2017-2018) (ref. BDNS 373066).


En data 9 de maig de 2017, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau va acordar convocar una nova edició dels ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau, corresponent als anys 2017-2018.

Mitjançant l'encàrrec de gestió formalitzat entre l'ICIP i l'AGAUR el 7 de novembre de 2017, l'AGAUR realitzarà la gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau.

D'acord amb l'article 8 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, és funció de la Junta de Govern establir les directrius per impulsar les activitats de l'Institut i, de conformitat amb l'article 9 de la norma esmentada, correspon al/a la president/a representar l'Institut i coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord de 9 de maig de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2017-2018) que s'incorpora com a annex d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a comptar de la publicació, o recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2017

 

Xavier Masllorens i Escubós

President

 

 

Annex I

Acord de 9 de maig de 2017 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, pel qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2017-2018)

 

D'acord amb la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), l'ICIP és una entitat de recerca, de divulgació i d'acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. L'article 3.1.a) d'aquesta Llei estableix que és funció de l'ICIP promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau, directament o mitjançant el suport a centres de recerca ja existents.

Una de les accions que l'ICIP vol impulsar, en el marc del seu Pla pluriennal, consisteix a promoure la recerca bàsica i aplicada, sota criteris de qualitat i excel·lència, que es duu a terme a les universitats catalanes i en els centres de recerca de Catalunya.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment a l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica, i de la innovació tecnològica a Catalunya.

D'acord amb el que disposen l'article 9 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'ICIP, i els articles 14 i 15 del seu Reglament orgànic, aprovat per l'Acord de 17 d'abril de 2009 de la Junta de Govern (DOGC núm. 5411, d'1.7.2009);

De conformitat amb el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions,

 

Acordo:

 

—1. Obrir la convocatòria per als anys 2017 i 2018 per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau.

 

—2. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EXI/2727/2017, de 13 de novembre, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) (DOGC 7503, de 24/11/2017).

 

—3.  Els sol·licitants hauran de justificar que compleixen la quota de reserva per a la integració social dels minusvàlids, establerta per la legislació vigent.

 

—4. L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 60.000 euros, 30.000 euros a càrrec de les partides pressupostàries D/449000100/1310, D/481000100/1310 i D/482000100/1310 del pressupost de l'ICIP per al 2017, i 30.000 euros a càrrec de les partides pressupostàries equivalents del pressupost de l'ICIP per al 2018.

L'import mínim de l'ajut que s'atorga per projecte és de 2.500 euros i el màxim és de 6.000 euros.

La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

 

—5. Termini de presentació de sol·licituds

En els termes i condicions previstes a les bases reguladores, el termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 8 de gener de 2018 i finalitza l'1 de febrer de 2018.

 

—6. Els treballs de recerca objecte d'aquests ajuts han de versar directament sobre algun dels àmbits de recerca següents:

a) Empreses i Drets Humans. Anàlisi de la implicació de les empreses que operen en situacions de conflicte armat o conflicte social greu i els seus impactes sobre els drets humans i el medi ambient, en concret:

1r. El paper de les empreses en els conflictes armats (subministres de guerra, serveis a les parts en conflicte, finançament del conflicte armat, pillatge de recursos)

2n. Conflictes ambientals, desplaçaments de població, criminalització de les protestes.

3r. Bones pràctiques envers als drets humans i el medi ambient, iniciatives de reinserció, programes comunitaris de recuperació econòmica i ocupació.

b) Construcció de pau i convivència en escenaris de post-violència, en concret:

1r. Desarmament, desmobilització i reintegració (DDR).

2n. Processos de transició política, econòmica o social.

3r. Instruments de justícia transicional.

4t. Convivència, reconciliació i reconstrucció del teixit social. Transformació noviolenta dels conflictes.

c) Pau i seguretat en les polítiques públiques (Catalunya, Espanya, Unió Europea), en concret:

1r. Manteniment de la pau i seguretat internacional

2n. Polítiques de defensa

3r. Polítiques migratòries

4t. Responsabilitat de protegir

5è. Control dels moviment de protesta

d) Violències no estrictament polítiques, en concret:

1r. Cultura de la violència: la seva normalització a la vida quotidiana. Instruments de legitimació de la violència a través del llenguatge, l'art, la religió, la ciència i la tecnologia

2n. Dinàmiques transnacionals de violència: globalització, crim organitzat, tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic de persones, paradisos fiscals).

3r. Dinàmiques locals de la violència: violències cròniques, conflictivitats i violències urbanes. La relació entre desigualtat socioeconòmica, teixit social i delinqüència

4t. Bones pràctiques. Iniciatives per a la prevenció i gestió de conductes violentes i de la (in)seguretat humana

 

—7. L'òrgan competent per a la tramitació d'aquesta convocatòria és la persona titular de la direcció de l'Institut Català Internacional per la Pau, i l'òrgan competent per la resolució és la persona titular de la presidència l'Institut Català Internacional per la Pau.

El termini per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades.

 

—8. La resolució d'atorgament de la subvenció es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració (tauler.gencat.cat) de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'AGAUR, i a la pàgina web de l'ICIP. Aquesta publicació substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.

Contra la resolució d'atorgament de la subvenció, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

—9. Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos comptadors des de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Amb caràcter previ, contra l'acte de convocatòria les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 9 de maig de 2017

 

Miquel Casas i Salinas

Secretari

 

Xavier Masllorens i Escubós

President

Amunt