Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/12/2017

  • Número del document EMC/2979/2017

  • Número de control 17361103

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17361103-2017

Dades del DOGC
  • Número 7525

  • Data 29/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2979/2017, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT).


El programa Indústria del Coneixement, impulsat des de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya, vol afavorir la creació i la consolidació d'un ecosistema empresarial nou, d'alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents de les diferents institucions de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, a fi i efecte d'aconseguir una millora significativa de les activitats innovadores que han d'actuar com a motor de l'economia catalana en els propers anys.

Aquest programa forma part de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l'R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu. La RIS3CAT preveu la valorització del coneixement i la transferència innovadora com un dels instruments bàsics per aconseguir aquest objectiu.

Una de les actuacions previstes en el programa Indústria del Coneixement és promocionar la creació de noves empreses tecnològicament innovadores que introdueixin al mercat nous productes o processos que es deriven del coneixement generat a les universitats i els centres de recerca. Aquestes noves empreses, en les seves fases més inicials, tenen dificultats per accedir als mercats financers, incloses les diferents formes de capital risc, que donen suport a projectes empresarials més avançats i madurs.

Donar suport a aquestes empreses mitjançant garanties i préstecs d'institucions públiques és la millor manera que superin les fases inicials de creixement i consolidació fins a arribar al grau de maduresa suficient que els permeti accedir als mercats financers per continuar el desenvolupament del seu projecte empresarial.

L'actuació MERCAT del programa Indústria del Coneixement combina un préstec participatiu atorgat per Instruments Financers per a Empreses Innovadores (IFEM) i un ajut en forma de garantia atorgada per la SUR, en virtut del conveni de col·laboració pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signat per ambdues institucions el 16 de desembre de 2014, i de l'addenda de modificació del conveni, de data 31 de juliol de 2017.

La concessió dels préstecs participatius a les empreses correspon a IFEM, entitat participada al cent per cent per l'Institut Català de Finances (ICF), en virtut de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

La concessió de l'ajut en forma de garantia correspon a la SUR, mitjançant convocatòria pública, que publicarà i gestionarà l'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Aquesta agència fou creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407 de 12.6.2001), com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'AGAUR, mitjançant la SUR, resta adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'addenda de modificació del Conveni de col·laboració pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, de 31 de juliol de 2017, estableix a la clàusula quarta que les convocatòries dels ajuts les podran portar a terme la SUR o l'AGAUR.

L'article 92 en relació amb l'article 93 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu que correspon a l'ens concedent aprovar les bases reguladores de les subvencions de l'àmbit de la seva competència.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data de 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR), d'acord amb la Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, del Consell de Direcció de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual es deleguen les competències en els presidents de les comissions executives.

Ateses les consideracions anteriors,

 

Resolc:

 

Article únic. Aprovació de les bases reguladores

Aprovar les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia de préstecs participatius, per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA, que consten a l'Annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la CEAR en el termini d'un mes comptador de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 22 de desembre de 2017

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Francesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

 

 

Annex I

Bases reguladores

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases reguladores és regular la concessió d'ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en conversió amb inversions privades independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA.

1.2 Aquests ajuts cobriran, com a màxim, el 80% de l'import del risc viu dels préstecs formalitzats per IFEM.

 

—2 Entitats beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya, sorgides de les universitats catalanes i els centres de recerca CERCA, per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i el seu coneixement.

2.2 Atès que els ajuts en forma de garantia objecte d'aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajuts d'estat, en el sentit de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), s'acullen al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, concretament al seu article 22, sobre ajudes a nous projectes empresarials.

2.3 Aquestes empreses han de complir els requisits següents:

a) Ser petites empreses no cotitzades, d'acord amb la definició de petites empreses de la normativa europea.

b) Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des que han iniciat la seva activitat econòmica o s'han donat d'alta en un impost per la seva activitat econòmica.

c) No haver distribuït beneficis ni provenir d'una operació de concentració.

d) El seu objectiu principal ha de ser la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanes o als centres de recerca CERCA.

e) Queden excloses les empreses en crisi, tal com es defineixen a l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió i a la Comunicació de la Comissió (2014/C 249/01), de 31 de juliol de 2014, i les que estan subjectes a una ordre de recuperació pendent emesa per la Comissió Europea que hagi declarat un ajut rebut per aquesta empresa com a il·legal i incompatible.

2.4 Les entitats beneficiàries, en el seu cas, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar una declaració en què consti si s'han demanat o si s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, preveure, juntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball.

g) Estar inscrites al registre corresponent.

h) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin el seu compliment del que preveu aquesta Llei.

i) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que faci per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

2.5 L'acreditació dels requisits previstos a les bases 2.3 i 2.4 s'ha de fer mitjançant la declaració acreditativa o la declaració responsable corresponent, que s'incorporarà al formulari de sol·licitud.

 

—3 Característiques dels ajuts en forma de garantia

3.1 El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la SUR, ha de respondre del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat per IFEM, d'acord amb el Conveni de col·laboració pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament de préstecs participatius de co-inversió per a empreses fruit de la recerca, signat amb data 16 de desembre de 2014, prorrogat per l'addenda signada amb data 31 de juliol de 2017. Prèviament a la formalització del préstec per part d'IFEM, la SUR haurà d'haver emès una resolució positiva de concessió de l'ajut en forma de garantia.

3.2 Condicions dels préstecs.

- Tipus d'operació: préstec participatiu.

- Àmbit geogràfic: Catalunya.

- Sectors: tots excepte els següents: desmantellament de centrals nuclears, joc i apostes, immobiliari, armament, sector del carbó, empreses d'intermediació financera, assegurances i serveis bancaris (exceptuant fintech i insurtech).

- Import de les operacions: IFEM aportarà, amb caràcter general, entre 50.000 i 200.000 euros per projecte. Per als primers 66.666 euros de finançament d'IFEM a cada empresa, la inversió màxima d'IFEM ha de ser dues vegades la inversió en capital feta per inversors privats. A partir de la xifra anterior, la inversió màxima d'IFEM ha de ser igual a la suma de la inversió en capital dels inversors privats.

- Finalitat: finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.

- Termini: màxim cinc anys.

- Amortitzacions: una única amortització al venciment.

- Interès fix: del 4%, excepte quan el tipus d'interès de referència que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008) sigui superior, en què s'aplicaria aquest darrer valor. Les liquidacions han de ser trimestrals.

- Interès variable: es determina en funció de l'evolució de variables o d'indicadors de l'evolució del negoci que consideri IFEM. Com a màxim, ha de ser el 18% en total (incloent-hi el fix).

- Interès de demora: 10%.

- Comissió d'obertura: 0,5%.

- Desemborsaments: un cop les ampliacions de capital dels inversors privats hagin estat totalment subscrites i desemborsades.

- Comissió d'amortització anticipada total o parcial: 4% de la part del préstec objecte d'amortització. Import mínim d'amortització parcial: 25.000 euros.

- Pagament anticipat: si algun dels socis surt de la inversió, IFEM podrà exigir la cancel·lació del préstec; si la sortida és amb plusvàlues, el variable més el fix d'IFEM ha de ser, com a mínim, equivalent a la taxa interna de rendibilitat (TIR) obtinguda pels inversors amb un topall del 18%.

- Garanties: totes les operacions tenen la garantia del Departament, que és del 80% del risc viu d'aquestes. En previsió dels possibles impagaments s'afectarà el saldo del fons en el 60% de la garantia segons l'import formalitzat dels préstecs.

- Data límit de les formalitzacions: mentre el fons de garantia tingui fons disponibles i fins al 31 de desembre de 2020. Si en la data anterior el fons de garantia té fons disponibles per a noves operacions i no s'ha subscrit la pròrroga del conveni, el saldo romanent d'aquest fons s'ha d'abonar a la Generalitat.

- Dividends: les companyies finançades no poden distribuir dividends mentre el préstec participatiu no s'hagi cancel·lat totalment.

- Altres condicions: les que es puguin considerar a partir l'anàlisi individualitzada de les operacions.

 

—4 Quantitat

La quantia màxima de l'ajut en forma de garantia és del 80% del risc viu de les operacions de crèdit concedides per IFEM, d'acord amb les condicions que s'exposen a la base anterior.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona representat legal de l'empresa, i no pot superar el nombre de fulls que s'estableixin.

5.2 Les sol·licituds s'han de presentar en suport electrònic, sempre i quan es disposi dels mitjans tècnics necessaris i en format paper a qualsevol dels registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en especial, la seva disposició final setena. L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) i també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur). En el supòsit que la sol·licitud es presenti a les oficines de correus, cal fer-ho en un sobre obert perquè el funcionari o funcionària la pugui datar i segellar abans de certificar-la. Davant de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats en suport electrònic, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l'AGAUR en format paper. Cal presentar els impresos signats en paper dins el termini per optar a la convocatòria. En qualsevol moment, es pot requerir a la persona sol·licitant la informació addicional necessària.

5.3 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari. El formulari incorpora la declaració responsable o acreditativa del compliment dels requisits previstos a la base segona. L'annex al formulari incorpora dades del projecte, del préstec, de la nova ronda d'inversió i dels nous inversors.

Aquest document annex també ha d'incloure la informació addicional següent:

a) NIF de l'empresa.

b) Escriptura de constitució.

c) Pla de negoci.

d) Resum executiu.

e) Model financer en format Excel.

f) Comptes anuals dels últims dos exercicis si s'escau.

g) Últim tancament disponible de l'any en curs.

h) Declaració anual d'operacions (model 347).

i) Declaració d'intencions o comprovant de la inversió si aquesta ja s'ha materialitzat (escriptura d'ampliació de capital) dels inversors independents de l'empresa.

j) Currículum dels inversors independents de l'empresa (breu descripció de la trajectòria professional; en cas que hagin fet altres inversions, cal detallar una llista de les inversions realitzades amb el nom de l'empresa, el nom comercial de l'empresa i l'import invertit).

k) Currículum dels emprenedors (breu descripció de la trajectòria professional i acadèmica).

l) Composició accionarial amb detall de les diferents ampliacions de capital.

m) Acreditació documental de ser propietaris dels drets d'explotació comercial dels coneixements científics i tecnològics que es volen introduir al mercat.

n) Descripció dels antecedents científics i tecnològics que han portat al desenvolupament del nou producte, procés o servei i a la creació de la nova empresa. Grup o grups de recerca que han participant en el desenvolupament del coneixement o les tecnologies que es volen comercialitzar i relació existent entre aquests i els promotors principals de les empreses.

o) En cas que la universitat o el centre de recerca CERCA no formi part de l'accionariat de l'empresa, cal una declaració de la persona responsable (vicerector o vicerectora de la universitat o director o directora del centre) de la institució de recerca on s'han desenvolupat els coneixements i les tecnologies que es volen introduir al mercat, en què s'indiqui la implicació o la participació de la institució en l'empresa i de manera especial, tot el que fa referència als acords sobre els drets de la propietat intel·lectual.

5.4 La recepció de sol·licituds juntament amb tota la documentació addicional l'ha de dur a terme l'AGAUR. Aquesta ha de presentar a IFEM les sol·licituds a través de la pàgina web del Grup ICF (www.icf.cat), mitjançant un accés privat. L'alta telemàtica de la sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per al seu estudi, que s'ha d'adjuntar mitjançant un espai web privat que es genera en donar d'alta la sol·licitud.

5.5 L'AGAUR ha d'enviar a IFEM tota la documentació rebuda, pels mitjans acordats entre ambdues institucions.

 

—6 Esmenes i millora de les sol·licituds

Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, tant per part de l'AGAUR com d'IFEM, si aquestes sol·licituds no reuneixen els requisits establerts en els apartats anteriors, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o hi adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia de l'òrgan instructor, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest requeriment es farà, amb el consentiment previ del sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi indicat a aquest efecte, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut en forma de garantia, i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què el sol·licitant accedeixi al seu contingut.

Quan, havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin 10 dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. En el supòsit que no es compleixin les condicions i els requisits tècnics que regulen els articles 43, 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el mitjà de notificació per correu electrònic serà complementari a la pràctica de notificació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada.

 

—7 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds es fixarà a la convocatòria corresponent.

 

—8 Procediment de concessió

El procediment de concessió de l'ajut en forma de garantia és el de concurrència competitiva. Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada dels expedients al registre, mentre el Fons de Garantia tingui fons disponibles i fins al 31 desembre de 2020.

 

—9 Valoració, tramitació i resolució de les sol·licituds

9.1 Per valorar les sol·licituds s'ha de constituir un comitè de selecció, que estarà format per un màxim de sis membres. El secretari d'Universitats i Recerca ha de nomenar un màxim de cinc vocals, entre els quals, el que ha d'actuar com a president o presidenta, i IFEM ha de nomenar un o una vocal. Actua com a secretari o secretària, sense veu ni vot, una persona representant de l'AGAUR.

IFEM ha de determinar la viabilitat economicofinancera de l'operació, segons els seus criteris d'elegibilitat i d'acord amb la normativa aplicable, i ha d'emetre un informe preceptiu de viabilitat economicofinancera i d'elegibilitat, que s'ha d'acompanyar de la informació justificativa corresponent.

La viabilitat tècnica del projecte es valorarà d'acord amb els criteris següents, en què s'atorgarà a cadascun una puntuació de 0 a 10:

- Antecedents cientificotecnològics que donen lloc al desenvolupament del nou producte, procés o servei que l'empresa vol comercialitzar.

- Potencial d'innovació de la proposta, coherència i idoneïtat de la planificació proposada i factibilitat tècnica i econòmica per aconseguir els objectius empresarials.

- Equip. Adequació i coherència de l'equip a la fase de desenvolupament del projecte. Actuacions previstes per incorporar nous perfils, si escau, necessaris per al futur del projecte.

- Mercat. Mida del mercat. Competidors identificats. Temps previst d'introducció al mercat. Avantatges competitius identificats respecte a solucions actuals.

- Tecnologia. Grau de maduresa de la tecnologia. Nivell de protecció de la propietat intel·lectual industrial. Els acords relacionats amb la protecció del coneixement o la tecnologia que es vol desenvolupar amb la institució de recerca on ha estat desenvolupada i els possibles acords de col·laboració entre aquesta institució de recerca i l'empresa.

- Estratègia. Coherència del model de negoci. Estratègia de producció, si escau, i de comercialització del producte, el procés o el servei.

Aquesta valoració l'ha de dur a terme una persona membre d'ACCIÓ i una persona experta externa sorgida de la base de dades de l'AGAUR, les quals han d'emetre els informes de viabilitat tècnica corresponents. En l'acta del comitè de selecció s'ha de recollir la valoració global de viabilitat tècnica de cada proposta, que es considerarà positiva si tots i cadascun dels criteris han assolit una qualificació de sis punts o més en ambdós informes.

El comitè de selecció ha de proposar la concessió dels ajuts en forma de garantia del préstec atenent a l'informe positiu de viabilitat economicofinancera d'IFEM, que serà preceptiu, i la valoració global de viabilitat tècnica positiva.

9.2 En cas que el comitè de selecció valori el projecte de manera positiva, ha d'emetre la proposta de resolució corresponent al secretari d'Universitats i Recerca i a l'IFEM.

La SUR i IFEM determinaran de manera conjunta l'import del préstec, la garantia aprovada i l'import de l'ajut equivalent d'aquesta última, així com les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de la línia d'ajuts.

El secretari d'Universitats i Recerca ha d'emetre la resolució definitiva d'aprovació de l'ajut en forma de garantia, en què s'ha d'indicar als beneficiaris que han rebut un ajut d'estat acollit a l'article 22 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

La resolució es notificarà a IFEM i a les entitats beneficiàries, amb el consentiment previ d'aquestes, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que l'entitat sol·licitant hagi indicat, a aquest efecte, dins de l'imprès de sol·licitud.

Aquesta notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què el sol·licitant accedeixi al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin 10 dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. En el supòsit que no es compleixin les condicions i els requisits tècnics que regulen els articles 43, 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, esmentada, el mitjà de notificació per correu electrònic serà complementari a la pràctica de notificació, d'acord amb el que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada. En tot cas, la notificació també es pot efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

9.3 En cas de valoració negativa de la sol·licitud per part del comitè de selecció, el secretari d'Universitats i Recerca ha d'emetre la resolució corresponent. Aquesta resolució s'ha de notificar a l'entitat interessada d'acord amb el procediment que indica la base anterior.

9.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada, s'entendrà que es desestima la sol·licitud, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, esmentada.

9.5 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari d'Universitats i Recerca en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació a les persones interessades, o bé un recurs contenciós administratiu interposat directament davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

—10 Revisió i modificació

Per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia del representat legal de l'entitat beneficiària, hi ha la possibilitat modificar la resolució de concessió, sempre que no se n'afecti l'essència, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al projecte finançat i que siguin justificades a bastament pels representants de l'entitat beneficiària abans de la finalització del termini d'execució del projecte, o en el cas de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

 

—11 Inadmissió i desistiment

11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació requerida dins del termini.

c) La no formalització del préstec per part de l'empresa beneficiària amb IFEM, transcorreguts tres mesos des de la comunicació de la resolució i, en tot cas, abans de la data límit indicada a la base 3.1 d'aquest annex.

 

—12 Justificació

12.1 L'entitat beneficiària de la línia d'ajuts en forma de garantia ha de justificar l'aplicació dels fons i l'ajut percebut, d'acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, davant l'AGAUR, i d'acord amb l'apartat 17 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

12.2 Atès que l'ajut és en forma de garantia d'un préstec participatiu concedit per IFEM, és necessari un informe tècnic de la mateixa societat IFEM on quedi justificada la impossibilitat de l'empresa beneficiària de l'ajut en forma de garantia per fer front a les condicions del préstec i que per tant s'executa la garantia en forma d'ajut prestada pel Departament d'Empresa i Coneixement.

12.3 El termini de presentació de la justificació del projecte s'especificarà a la resolució per la qual s'aprova la concessió de l'ajut en forma de garantia.

 

—13 Seguiment i control

13.1 L'entitat beneficiària ha de presentar a l'AGAUR una memòria anual de les activitats que ha portat a terme amb el finançament obtingut per donar compliment a les condicions i els requisits amb els quals es va concedir l'ajut en forma de garantia.

13.2 L'AGAUR pot fer les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament obtingut i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. L'entitat beneficiària de l'ajut en forma de garantia està obligada a facilitar tota la informació que li requereixin la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

13.3 Les entitats beneficiàries estan sotmeses als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre la tramitació, la justificació i el control de subvencions, i l'article 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (en endavant, TRLFPC).

 

—14 Causes de revocació i procediment

14.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut en forma de garantia i, si escau, al reintegrament de l'ajut percebut indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, en els casos que estableixen els articles 92.9, 92 bis i 99 del TRLFPC; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 34 del Reglament de la Llei general de subvencions.

14.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control, es constata que s'ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s'iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del TRLFPC, el qual ha de concloure en el termini de sis mesos des de la data en què s'hagi notificat la resolució d'inici d'expedient.

Es notificarà a la persona interessada la resolució esmentada, perquè formuli les al·legacions que consideri necessàries per a la seva defensa, i perquè pugui presentar mitjans de prova, en el termini de 10 dies hàbils.

En vista de les actuacions realitzades, i amb l'audiència prèvia a les persones interessades, el secretari d'Universitats i Recerca ha d'emetre la resolució corresponent que s'ha de notificar a l'empresa interessada mitjançant el mateix procediment que s'ha indicat en la base 9.2 d'aquest annex per a la resolució inicial de la sol·licitud.

14.3 D'acord amb l'article 104 del TRLFPC, la resolució del secretari d'Universitats i Recerca exhaureix la via administrativa i es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 

—15 Obligacions de l'entitat beneficiària

15.1 Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

15.2 Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeix.

15.3 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents auditats degudament en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les entitats beneficiàries en cada cas, així com els estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

15.4 Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses i les auditories corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada durant un termini de tres anys, i assegurar-se que aquesta documentació estigui disponible per ser inspeccionada per les persones i els organismes competents en la matèria.

 

—16 Difusió i publicitat

Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a les actuacions vinculades al programa MERCAT ha de fer constar el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat al web http://www.gencat.cat/piv/.

 

—17 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants s'incorporen en un fitxer titularitat de l'AGAUR amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent, gestió que comprèn controlar, fer el seguiment, l'anàlisi i l'avaluació dels resultats d'aquests ajuts.

La gestió d'aquestes dades pot comportar, ocasionalment, la seva cessió a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, atès que en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària per a la seva correcta resolució o bé perquè la preveu alguna norma amb rang de llei o les mateixes bases reguladores.

Aquestes dades poden ser comunicades a altres òrgans o departaments de l'Administració pública, amb la finalitat d'exercir les mateixes competències en matèria de gestió d'ajuts o bé per a l'exercici de les competències que tractin sobre les mateixes matèries en l'àmbit de la gestió d'ajuts universitaris, de recerca i de la innovació tecnològica.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la normativa esmentada, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui aplicable, adreçant-se per escrit, adjuntant una fotocòpia del NIF, a l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona) o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>.

 

—18 Confidencialitat

Tota la informació relacionada amb els projectes presentats en el marc d'aquesta convocatòria, incloent-hi la seva gestió, avaluació i resultats, és de naturalesa confidencial, per la qual cosa s'han de prendre les mesures adequades i pertinents per al tractament de la informació i no se n'han de divulgar els resultats o la informació sensible sense el consentiment necessari de totes les parts implicades.

 

—19 Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR i l'Acord de Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Amunt