Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/12/2017

  • Número del document GAH/2908/2017

  • Número de control 17354029

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17354029-2017

Dades del DOGC
  • Número 7522

  • Data 22/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/2908/2017, d'11 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'accés a ajuts, en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general.


L'article 2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

L'article 1.2.b) del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, s'adscriu a aquest Departament.

Segons l'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, correspon al president o presidenta de l'Agència l'aprovació de les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir-les en altres òrgans de l'Agència.

La Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l'Agència, disposa que l'atorgament de subvencions o ajuts en matèria de promoció d'habitatges i el seu accés, correspon a la persona titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge o a la persona titular de la Direcció de l'Agència, en funció del seu import.

El títol V de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, dedicat a la política de protecció pública de l'habitatge, determina, en l'article 67, que els plans d'habitatge són els instruments temporals que han d'establir la delimitació i la concreció del règim de les actuacions susceptibles de ser protegides, les diferents modalitats d'habitatges amb protecció oficial, els criteris de prioritat en l'actuació pública, el finançament i els ajuts públics a càrrec de la Generalitat i la gestió dels ajuts estatals per portar a terme les actuacions, les garanties i les condicions per accedir als habitatges amb protecció oficial en les diferents modalitats, al finançament i als ajuts per a qualsevol de les actuacions susceptibles de ser protegides, i el conjunt de mesures connexes i complementàries que permetin assolir els objectius del pla en el període temporal que estableixen.

L'article 1.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, disposa que els ajuts que s'hi preveuen s'instrumenten mitjançant bases reguladores de subvencions i convocatòries periòdiques d'ajuts, subvencions o prestacions, que desenvolupen els programes que es detallen en l'article 2, entre els quals hi figura el programa d'habitatges amb protecció oficial.

L'article 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, disposa que els ajuts públics establerts en el Pla es concedeixen d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i poden adoptar diverses modalitats, entre les quals figuren els subsidis de préstecs lliures o protegits amb entitats de crèdit que s'adhereixen al Pla per a les persones o entitats promotores.

L'Acord del Govern de 19 de setembre de 2017 autoritza a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs per al finançament d'una línia de préstecs bonificats per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social, per el període 2017-2042, que permet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi signat un conveni de col·laboració en data 30 de novembre de 2017 amb l'Institut Català de Finances.

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a proposta de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts, en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer que consten en l'annex 1.

 

—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació.

 

Barcelona, 11 de desembre de 2017

 

Carles Sala i Roca

President

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general, i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi.

 

—2 Actuacions incloses

Són susceptibles d'accedir als ajuts els projectes de promoció de nous habitatges amb protecció oficial de lloguer en règim general en els municipis que es detallen en l'annex 2.

L'adquisició del sòl on es construeixi la promoció d'habitatges, així com els aparcaments, els trasters o els locals de la promoció, no s'inclouen entre les actuacions objecte dels ajuts.

 

—3 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris dels ajuts els promotors d'habitatges públics o privats amb seu social o operativa a Catalunya.

En cas de ser ens públics, no podran estar sotmesos al principi de prudència financera.

 

—4 Requisits per obtenir la condició de beneficiari

4.1 Amb caràcter general, les persones beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses amb 50 treballadors o més, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball que preveu l'article 42.1 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i al Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Complir les disposicions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionades durant l'any anterior a la publicació de la convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

j) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

k) No estar afectades per cap de les situacions següents: incidències RAI, ASNEF o de caràcter judicial o fons propis negatius.

4.2 El compliment dels requisits d'aquesta base s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que s'inclou en l'imprès de sol·licitud de l'ajut que s'indica en la base 10. El fet de presentar aquesta declaració responsable faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.

 

—5 Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs

5.1 Els ajuts consisteixen en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF) per a projectes de promoció d'habitatges amb protecció oficial. Prèviament a la formalització del préstec per l'ICF, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) ha d'emetre un informe respecte de l'elegibilitat del projecte.

5.2 L'ICF serà l'únic creditor en els préstecs que es formalitzin amb els promotors que hagin obtingut un ajut conforme a la resolució de la convocatòria oberta, amb l'informe previ favorable d'elegibilitat de l'AHC, i l'autorització prèvia dels òrgans corresponents de l'ICF. L'AHC no serà en cap cas responsable, ni està obligada a la devolució dels préstecs, els quals no estaran garantits per aquesta entitat.

5.3 L'ajut consisteix en la bonificació del 2,25% del tipus d'interès aplicable a la part del préstec que correspon a l'execució dels habitatges, calculat d'acord amb el que estableix la base 6.2.

5.4 Els préstecs d'aquest línia s'ajustaran a les condicions essencials següents:

a) Tipus d'interès: l'interès serà de 4,25% fix, i sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació del 2,25%. L'import bonificat s'especificarà en la corresponent resolució d'atorgament de l'ajut. El finançament corresponent a l'adquisició del sòl on es construeixi la promoció d'habitatges, als aparcaments, als trasters o als locals no serà bonificable.

b) Import: l'import mínim del préstec serà de 100.000 euros, i no podrà superar el 100% del cost d'execució dels habitatges (exclòs el sòl, els aparcaments, els trasters i els locals) presentat amb la sol·licitud de qualificació provisional dels habitatges, amb un màxim de 100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada.

c) Termini màxim d'amortització: el termini màxim serà de 25 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

d) Garanties: hipoteca sobre la construcció per part dels promotors, penyora dels drets de crèdit derivats dels contractes de lloguer i totes aquelles considerades suficients a criteri de l'ICF.

e) Desemborsament: durant un termini de fins a 24 mesos i sempre contra presentació del justificant. Els justificants seran certificats d'obra i/o certificats del taxador de la construcció.

f) Amortització: el préstec s'amortitzarà per mesos vençuts.

g) Comissió d'obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec.

h) Comissió d'amortització anticipada: 0,25%, més els costos de ruptura destinats a la cancel·lació de la permuta financera.

i) Interès de demora: fix del 10,25%.

5.5 L'ICF podrà promoure la revisió dels preus aplicables per a aquesta línia, amb l'acord previ amb l'AHC, per raó de la situació del mercat financer, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els nous preus vigents només s'aplicaran a les operacions que es formalitzin a partir de la publicació, tot i que es podran aplicar a les modificacions d'operacions anteriors que es formalitzin a partir d'aquest moment.

5.6 A petició del beneficiari, en funció de les possibles dificultats d'aquest per atendre en temps i forma les obligacions del préstec, i per intentar donar-li viabilitat, l'ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d'una operació formalitzada en l'àmbit d'aquesta línia, d'acord amb els seus criteris economicofinancers, tot i que les noves condicions puguin comportar condicions més beneficioses o oneroses, que no suposaran en cap cas un increment de la bonificació d'interessos reconeguda per l'AHC.

 

—6 Tipologia dels projectes i pressupost protegible

6.1 La tipologia dels projectes s'ajustarà a les característiques següents:

a) Les promocions d'habitatges s'han d'ubicar en qualsevol dels municipis que consten en l'annex 2.

b) Els habitatges han de complir les característiques següents:

–La mitjana de superfície útil dels habitatges de la promoció no pot superar els 70 metres quadrats. La superfície útil dels habitatges amb protecció oficial es computa d'acord amb el que estableix la normativa sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. En el cas que l'habitatge tingui espais exteriors construïts d'ús privatiu, es podrà incloure, a l'efecte del còmput de superfície protegible dels habitatges amb protecció oficial, la meitat d'aquests espais, fins a un màxim del 10% de la superfície útil interior.

–Es poden construir en sòls sobre els quals el promotor exerceixi qualsevol dret que l'habiliti a construir-hi.

–En el cas que la promoció disposi de places d'aparcament i/o trasters, aquests no es vincularan als habitatges, i se'n podrà exigir el lloguer conjuntament amb els habitatges.

–La promoció haurà de disposar en fase de projecte, com a mínim, d'un certificat energètic B, que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.

c) Atenent al termini d'amortització del préstec, els habitatges s'han de destinar a lloguer per un termini mínim de 25 anys en les condicions següents:

–El preu màxim de lloguer serà de 6,4 euros per m2 de superfície útil.

–Els adjudicataris dels habitatges no podran disposar d'ingressos superiors a 3,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

d) El Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial ha de justificar que disposa del nombre de sol·licitants inscrits suficients per cobrir, com a mínim, el 50% dels habitatges de la promoció.

6.2 Pressupost protegible

El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la bonificació d'interessos, està constituït pel cost total d'execució dels habitatges, inclosos els impostos i taxes repercutibles a aquests habitatges, i els honoraris corresponents (exclòs el sòl, els aparcaments, els trasters i els locals), amb el límit de 100.000 euros per cada habitatge de la promoció finançada.

 

—7 Terminis d'execució de les promocions i pròrroga

7.1 Les promocions d'habitatges per a les quals se sol·licitin els ajuts s'executaran en el termini de trenta-sis mesos a comptar de la resolució de qualificació provisional, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

7.2 Excepcionalment, l'AHC, a instància del promotor, podrà atorgar una pròrroga d'aquest termini per causes justificades, d'acord amb l'article 45.7 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

 

—8 Sol·licituds de préstec i documentació

8.1 Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (http://www.icf.cat).

8.2 Aquesta sol·licitud incorporarà el consentiment del sol·licitant a la transmissió de dades entre l'AHC i l'ICF a l'efecte de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent finançament i l'ajut, així com l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part dels sol·licitants.

8.3 La sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF, es formalitzarà amb caràcter enunciatiu amb la documentació que es detalla a continuació, sens perjudici que l'ICF requereixi tota aquella altra documentació que consideri necessària per l'estudi de l'operació:

–La declaració anual de l'impost de societats o la documentació d'auditoria, depenent de la naturalesa jurídica de la persona sol·licitant, dels tres darrers exercicis fiscals.

–Els darrers estats financers.

–La memòria explicativa del projecte d'inversió que inclogui uns estats financers provisionals per als propers tres exercicis.

–El pool bancari, segons el model normalitzat, amb el detall dels venciments anuals de capital.

–La fitxa CIRBE (aquesta fitxa es pot sol·licitar mitjançant la pàgina web del Banc d'Espanya http://www.dbe.es/clientebanca/cirbe/acceso/derecho.htm).

 

—9 Procediment de concessió de l'ajut

9.1 El procediment de concessió de l'ajut és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada al Registre fins a exhaurir el pressupost.

9.2 L'òrgan competent per instruir el procediment és el Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit de l'AHC.

 

—10 Sol·licitud, valoració, tramitació, resolució i notificació de la concessió de l'ajut

10.1 Un cop presentada la sol·licitud del préstec en els termes previstos en la base 8, l'ICF citarà el sol·licitant perquè demani a l'AHC la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i l'ajut consistent en la bonificació d'interessos, advertint-lo que aquest requisit és indispensable per procedir a l'anàlisi de la sol·licitud.

En el cas d'ens públics, el sol·licitant ha de presentar un certificat del secretari o secretària de l'ens local del qual depèn, en el qual quedi constància que no està subjecte al principi de prudència financera, de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria.

10.2 La sol·licitud de qualificació provisional d'habitatges amb protecció oficial i l'ajut en forma de bonificació d'interessos, que es pot obtenir a http://habitatge.gencat.cat, s'ha de presentar davant l'AHC acompanyada de la documentació següent:

–Documentació acreditativa de la personalitat de la persona o entitat promotora.

–Projecte bàsic, preferentment en format digital PDF.

–Llicència municipal d'obres, si s'escau.

–Certificat de qualificació urbanística dels terrenys, en què consti expressament si es tracta de sòl qualificat per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial o es tracta de sòl lliure.

–Certificat del Registre de la Propietat conforme els terrenys estan lliures de càrregues o gravàmens que impedeixin l'edificació.

–En el cas que els promotors no siguin els propietaris del sòl, document acreditatiu de la disponibilitat dels terrenys per construir-hi.

–Pressupost d'execució dels habitatges, inclosos els impostos i les taxes repercutibles a aquests habitatges i els honoraris corresponents (exclòs el sòl, els aparcaments, els trasters i els locals).

10.3 Un cop rebuda la sol·licitud de qualificació provisional i la documentació detallada en l'apartat anterior, l'AHC tramitarà la qualificació provisional d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer, d'acord amb el que preveu l'article 45 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

10.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà el sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la notificació, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la notificació d'aquest requeriment a l'interessat es realitzarà electrònicament, mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de l'eina e-Notum (https://seu.gencat.cat/es/).

S'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés de l'interessat, o del seu representant degudament identificat, al contingut de la notificació.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entendrà practicada en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut, i s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.

D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, l'òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic que l'interessat hagi comunicat en la seva sol·licitud, per informar-lo de la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. La manca de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

10.5 En el cas que el projecte obtingui la qualificació provisional d'habitatges amb protecció oficial, s'iniciaran els tràmits de valoració de l'atorgament de l'ajut mitjançant l'elaboració de l'informe d'elegibilitat del projecte corresponent, en què es farà constar si s'ajusta al que estableix la base 6 i s'hi indicarà, en cas que l'informe sigui favorable, l'import màxim del préstec, que se li pot concedir al projecte concret, subjecte a l'aprovació de l'ICF, segons la seva anàlisi economicofinancera.

En cas que el projecte sigui elegible, l'AHC o el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial, si n'hi ha en el seu municipi, elaborarà un certificat en què es justifiqui un nombre d'inscrits en aquest Registre suficient per cobrir el 50% dels habitatges projectats. Aquesta documentació es traslladarà a l'ICF perquè la valori.

10.6 Si el resultat de l'informe d'elegibilitat és favorable, l'ICF estudiarà la sol·licitud de finançament d'acord amb documentació presentada, n'analitzarà la viabilitat econòmica i farà un estudi del risc financer de l'operació. Finalment, dictaminarà l'aprovació o la denegació i establirà les condicions financeres de l'operació. L'ICF informarà del resultat a l'AHC, tant si es proposa l'estimació com la desestimació de l'ajut.

10.7 En el supòsit que l'ICF aprovi l'operació, l'òrgan competent de l'AHC emetrà la resolució de concessió de l'ajut corresponent, que es notificarà a les persones beneficiàries, així com a l'ICF, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la comunicació de la viabilitat o inviabilitat de l'operació per l'ICF.

10.8 A partir de la resolució de concessió de l'ajut, l'ICF s'encarregarà de la instrumentació de l'operació del préstec i de la seva gestió.

10.9 En el supòsit que l'operació sigui desestimada perquè el projecte no hagi obtingut la qualificació provisional d'habitatges amb protecció oficial, perquè l'informe d'elegibilitat o el certificat de demanda del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial siguin negatius o perquè l'ICF hagi constatat la inviabilitat de l'operació, l'AHC desestimarà la sol·licitud i emetrà la corresponent resolució d'ajuts desfavorable, que notificarà al sol·licitant i a l'ICF.

10.10 Per delegació del president de l'AHC, d'acord amb la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, els òrgans competents per resoldre les sol·licituds són:

a) Per a ajuts de fins a un import de 100.000 euros, la persona titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge.

b) Per a ajuts de més de 100.000 euros i fins a 300.000 euros, la persona titular de la Direcció de l'AHC.

Per a ajuts d'un import superior a 300.000 euros, la competència correspon a la persona titular de la Presidència de l'AHC.

10.11 En la notificació de la resolució s'ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Presidència de l'AHC, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la notificació.

10.12 D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'AHC, abans que no es dicti la resolució definitiva, pot acordar la reducció parcial o total de l'import dels ajuts, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—11 Publicitat

11.1 S'ha de donar publicitat als ajuts concedits amb indicació de l'import, l'objectiu o finalitat i els beneficiaris en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat) i el web de l'AHC (http://www.agenciahabitatge.cat).

11.2 S'ha de donar publicitat de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en el portal de la transparència.

 

—12 Revisió i modificació de l'import de l'ajut concedit

12.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres ajuts fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora.

12.2 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de l'ajut, el qual ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, d'acord amb l'article 95.e) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

—13 Justificació i pagament de la subsidiació d'interessos

13.1 La justificació de les actuacions objecte de l'ajut es tindrà per efectuada en el moment que s'obtingui la resolució de qualificació definitiva dels habitatges amb protecció oficial, sempre que s'hagi obtingut un certificat energètic d'obra acabada com a mínim de nivell B.

La sol·licitud de qualificació definitiva s'ha de formalitzar davant l'AHC en el termini màxim d'un mes a comptar de l'acabament de les obres, que s'han d'executar en el termini de trenta-sis mesos a comptar de la resolució de qualificació provisional, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Llicència municipal d'obres, en cas de no haver-la presentat prèviament.

b) Projecte d'execució final, que haurà de recollir amb exactitud totes les obres realitzades, preferentment en format digital.

c) Certificat final d'obra i habitabilitat.

d) Justificació d'haver inscrit l'escriptura de declaració d'obra nova en el Registre de la Propietat.

En el cas que s'hagi concedit una pròrroga, aquesta s'afegirà al termini anterior.

13.2 Les persones beneficiàries de la línia d'ajuts han de justificar davant l'AHC l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l'article 98.1 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir l'AHC.

13.3 Una vegada formalitzats els préstecs, es procedirà a bonificar els interessos escaients, sempre que l'AHC hagi aportat a l'ICF els recursos econòmics suficients per a això. En cas que hi hagués manca de recursos en un moment puntual, es deixaran de bonificar transitòriament els rebuts dels préstecs en qüestió, fins a la dotació de nous recursos. Un cop recuperada la suficiència de recursos aplicables, es regularitzaran els imports dels rebuts pagats en els quals no s'hagi aplicat la bonificació.

13.4 El pagament de l'import corresponent a la bonificació d'interessos s'aplicarà rebut a rebut i anirà a càrrec del Fons de Bonificació d'Interessos creat amb aquest efecte per l'AHC, a partir de la formalització del préstec corresponent.

 

—14 Obligacions de les persones beneficiàries

14.1 Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Promoure la construcció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer, d'acord amb el projecte presentat davant l'AHC en els terminis fixats en aquestes bases, i a l'obtenció de la qualificació definitiva d'habitatges amb protecció oficial.

b) Obtenir un certificat energètic d'obra acabada mínima de nivell B.

c) Destinar els habitatges a lloguer protegit per un termini mínim de 25 anys a comptar de la data de la resolució de qualificació definitiva.

d) Comunicar a l'AHC qualsevol modificació de la representació dels sol·licitants, de l'adreça de les notificacions o de les dades bancàries.

Les modificacions, degudament motivades, s'han de sol·licitar per l'interessat i seran resoltes de forma expressa per l'òrgan instructor. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut.

e) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de l'ajut concedit i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents, d'acord amb la normativa aplicable.

f) Comunicar a l'AHC l'obtenció d'ajuts per a la mateixa finalitat i el seu import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades en la sol·licitud de préstec bonificat.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

h) Complir amb les obligacions que disposa l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Així mateix, les persones jurídiques que siguin beneficiàries d'un ajut per import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'AHC la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, de conformitat amb l'article 15.2 de la Llei abans esmentada.

i) Complir amb la resta d'obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i amb les establertes a les bases reguladores.

14.2 Obligacions relacionades amb els principis ètics i les regles de conducta

D'acord amb l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, afecti o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

 

—15 Seguiment i control

15.1 L'AHC efectuarà les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que les persones beneficiàries donen una destinació correcta al finançament obtingut i per comprovar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament de l'ajut.

15.2 Les persones beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

15.3 Les persones beneficiàries estan sotmeses als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 95 del text refós de la Llei de fiances públiques de Catalunya.

15.4 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat objecte de l'ajut.

 

—16 Causes de revocació i procediment

16.1 Són causes de revocació, i es procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut i, si escau, al reintegrament de l'ajut percebut indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, aquells casos que estableixen els articles 92.bis i 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 34 del Reglament de la Llei general de subvencions, i l'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

16.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de l'ajut concedit, s'haurà d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del text refós de la Llei de finances públiques, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

16.3 En cas de revocació de l'ajut, l'ICF deixarà d'aplicar la bonificació en els rebuts següents a la data de resolució de revocació, corresponent la reclamació dels ajuts indegudament percebuts a l'AHC, així com qualsevol tasca de recuperació de les quantitats ja aplicades, si escau.

 

—17 Renúncia

Les persones beneficiàries poden renunciar als ajuts atorgats, abans de la data màxima de compliment de l'obligació de justificació de les obligacions derivades de l'obtenció de l'ajut, per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir l'ajut dictarà la resolució corresponent. Les entitats beneficiàries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora que corresponguin.

 

—18 Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

—19 Infraccions i sancions

19.1 A aquesta línia d'ajuts li serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els articles 101 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s'hi oposi.

19.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, s'haurà d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb la normativa abans esmentada.

 

—20 Incompatibilitats i compatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb els d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost protegible.

 

—21 Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que els interessats han de facilitar per tal d'obtenir l'ajut s'inclouen en el fitxer “Expedients de qualificació d'habitatges amb protecció oficial” de l'AHC, que regula l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La finalitat del fitxer és la gestió dels expedients per a la qualificació d'habitatge amb protecció oficial.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la corresponent convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Els interessats poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per l'AHC de manera expressa.

 

—22 Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i del seu Reglament; la Llei 26/2010, del 3 d'agost; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.

També són aplicables, pel que fa a la promoció dels habitatges, les disposicions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i del Decret 75/2014, de 27 de maig.

 

 

Annex 2

 

Alcarràs

Alella

Alguaire

Almacelles

Almenar

Amposta

Anglesola

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentona

Badalona

Balaguer

Banyoles

Barberà del Vallès

Barcelona

Berga

Bisbal d'Empordà, la

Blanes

Cabrera de Mar

Cabrils

Caldes de Montbui

Caldes d'Estrac

Calella

Calldetenes

Cambrils

Canet de Mar

Canonja, la

Canovelles

Cardedeu

Castellar del Vallès

Castellbisbal

Castelldefels

Cerdanyola del Vallès

Cervelló

Cervera

Corbera de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Cubelles

Esplugues de Llobregat

Falset

Figueres

Fondarella

Fornells de la Selva

Franqueses del Vallès, les

Garriga, la

Gavà

Girona

Golmés

Granollers

Guissona

Hospitalet de Llobregat, l'

Llagosta, la

Lleida

Lliçà de Vall

Llinars del Vallès

Lloret de Mar

Malgrat de Mar

Manlleu

Manresa

Martorelles

Masnou, el

Matadepera

Mataró

Miralcamp

Molins de Rei

Mollerussa

Mollet del Vallès

Montblanc

Montcada i Reixac

Montgat

Montmeló

Montornès del Vallès

Mont-ras

Òdena

Olot

Palafolls

Palafrugell

Palau d'Anglesola, el

Palau-solità i Plegamans

Pallejà

Palma de Cervelló, la

Papiol, el

Parets del Vallès

Pineda de Mar

Pobla de Segur, la

Polinyà

Porqueres

Prat de Llobregat, el

Premià de Dalt

Premià de Mar

Puigcerdà

Reus

Ripollet

Roca del Vallès, la

Roquetes

Rubí

Sabadell

Salou

Salt

Sant Adrià de Besòs

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Boi de Llobregat

Sant Celoni

Sant Climent de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Llobregat

Sant Fost de Campsentelles

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

Sant Pol de Mar

Sant Quirze del Vallès

Sant Sadurní d'Anoia

Sant Vicenç de Montalt

Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Gramenet

Santa Eugènia de Berga

Santa Margarida de Montbui

Santa Perpètua de Mogoda

Santa Susanna

Sarrià de Ter

Sitges

Solsona

Sort

Tarragona

Tàrrega

Teià

Terrassa

Tiana

Tona

Torredembarra

Torrelles de Llobregat

Tortosa

Tremp

Vallirana

Valls

Vendrell, el

Vic

Vilablareix

Viladecans

Viladecavalls

Vilafant

Vilagrassa

Vilamalla

Vilanova del Camí

Vilanova i la Geltrú

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

Amunt