Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/12/2017

  • Número de control 17338102

  • Organisme emissor Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17338102-2017

Dades del DOGC
  • Número 7516

  • Data 14/12/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.


La Comissió de Govern, en sessió de data 16 de novembre de 2017, ha adoptat l'acord següent:

“(08/2017-SF_OP) APROVAR de conformitat amb allò previst per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat per al 2017, l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de 41 places, en règim laboral, distribuïdes de la següent manera: 30 places d'auxiliar de jardiner/a de 1er i 2n any, 9 places de tècnic (2 branca agrària), i 2 places d'auxiliar administratiu. PUBLICAR-LA al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. COMUNICAR-HO a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda de la Funció Pública.”

La qual cosa es publica de conformitat amb l'establert a l'article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

 

Barcelona, 4 de desembre de 2017

 

Rosa Martín i Niubó

Secretària delegada d'Ecologia i Medi Ambient

Amunt