Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/11/2017

  • Número del document ENS/2849/2017

  • Número de control 17346020

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17346020-2017

Dades del DOGC
  • Número 7516

  • Data 14/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2849/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018.


El Decret 25/2014, de 25 de febrer, estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial en cicles d'ensenyament esportiu de grau mitjà i en cicles d'ensenyament esportiu de grau superior, que condueixen, respectivament, a l'obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva i de tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior. L'article 32 exigeix la superació d'una prova de caràcter específic, organitzada i controlada pel Departament.

Per a les especialitats objecte d'aquesta convocatòria, les disposicions reguladores dels currículums i de les proves específiques d'accés respectius són les següents:

Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/a d'esport en les disciplines dels esports d'hivern (DOGC núm. 3764, de 19.11.2002).

Decret 243/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/a d'esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada (DOGC núm. 3994, de 23.10.2003).

Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/a d'esport en les especialitats de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006).

D'altra banda, el 14 de desembre de 2006, es va signar l'Acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran, relatiu a la gestió dels ensenyaments de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport a Era Val d'Aran. Segons aquest acord, correspon al Departament d'Ensenyament convocar les proves del territori d'Aran, prèvia sol·licitud del Conselh Generau d'Aran.

Atès que la superació de les proves específiques d'accés és un requisit per accedir a aquests ensenyaments, i que correspon al Departament d'Ensenyament regular-ne l'aplicació i la inspecció,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria

Es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà següents, d'acord amb les bases que consten a l'annex 1:

Esports de muntanya i escalada: primer nivell d'excursionisme, segon nivell de muntanya mitjana, i segon nivell de descens de barrancs.

Esports d'hivern: primer nivell d'esquí alpí, primer nivell de surf de neu i primer nivell d'esquí de fons.

Primer nivell de futbol.

 

—2 Centre organitzador i inscripció a les proves

El Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, les dades del qual s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, organitza les proves. La sol·licitud d'inscripció s'hi presenta d'acord amb el model que consta a l'annex 3.

 

—3 Reconeixement de necessitats específiques

La sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a l'efecte de realització de les proves és la que estableix l'annex 4.

 

—4 Certificat de superació de les proves

La superació de les proves d'accés dóna dret al certificat de superació, d'acord amb l'annex 5.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin adient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2017

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Bases

 

1. Objectiu

L'objectiu d'aquestes proves és demostrar que les persones aspirants posseeixen la condició física i les destreses específiques per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.

 

2. Procediment d'inscripció a les proves i pagament

2.1 La sol·licitud d'inscripció, que ha de contenir les dades especificades a l'annex 3, està disponible al centre organitzador i a la seva pàgina web. S'ha de presentar, juntament amb una còpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) al centre organitzador durant el període d'inscripció establert.

2.2 Dates d'inscripció:

Primer nivell d'excursionisme i segon nivell de muntanya mitjana: durant els dies 5 a 29 de març de 2018 i durant els dies 20 d'agost a 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Segon nivell de descens de barrancs: durant els dies 20 d'agost a 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Especialitats d'esports d'hivern: durant els dies 12 de febrer a 2 de març de 2018 i durant els dies 12 de novembre a 5 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Primer nivell de futbol: durant els dies 20 d'agost a 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

2.3 El centre, a la vista de la documentació presentada, fa pública al seu tauler d'anuncis la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, indicant els motius d'exclusió, en el primer dia posterior a la data de finalització de la inscripció.

2.4 En cas que el motiu d'exclusió sigui la manca d'algun document preceptiu, la persona interessada pot esmenar el defecte durant els tres dies següents a la data de publicació de la llista provisional. Si no ho fa, s'entén que desisteix de la sol·licitud de realització de la prova.

2.5 La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es fa pública un dia després de la finalització del termini per esmenar els possibles defectes, al tauler d'anuncis del centre organitzador.

2.6 La inscripció a la prova està subjecta a l'abonament del preu públic regulat a l'annex 2 de l'Ordenança fiscal del Conselh Generau d'Aran que estableix els preus públics per a l'Escola de Tècnics Esportius de la Vall d'Aran (ETEVA) (BOP de Lleida núm. 174, de 12.12.2009). El pagament s'ha d'efectuar presencialment o mitjançant transferència bancària a qualsevol oficina del Banc Sabadell al compte corrent 0081-5127-46-0001137220.

La manca de pagament o el pagament fora de termini determina l'exclusió de la persona aspirant.

 

3. Persones aspirants amb necessitats específiques.

3.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, poden sol·licitar una adaptació de la prova, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves, sempre i quan les seves necessitats específiques permetin l'assoliment de les competències i objectius del currículum corresponent a la modalitat esportiva triada.

3.2 La sol·licitud s'ha de presentar per escrit al centre organitzador durant el període d'inscripció, d'acord amb el model que es detalla a l'annex 4, adreçada a la comissió avaluadora de la prova que ho remet a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

3.3 Juntament a la sol·licitud, signada per la persona aspirant o, en el cas de menors d'edat, pels tutors o representats legals, s'ha d'adjuntar:

a) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconegut.

b) Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

c) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

3.4 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa adreça les sol·licituds de les persones aspirants amb necessitats específiques a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per preveure els aspectes específics d'adaptació del contingut de la prova en funció de les necessitats de la persona interessada.

Amb l'objectiu de garantir l'eficàcia de la formació i el posterior exercici de les competències professionals inherents al títol, la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, si ho considera necessari, pot requerir l'assessorament de persones expertes o la petició d'informes, per tal que la comissió avaluadora de les proves d'accés de caràcter específic pugui valorar si el grau de discapacitat i les limitacions que comporta impedeix cursar amb aprofitament els ensenyaments, assolir les competències corresponents al cicle de què es tracti i exercir la professió, d'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

 

4. Comissions avaluadores

4.1 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores per a cada especialitat, amb la funció d'organitzar les proves i desenvolupar-les. Les comissions avaluadores estan formades per:

a) Un/a president/a, funcionari/ària adscrit/a al Departament d'Ensenyament, i té la funció de garantir-ne el correcte desenvolupament.

b) Un/a secretari/ària, que té la funció d'estendre les actes del desenvolupament de les proves i certificar que s'ajusten al que estableix aquesta Resolució.

c) Un mínim de tres vocals que compleixin els requisits de titulació establerts en la normativa reguladora de cada ensenyament esportiu, que tenen la funció de valorar les actuacions de les persones aspirants.

4.2 La comissió avaluadora pot proposar la designació de persones assessores i personal de suport que participi en l'organització, el control i la realització de les proves i que pugui aportar informació durant les sessions d'avaluació.

4.3 La comissió avaluadora determinarà, d'acord amb les indicacions de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, les adaptacions, mesures o recursos addicionals, i els notificarà a la persona interessada i a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

4.4 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Ensenyament està regulada al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

4.5 La composició específica de cadascuna de les comissions avaluadores es publica en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), amb una antelació de deu o més dies abans de la realització de les proves. Les persones membres de les comissions estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

5. Contingut, criteris d'avaluació i qualificació de les proves

5.1 La referència normativa sobre el contingut i els criteris d'avaluació de les proves específiques és la que consta en les diverses normes que estableixen els currículums esmentades en la part expositiva d'aquesta Resolució, i que es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

5.2 En la qualificació final de les proves s'utilitzen els termes apte o apta i no apte o no apta. Per obtenir la qualificació d'apte o apta, les persones aspirants han de superar totes les parts que formen la prova.

5.3 Les persones aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE durant la realització de les proves que regula aquesta Resolució, als efectes de comprovació de la seva identitat. En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, la persona aspirant pot ser exclosa de la realització de la prova.

5.4 Els aspirants han de disposar d'una cobertura mèdica pròpia, per al cas d'accident, en previsió de possibles imprevistos que poguessin sobrevenir durant l'execució de les proves.

 

6. Calendari i lloc de realització de les proves

6.1 Dates de realització:

Primer nivell d'excursionisme i segon nivell de muntanya mitjana: es desenvolupen entre els dies 9 d'abril i 6 de maig de 2018 i entre els dies 10 i 28 de setembre de 2018.

Segon nivell de descens de barrancs: es desenvolupen entre els dies 10 i 28 de setembre de 2018.

Especialitats d'esports d'hivern: es desenvolupen entre els dies 12 de març i 1 d'abril de 2018 i entre els dies 3 de desembre de 2018 i 20 de gener de 2019.

Primer nivell de futbol: es desenvolupen entre els dies 10 i 28 de setembre de 2018.

6.2 Totes les proves convocades es poden dur a terme en una o més jornades, segons el nombre de persones aspirants inscrites i les condicions meteorològiques.

Per tal de poder fer les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius amb seguretat i qualitat, el nombre de persones que es poden inscriure a cadascuna de les proves dels esports convocats s'estableix segons els recursos materials i humans disponibles.

6.3 El lloc i el calendari concrets de presentació i realització de les proves es fa públic durant el període d'inscripció a la pàgina web del Conselh Generau d'Aran: http://www.conselharan.org, i al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre organitzador http://www.eteva.org.

6.4 Les comissions avaluadores corresponents determinen les dates concretes, els llocs i els aspectes organitzatius per a la realització de les proves i poden modificar els temps de referència i canviar l'emplaçament de les proves d'acord amb les condicions meteorològiques i l'estat del terreny.

6.5 En el cas que les condicions meteorològiques o les condicions del terreny no garanteixin la correcta realització de cadascuna de les proves o l'assoliment dels objectius previstos, les comissions avaluadores, amb l'autorització prèvia de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, poden establir un nou calendari de realització de les proves. Si escau, es dóna publicitat del nou calendari a la pàgina web del Conselh Generau d'Aran, i al tauler d'anuncis i la pàgina web del centre organitzador.

6.6 El Conselh Generau d'Aran es reserva la possibilitat d'anul·lar la realització d'una prova en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.

6.7 En l'execució de totes les proves de les diferents disciplines esportives convocades, l'accés a les mateixes únicament està permès als aspirants inscrits.

 

7. Publicació de qualificacions

7.1 Les comissions avaluadores publiquen les qualificacions al tauler d'anuncis del centre organitzador.

7.2 Cada comissió avaluadora fa públiques les qualificacions provisionals, en un termini màxim de tres dies a comptar a partir del darrer dia de realització de la prova.

7.3 Les qualificacions definitives, un cop resoltes les possibles reclamacions, es publiquen dins del termini màxim de set dies a comptar des de la publicació de les qualificacions provisionals.

 

8. Reclamacions

8.1 Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments sobre les qualificacions obtingudes, així com a presentar una reclamació per mitjà d'un escrit presentat al registre del centre organitzador adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.

8.2 L'endemà del darrer dia del termini de presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats de les qualificacions definitives.

8.3 Contra la resolució definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'escrit d'interposició es pot presentar al registre del centre organitzador o als serveis territorials corresponents. El centre hi adjunta una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'envia als Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida. La Inspecció d'Educació n'emet l'informe corresponent, individualitzat per a cada persona reclamant, i el tramet a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que resol el recurs i n'informa la persona interessada.

 

9. Efectes i validesa de la prova

La superació de les proves específiques d'accés que es convoquen en aquesta Resolució té una validesa de 18 mesos i permet formalitzar la matrícula en qualsevol centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments corresponents, sempre que s'acreditin, en el moment de realitzar la matrícula, els requisits següents:

a) Per a l'accés als ensenyaments de primer nivell:

Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, a efectes acadèmics, o disposar del certificat de superació de la prova d'accés de caràcter general a tècnic esportiu i a les formacions esportives de nivell 1, o equivalent.

b) Per a l'accés als ensenyaments de segon nivell:

Certificat de superació del primer nivell de l'especialitat corresponent.

 

10. Exempcions

10.1 Estan exemptes de realitzar la prova específica d'accés al primer nivell de grau mitjà les persones que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'esportista d'alt rendiment, de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva a la qual volen accedir.

10.2 Són aplicables les exempcions específiques de cada ensenyament esportiu establertes a la normativa corresponent.

10.3 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'exempció de la prova específica d'accés, juntament amb la documentació acreditativa de les condicions establertes en les normatives corresponents, d'acord amb el model que consta a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, apartat de proves.

 

11. Certificació de les proves

Les comissions avaluadores emeten un certificat a cada persona aspirant que hagi obtingut la qualificació d'apte o apta, segons el model que consta a l'annex 5, on consti la data final de validesa de la prova.

 

12. Conservació de la documentació

El centre organitzador ha de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova i la documentació relativa a les reclamacions i recursos. La resta de la documentació generada s'ha de conservar únicament durant els 6 mesos següents a la finalització del procés.

Així mateix, el centre ha de fer arribar una còpia de les actes que recullen les actuacions de les comissions a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions definitives.

 

13. Publicitat de les dades

A les publicacions previstes en aquesta convocatòria que continguin dades de les persones participants, hi constaran, el nom i cognoms i, a fi d'evitar possibles confusions, el document d'identificació personal, amb la numeració parcial.

 

 

Annex 2

Centre organitzador i lloc d'inscripció a la prova

 

Denominació: Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran.

Codi: 25008467.

Adreça: Ctra. Vielha, s/n - Ed. Aubèrja Era Garona.

Municipi: Naut Aran.

Localitat: Salardú.

Codi postal: 25598.

Telèfon: 973.64.45.95.

Pàgina web: http://www.eteva.org

Titularitat: centre públic.

 

 

Annex 3

Sol·licitud d'inscripció a la prova específica d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic i tècnica d'esport

 

1. Dades personals: document d'identificació personal, nom i cognoms, data de naixement, adreça, codi postal, municipi, telèfon, adreça electrònica.

 

2. Documentació que s'adjunta: còpia del document d'identificació personal, sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a l'efecte de les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport.

 

3. Demano: Que s'admeti la inscripció a la prova específica d'accés al (indiqueu-hi si es tracta de primer o segon nivell) dels ensenyaments de règim especial de tècnic/a d'esport en l'especialitat (indiqueu-hi l'especialitat), de la convocatòria de (any).

 

4. Declaració del progenitor, el/la tutor/a o l'aspirant si és major d'edat:

(Nom i cognoms), com a (progenitor, tutor/a o aspirant) declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

(Localitat i data)

(Signatura)

President/a de la comissió avaluadora.

 

 

Annex 4

Sol·licitud de reconeixement de necessitats específiques a l'efecte de realització de les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport

 

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer i núm.), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/da el (dia) de (mes) de (any), amb document d'identificació personal (núm.) i telèfon (núm.), adreça electrònica

 

Exposo:

 

1. Que he fet la inscripció a les proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a de l'especialitat esportiva de (indicar l'especialitat esportiva) per a l'any (any).

2. Que tinc una disminució legalment reconeguda.

3. Que adjunto a la sol·licitud els següents documents:

a) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informa del grau de discapacitat reconegut.

b) Si escau, certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informa de les característiques de la discapacitat o trastorn que presenta.

c) Especificació de les adaptacions que demana.

 

Demano:

 

Que aquesta circumstància es tingui en compte a l'hora de fer la prova.

(Població), (dia) de (mes) de (any).

(Signatura)

President/a de la comissió avaluadora.

 

 

Annex 5

Prova específica d'accés als ensenyaments esportius. Certificat de superació.

 

(Nom i cognoms) del/de la secretari/ària de la comissió avaluadora constituïda al centre (nom del centre) de (indiqueu-hi la població), per a la realització de la prova específica d'accés als ensenyaments esportius de (indiqueu-hi el nivell) i d'acord a les actes elaborades,

 

Certifico

 

Que, el senyor/la senyora (nom i cognoms), amb document d'identificació personal (número), nascut en data (dia, mes i any de naixement)

 

ha superat la prova específica d'accés al cicle de grau mitjà de l'especialitat (indiqueu-hi l'especialitat), de (indiqueu-hi el nivell), en la convocatòria de referència Resolució (indiqueu-hi la Resolució), DOGC núm. (indiqueu-lo), de data (indiqueu-la), amb la qualificació d'apte/a.

 

Aquest certificat és vàlid fins (indiqueu-hi la data fi de validesa),

 

I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la president/a de la comissió avaluadora.

 

Població (indiqueu població), data (indiqueu dia, mes i any)

El/la secretari/ària

(Signatura)

(Nom i cognoms del/de la secretari/ària de la comissió)

Vist i plau del/de la president/a

(Signatura)

(Nom i cognoms del/de la president/a de la comissió)

Segell del centre.

Amunt