Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/11/2017

  • Número del document EMC/2818/2017

  • Número de control 17339049

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-17339049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7513

  • Data 11/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2818/2017, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 373874).


El Consell d'Administració de 20 d'abril de 2017 va aprobar les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i aquesta convocatòria.

Vista la RESOLUCIÓ EMC/2755/2017, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d'exempció per categories).

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A aquesta convocatòria li és aplicable el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot l'exposat,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2017 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2755/2017, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7508 de 30/11/2017).

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 5.000.000,00 d'euros, que es distribueixen de la manera següent:

- 4.500.000,00 d'euros es destinen a la línia d'ajuts per a projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental, destinats a incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en les modalitats local (individuals o col.laboratius) (definits a la base 4.1.1 de les bases reguladores).

- 500.000,00 d'euros es destinen a la línia d'ajuts per a projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental, destinats a incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en la modalitat internacional-unilateral (definits a la base 4.1.2 de les bases reguladores).

L'assignació als projectes seleccionats del cofinançament previst a la present convocatòria queda condicionada a l'efectiva assignació del FEDER per part de  de la Unió Europea, d'acord amb el sistema de dotació econòmica previst en l'acord de govern de 7 de juny de 2016, i a l'aprovació de l'Acord de Govern específic per aquesta convocatòria i garantint el compliment de l'article 131.3 del Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

 

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

Dotació pressupostària

Locals

Individuals i col.laboratius

4.500.000-€

Internacionals

Unilaterals

500.000.-€

 

 

L'atorgament d'aquests ajuts es regeix pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE (en endavant RGEC), d'acord amb les tipologies de projectes que es detallen a continuació:

Projectes col·laboratius de recerca industrial i desenvolupament experimental:

- Activitats de recerca industrial: article 25.2.b) del RGEC “Ajudes a projectes de recerca i desenvolupament”.

- Activitats de desenvolupament experimental: article 25.2.c) del RGEC “Ajudes a projectes de recerca i desenvolupament”.

4.2 Els ajuts que regulen les bases reguladores d'aquesta convocatòria són subvencions amb concurrència competitiva que poden ser finançades amb FEDER, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La taxa màxima de cofinançament de la despesa subvencionable és del 50%.

4.3. En el cas d'existència de sobrant una vegada resoltes les sol·licituds presentades a una determinada línia d'ajuts, aquest es podrà distribuir entre aquelles línies en les que existeixi manca de pressupost.

4.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.5 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.6. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

 

Línia

Terminis presentació sol·licituds

inici

finalització

Nuclis locals (individuals i col·laboratius)

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC

1 de març de 2018

Nuclis internacionals unilaterals

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC

1 de març de 2018

 

 

5.2. El procediment per a la presentació de les sol.licitus s'estableix a la base 2 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en els criteris i el procediment de concessió que s'estableixen a les bases 8, 9 i 10 de l'annex 1 de les bases reguladores.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació per tal d'assegurar que el procediment de selecció per l'organisme concedent s'ha portat a terme d'acord amb el que disposa l'article 125.3 del Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, efectuarà una revisió del procediment seguit, d'acord amb el Manual de Procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER 2014-2020 de Catalunya.

6.2. L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per quatre representats d'ACCIÓ i tres representants del Comitè Tècnic de la RIS3CAT, aprovat en sessió de Govern el 13 de desembre de 2013.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

Aquest òrgan s'ha d'atenir al principi de representació paritària de dones i homes, d'acord amb allò que estableix l'article 12.1 de la Llei 17/2014, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

6.3. Els criteris de valoració són els definits a la base 8 de les bases reguladores.

6.4. Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

L'òrgan instructor elevarà la proposta al Conseller/a Delegat/da.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució, resolució dels ajuts i recursos

7.1. L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2. Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.4. La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut, i, si s'escau, de les despeses no acceptades.

7.5. Aquesta resolució es notificarà al sol·licitant (o al líder de l'agrupació en el cas de projectes col·laboratius) mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, o mitjançant mitjans telemàtics que garanteixen la seva recepció.

En el cas de projectes col.laboratius, també s'enviarà, per correu electrònic i a l'adreça facilitada a aquests efectes dins de l'imprès de sol.licitud, un extracte de la resolució a cadascun dels beneficiaris, amb aquella informació relativa al seu expedient.

7.6. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7. Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2017

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt