Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 30/11/2017

  • Número del document TES/0256/2017

  • Número de control 17335078

  • Organisme emissor Ministeri de Foment

    CVE CVE-DOGC-A-17335078-2017

Dades del DOGC
  • Número 7511

  • Data 05/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TES/256/2017, de 30 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 24 de novembre de 2017, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós (Ordre de 30 de novembre, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre).


El Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 24 de novembre de 2017, a proposta del ministre de Foment, ha aprovat l'Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'Acord esmentat, escau la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del contingut d'aquest, que figura com a annex d'aquesta resolució.

 

Madrid, 30 de novembre de 2017

 

Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz

Ministre de Foment

 

 

Annex

Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós.

 

Mitjançant l'Acord GOV/79/2010, de 4 de maig, es va autoritzar l'Institut Català del Sòl perquè constituís, amb l'Ajuntament de Badalona, el Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i se'n van aprovar els Estatuts.

En data 29 de desembre de 2014, el Consell General del Consorci va aprovar una proposta de modificació dels seus Estatuts per tal d'adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovació que finalment no va reeixir, ateses les successives modificacions legislatives que van afectar el règim jurídic del Consorci.

D'altra banda, el Consell General del Consorci, en sessió d'11 de gener de 2017, va aprovar, per unanimitat, la modificació dels Estatuts per tal d'adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i que a hores d'ara es contenen a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, s'ha aprofitat la necessitat de modificar els Estatuts per incorporar les darreres modificacions del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès, pel que fa a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, així com diversos canvis a nivell d'actualització legal i organitzativa que permetin un funcionament més àgil i acord amb la realitat de l'entitat.

D'acord amb el que preveuen l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, l'article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i el capítol III del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'octubre, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

De conformitat amb l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

 

Per tot això, a proposta del ministre de Foment, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós, que s'annexa a aquest Acord.

 

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Annex

Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona.

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Constitució, adscripció i naturalesa jurídica

1.1 El Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, es constitueix com a entitat pública consorciada entre:

a) L'Institut Català del Sòl.

b) L'Ajuntament de Badalona.

Aquestes actuacions estan definides com a àrees residencials estratègiques (ARE), d'acord amb el Pla director urbanístic de delimitació i ordenació de les mateixes, en aplicació de les previsions contingudes a l'article 157 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

1.2 El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, i té naturalesa autonòmica i voluntària.

1.3 El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Institut Català del Sòl. El seu règim orgànic, funcional i financer serà regulat per aquests Estatuts.

1.4 El Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i opera com a administració actuant, de conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article 157 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en virtut del qual s'estableix que la condició d'administració actuant de les ARE recaurà en un Consorci format per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament corresponent, i en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text normatiu.

 

Article 2

Objecte

2.1 El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, segons queda definida aquesta figura a l'apartat 1 de l'article 157 del Text refós de la Llei d'urbanisme, consistent en una actuació urbanística de promoció de sòl per a usos predominantment residencials, i promoure la construcció dels equipaments previstos en el marc del Pla director urbanístic que les ordena.

2.2 Per les seves condicions d'ARE, aquestes actuacions, en l'assoliment dels seus objectius, han de complir amb els paràmetres i condicions previstos a la legislació urbanística i amb les determinacions del Pla director urbanístic corresponent, en el qual es concreten alguns d'aquells paràmetres i es justifica la viabilitat econòmica tant del sector com de les obligacions de l'administració actuant.

 

Article 3

Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del Consorci és el dels sectors l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, resultant de l'aprovació definitiva del Pla director urbanístic que ordena aquestes àrees residencials estratègiques. Excepcionalment i únicament amb l'objectiu de facilitar o agilitzar el compliment del seu objecte, podrà actuar fora d'aquest àmbit, sempre que així s'acordi.

 

Article 4

Funcions

4.1 Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les funcions següents:

a) Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.

b) Ser l'Administració urbanística actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.

c) Impulsar, i si escau, executar, directament o a través del procediment que s'estableixi, les determinacions establertes pel Pla director urbanístic, tant pel que fa a l'ordenació com a les obres d'urbanització necessàries per al desenvolupament dels sectors.

d) Redactar, tramitar, aprovar i executar els projectes d'urbanització complementaris, sempre que s'escaigui.

e) Encarregar-se, sempre que s'escaigui i així s'acordi, de la construcció dels equipaments previstos en el Pla director urbanístic corresponent, que s'haurà de dur a terme simultàniament amb la urbanització de les àrees.

f) Fixar per a l'execució urbanística d'aquestes ARE el sistema d'actuació i la modalitat d'aquest que, per raó de les circumstàncies concurrents, permeti emprendre amb celeritat l'actuació urbanitzadora, en cas que es tracti d'una determinació no inclosa al Pla director corresponent, així com, si s'escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i executar els instruments de gestió que correspongui.

g) Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes d'infraestructures o de serveis.

h) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió dels sectors, si s'escau.

i) Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d'administració actuant dels sectors i aquelles que siguin necessàries per al compliment de l'objecte del Consorci.

4.2 Si es decideix desenvolupar alguna de les actuacions mitjançant la concessió de la seva execució urbanística integrada, d'acord amb el que disposa l'article 141 del Text refós de la Llei d'urbanisme, la persona concessionària podrà assumir les funcions relacionades als apartats c) i h) anteriors, així com l'execució de la construcció dels equipaments esmentats a l'apartat e) que siguin acordats, i la redacció i execució dels instruments que es relacionen als apartats d) i f).

4.3 En el cas que el desenvolupament d'alguna de les actuacions es dugui a terme mitjançant el règim de concessió abans esmentat o pel sistema d'actuació de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica o per concertació, per al compliment de les funcions que el present article atribueix al Consorci s'hauran d'utilitzar preferentment els mitjans personals i materials dels ens consorciats i, a aquest efecte, s'haurà d'adaptar l'estructura del Consorci per tal de complir amb aquest requeriment.

 

Article 5

Personalitat i capacitat jurídica

5.1 El Consorci, per complir el seu objecte, té personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats.

5.2 El Consorci té capacitat jurídica suficient per realitzar el seu objecte i, en conseqüència, pot realitzar les actuacions següents:

a) Adquirir i ser beneficiari d'expropiacions, sent l'administració que correspongui l'entitat expropiant; posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena; obligar-se, formalitzar contractes, executar les accions i interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.

b) Contractar, d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic vigent, tot restant sotmès a la legislació de contractes del sector públic en els supòsits i de la manera que li sigui d'aplicació en cada moment.

c) Establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al compliment del seu objecte.

d) Obtenir, en la seva qualitat d'administració actuant, el percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta que correspongui, segons es determini al Pla director urbanístic corresponent, de conformitat amb el que estableix l'article 23.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

 

Article 6

Règim jurídic

El Consorci urbanístic es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de règim intern en el cas que s'aprovi, per la legislació urbanística i per les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

 

Article 7

Durada

El Consorci té una durada limitada al compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte.

 

Article 8

Domicili

El Consorci té el domicili social a la seu de l'Ajuntament de Badalona, plaça de la Vila, núm. 1. No obstant això, per acord del Consell General se'n pot modificar el domicili.

 

Article 9

Percentatges de participació

La participació dels ens consorciats en els drets i obligacions del Consorci s'estableix d'acord amb els percentatges de participació següents:

Correspon a l'Institut Català del Sòl el 51% dels totals drets i obligacions.

Correspon a l'Ajuntament de Badalona el restant 49% dels totals drets i obligacions.

 

Capítol 2

Govern del Consorci

 

Article 10

Òrgans de govern i de gestió

10.1 El Consorci es regeix pels òrgans de govern següents:

a) El Consell General.

b) La Comissió Executiva, que es configura com a òrgan de creació potestativa.

c) La Presidència.

d) La Vicepresidència.

10.2 A més a més, el Consorci pot estar dotat d'una Gerència, que actua com a òrgan de gestió, d'acord amb el que s'exposa en aquests Estatuts.

 

Secció 1A

Del Consell General

 

Article 11

Naturalesa, composició i vots

11.1 El Consell General és l'òrgan superior i rector que mitjançant la deliberació i la decisió exerceix de manera col·legiada el govern del Consorci i l'administració d'aquest.

11.2 El Consell General està integrat per representants de l'Institut Català del Sòl i per representants de l'Ajuntament de Badalona, de la següent manera:

a) Tres representants de l'Institut Català del Sòl, nomenats i separats lliurement per l'òrgan d'aquesta entitat que correspongui.

b) Tres representants de l'Ajuntament de Badalona, nomenats i separats lliurement per l'òrgan de govern municipal que correspongui.

El nombre de representants de cadascun dels ens que formen el Consorci, i per tant el nombre de membres del Consell General, podrà ser modificat per acord dels membres del Consell, sense necessitat de modificar aquests Estatuts i sense que el nombre total de membres pugui excedir de cinc representants per cada ens, observant en tot cas allò que disposa l'apartat 5 d'aquest article.

11.3 La Gerència, si és nomenada, i la persona designada per ocupar la Secretaria del Consell General, han d'assistir a les sessions d'aquest òrgan, amb veu però sense vot.

11.4 En la designació de les vocalies s'ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per tal de tendir a obtenir una representació equilibrada de dones i d'homes.

11.5 El nombre de vots del conjunt de representants de l'Institut Català delSsòl representarà el 51% dels vots totals computables, i, així mateix, el nombre de vots del conjunt de representants de l'Ajuntament de Badalona representarà el 49% del conjunt de vots totals computables. Cadascuna de les entitats consorciades assigna els vots a parts iguals entre els seus membres.

 

Article 12

Funcions

12.1 Corresponen al Consell General l'exercici de les funcions necessàries per dur a terme les actuacions que constitueixin l'objecte del Consorci.

12.2 En especial, li corresponen les funcions següents:

a) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament internes del Consorci.

b) Nomenar, i cessar si escau, el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consell General, que ho seran també del Consorci. Així mateix, nomenar, i cessar si escau, el/la secretari/ària del Consell General, que ho serà també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el cas que s'acordi la creació d'aquesta.

c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i per tant el nombre de membres d'aquest òrgan.

d) Acordar, en el seu cas, la creació de la Comissió Executiva i designar-ne, i cessar-ne si escau, els membres.

e) Acordar, si escau, la creació de la Gerència del Consorci. En aquest cas, contractar o designar la persona que ocuparà la Gerència.

f) Aprovar el Pla d'actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, així com les modificacions d'aquests, d'acord amb el que s'estableix en aquests Estatuts.

g) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost anual del Consorci.

h) Aprovar els estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del Consorci, així com les seves actualitzacions.

i) Ser l'òrgan de contractació del Consorci.

j) Aprovar, si escau, la plantilla de personal al servei del Consorci. Així mateix, acordar l'adscripció del personal que serà procedent exclusivament de les administracions consorciades, en cas que sigui necessari, així com les contractacions que corresponguin segons les previsions d'aquests Estatuts.

k) Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del Consorci.

l) Aprovar els compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques i patrimonials no previstes.

m) Determinar el règim de disposició de fons del Consorci així com designar els membres del Consell General, o si escau, de la Comissió Executiva, que tindran atribuïda aquesta funció d'acord amb el règim esmentat.

n) Fixar per a l'execució urbanística d'aquestes ARE el sistema d'actuació i la modalitat d'aquest, en cas que no siguin establerts pel Pla director corresponent, així com, si escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat.

o) Si escau, havent estat determinat el sistema d'actuació per reparcel·lació en la modalitat de cooperació, acordar el desenvolupament de l'actuació mitjançant la concessió de l'execució urbanística integrada, d'acord amb el que disposa l'article 141 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

p) Adoptar els acords d'aprovació dels instruments de gestió elaborats, incloses les bases de concertació.

q) Aprovar, si escau, els projectes d'urbanització complementaris.

r) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i drets del Consorci.

s) Acordar la modificació dels Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

t) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

u) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci.

v) Exercir aquelles altres funcions no assignades expressament en aquests Estatuts a altres òrgans del Consorci.

12.3 No obstant això, el Consell General pot delegar en un altre òrgan del Consorci aquelles funcions que tinguin caràcter delegable, que són les recollides als apartats i), j), k) i r) anteriors, en els termes i amb les limitacions que s'estableixin pel propi Consell General.

 

Secció 2A

De la Comissió Executiva

 

Article 13

Naturalesa, composició i vots

13.1 La Comissió Executiva és un òrgan de creació potestativa per part del Consell General per a l'execució de les funcions del Consorci d'acord amb les bases i criteris fixats per l'esmentat Consell.

13.2 La Comissió Executiva està integrada, com a mínim, per dos membres, amb la distribució següent:

a) Un membre en representació de l'Institut Català del Sòl.

b) Un membre en representació de l'Ajuntament de Badalona.

13.3 El nombre de vots del/s representant/s de l'Institut Català del Sòl té un valor del 51% dels vots totals computables, mentre que el nombre de vots del/s representant/s de l'Ajuntament de Badalona té un valor del 49% dels vots totals computables.

13.4 La Comissió Executiva nomena un/a president/a d'entre els seus membres, pel termini de sis mesos i de manera rotatòria entre el/s vocal/s representant/s de l'Institut Català del Sòl i el/s vocal/s representant/s de l'Ajuntament de Badalona.

13.5 El/la secretari/ària de la Comissió Executiva i, si escau, el/la gerent, han d'assistir a les sessions d'aquest òrgan, amb veu però sense vot.

 

Article 14

Funcions

Es podran assignar a la Comissió Executiva, en el cas que s'acordi la seva creació, a més de les funcions que siguin delegables, les següents:

a) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, al Pla d'actuació, inversió i finançament i al pressupost anual del Consorci, així com a les modificacions d'aquests documents, que seran elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.

b) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als comptes anuals i a la liquidació del pressupost del Consorci, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.

c) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del Consorci, així com a les seves actualitzacions, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.

d) Acordar i fer efectius els actes de disposició del patrimoni del Consorci de conformitat amb les bases generals aprovades pel Consell General, llevat que la determinació d'aquestes li hagi estat delegada, i donar-ne compte.

e) Aprovar la despesa i ordenar els pagaments de conformitat amb les previsions contingudes al pressupost del Consorci.

f) Donar la conformitat als projectes d'urbanització complementaris elaborats, si s'escau, per a la seva posterior aprovació pel Consell General.

g) Tramitar els instruments de gestió elaborats, i sotmetre'ls al Consell General per a l'adopció dels corresponents acords d'aprovació.

h) Donar directrius respecte a les actuacions a realitzar per la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.

i) Fer el seguiment de la gestió econòmica i financera del Consorci.

j) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de les actuacions.

 

Secció 3A

De la Presidència i la Vicepresidència

 

Article 15

Presidència i Vicepresidència del Consorci

Les persones que ocupin la Presidència i la Vicepresidència del Consell General, les quals exerceixen també la Presidència i la Vicepresidència del Consorci, han de ser nomenades pel Consell General d'entre les seves persones membres.

Cadascun d'aquests càrrecs recau alternativament i pel termini de sis mesos, en una de les vocalies del Consell General en representació de l'Institut Català del Sòl, d'una banda, i en una de les vocalies del Consell General en representació de l'Ajuntament de Badalona, de l'altra, amb el benentès que si la Presidència recau en un vocal representant de l'Institut Català del Sòl, la Vicepresidència haurà de recaure en un vocal representant de l'Ajuntament, i viceversa. A la sessió constitutiva del Consorci s'ha de determinar l'ens consorciat que, per mitjà d'algun dels seus representants, ocuparà inicialment cadascun d'aquests càrrecs.

 

Article 16

Funcions de la Presidència del Consorci

16.1 Correspon a la persona titular de la Presidència del Consorci l'exercici de les funcions següents:

a) Representar el Consorci. A aquest efecte, podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.

b) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell General.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell General.

d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell General.

16.2 En els casos de vacant, absència o malaltia, el/la president/a és substituït/da pel/per la vicepresident/a.

 

Secció 4A

Del funcionament

 

Article 17

Sessions del Consell General

17.1 El Consell General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada semestre. També es reuneix en sessió extraordinària tantes vegades com sigui convocat per la persona que ocupa la Presidència, per iniciativa pròpia o quan ho proposin un mínim d'una tercera part dels seus membres.

17.2 La convocatòria, que haurà de contenir l'ordre del dia corresponent, es fa per escrit i es tramet per mitjans electrònics. En el cas que la tramesa electrònica no sigui possible, es pot trametre en qualsevol altre suport que permeti deixar constància de la recepció.

17.3 La convocatòria de les sessions ordinàries s'ha de notificar a cadascuna de les persones membres amb una antelació mínima de set dies naturals. En cas de convocatòries de sessions extraordinàries, aquestes s'han de convocar amb un termini mínim de 48 hores.

17.4 Des de la data de la convocatòria ha d'estar a disposició dels membres del Consell General la documentació relativa als temes a tractar.

17.5 El Consell General s'entén vàlidament constituït quan hi assisteixin almenys la meitat dels representants de l'Institut Català del Sòl i la meitat dels representants de l'ajuntament consorciat.

En tot cas serà necessària per a la vàlida celebració de la sessió l'assistència de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

17.6 No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents o representades totes les persones membres, i aquestes decideixin per unanimitat la seva inclusió.

17.7 De cada sessió, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

17.8 En tot el que no preveuen expressament aquests Estatuts, el Consell General es regeix per la normativa bàsica i autonòmica en matèria d'òrgans col·legiats.

 

Article 18

Normes de funcionament de la Comissió Executiva

El Consell General establirà les normes de funcionament de la Comissió Executiva en l'acord que adopti, si escau, per a la seva creació, llevat d'aquells aspectes que ja quedin regulats en aquests Estatuts.

 

Article 19

Substitució i suplència de les persones membres dels òrgans del Consorci

19.1 Les persones nomenades per ocupar les vocalies del Consell General poden ser substituïdes mitjançant resolució de l'òrgan competent de l'ens consorciat corresponent, mentre que els membres de la Comissió Executiva poden ser substituïts per acord del Consell General. Cal donar compte d'aquestes substitucions en la primera sessió del Consell o la Comissió que es convoqui després de la notificació de la substitució.

19.2 En cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol de les persones membres del Consell General i de la Comissió Executiva, es procedirà a la seva suplència per un altre membre, amb la corresponent delegació de vot, per a aquella sessió determinada, d'acord amb la normativa aplicable a cadascun dels ens consorciats. En tot cas, caldrà que es comuniqui per escrit a la Secretaria del Consorci amb caràcter previ a la celebració d'aquella sessió.

 

Article 20

Adopció d'acords

20.1 Els acords del Consell General s'han d'adoptar per una majoria de més de la meitat del valor dels vots dels membres assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixen un règim diferent.

Ni la Presidència ni la Vicepresidència del Consell General, ni la Presidència de la Comissió Executiva, en cas que aquesta sigui creada, disposen de vot diriment o de qualitat.

20.2 Cal una majoria de dos terços del valor dels vots dels membres assistents del Consell General del Consorci perquè siguin vàlids els acords que s'adoptin sobre les matèries següents:

a) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament internes del Consorci.

b) Modificar els Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i per tant el nombre de membres d'aquest òrgan.

d) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

e) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci.

20.3 Els acords del Consell General i de la Comissió Executiva exhaureixen la via administrativa i poden ser impugnats mitjançant el recurs de reposició potestatiu o directament en via jurisdiccional, de conformitat amb el règim d'impugnació i recursos que preveu la legislació aplicable.

 

Capítol 3

La Secretaria del Consorci

 

Article 21

La Secretaria del Consorci

21.1 El Consell General ha de nomenar el/la secretari/ària d'aquest òrgan, entre persones no membres del Consell i al servei d'alguna de les administracions públiques consorciades.

21.2 El/la secretari/ària del Consell General ho és també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el cas que el Consorci acordi la seva creació.

21.3 El/la secretari/ària del Consell General i, si s'escau, de la Comissió Executiva, han d'assistir a les sessions d'aquests òrgans, amb veu però sense vot.

21.4 La durada del càrrec de secretari/ària s'ha de fixar en l'acord del seu nomenament, sens perjudici de la possibilitat de reelecció successiva.

21.5 En els casos de vacant, absència o malaltia del/de la secretari/ària, el/la president/a proposarà a l'òrgan corresponent un/una secretari/ària substitut/a per a la concreta sessió d'entre el personal del Consorci o dels ens consorciats, la qual proposta haurà de ser validada a l'inici de la sessió.

 

Article 22

Funcions de la Secretaria del Consorci

Són funcions de la Secretaria del Consorci, i per tant del Consell General i de la Comissió Executiva, en el cas que aquesta sigui creada, les següents:

a) Assistir preceptivament a totes les sessions del Consell General i, si escau, la Comissió Executiva.

b) Estendre i visar les actes i els certificats dels acords del Consell General i, si escau, la Comissió Executiva, amb el vistiplau de la persona que n'ocupa la Presidència.

c) Custodiar la documentació oficial relativa al Consell General i, si escau, la Comissió Executiva.

d) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions dels òrgans col·legiats, certificar les actuacions d'aquests i garantir que es respectin els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords.

 

Capítol 4

La Gerència del Consorci

 

Article 23

La Gerència del Consorci

23.1 El Consell General podrà contractar o designar un/a gerent del Consorci, que actuarà com a òrgan de gestió d'aquest. El/la gerent no pot ser membre del Consell General ni de la Comissió Executiva.

23.2 La persona que ocupa la Gerència, en cas que aquesta sigui establerta, ha d'assistir a les sessions del Consell General i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.

23.3 La Gerència, en cas que aquesta sigui establerta, exercirà les atribucions i funcions que es determinin i aquelles que li deleguin els altres òrgans del Consorci, quan això sigui possible.

 

Capítol 5

Règim de personal

 

Article 24

Personal

24.1 El personal al servei del Consorci que ocupi llocs de treball estructurals podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament de les administracions participants. Tanmateix, el personal laboral propi del Consorci que estigués prestant serveis amb anterioritat a l'aprovació de la modificació d'aquest article dels Estatuts mantindrà el règim jurídic que li fos d'aplicació.

Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions públiques consorciades en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l'òrgan competent de l'Administració pública d'adscripció podrà autoritzar que el Consorci contracti directament personal per a l'exercici de les funcions referides.

Les mancances puntuals de personal podran ser cobertes mitjançant la contractació de personal laboral de caràcter temporal.

24.2 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració pública d'adscripció i les retribucions del nou personal en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents en l'Administració d'adscripció.

L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració pública d'adscripció.

 

Capítol 6

Règim financer i econòmic

 

Secció 1

Règim financer

 

Article 25

Pla d'actuació, inversió i finançament, pressupost, comptabilitat i estudis de viabilitat

25.1 El Consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de l'Administració pública d'adscripció, sens perjudici de la seva subjecció a les normes aplicables en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els pressupostos i els comptes del Consorci, d'elaboració anual, han de formar part dels pressupostos i s'han d'incloure en el compte general de l'Administració pública d'adscripció, respectivament.

25.2 El Consorci ha d'elaborar un Pla d'actuació, inversió i finançament.

25.3 Durant el darrer trimestre de cada any s'ha de preparar, sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, el Pla d'actuació, inversió i finançament i el pressupost corresponent a l'exercici següent, que han de ser validats per la Comissió Executiva, si és creada, i presentats per a la seva aprovació pel Consell General.

25.4 Dins el primer semestre de cada any, s'ha de sotmetre a estudi i aprovació del Consell General els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, i validats per la Comissió Executiva, si aquesta és creada.

25.5 El Consorci, mitjançant la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, ha d'elaborar i desenvolupar un estudi de viabilitat detallat, tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del mateix Consorci, que han de ser aprovats pel Consell General, prèvia validació per la Comissió Executiva, si és creada. Aquests estudis, com a mínim, han d'incloure la justificació del projecte d'inversió, els fluxos de tresoreria previstos, la seva actualització i una memòria justificativa on es detallin les hipòtesis i dades utilitzades per a la seva preparació. Aquests estudis han de ser actualitzats periòdicament a requeriment del Consell General.

 

Article 26

Fiscalització

El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

 

Secció 2

Règim econòmic

 

Article 27

Recursos

27.1 Per dur a terme els seus objectius, el Consorci pot disposar dels recursos següents:

a) El finançament que obtingui d'operacions d'endeutament amb entitats de crèdit, les quals s'hauran de contreure únicament per al finançament de necessitats de circulant.

b) Les subvencions que rebi dels ens consorciats.

c) Les aportacions dels ens consorciats, ordinàries o extraordinàries, per sufragar el finançament de les adquisicions de finques incloses dins l'àmbit dels sectors, així com pel finançament de l'activitat i manteniment del Consorci.

d) Les quotes urbanístiques que es recaptin en exercici de la seva acció urbanística.

e) Els drets, béns i valors que constitueixin el seu patrimoni.

f) Els rendiments de les activitats del Consorci.

g) Els productes del seu patrimoni.

h) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui afavorit.

i) Qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis.

27.2 Les aportacions de l'Institut Català del Sòl i de l'Ajuntament de Badalona tendiran a ser proporcionals als seus drets i obligacions i, per tant, als percentatges que es determinen a l'article 9 d'aquests Estatuts.

27.3 Les inversions que hagi d'efectuar el Consorci s'adequaran al que disposi el pressupost aprovat. Igualment, amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la seva execució i ho ha d'acreditar degudament en el procediment corresponent.

En el cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla anual d'activitat per ajustar-lo als recursos efectius de l'entitat.

 

Secció 3

Patrimoni

 

Article 28

Patrimoni del Consorci

28.1 El patrimoni del Consorci està constituït per aquells béns i drets que adquireixi directament i pel patrimoni públic del sòl que constitueixi el Consorci de conformitat amb la legislació urbanística.

28.2 Les administracions integrants del Consorci poden aportar altres béns al Consorci. En el cas de la cessió gratuïta de béns, els béns cedits revertiran a l'administració cedent en els supòsits i condicions que determini l'acord de cessió.

28.3 El Consorci es regirà per les normes patrimonials de l'Administració pública d'adscripció determinada a l'article 1.3.

28.4 El Consorci podrà destinar, totalment o parcialment, el producte obtingut de l'alienació de la cessió del 15% de l'aprofitament urbanístic, bé, a la construcció dels equipaments o els habitatges dotacionals de l'ARE de l'Estrella, o bé, al futur desenvolupament de l'ARE de Sant Crist.

28.5 El Consorci, observant en tot cas el que s'exposa a l'apartat anterior, ha de destinar la resta de parcel·les resultants del percentatge que rebi de l'aprofitament urbanístic d'aquestes actuacions, o el producte de la seva venda, així com qualsevol altre patrimoni del qual disposi arran de les esmentades actuacions, a les finalitats que preveu la legislació urbanística. El Consorci podrà determinar que cadascun dels ens que el formen destini aquests béns i drets als seus patrimonis públics de sòl i habitatge.

 

Capítol 7

Dissolució i liquidació

 

Article 29

Dissolució i liquidació

29.1 El Consorci es pot dissoldre per alguna de les causes següents:

a) Compliment del seu objecte.

b) Acord dels ens consorciats.

c) Impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.

d) Incompliment del seu objecte.

e) Retirada d'un dels ens consorciats, en exercici del dret de separació que es farà efectiu de conformitat amb allò que disposi la normativa legal vigent que sigui d'aplicació en cada moment.

29.2 L'acord de dissolució s'ha d'adoptar en la forma establerta a l'article 20.2 d'aquests Estatuts i de conformitat amb la normativa legal vigent que sigui d'aplicació en cada moment, i ha de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun dels ens consorciats.

29.3 L'acord de dissolució nomenarà un liquidador, que serà un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l'Administració pública d'adscripció, i ha de determinar la manera com s'ha de procedir a la liquidació dels béns, els drets i les obligacions del Consorci. Aquesta s'ha de fer en proporció als percentatges de participació en el Consorci de cadascun del ens consorciats a la data de dissolució d'aquest, un cop retornades totes les aportacions efectuades per cadascun dels membres per les quanties corresponents. L'acord de dissolució també ha de determinar com s'ha de fer la reversió de les obres i les instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades, d'acord amb la normativa específica aplicable en cada cas.

Amunt