Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/11/2017

  • Número del document EXI/2727/2017

  • Número de control 17326034

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-17326034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7503

  • Data 24/11/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2727/2017, de 13 de novembre, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP).


En data 9 de maig de 2017, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau va aprovar les bases reguladores de les subvencions per a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP).

D'acord amb l'article 8 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, és funció de la Junta de Govern establir les directrius per impulsar les activitats de l'Institut i, de conformitat amb l'article 9 de la norma esmentada, correspon al/a la president/a representar l'Institut i coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord de 9 de maig de 2017 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, que s'incorpora com a annex d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a comptar de la publicació, o recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 13 de novembre de 2017

 

Xavier Masllorens i Escubós

President de l'Institut Català Internacional per la Pau

 

 

Annex I

Acord de 9 de maig de 2017 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, pel qual s'aproven les bases de subvencions per a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP)

 

D'acord amb la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), l'ICIP és una entitat de recerca, de divulgació i d'acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. L'article 3.1.a) d'aquesta Llei estableix que és funció de l'ICIP promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau, directament o mitjançant el suport a centres de recerca ja existents.

Una de les accions que l'ICIP vol impulsar, en el marc del seu Pla pluriennal, consisteix a promoure la recerca bàsica i aplicada, sota criteris de qualitat i excel·lència, que es duu a terme a les universitats catalanes i en els centres de recerca de Catalunya.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment a l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica, i de la innovació tecnològica a Catalunya.

D'acord amb el que disposen l'article 9 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'ICIP, i els articles 14 i 15 del seu Reglament orgànic, aprovat per l'Acord de 17 d'abril de 2009 de la Junta de Govern (DOGC núm. 5411, d'1.7.2009);

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; i l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per Acord de GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

 

Acordo:

 

—1 Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per a treballs de recerca en l'àmbit de la pau, les condicions dels quals figuren en l'annex d'aquest Acord.

Contra aquest Acord, que aprova les bases i que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

—2 Aquest Acord produeix efectes l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 9 de maig de 2017

 

Miquel Casas i Salinas

Secretari

 

Xavier Masllorens i Escubós

President 

 

 

Annex II

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a treballs de recerca en l'àmbit de la pau

 

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular l'atorgament de subvencions per a les universitats del sistema universitari català o als centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca, per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l'àmbit de la pau que permetin l'obtenció de nous resultats en el camp teòric o l'aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels conflictes.

 

—2 Persones destinatàries

2.1 Poden ser beneficiàries les universitats del sistema universitari català o els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca.

2.2 A les sol·licituds presentades s'ha de determinar la persona responsable de l'execució, que ha de formar part d'un equip de recerca adscrit a l'entitat beneficiària. L'equip de recerca esmentat serà l'encarregat de fer les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció.

Els equips de recerca han d'estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors o doctores, els quals hauran de tenir dedicació completa i estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca. Una d'aquestes dues persones ha d'assumir la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació del beneficiari a aquest efecte. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes post doctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres amb vinculació permanent.

b) La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les entitats beneficiàries, becaris o personal contractat predoctoral o post doctoral amb credencial i/o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui caràcter investigador.

Sens perjudici d'això, poden formar part dels equips de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries però ni de recerca ni relacionades amb el tema d'estudi de la proposta.

2.3 Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.

2.4 Als equips de recerca hi poden figurar investigadors que, alhora, figurin a un equip de recerca d'una altra sol·licitud presentada, però en cap cas una mateixa persona podrà figurar a tres o més equips de recerca. En cas que així fos s'exclourien totes les sol·licituds afectades.

En tot cas s'exclouran totes les sol·licituds en que hi figuri un investigador principal que, a la seva vegada, figuri com a investigador principal d'un altre projecte presentat. 

 

—3 Requisits dels treballs de recerca subvencionables

3.1 Els treballs de recerca objecte d'aquestes subvencions han de versar directament sobre algun dels àmbits de recerca descrits a cada convocatòria.

3.2 Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques.

 

—4 Requisits i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions , les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

a) No haver obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat

b) En el cas que la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, les entitats sol·licitants han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

c) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, han d'estar inscrites en el registre corresponent.

d) Les empreses de 50 o més treballadors han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

e) Les empreses de plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir en els seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) Els centres laborals han de complir la normativa de política lingüística següent: fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas de centres i establiments oberts al públic, la normativa que han de complir consisteix a atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i a redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Les fundacions i associacions han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

i) Les fundacions cal que compleixin el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

j) Les empreses no han d'haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

j) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com els altres principis ètics i regles de conducta establerts en aquesta Llei, l'eventual incompliment dels quals tindrà els efectes establerts al seu títol VII, referent al sistema de garanties.

k) Donar compliment als principis ètics i les regles de conducta que figuren com a annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat.

 

—5 Termini d'execució

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim de dotze mesos, comptats a partir de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Excepcionalment, i amb una sol·licitud prèvia motivada, el/la president/a de l'ICIP pot atorgar una pròrroga que en cap cas no pot ser superior a dos mesos.

 

—6 Quantia

6.1 La dotació màxima de les subvencions serà la que es determini a la convocatòria, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

6.2 La quantia total de la subvenció podria disminuir o reduir-se a zero, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—7 Despeses subvencionables

7.1 Aquesta subvenció s'ha de destinar a finançar els conceptes següents:

a) Incorporació de personal de suport a la recerca mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becaris, d'acord amb la normativa que sigui aplicable al centre que rep la subvenció. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

b) Adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb l'objecte de la subvenció. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.

c) Adquisició de material fungible.

d) Desplaçaments per fer treball de camp directament vinculat a la recerca i assistència a congressos, sempre que es faci difusió de la recerca en curs, i amb un màxim del 30% de l'import atorgat.

e) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o serveis de traducció.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

7.2 No són subvencionables les despeses de publicació de la totalitat del treball.

7.3 Es permet la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de la subvenció que no pot assumir directament l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40% de l'import total atorgat.

El beneficiaris poden subcontractar les activitats subvencionades seguint les previsions establertes per la Llei general de subvencions. 7.4 Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altre per a la mateixa finalitat.

 

—8 Sol·licituds

8.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona responsable del projecte amb el vistiplau del vicerector o vicerectora competent en la matèria o de la direcció de la institució universitària o centre de recerca, i no pot superar el nombre de fulls que s'estableixi.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament (agaur.gencat.cat) i en paper al Registre de l'AGAUR (Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i més concretament, en qualsevol dels previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la presentació presencial en registres no electrònics.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a la seva pàgina web (agaur.gencat.cat), a les dependències de l'ICIP (c. Tapineria, 10, 3a planta, 08002 Barcelona), a la seva pàgina web (icip.gencat.cat) i a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la seu electrònica (seu.gencat.cat). En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats telemàticament i els presentats en suport paper, sempre preval la sol·licitud presentada en suport paper. És obligatori presentar els impresos signats en paper dins del termini per optar a la convocatòria. 

 

—9 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

9.1 L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació.

   I. La informació que cal especificar en el formulari general de sol·licitud és la següent.

a) Dades de la persona responsable del projecte.

b) Institució sol·licitant (perceptora de la subvenció).

c) Dades del projecte.

d) Relació dels membres que integren l'equip de recerca (incloent-hi la persona responsable).

   II. Annex al formulari.

a) El títol, la justificació i els objectius de l'estudi.

b) Resum del projecte de recerca.

c) Cronologia del projecte de recerca.

d) L'adscripció a algun dels àmbits de recerca d'interès de l'ICIP.

e) La metodologia prevista per a l'elaboració de la recerca.

f) Bibliografia comentada relacionada amb la temàtica.

g) Els mitjans de què es disposa per dur-lo a terme.

h) Un pressupost detallat de l'estudi, desglossat per conceptes.

i) Definició de l'aplicabilitat i millora esperada dels resultats que s'obtinguin amb la recerca.

j) Una declaració responsable conforme no s'han sol·licitat o atorgat ajuts o subvencions per al mateix treball.

k) Currículum de l'investigador o investigadora principal i dels membres de l'equip de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.

9.2 La presentació del formulari de sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i l'autorització a l'AGAUR per tal que pugui fer les comprovacions en relació amb les dades tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social de les persones sol·licitants, sobre la base dels convenis interadministratius signats amb els organismes competents.

Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents

9.3 L'acreditació dels requisits indicats a la base 4 es realitzarà mitjançant la corresponent declaració responsable, que s'incorporarà al formulari de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries i penals, si escau.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

S'incorporaran al formulari de sol·licitud les següents declaracions responsables:

   - Que com a persona usuària ha estat informada del sistema de tractament de les seves dades, així com dels drets que li atorga la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

   - Que no incorre en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Que està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

   - Declaració de no tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya ni amb les seves entitats autònomes.

   - Que compleix els requisits que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que li siguin exigibles.

   - Que compleix les mesures d'integració social de discapacitats d'acord amb la normativa vigent.

   - Que l'entitat que presenta la sol·licitud utilitza els mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en els seus centres de treball, en compliment de la Llei 5/2008, de 23 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

   - Que compleix la normativa sobre propietat intel·lectual.

   - Que no ha obtingut un altre ajut per a la mateixa finalitat.

   - En el cas de fundacions i associacions, que ha adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

   - En el cas de fundacions, que ha complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

   - En el cas d'entitats sense ànim de lucre, que estan inscrites en el registre corresponent.

   - En el cas d'empreses, que no han estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

   - Que es dóna per assabentat/ada que, un cop transcorregut el termini previst en la convocatòria per a la notificació de la resolució sense que li hagi estat notificada o sense que hagi estat publicada la resolució de concessió o denegació de la subvenció, la seva sol·licitud s'entendrà desestimada, sens perjudici de l'aplicació de la legislació vigent.

   - Que són certes i completes les dades de la sol·licitud, així com tota la documentació annexa, si s'escau, i que es compromet, si obté la subvenció, a complir les condicions que s'especifiquen en la convocatòria.

9.4 L'òrgan competent pot demanar la documentació complementària que consideri necessària per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds, així com per a l'acreditació de les dades que figuren en la sol·licitud i que, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici.

9.5 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

9.6 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de la subvenció deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a l'entitat interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

—10 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que es determini en la convocatòria corresponent.

 

—11 Entitat competent per a la tramitació i la gestió

L'AGAUR és l'entitat encarregada de la recepció de les sol·licituds, de la tramesa i recepció del document d'acceptació i de qualsevol altra documentació complementària que presentin les entitats interessades, així com de la notificació de la resolució de la convocatòria emesa per la persona titular de la presidència de l'ICIP, a les persones interessades i de tots els actes de gestió administrativa relacionats amb les subvencions objecte d'aquestes bases, inclòs el lliurament dels les mateixes. Els termes d'aquesta col·laboració s'han establert mitjançant un encàrrec de gestió entre l'ICIP i l'AGAUR.

 

—12 Criteris de valoració

12.1 Les sol·licituds seran avaluades en dues fases:

1) En una primera fase, una comissió tècnica de recerca formada per entre tres i set persones designades per la Junta de Govern de l'ICIP entre els seus membres i/o treballadors de l'entitat, ha de comprovar que el treball de recerca encaixa en els àmbits temàtics (20/40 punts) i, en cas que sigui així, valorar la novetat del projecte (10/40), el grau d'adequació als enfocaments transversals propis de l'ICIP (noviolència, seguretat humana, participació de la societat civil, apoderament de les víctimes, perspectiva de gènere i/o diversitat) (10/40).

Aquesta valoració pot atorgar fins a un màxim de 40 punts. Seran excloses les sol·licituds que no assoleixin com a mínim 10 punts relatius a l'encaix en els àmbits temàtics.

2) En una segona fase, les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i persones expertes de diversos àmbits de la comunitat científica, designats per l'AGAUR segons el seu reglament d'avaluació.

Cada expedient és revisat per un mínim de dos experts externs que tenen en compte els criteris i puntuacions següents:

a) Qualitat del projecte: La relació entre l'experiència en treballs d'investigació realitzats i l'envergadura i la dificultat del projecte, i adequació de la metodologia (30/60).

b) Viabilitat del projecte: la claredat de plantejaments i coherència interna sobre el pla de treball, mitjans i adequació del pressupost (15/60).

c) Aplicabilitat dels resultats del projecte, en el sentit que puguin millorar l'anàlisi i la gestió de conflictes i suposi un avenç del coneixement que en pot resultar (15/60).

La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta segona fase és de 60 punts.

La puntuació total que es pot obtenir entre les dues fases és de 100 punts.

12.2 Finalment, la Comissió de Selecció, designada i nomenada per la persona titular de la presidència de l'ICIP, emetrà un informe d'acord amb el resultat de les dues fases esmentades als apartats anteriors.

La Comissió de Selecció estarà presidida per la persona titular de la direcció de l'ICIP i formada per un màxim de quatre vocals i un/a secretari/a, que serà la persona titular de la direcció executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

Aquesta Comissió de Selecció pot ser assessorada per òrgans externs i experts i hi pot assistir el personal tècnic de l'AGAUR.

La Comissió de Selecció pot entrevistar els candidats en qualsevol moment del procés d'avaluació i selecció en cas que ho consideri necessari. L'ICIP vetlla per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

 

—13 Procediment de concessió

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració previstos a la base 12.

Per a l'avaluació es té en compte exclusivament la documentació aportada amb la sol·licitud i es prescindirà del tràmit d'audiència de conformitat amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—14 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

14.1 La direcció de l'ICIP emetrà la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d'acord, si escau, amb l'informe de la Comissió de Selecció, que es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat) i al lloc web de l'ICIP (icip.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual.

14.2 La proposta de resolució provisional conté la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i aquells que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda.

14.3 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar el document d'acceptació de la subvenció segons el model normalitzat, signat per la persona responsable del projecte i pel representant legal de la institució beneficiària.

A través del document d'acceptació, les entitats proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposat si l'import d'aquest és inferior al sol·licitat.

La reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas no pot comportar una modificació substancial del projecte. També s'han de continuar complint els límits de quantia establerts en aquestes bases. En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

El document normalitzat d'acceptació de la subvenció es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (agaur.gencat.cat) i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat) i a la pàgina web de l'ICIP (icip.gencat.cat).

El document d'acceptació s'ha de presentar al Registre de l'AGAUR, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i més concretament, en qualsevol dels previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la presentació presencial en registres no electrònics, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió en el Tauler electrònic de la Generalitat.

Dins del mateix termini de deu dies hàbils, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre la convocatòria.

14.4 Juntament amb el document d'acceptació cal aportar el document d'identificació de la persona representant legal i el document acreditatiu dels poders.

En el cas que algun d'aquests documents ja s'hagi lliurat amb anterioritat a l'AGAUR, a l'ICIP o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, no cal presentar-los de nou, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagin sofert cap modificació. En aquest cas, cal indicar la data i l'òrgan de presentació dels documents i el procediment a què feien referència.

En el moment de l'acceptació, per tal de procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR ha de comprovar d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

En aquest sentit, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat de Catalunya ja disposa, en el cas dels centres de recerca del programa CERCA i de les universitats del sistema universitari de Catalunya, d'aquesta informació. En conseqüència, aquestes entitats no han de presentar la documentació prevista en aquest apartat.

En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR ha de requerir les entitats beneficiàries que aportin els certificats positius acreditatius d'estar-ne al corrent.

14.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts o no s'hi adjunta la documentació esmentada, l'AGAUR ha de requerir l'entitat sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o presenti la documentació amb l'advertiment que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—15 Inadmissió i desistiment

15.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

15.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 o la manca d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació, si s'escau, o de la documentació que sigui requerida.

15.3 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat) i a la pàgina web de l'ICIP (icip.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el/la president/a de l'ICIP en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la notificació.

15.4 Sens perjudici del desistiment previst en aquesta base, qualsevol entitat sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud d'ajut abans de la concessió i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

15.5 En cas que es produeixi algun desistiment o no es lliuri el document d'acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos, l'òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar la subvenció a candidatures de la llista de reserva Els desistiments i substitucions s'han de notificar individualment a l'entitat interessada, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—16 Resolució i publicació

16.1 L'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és la persona que indiqui la convocatòria.

El termini per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la subvenció sol·licitada es considera desestimada per silenci.

16.2 Les notificacions s'efectuaran mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat) i a la pàgina web de l'ICIP (icip.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

16.3 Contra la resolució d'atorgament de la subvenció, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

—17 Publicitat

Es donarà publicitat de les subvencions concedides a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), accessible des de la seu electrònica (seu.gencat.cat), i del Portal de la Transparència, de conformitat amb l'establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

 

—18 Pagament

El pagament de la subvenció s'efectua directament a l'entitat a la qual estigui vinculada la persona responsable del projecte.

L'import es lliura en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% del total, en concepte de bestreta, es tramita un cop es resol la convocatòria. El pagament del 50% restant es tramitarà quan s'hagi presentat la justificació de l'execució efectiva del projecte.

 

—19 Justificació

19.1 Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'execució efectiva del projecte durant els dos mesos següents a la finalització del període d'execució establert en la base 5 mitjançant els models normalitzats.

La documentació justificativa s'ha de presentar al Registre de l'AGAUR (Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o d'acord amb el que estableix la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

a) Un resum breu del treball d'un màxim de tres planes mida DIN-A4, en català, castellà i anglès, en suport digital, que es publicarà en el web de l'ICIP.

b) Un exemplar del treball o treballs resultants del projecte segons model normalitzat, signat per la persona responsable.

c) Certificat del gerent o de la persona responsable econòmica de l'entitat on s'indiqui que l'import atorgat s'ha incorporat en els seus pressupostos i que la subvenció s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit, amb indicació dels conceptes i la despesa per a cada un d'aquests.

d) Còpia de totes les publicacions que, durant el gaudi de la subvenció o en el futur, puguin fer-se a partir de la recerca finançada.

L'entitat responsable ha de justificar les despeses totals de la subvenció al projecte, independentment de la universitat o el centre que hagi fet la despesa.

e) En cas que l'entitat beneficiària faci qualsevol acte de difusió del projecte de recerca finançat ha de comunicar-ho a l'ICIP i lliurar el material resultant, si s'escau.

19.3 La despesa realitzada i justificada de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, no pot comportar una desviació pressupostària superior al 20% sobre el cost inicialment pressupostat.

L'incompliment del que estableix aquesta base pot ser causa de revocació parcial o total de la subvenció.

 

—20 Seguiment i avaluació dels treballs

20.1 L'ICIP, mitjançant l'Àrea de Recerca, farà el seguiment dels projectes seleccionats. Els destinataris de les subvencions queden obligats a mantenir-hi el contacte i a presentar tota la informació relativa al projecte de recerca que l'ICIP pugui requerir.

En cas que l'ICIP consideri que en el desenvolupament del treball de recerca no es compleixen els requisits i les obligacions establerts en aquestes bases, pot proposar al/a la president/a de l'ICIP que es tramiti la revocació de la subvenció.

20.2 L'ICIP designa les persones que faran la funció de lectores dels treballs i emetran un informe final que acrediti que el treball s'ha realitzat satisfactòriament i d'acord amb les condicions d'atorgament de la subvenció establertes en aquestes bases.

Un informe en el qual es deixi constància que no s'ha complert l'objectiu de la subvenció donarà lloc a la incoació d'un procediment de revocació i reintegrament de la subvenció.

 

—21 Drets de propietat intel·lectual

21.1 Les entitats beneficiàries autoritzen la cessió gratuïta a l'ICIP, previ consentiment exprés per escrit, dels següents drets d'explotació dels treballs resultants del projecte: comunicació pública, reproducció, distribució, transformació i tots els altres formats i modalitats d'explotació actualment coneguts, per un termini de deu anys des de la data de lliurament en condicions de ser reproduït i per a un àmbit territorial mundial. En el moment de presentar la justificació de les subvencions s'ha de formalitzar el document corresponent a aquesta cessió.

21.2 Aquesta cessió comprèn els formats i modalitats d'explotació actualment coneguts que lliurement decideixi l'ICIP, inclosa la publicació per Internet.

21.3 L'ICIP s'obliga a fer constar els noms dels autors dels treballs resultants d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.

21.4 Les entitats beneficiàries de les subvencions poden explotar el contingut parcial o total del treball resultant, sempre que ho hagin comunicat prèviament a l'ICIP, amb especificació detallada del tipus d'explotació que en faran.

En tots els casos s'ha de fer constar que les obres s'han dut a terme amb un ajut a la recerca de l'ICIP. Aquesta referència a l'ICIP s'ha de fer emprant el nom complert de l'ens, Institut Català Internacional per la Pau, en llengua catalana, encara que l'edició es faci en una altra llengua.

21.5 Les entitats beneficiàries de les subvencions estan obligades a col·laborar amb l'ICIP en la divulgació del treball, ja sigui amb la presentació pública dels resultats o amb la participació en una activitat formativa.

En tot allò no previst expressament en aquesta convocatòria, s'hi aplica el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

—22 Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determinin les bases reguladores.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim previst en les bases reguladores, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen les bases reguladores. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedit i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, o demanats a aquestes, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

h) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin el seu compliment al que preveu aquesta Llei.

i) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions

  

—23 Modificació de la resolució

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan concedent de la subvenció pot autoritzar, a petició de l'entitat interessada, alguna variació en el període de gaudiment de la subvenció, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial en les condicions i la finalitat de la subvenció.

 

—24 Revocació

L'incompliment per part de les entitats beneficiàries de qualsevol de les obligacions que estableixen les bases reguladores i la convocatòria o de la resta d'obligacions establertes per la normativa aplicable, o la no realització d'una part o de la totalitat de les activitats subvencionades, és causa de revocació parcial o total de la subvenció concedit. Sens perjudici d'això, els incompliments esmentats poden constituir una infracció administrativa en matèria de subvencions i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.

En aquest sentit, s'iniciarà un procediment de revocació de la subvenció, que pot donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data de la revocació, d'acord amb les previsions de l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—25 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment constitueix una infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

—26 Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades per les entitats sol·licitants entren a formar part d'un fitxer automatitzat. La finalitat de la recollida i el tractament de les dades és gestionar administrativament els ajuts, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

L'AGAUR actua com a encarregada del tractament de les dades personals a les quals accedeixi en virtut del l'encàrrec de gestió seguint les instruccions facilitades per l'ICIP, que actua com a responsable, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les persones interessades poden dirigir-se a l'ICIP per tal d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

 —27 Normativa aplicable

En tot el que no es reguli expressament en aquestes bases, s'aplicaran les previsions del capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny.

Amunt