Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 24/10/2017

  • Número de control 17299141

  • Organisme emissor Institut Jaume I, de Salou

    CVE CVE-DOGC-A-17299141-2017

Dades del DOGC
  • Número 7493

  • Data 13/11/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de neteja (exp. 43007543-01-2018).


1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l'expedient: Institut Jaume I

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Institut Jaume I

c.2) Domicili: C. Advocat Gallego, núm. 6

c.3) Localitat i codi postal: Salou, 43840

c.4) Telèfon/s: 977 384 771/ 977 385 293 / 977 383 012

c.5) Fax:  977 384 115

c.6) Adreça electrònica: info@iesjaume1.cat

c.7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://www.iesjaume1.cat/

c.8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions

d) Número d'expedient: 43007543-01-2018

 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Neteja del centre Institut Jaume I

c) Lloc d'execució/de lliurament: C. Advocat Gallego, núm.6. Salou - 43840

d) Termini d'execució: des de l'1 de gener de 2018, o des de la formalització del contracte, fins al 31 de desembre de 2018

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 90919300-5

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l'annex núm. 5 del plec de clàusules administratives particulars.

 

4. Valor estimat del contracte

115.220,99 euros, IVA exclòs

 

5. Pressupost base de licitació

Import net: 52.373,18 euros

Import total: 63.371,55 euros

 

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5 % de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)

 

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 hores. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: C. Advocat Gallego, núm.6. Salou - 43840 (horari: de 8.30 a 14.00 hores)

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L'esmentat al punt 1.c.2 d'aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça electrònica que s'esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.

 

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: C. Advocat Gallego, núm.6.

c) Localitat i codi postal: Salou, 43840

d) Data i hora: 7 dies naturals comptats des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorroga automàticament fins al següent dia hàbil.

Si es presenten proposicions per correu es comunicarà oportunament la data d'obertura de les proposicions a les persones interessades.

e) Hora: 12.00 hores

 

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública al web de l'òrgan de contractació http://www.iesjaume1.cat/, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

 

11. Despeses de publicitat

L'import de l'anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

 

Salou, 24 d'octubre de 2017

 

Montserrat Vallés Grau

Directora

Amunt