Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/09/2017

  • Número del document TSF/2510/2017

  • Número de control 17297047

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17297047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7487

  • Data 03/11/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).


Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col.lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l'increment salarial i taula de retribucions per a l'any 2017, subscrit, en data 7 de juliol de 2017, pels representants de l'Administració, i pels representants de les organitzacions sindicals UGT, CCOO i IAC, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 18 de setembre de 2017

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acord sobre l'increment salarial i taula de retribucions del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017

 

1. L'increment salarial per a l'any 2017 per al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del VI Conveni Col·lectiu Únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya és d'un 1%, distribuït de forma proporcional entre tots els conceptes retributius.

2. Aquest increment té efectes retroactius a data 1 de gener de 2017.

 

S'adjunta la taula de retribucions per a l'any 2017 que inclou l'increment d'un 1% sobre les retribucions 2016.

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

 

Taula de retribucions per a l'any 2017

Increment 1% sobre retribucions 2016

 

Article 29

Retribucions bàsiques

 

Subgrup

 

Sou base

C. grup

Total

Mensual

Anual

Mensual

Anual

Mensual

Anual

A1

1.881,20

26.336,80

233,39

2.800,68

2.114,59

29.137,48

A2

1.745,48

24.436,72

233,39

2.800,68

1.978,87

27.237,40

A3

1.632,41

22.853,74

233,39

2.800,68

1.865,80

25.654,42

B1

1.581,01

22.134,14

207,53

2.490,36

1.788,54

24.624,50

C1

1.362,12

19.069,68

146,08

1.752,96

1.508,20

20.822,64

C2

1.240,22

17.363,08

146,08

1.752,96

1.386,30

19.116,04

D1

1.146,97

16.057,58

119,02

1.428,24

1.265,99

17.485,82

D2

1.108,46

15.518,44

119,02

1.428,24

1.227,48

16.946,68

E

1.060,12

14.841,68

116,25

1.395,00

1.176,37

16.236,68

 

 

Article 29.2

Complement de grup dels EAPS

 

Import del C. de grup dels Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica anterior al I Conveni Únic.

 

 Mensual

Anual

 266,24

3.194,88

 

 

Article 29.3

Complement de Conveni

 

Aquest complement s'incrementa en un 1% sobre 2016

 

 

Article 30

Complement d'antiguitat (triennis)

 

Grup

Triennis

Mensual

Anual

A

50,40

705,60

B

45,74

640,36

C

41,05

574,70

D

36,39

509,46

E

31,68

443,52

 

 

El Complement personal d'antiguitat s'incrementa en un 1% sobre 2016

Imports en Euros

 

 

Article 32

Plus de diumenges i festius

 

Grup

Complement per festiu treballat

Horari de menys de 5 hores

Horari de 5 a 9 hores

Horari de més de 9 hores

A

70,55

92,62

121,54

B

61,74

81,06

109,94

C

52,92

69,49

92,62

D

44,12

57,93

81,06

E

39,71

52,15

69,49

 

 

Article 34

Plus de rotació de torns

 

Grup

Plus mensual

A

B

C

A

605,77

487,64

369,43

B

502,41

398,98

295,58

C

450,71

354,68

258,64

D

369,43

280,84

192,16

E

339,87

251,29

162,65

 

 

A - Torns rotatius durant les 24 hores del dia, inclosos festius i diumenges

B - Torns rotatius que incloguin diumenges i festius o nocturnitat

C - Torns rotatius que incloguin el matí i la tarda

 

 

Article 35

Complement de penositat, toxicitat i perillositat

 

Article 35.2

Import a percebre per dia treballat

 

8,01

 

 

 

Article 36

Complement de comandament - (I)

 

 

Mensual

Anual

Departament de Justícia

Centres Justícia Juvenil

Director/ora

Centres A

1.753,14

21.037,68

Centres B

1.353,37

16.240,44

Subdirector/ora

Centres A

1.072,49

12.869,88

Centres B

834,77

10.017,24

Coordinador/ora -B1-

Centres A

845,30

10.143,60

Centres B

732,15

8.785,80

Coordinador/ora de medi obert

691,33

8.295,96

Delegat/ada de recursos

456,84

5.482,08

Centres Penitenciaris

Coordinador/ora monitors de formació ocupacional B1

450,55

5.406,60

 

 

0,00

Dinamització Lingüística

Coordinador/ora general de dinamització lingüística

767,93

9.215,16

Coordinador/ora de dinamització lingüística de Barcelona ciutat i comarques

559,23

6.710,76

Coordinador/ora de dinamització lingüística de Girona, Lleida i Tarragona

415,89

4.990,68

Institut de Medicina Legal

Coordinador/ora Tècnic Especialista en Patologia Forense

278,07

3.336,84

 

Departament d'Interior

Cap de Sala centre Control Trànsit de Vic

913,94

10.967,28

DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Responsable equip d'oficials 1a - prevenció activa forestal

111,75

1.341,00

Cap de sala de gestió d'emergències

913,94

10.967,28

Cap unitat Grup Emergències Mèdiques

1.824,20

21.890,40

Servei Català del Trànsit

Coordinador/ora Seguretat Viària i Mobilitat

929,92

11.159,04

Responsable Gestió del Trànsit

929,92

11.159,04

 

Departament de Treball, Afers Socials I Famílies

Coordinador/ora assistencial (Diplomat Infermeria Grup B)

680,06

8.160,72

Complement funcions coordinació assistencial (A2 i A3)

680,06

8.160,72

Direcció de centres

a) Director/ora centre residencial SISPAP (Grups A i B)

1.516,82

18.201,84

b) Director/ora centre d'Atenció a disminuïts (CAD i CAE) (Grups A i B)

392,73

4.712,76

c) Coordinador/ora d'equips de valoració i orientació

179,49

2.153,88

Delegat/ada de zona

589,49

7.073,88

Administrador/ora casal d'avis, club d'avis i casal gent gran (Grups B i C) i

179,49

2.153,88

Responsable Cases del Mar amb hostatgeria

Responsable d'equipament cívic polivalent

179,49

2.153,88

 

Centres DG Atenció a la Infància i l'Adolescència

Director/ora

Centres A Adolescència i Joventut

1.494,63

17.935,56

Centres A Infància i Adolescència

1.472,84

17.674,08

Centres B Adolescència i Joventut

1.168,35

14.020,20

Centres B Infància i Adolescència

1.146,60

13.759,20

Subdirector/ora

Centres A Adolescència i Joventut

809,48

9.713,76

Centres A Infància i Adolescència

787,75

9.453,00

Centres B Adolescència i Joventut

646,37

7.756,44

Centres B Infància i Adolescència

624,60

7.495,20

Coordinador/ora -B1-

Centres A Adolescència i Joventut

641,86

7.702,32

Centres A Infància i Adolescència

620,05

7.440,60

Centres B Adolescència i Joventut

589,09

7.069,08

Centres B Infància i Adolescència

567,32

6.807,84

Coordinador/ora de medi obert

677,00

8.124,00

Coordinador/ora comunitats Infantils i Juvenils

769,47

9.233,64

Delegat/ada de recursos

456,84

5.482,08

 

Director/ora Unitats Promoció i Desenvolupament. (UPD)

458,83

5.505,96

 

Departament d'Ensenyament

Llars d'Infants

 

 

Director/ora B1 Educador

510,81

6.129,72

Director/a A3 Adaptació

425,03

5.100,36

 

Imports en Euros

 

 

Article 36

Complement de comandament  - (II)

 

 

Mensual

Anual

Centres Docents

Director/ora de serveis educatius

171,56

2.058,72

Adjunt/a Director/ora CREDA

60,89

730,68

Director/ora Residència - Internat CET Tarragona

727,92

8.735,04

Cap col·legi CET Tarragona

77,25

927,00

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cap de sala xarxa de comunicacions

278,91

3.346,92

Centres i escoles de capacitació agrària

Director/ora d'escola de capacitació agrària

392,73

4.712,76

Director/ora de centre de capacitació agrària

392,73

4.712,76

Cap d'estudis

235,69

2.828,28

Secretari/ària administrador

235,69

2.828,28

Orientador/ora escolar i cap d'explotació

102,17

1.226,04

Cap de residència

260,70

3.128,40

Gerent d'escola de capacitació agrària

392,73

4.712,76

INCAVI

 

 

Responsable àrea control, asseg. i foment qualitat de vins i caves

367,35

4.408,20

 

Departament de Cultura

Coordinador/ora d'equip suport cultural

368,44

4.421,28

Responsable d'equip suport cultural

138,20

1.658,40

Coordinador/ora d'equip dinamització lingüística

276,34

3.316,08

Responsable d'equip dinamització lingüística

184,25

2.211,00

Biblioteca de Catalunya

 

 

Coordinador/ora processos bibliogràfics

1.360,65

16.327,80

Responsable de gestió administrativa

565,48

6.785,76

Responsable processos bibliogràfics

442,40

5.308,80

 

 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

 

 

Coordinador/ora general de conservació i explotació

110,59

1.327,08

Coordinador/ora de conservació

55,35

664,20

Encarregat/ada - C1 (Parc carreteres reordenat )

138,68

1.664,16

Cap d'equip - C2 (Parc carreteres reordenat )

92,47

1.109,64

Director/ora-Conservador/ora Parc Natural La Garrotxa

1.845,63

22.147,56

 

Departament de Salut

Informàtics de l'ICS

A1 Comandament ciutats sanitàries

2.056,74

24.680,88

A2 Comandament ciutats sanitàries

2.209,53

26.514,36

A1 Comandament grans estructures sanitàries

745,10

8.941,20

A2 Comandament grans estructures sanitàries

897,92

10.775,04

A1 Comandament petites estructures

555,09

6.661,08

A2 Comandament petites estructures

707,89

8.494,68

A1 Coordinador de projectes

185,36

2.224,32

A2 Coordinador de projectes

338,13

4.057,56

ICS - Atenció Primària

 

 

Responsable de Gestió

461,62

5.539,44

Responsable d'Àrea

370,97

4.451,64

ICS - Centres penitenciaris (a extingir)

 

 

Coordinador/ora Àrea Sanitària

 

 

Centres 1a especial

1.977,92

23.735,04

Centres 1a

1.943,43

23.321,16

Centres 2a

1.767,42

21.209,04

Cap d'infermeria

 

 

Centres 1a especial

1.497,06

17.964,72

Centres 1a

1.497,06

17.964,72

Centres 2a

1.361,44

16.337,28

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Cap d'unitat

2.091,56

25.098,72

Coordinador/ora

1.782,02

21.384,24

Cap de coordinació administrativa

621,67

7.460,04

 

Altres complements de comandament

Cap 1a. Manteniment - C1

534,60

6.415,20

Cap 2a. Manteniment - C1

402,69

4.832,28

Cap 2a. Cuiner - C1

402,69

4.832,28

Encarregat/ada - D1

278,07

3.336,84

Cap d'Equip - D1

135,88

1.630,56

 

Imports en Euros

 

 

 

Complements de lloc de treball (article 37a 41) - (I)

 

 

Mensual

Anual

Departament de Justícia

Centres penitenciaris

Complement lloc interior dels centres penitenciaris - Grup 1

318,52

3.822,24

Complement lloc interior dels centres penitenciaris - Grup 2

262,83

3.153,96

Centres de Justícia juvenil

Centres A

259,42

3.113,04

Centres B

206,64

2.479,68

Funcions educatives centres A (Règim tancat)

448,60

5.383,20

Funcions educatives centres B (Règim semiobert)

335,44

4.025,28

Administrador/ora centres A

391,24

4.694,88

Administrador/ora centres B

338,46

4.061,52

Medi Obert (Justícia juvenil)

Tècnic/a medi obert (A1)

124,36

1.492,32

Diplomat/ada Treball Social

124,36

1.492,32

 Educador/ora social

289,59

3.475,08

Tècnic/a especialista patologia Forense

290,04

3.480,48

Guàrdies de localització per assessorament tècnic de menors

155,59

€/Guàrdia

Guàrdies de localització pèrits judicials

Guàrdia de dilluns a divendres (Dies laborables )

187,90

€/Guàrdia

Guàrdia de dilluns a divendres (Amb 1 festiu intersetmanal )

283,44

€ / Guàrdia

Guàrdia de dilluns a divendres ( Amb 2 festiu intersetmanal )

379,01

€ / Guàrdia

Guàrdia de cap de setmana ( dissabte i diumenge)

237,31

€ / Guàrdia

 

Departament d'Interior

DG Prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Tècnic/a especialista en manteniment d'helicòpters

495,81

5.949,72

Oficial 1a prevenció activa forestal ( EPAF )

335,13

4.021,56

Metge/essa grup emergències mèdiques (A-1)

523,12

6.277,44

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Complement de capacitació agrària

Professor/ora Grup A i B

146,80

1.761,60

Compl. consolid. i actualitz. pers. docent escoles centre Capac. Agrària

Unitat de consolidació i actualització 1

73,08

876,96

Unitat de consolidació i actualització 2

83,65

1.003,80

Unitat de consolidació i actualització 3

101,51

1.218,12

Unitat de consolidació i actualització 4

121,56

1.458,72

Unitat de consolidació i actualització 5

135,09

1.621,08

Complement de capacitació nàutic-pesquera

Professor/ora grup A

87,91

1.054,92

Professor/ora grup B

51,71

620,52

Complement de guardes de reserves

Guarda major

398,31

4.779,72

Guarda 1a reserva de fauna

352,33

4.227,96

Guarda reserva de fauna

306,46

3.677,52

INCAVI

Compl. control, asseg. i fom. qualitat vins i caves

317,74

3.812,88

 

Departament de Cultura

Biblioteca de Catalunya

Responsable de gestió de material bibliogràfic

169,15

2.029,80

Responsable d'àrees específiques

354,88

4.258,56

Responsable de gestió específica

137,86

1.654,32

Responsable de consergeria

246,43

2.957,16

Responsable de subalterns de tarda

106,99

1.283,88

Museu d'Arqueologia de Catalunya

Investigador/ora

557,42

6.689,04

 

Departament de Treball, Afers Socials I Famílies

Complement serveis atenció precoç

158,39

1.900,68

Centres de DG Atenció a la Infància i l'Adolescència

Centres A

209,37

2.512,44

Centres B

156,61

1.879,32

Centres A (Funcions educatives) -  Adolescència I Joventut

388,20

4.658,40

Centres A (Funcions educatives) - Infància I Adolescència

366,41

4.396,92

Centres B (Funcions educatives) - Adolescència I Joventut

335,44

4.025,28

Centres B (Funcions educatives) - Infància I Adolescència

313,66

3.763,92

Complement de medi obert (DG Atenció a la Infància i Adolescència)

Educador/ora Social

267,84

3.214,08

 

Imports en Euros

 

 

Complements de lloc de treball (article 37 a 41) - (II)

 

 

Mensual

Anual

Complement centre d'atenció especialitzada Can Ruti

Tècnic/a centre disminuïts psíquics i diplomat/ada en Infermeria

513,02

6.156,24

Resta categories professionals

158,38

1.900,56

Complement assist. atenció directa centres residencials SISPAP

Metge/essa i Diplomat/ada Infermeria

307,17

3.686,04

Auxiliar Geriatria, Auxiliar sanitari/ària, Treball. Familiar, Aux. Educ. Especial 

184,31

2.211,72

Oficines de Treball de la Generalitat

Auxiliar Administratiu/iva  D1

82,38

988,56

Tècnic/a Administratiu/iva  C1

82,38

988,56

Administratiu/va  C2

82,38

988,56

 

Departament de Salut

Tècnic/a de Gestió i Adm. Sanitària - Metge/essa avaluador/ora

1.538,44

18.461,28

Tècnic/a de Gestió I Adm. Sanitària (ICS)

1.538,44

18.461,28

Guàrdies mensafòniques informàtics Hospital (ICS)

369,20

4.430,40

ICS: personal sanitari de centres penitenciaris (A extingir)

Complement assistència continuada

Metge/essa - presència física

756,61

9.079,32

Metge/essa – localització

647,12

7.765,44

Diplomat/ada en Infermeria - Centres A

545,03

6.540,36

Diplomat/ada en Infermeria - Centres B

301,03

3.612,36

Complement de major dedicació

Metge/essa – localització

365,35

4.384,20

Diplomat/ada en Infermeria - Centres B

260,98

3.131,76

Complement de personal sanitari centres penitenciaris

Metge/essa

315,21

3.782,52

Diplomat/ada en Infermeria

217,08

2.604,96

Auxiliar sanitari/ària

93,69

1.124,28

Guàrdies de presència física

Metge/essa

400,48

€/ Guàrdia

Diplomat/ada en Infermeria - Centres A

300,37

€/ Guàrdia

ICS: personal mèdic centres Justícia Juvenil (A extingir)

804,16

9.649,92

 

Departament de la Presidència

Patronat de La Muntanya de Montserrat

Director/ora del Parc Natural

1.333,95

16.007,40

Guarda

59,22

710,64

INEFCc

Personal manteniment instal·lacions esportives

146,50

1.758,00

CC Esport

Metge/essa especialitat Medicina de l’Educació Física i l'Esport

344,53

4.134,36

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

Complement de parc de carreteres

129,88

1.558,56

Complement de viabilitat viària o atenció continuada ( Parcs reordenats) )

Encarregat/ada i cap d'equip

24,53

€ Dia

Resta de personal

21,03

€ Dia

Complement de viabilitat hivernal

Parc d'Esterri/Vielha (4 mesos/any )

227,91

2.734,92

 

Departament d'Ensenyament

Especialista d'Ensenyaments de Música

1.831,93

21.983,16

Centres docents

Complement singular docent de Serveis Educatius

315,34

3.784,08

Complement singular docent - Logopeda CREDA

177,55

2.130,60

Complement singular serveis educatius - Assis. Social, Fisioterapeuta I Audioprotesista

235,65

2.827,80

Comp. Tasques docents en centres educatius

Professor/ora Grup A

280,12

3.361,44

Professor/ora Grup B

298,94

3.587,28

Complement personal de cuina llar d'infants  D-1

156,96

1.883,52

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia I Hisenda

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Complement de verificador/ora de sortejos

405,74

4.868,88

Complement de responsable tècnic/a

724,28

8.691,36

 

Altres complements de lloc de treball

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

Metge/essa - especialitat de Medicina en el treball

754,06

9.048,72

Diplomat/ada en Infermeria - Especialitat de Medicina en el treball

417,79

5.013,48

 

Imports en Euros

 

 

Article 43

Hores extraordinàries

 

Grup

Import

Hora normal

Hora nocturna i/o festiva

A

20,82

26,00

B

16,87

21,00

C

16,72

20,88

D

13,87

17,29

E

11,86

14,82

 

Imports en Euros

 

 

 

Annex 1

Xofers dels serveis de representació

 

 

Import

Hora extraordinària diürna

Hora ordinària

Hora extraordinària nocturna

18,47

Hora extra en festius oficials o diumenges

22,86

Compensació per disponibilitat

12,25

Complement de lloc

Component general

657,56 Mensual

Localització cap de setmana i festiu

110,14 Dia

Major dedicació

21,70 Hora

 

 

 

Annex 3

EA Difusió cultural

 

 

Import

Període

2.1 Ordenació jornada laboral (1)

3.683,35

Anual

2.2 Descans setmanal (per treball en diumenges)

92,19

Mensual

2.4 Retribució d'eventuals

a) Tècnics C1

92,19

Diari

b) Auxiliars Oficials de 1ª D1

67,86

Diari

2.5 Menyscapte de diners

25,41

Mensual

2.6 Bolos

a) Bolo normal

36,23

Diari

b) Bolo intensiu

117,59

Diari

Personal eventual

a) Bolo normal personal eventual

101,40

Diari

b) Bolo intensiu personal eventual

202,70

Diari

 

Complement de lloc de treball

Mensual

Anual

Coordinador/ora centres d'espectacles

828,81

9.945,72

Director/ora tècnic teatre

690,70

8.288,40

Responsable comptabilitat financera

644,65

7.735,80

Assessor/ora legal

644,65

7.735,80

Coordinador/ora àrea tècnica d'espectacles

552,57

6.630,84

Administrador/ora centres d'espectacles

414,44

4.973,28

Responsable tècnic d'espectacles

414,44

4.973,28

Responsable sala espectacles

184,25

2.211,00

 

 

(1) Podrà ser aplicat al personal de tramoia, al servei de l'escena o de producció.

 

 

Annex 4

Departament de Treball, Afers Socials I Famílies

 

Experts en Formació Ocupacional

Grup I

34,31

Eur / Hora

Grup II

32,02

Eur / Hora

Grup III

28,49

Eur / Hora

 

 

Annex 6

Professorat de l'INEFC

 

 

Mensual

Anual

Director/ora de centre

1.141,02

13.692,24

Sotsdirector/ora de centre

962,04

11.544,48

Cap de departament

483,39

5.800,68

Encarregat/ada de curs

83,06

996,72

Director/ora-coordinador/ora projectes institucionals

483,39

5.800,68

Director/ora-coordinador/ora projectes acadèmics

338,40

4.060,80

Director/ora-coordinador/ora projectes organitzatius

241,77

2.901,24

 

Professor/ora

719,80

8.637,60

Catedràtic/a (complement incompatible amb professor i

1.336,99

16.043,88

Encarregat de curs

Tram docent

107,92

1.295,04

 

Imports en Euros

 

 

Annex 9

E. A. Diari Oficial i publicacions de la Generalitat de Catalunya

 

 

Mensual

Anual

Complements de comandament

Cap d'Àrea

836,99

10.043,88

Cap Unitat de Comptabilitat i Gestió Administrativa de Publicacions

784,69

9.416,28

Cap unitats operatives

418,51

5.022,12

Cap llibreria Barcelona

733,20

8.798,40

Cap d'altres llibreries

606,83

7.281,96

Cap d'unitats bàsiques

240,66

2.887,92

Reponsable de sistemes i comunicacions

240,66

2.887,92

Responsable d'unitats de suport a la gestió

156,96

1.883,52

 

Complements de lloc de treball

Tècnic/ca Lingüísta

177,88

2.134,56

Tècnic/a preimpressió i producció

177,88

2.134,56

Tècnic/a edició i disseny

177,88

2.134,56

Comercial de llibreria

146,50

1.758,00

Personal magatzem editorial

125,58

1.506,96

 

Imports en Euros

Amunt