Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 17/10/2017

  • Número del document GOV/0145/2017

  • Número de control 17290106

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-17290106-2017

Dades del DOGC
  • Número 7477

  • Data 19/10/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/145/2017, de 17 d'octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, preveu que, en aquest exercici, les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s'estableixin. Així mateix, afegeix la possibilitat d'acumular la taxa de reposició entre els àmbits i els sectors que es determinin.

D'acord amb això, es va aprovar l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, modificat posteriorment per l'Acord GOV/88/2017, de 4 de juliol.

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, desenvolupa les regles bàsiques de càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d'efectius, i estableix per a determinats sectors la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclou fins al 90 % de les places que, dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016. Així mateix, s'autoritza les administracions públiques a disposar, en els exercicis 2017 a 2019, d'una taxa addicional per a la consolidació d'ocupació temporal de les places que, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estiguin dotades pressupostàriament i, des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005, hagin estat ocupades ininterrompudament de forma temporal.

L'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, va ser objecte d'aprovació amb anterioritat a la publicació de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, i en conseqüència no va preveure les taxes addicionals per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal, per la qual cosa esdevé ara indispensable fixar aquesta taxa de reposició d'efectius addicional en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

Així, d'acord amb les regles de càlcul de les taxes addicionals esmentades, han de ser objecte d'oferta d'ocupació pública per a l'estabilitat i la consolidació de l'ocupació temporal a l'Administració de la Generalitat un total de 29.973 places, que es distribueixen en 15.658 places de personal funcionari de cossos docents, 9.307 places de personal estatutari dels serveis de salut i 5.008 places de personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral.

S'ha de tenir en compte que de les 5.008 places resultants de la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral, 461 places, corresponents a la taxa addicional de consolidació de la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estan incloses en l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, la qual cosa va permetre, en aquell moment, disposar de places suficients en el sector del control de l'assignació eficient dels recursos públics (article 19.U.2.E de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017), per a l'acumulació a la taxa de reposició del sector de cossos de policia autonòmica (article 19.U.2.C de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017), circumstància que va habilitar l'aprovació d'una oferta parcial d'ocupació pública de 455 places del cos de Mossos d'Esquadra per a l'any 2017 (Acord GOV/89/2017, DOGC núm. 7405, de 5.7.2017).

Atès el que disposa l'article 69.1 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la legislació de pressupostos de l'Estat en els aspectes considerats de caràcter bàsic i l'article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

A proposta de les persones titulars dels departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, d'Ensenyament, de Salut i d'Interior, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Fixar la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal en 29.973 places, distribuïdes de la manera següent:

a) 15.658 places de personal funcionari de cossos docents.

b) 9.307 places de personal estatutari dels serveis de salut.

c) 5.008 places de personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral.

 

—2 De les 5.008 places de la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de personal d'administració i tècnic, funcionari i laboral, 461 places, que corresponen a processos de consolidació en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, resten incloses en l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, distribuïdes de la manera següent: 400 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de l'Administració de la Generalitat (grup A, subgrup A1) i 61 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2).

 

—3 Mitjançant un acord del Govern s'autoritzaran les convocatòries dels processos selectius de les places dels àmbits assenyalats en el punt primer d'aquest Acord. L'articulació dels processos selectius corresponents es durà a terme un cop efectuada la negociació col·lectiva prèvia, amb la garantia de l'acompliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

—4 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 d'octubre de 2017

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt