Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 13/10/2017

  • Número del document TSF/0235/2017

  • Número de control 17290053

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17290053-2017

Dades del DOGC
  • Número 7477

  • Data 19/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/235/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d’accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social.


La lluita contra la pobresa i l'exclusió social és essencial per garantir l'equitat i avançar cap a una societat més justa, cohesionada i amb igualtat d'oportunitats per a totes les persones.

L'Estratègia Europa 2020 considera l'impuls de l'economia social com un instrument bàsic per a la correcció de la desigualtat. En el moment econòmic actual, la restricció de la despesa pública limita força la capacitat de resposta de les administracions públiques a les demandes socials creixents. Els grans reptes socials necessiten, ara més que mai, una innovació social que promogui la cohesió. Cal impulsar la creació de noves iniciatives empresarials en l'àmbit de l'economia social i solidària amb l'objectiu de desenvolupar el potencial de l'emprenedoria social per crear nous llocs de treball i aportar solucions als problemes socials.

Amb l'articulació de mesures de foment adreçades a les empreses d'inserció, iniciatives empresarials que se situen dins l'àmbit de l'economia social, el Govern dona suport específic a la inserció laboral de les persones més vulnerables de la nostra societat.

Les empreses d'inserció són empreses que desenvolupen activitats econòmiques amb la finalitat d'aconseguir la reintegració al mercat laboral de grups vulnerables, per afavorir així la seva inclusió social. L'activitat que desenvolupen aquestes empreses constitueix un servei d'interès econòmic general (SIEG), d'acord amb el que estableix l'apartat c) de l'article 2.1 de la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2, del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) als ajuts estatals en forma de compensació per servei públic concedits a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L núm. 7, d'11.1.2012). El compliment de les condicions que estableix la Decisió esmentada eximeix les empreses d'inserció del compliment del Reglament SIEG de minimis.

La integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social mitjançant la seva contractació constitueix l'objecte social de les empreses d'inserció, i aquesta finalitat és inherent al desenvolupament d'activitats econòmiques, com a empreses que operen en el mercat. Aquesta activitat econòmica i de contractació de persones en situació de vulnerabilitat és una actuació continuada que permet oferir experiència laboral i formació a diferents persones que es van succeint en el temps. El Govern també ha de procurar una continuïtat en les mesures de suport adreçades a aquest tipus d'empreses, amb independència de si les línies concretes d'ajut subjectes a pressupostos anuals estableixen uns terminis d'execució acotats en el temps.

La Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral, en l'article 2.2 apartat b) inclou com un dels col·lectius destinataris les persones acollides a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (RGC). Els ajuts públics a les empreses d'inserció tenen la finalitat que aquestes empreses puguin cobrir part del cost que han de suportar per contractar i formar les persones especialment desfavorides i puguin complir així amb la seva finalitat social. L'experiència laboral, la formació i la capacitació tant personal com professional que ofereixen les empreses d'inserció són l'element clau per aconseguir que les persones en situació o greu risc d'exclusió social deixin de ser dependents de subsidis i passin a formar part activa de la societat. Aquesta és la gran fita i el gran benefici que aporten les empreses d'inserció.

Atès que les empreses d'inserció formen part d'un grup ben delimitat d'empreses pel que fa a la seva finalitat i als requisits que han de complir per mantenir la seva inscripció al Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya i per poder mantenir la seva qualificació al llarg del temps, i atès que són agents altament especialitzats a afavorir la inserció sociolaboral de persones vulnerables, el Govern ha de vetllar perquè les mesures de suport que preveu aquesta ordre arribin a totes aquestes empreses.

Atesos l'article 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en què es disposa que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou de manera expressa les polítiques actives d'ocupació i la gestió de les subvencions corresponents, i l'article 112 del mateix Estatut d'autonomia de Catalunya, en què s'estableix que correspon a la Generalitat, en l'àmbit de les competències executives, la potestat reglamentària i també la funció executiva, la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral (DOGC núm. 3793, de 3.1.2002), i la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (RGC).

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, entre d'altres, les competències sobre les polítiques d'igualtat, és a dir, de les persones amb discapacitat i dependències, per a la inclusió social, d'ocupació i intermediació laboral i les polítiques d'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa. A partir d'aquest decret s'ha aprovat el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb el seu àmbit de competències.

Vista la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral (DOGC núm. 3793, de 3.1.2003);

Vist el Decret 277/2003, de 4 de novembre, de funcionament i competència del Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya (DOGC núm. 4013, de 19.11.2003);

Vista la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 4.11.2014);

Vista la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007);

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, per establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015);

Atesa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015);

Vist el programa operatiu de l'FSE 2014-2020 de Catalunya, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per la Decisió d'execució de la CE de 17 de desembre de 2015;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'FSE, pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a l'FSE, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a l'FSE, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell;

Vist que en els supòsits de cofinançament per l'FSE la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables per l'FSE durant el període de programació de 2014-2020;

Atès el Reglament (UE) núm. 480/2014, de la Comissió Europea, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013;

Atès el Reglament (UE) núm. 821/2014, de la Comissió Europea, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació al Reglament (UE) 1303/2013, quant a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per a l'enregistrament i l'emmagatzemament de dades;

Atesa la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2, del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) als ajuts estatals en forma de compensació per servei públic concedits a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L núm. 7, d'11.1.2012);

Vista l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables per l'FSE durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21.12.2016);

Atès que a aquestes bases els són aplicables el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals de la Secretaria General i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases generals que han de regir la convocatòria de subvencions a les empreses d'inserció, per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. Aquestes bases generals consten a l'annex 1.

Es publiquen els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, que consten a l'annex 2.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre TSF/269/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016).

 

 

Disposició transitòria

Els expedients de subvenció que estiguin en tramitació en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre i que s'hagin atorgat d'acord amb disposicions anteriors derogades s'han de continuar regint per les bases reguladores a l'empara de les quals s'han atorgat.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 d'octubre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases generals

 

—1 Objecte

L'objecte d'aquesta ordre és regular la concessió subvencions a les empreses d'inserció, per a la realització d'accions per millorar l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, mitjançant els programes desenvolupats pel Servei de Programes d'Inserció Laboral de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

L'activitat desenvolupada per les empreses d'inserció consistent en la reintegració en el mercat laboral de grups vulnerables (persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'exclusió), per afavorir-ne així la inclusió social, constitueix un servei d'interès econòmic general (SIEG), d'acord amb l'apartat c) de l'article 2.1 de la Decisió de la Comissió, de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) als ajuts estatals en forma de compensació per servei públic concedits a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE L núm. 7, d'11.1.2012).

 

—2 Entitats beneficiàries i persones destinatàries

2.1 Podran ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les empreses d'inserció sociolaboral.

A l'efecte del que estableix aquesta ordre, s'entén per empresa d'inserció sociolaboral aquella que sigui qualificada com a tal d'acord amb la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral, i que estigui inscrita al Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.

2.2 Es consideren destinatàries d'aquestes subvencions:

a) Persones acollides a la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (RGC) (DOGC núm. 7418, de 24.7.2017).

b) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que acreditin la seva situació de risc d'exclusió social i que tinguin possibilitats reals d'inserció en el món laboral

c) Joves de més de setze anys i menys de trenta anys provinents d'institucions de protecció de menors o en risc d'exclusió, sempre que tinguin acreditada la situació de risc d'exclusió.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que, a judici de l'equip terapèutic corresponent, hagin superat les fases de desintoxicació i deshabituació, sempre que no hagin passat més de dotze mesos entre la finalització del tractament i l'inici del procés d'inserció.

e) Persones internes en centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, així com persones en llibertat condicional i persones exrecluses, sempre que la contractació es porti a terme dins els divuit mesos posteriors a la seva excarceració.

f) Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania (RGC), però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió.

g) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys sempre que tinguin acreditada la situació de risc d'exclusió.

2.3 Les empreses d'inserció han de contractar preferentment les persones incloses a l'apartat a) de la base 2.2 d'aquesta ordre.

 

—3 Requisits per obtenir la condició de beneficiari o beneficiària

3.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors o treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de persones treballadores amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de cinquanta o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació del formulari de sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir als seus centres de treball, d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per haver comès una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000), o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Complir amb tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat i, en particular, complir amb tota la normativa de prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors o treballadores, s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

j) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta que estableix l'annex 2 d'aquesta ordre, als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que consten a les bases reguladores d'aquestes subvencions en compliment de l'acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

k) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

l) Complir l'obligació, que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

m) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l'activitat objecte de la subvenció, s'ha de tenir en compte la normativa a l'hora d'utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

n) Complir amb la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

o) Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya, en la data de publicació de la convocatòria corresponent.

p) Informar si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat i fer constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

q) Estar al corrent de les obligacions que estableix l'article 7 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral, i les que estableixen els articles 14, 15, 18, 19 i 20 del Decret 277/2003, de 4 de novembre, de funcionament i competència del Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar d'acord amb el que estableix la base 5 d'aquesta ordre.

 

—4 Actuacions, despeses subvencionables i termini d'execució

El programa d'accions per millorar l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, dut a terme per les empreses d'inserció, preveu quatre línies d'actuació:

Línia 1: acompanyament de les persones en risc d'exclusió per les empreses d'inserció.

Línia 2: incentius per a la contractació de persones en risc d'exclusió social per les empreses d'inserció.

Línia 3: complement econòmic per a les empreses d'inserció per increment d'ocupació de persones en procés d'inserció

Línia 4: complement econòmic per a les empreses d'inserció que insereixin persones en procés d'inserció a l'empresa ordinària.

4.1 Actuació de la línia 1: acompanyament de les persones en risc d'exclusió per les empreses d'inserció.

4.1.1 L'objecte de l'actuació de la línia 1 és millorar la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones treballadores en procés d'inserció mitjançant la contractació de persones tècniques d'acompanyament en la inserció o en la producció.

4.1.2 Requisits i funcions de les persones contractades com a tècniques

Requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció haurà de complir:

a) Estar en possessió d'una titulació mínima de diplomatura o grau, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que no es disposi d'aquestes titulacions universitàries específiques, cal tenir formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional.

b) Tenir experiència prèvia d'un any com a mínim en el camp de l'orientació i inserció laboral.

c) Estar vinculada a l'empresa d'inserció mitjançant un contracte laboral.

Les funcions de la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la inserció han de ser:

a) Acompanyament en les accions formatives en competències transversals per proporcionar les estratègies necessàries per a l'adquisició d'hàbits personals i per a la millora i el perfeccionament de les habilitats personals i socials.

b) Orientació laboral i elaboració de plans personals d'ocupació i formació, col·laboració en processos de selecció de personal en procés d'inserció i suport en l'anàlisi dels llocs de treball.

c) Prospecció d'empreses per a la integració laboral dels treballadors o treballadores en procés d'inserció, mediació laboral entre treballadors o treballadores en procés d'inserció i l'empresa ordinària i seguiment de la incorporació laboral a una empresa ordinària, durant un període màxim de sis mesos, de treballadors o treballadores provinents d'una empresa d'inserció.

d) Coordinació amb el personal tècnic d'acompanyament en la producció, si escau.

Els requisits que la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la producció ha de complir:

a) Tenir experiència com a mínim d'un any, en el camp professional en què es basi l'activitat productiva, la qual ha d'acreditar mitjançant una declaració on s'indiqui el temps que fa que desenvolupa professionalment la seva activitat, així com les empreses on hagi prestat els serveis.

b) Estar vinculada a l'empresa d'inserció mitjançant un contracte laboral.

Les funcions de la persona contractada com a tècnica d'acompanyament en la producció han de ser:

a) Acompanyament en l'acció formativa en competències tecnicoprofessionals per contribuir a la millora de la qualificació professional dels treballadors o treballadores en procés d'inserció d'una empresa d'inserció.

b) Acompanyament en l'adquisició d'hàbits laborals.

c) Coordinació amb el personal tècnic d'acompanyament en la inserció, si escau.

Aquestes persones tècniques han de fer el seguiment d'un grup de com a mínim dues persones treballadores en procés d'acompanyament en la inserció o producció.

4.1.3 El nombre màxim de persones tècniques d'acompanyament que poden ser objecte de subvenció ha de ser:

a) En cas que l'empresa d'inserció justifiqui el seguiment d'un grup d'acompanyament de dues a set persones durant tot el període subvencionat, pot sol·licitar un tècnic o tècnica d'acompanyament, en la inserció o en la producció, segons les necessitats de l'entitat.

b) En cas que l'empresa d'inserció justifiqui el seguiment d'un grup d'acompanyament de vuit a vint-i-nou persones durant tot el període subvencionat, pot sol·licitar subvenció per dues persones tècniques: un tècnic o tècnica d'acompanyament en la inserció i un tècnic o tècnica d'acompanyament en la producció.

Quan l'empresa d'inserció pugui justificar el seguiment d'un grup d'acompanyament superior o igual a trenta persones durant tot el període subvencionat, pot sol·licitar subvenció per una tercera persona tècnica, que podrà ser un tècnic o tècnica d'acompanyament en la inserció, o bé un tècnic o tècnica d'acompanyament en la producció.

4.1.4 Les quantitats màximes que es poden subvencionar són les següents:

En funció del grup d'acompanyament que assumeixi la persona tècnica, els imports màxims per subvencionar seran els següents:

 

Cost subvencionable

Grup de persones treballadores assumides per la persona tècnica

Cost subvencionable per dotze mesos

Persona tècnica d'acompanyament en la inserció

De 8 a 29 treballadors/es

25.000,00 euros

De 2 a 7 treballadors/es

17.000,00 euros

Persona tècnica d'acompanyament en la producció

De 8 a 29 treballadors/es

21.000,00 euros

De 2 a 7 treballadors/es

14.000,00 euros

 

 

El cost màxim subvencionable per a la tercera persona contractada com a tècnic/tècnica d'acompanyament en la inserció per a grups de persones treballadores superiors a vint-i-nou serà de 25.000,00 euros.

El cost màxim subvencionable per a la tercera persona contractada com a tècnic/tècnica d'acompanyament en la producció per a grups de persones treballadores superiors a vint-i-nou serà de 21.000,00 euros.

El grup d'acompanyament de treballadors o treballadores en procés d'inserció s'ha de mantenir en mitjana del període sol·licitat. Els imports màxims per subvencionar són per dotze mesos i per contractes de treball a temps complet, que es reduiran proporcionalment si tant la jornada com el període sol·licitat són inferiors.

En qualsevol cas, la retribució final que percebi la persona treballadora no pot ser inferior a la quantitat mínima que preveu el conveni col·lectiu aplicable. Aquestes subvencions s'han de reduir proporcionalment en cas que la contractació de les persones tècniques sigui a temps parcial o en funció de la jornada laboral que les persones tècniques d'acompanyament en la inserció o producció dediquin al programa.

4.1.5 Són despeses subvencionables per a l'actuació de la línia 1 que regula aquesta ordre aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la presentació de la justificació econòmica, sens perjudici del que s'estableix a la base 11.2.3.

Totes i cadascuna d'aquestes despeses han de tenir el suport de nòmines, TC o documents comptables de valor probatori equivalent.

A l'efecte d'aquesta ordre, d'acord amb l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables per l'FSE durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21.12.2016), es consideren despeses subvencionables les despeses directes de personal d'acord amb l'article 5 a) de l'ordre abans esmentada:

a) Les retribucions brutes pactades amb l'empresa o establertes en un conveni col·lectiu. S'inclouen en aquest concepte les percepcions salarials següents: el salari base, els complements per antiguitat, els complements per coneixements especials o altres complements derivats de l'activitat, les pagues extraordinàries, els incentius per a la producció, les hores extraordinàries i els complements de residència.

b) Les percepcions extrasalarials pactades amb l'empresa o establertes en un conveni col·lectiu per als conceptes de plus de distància i transport, abonades per l'empresa a les persones treballadores a l'efecte de minorar o sufragar-ne el desplaçament fins al centre de treball habitual.

c) La indemnització per finalització del servei prestat que regula l'article 49.1.c) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, sempre que el servei estigui vinculat a l'operació cofinançada per l'FSE.

d) Les cotitzacions socials i impostos a càrrec de la persona treballadora i la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.

En relació amb les despeses relatives a les cotitzacions socials, per al càlcul de l'import elegible s'ha de descomptar l'import corresponent a les bonificacions o reduccions que puguin estar associades al pagament d'aquesta cotització.

A l'efecte d'aquesta ordre es consideren despeses no subvencionables les següents, d'acord amb l'article 5.b) de l'ordre abans esmentada:

a) Despeses laborals i de Seguretat Social generades per la baixa laboral de la persona treballadora, tant si és per malaltia o accident comú com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no les de la persona treballadora que està de baixa.

b) La percepció salarial corresponent a la participació en beneficis.

c) Les prestacions en espècies, les dietes per viatges, allotjament i manutenció, així com la resta de percepcions extrasalarials diferents de les que esmenta l'apartat anterior a) de l'article 5.5.1.

d) Les indemnitzacions i els salaris abonats en benefici dels participants en operacions de l'FSE.

e) Qualsevol altra despesa general que no estigui especificada com a despesa subvencionable.

f) Qualsevol altre tipus de despesa que es consideri que no és imputable per la seva naturalesa o relació amb el programa subvencionat.

En cas que una persona tècnica sigui baixa durant l'execució del programa, l'entitat està obligada a comunicar-ho a l'òrgan gestor en el període màxim d'un mes, comptat des del moment de la baixa.

L'entitat ha d'informar de la nova incorporació i complir, pel que fa a la persona contractada com a personal tècnic, amb el requisit esmentat als apartats d) i e) de la base 5.4 d'aquesta ordre.

4.2 Actuació de la línia 2: incentius per a la contractació de persones en risc d'exclusió social per les empreses d'inserció.

4.2.1 L'objecte de l'actuació de la línia 2 és fomentar que les empreses d'inserció contractin els col·lectius destinataris esmentats a la base 2 d'aquesta ordre.

Concretament pel que fa a la contractació de persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), és condició necessària que tinguin el seu expedient vigent en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut o bé que el motiu de la suspensió o extinció hagi estat la seva contractació per l'entitat subvencionada.

4.2.2 Les actuacions de la línia 2 s'han de subvencionar per un període mínim de tres mesos continuats de contractació.

De forma general, la contractació de la persona treballadora en procés d'inserció podrà ser subvencionada, en convocatòries posteriors, fins a assolir com a màxim i de manera acumulativa un total trenta-sis mesos al llarg dels tres anys que com a màxim dura un procés d'inserció. S'entén que un procés d'inserció comença quan la persona treballadora és contractada per primer cop per l'empresa d'inserció independentment de la durada del contracte i de la jornada laboral, i finalitza com a màxim tres anys després. Quan hagin passat tres anys a partir de la data de la primera contractació, l'empresa d'inserció no podrà sol·licitar més mesos d'ajut malgrat no haver esgotat el límit dels trenta-sis mesos.

Per poder considerar que es tracta del mateix procés d'inserció, no podran transcórrer més de sis mesos entre períodes de contractació, i, si excepcionalment se superen els sis mesos, caldrà aportar un nou certificat d'exclusió emès pels serveis socials que acrediti no solament la situació de risc d'exclusió social sinó que la persona treballadora en procés d'inserció necessita reprendre l'itinerari d'inserció en la mateixa empresa.

En cas que una persona treballadora no hagi pogut completar el seu procés d'inserció en una primera empresa d'inserció, la persona treballadora tindrà la possibilitat de continuar el seu procés en una altra empresa d'inserció. Es manté el límit màxim de trenta-sis mesos de subvenció al llarg dels tres anys des que la persona treballadora en procés d'inserció va ser contractada per la primera empresa d'inserció. S'entén que existeix una continuïtat del procés d'inserció sempre que no hagin transcorregut més de sis mesos des que la persona treballadora d'inserció hagi deixat de treballar per a la primera empresa. Per poder obtenir la subvenció sempre serà necessari que la segona empresa aporti un certificat emès pels serveis socials que acrediti la situació de risc d'exclusió social. Només s'acceptarà que hagin transcorregut més de sis mesos sempre que la segona empresa es comprometi a continuar el procés d'inserció ja iniciat.

Excepcionalment i només per una vegada, les empreses d'inserció podran sol·licitar l'ajut de la línia 2 per a la contractació d'una persona en procés d'inserció que hagi estat prèviament contractada per una empresa d'inserció. En aquest supòsit d'inici d'un nou procés d'inserció, serà necessari que hagin passat almenys tres anys des que va finalitzar el període anterior de tres anys de contractació subvencionable, i que els serveis socials acreditin tant la situació d'exclusió social com la necessitat d'iniciar un nou procés d'inserció en una empresa d'inserció. L'ajut serà com a màxim de divuit mesos al llarg del període d'un any i mig a partir de la data d'aquesta darrera contractació que origina el nou període subvencionable.

4.2.3 Per calcular l'import de la subvenció i d'acord amb l'article 67.1.b) del Reglament (UE)1303/2013, que estableix un sistema de justificació de despeses basat en barems estàndard de costos unitaris, es fa servir un mòdul com a incentiu per a la contractació, que se situa dintre d'un interval. El valor màxim de l'interval serà un determinat percentatge del valor del salari mínim interprofessional vigent l'any de la convocatòria, i tant aquest valor màxim com el valor mínim de l'interval s'indiquen en la convocatòria corresponent.

En el moment de fer l'atorgament es determina l'import final del mòdul com a incentiu per a la contractació, en funció de les sol·licituds rebudes per a tota la convocatòria.

El valor màxim de l'interval que es correspon amb un determinat percentatge del al salari mínim interprofessional s'ha d'anar actualitzant en les convocatòries successives.

En cas que la jornada no sigui completa, s'aplica un factor multiplicador que és el quocient resultat de dividir la jornada setmanal realitzada entre la jornada ordinària de l'empresa.

L'import de l'ajut atorgat està en funció del mòdul fixat com a incentiu per a la contractació, del factor multiplicador i del nombre de mesos contractats:

 

    Jornada setmanal realitzada

Ajut (línia 2) = IM X --------------------------------------------------------------------- X NC

                  Jornada ordinària setmanal de l’empresa d’inserció

 

IM = Import mòdul

NC = nombre de mesos contractats

 

4.2.4 Per a la línia 2, el sistema de justificació de despesa es basa en un mòdul establert i no necessita l'aportació de factures pagades o documents comptables de valor probatori equivalent.

4.3 Actuació de la línia 3: complement econòmic per a les empreses d'inserció per increment d'ocupació de persones en procés d'inserció

4.3.1 L'objecte de l'actuació de la línia 3 consisteix a atorgar un ajut a aquelles empreses d'inserció que tinguin un increment més gran d'ocupació de persones en procés d'inserció dels col·lectius destinataris esmentats a l'article 2 d'aquesta ordre. Aquest ajut s'atorgarà només a les empreses d'inserció que siguin capaces d'incrementar el nombre de mesos equivalents a jornada completa de contractació de persones en procés d'inserció, per sobre de la mitjana de l'increment del conjunt de totes les empreses sol·licitants.

Per poder atorgar aquest ajut de la línia 3 caldrà tenir com a referència el nombre de mesos equivalents a jornada completa atorgats per l'ajut de la línia 2 entre dues convocatòries consecutives, la convocatòria en curs i la immediatament anterior, i calcular l'increment que s'hagi produït. La mitjana de l'increment de mesos equivalents a jornada completa atorgats per a totes les empreses d'inserció sol·licitants, entre les dues convocatòries esmentades, és la que servirà per determinar les empreses d'inserció que podran accedir al complement de la línia 3, que seran només aquelles que tinguin un increment positiu i per sobre d'aquest valor mitjà. No podran accedir a aquest ajut de la línia 3 les empreses d'inserció que no hagin demanat l'ajut de la línia 2 per a la convocatòria en curs o per a la convocatòria immediatament anterior.

4.3.2 El valor màxim de l'import base per calcular l'ajut serà de 2.000 euros per cada punt d'increment percentual de mesos de contractació de persones en procés d'inserció que hagi tingut l'empresa per sobre de la mitjana.

Per poder atorgar l'ajut de la línia 3, caldrà que l'increment de mesos de contractació equivalents a jornada completa sigui un valor igual o superior a 0,25.

4.4 Actuació de la línia 4: complement econòmic per a les empreses d'inserció que insereixin persones en procés d'inserció a l'empresa ordinària.

4.4.1 L'objecte de l'actuació de la línia 4 consisteix a atorgar un ajut a les empreses d'inserció que aconsegueixin inserir persones treballadores que hagin estat fent el procés d'inserció a les seves empreses, per compensar la pèrdua de capital humà quan es produeix el trànsit cap al mercat laboral ordinari. L'empresa del mercat ordinari on s'insereix la persona no podrà tenir participacions en l'empresa d'inserció de procedència.

Aquest ajut només s'atorgarà per a la inserció de persones treballadores, per a les quals prèviament l'empresa d'inserció hagi demanat l'ajut de la línia 2.

Per poder obtenir aquest ajut, caldrà que no hagi passat més de tres mesos des que la persona en procés d'inserció hagi finalitzat la seva relació laboral amb l'empresa d'inserció i comenci a treballar per a l'empresa del mercat ordinari. També caldrà garantir que la contractació per l'empresa ordinària sigui com a mínim de sis mesos i per a una jornada laboral no inferior al 50% de la jornada considerada completa dins l'empresa que contracta.

4.4.2 El valor màxim de l'import base per calcular l'ajut de la línia 4 serà de 2.000 euros per a cada persona inserida a l'empresa del mercat ordinari, d'acord amb els requisits establerts a la base 4.4.1 d'aquesta ordre.

4.5 El termini d'execució per a cada línia d'actuació regulada en aquesta ordre de bases és el que s'estableix en la convocatòria.

En qualsevol cas, les actuacions de la línia 1 s'han d'iniciar com a màxim l'1 de desembre de l'any de la convocatòria.

S'entén per inici de l'actuació de la línia 1 la contractació d'una persona tècnica d'acompanyament que dona suport a un mínim de dues persones en procés d'inserció.

Les actuacions de la línia 2 i de la línia 4 començaran en la data en què ha finalitzat el període d'execució de la convocatòria anterior.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 Les empreses d'inserció han de fer servir un formulari de sol·licitud únic per a totes les línies d'actuació que regula aquesta ordre.

5.2 El formulari de sol·licitud es pot obtenir al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

5.3 Les persones interessades han de presentar el formulari de sol·licitud per via electrònica, acompanyat de la documentació que preveuen aquestes bases, mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els considerats en l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT, que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En cas d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge que comuniqui aquesta circumstància i que li indiqui els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i l'informi dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau, i per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents.

No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans electrònics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

5.4 El formulari de sol·licitud inclou la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu, cal indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantitat sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

d) Disposar de les declaracions responsables de les persones treballadores de l'empresa d'inserció (persones tècniques d'acompanyament i persones treballadores en procés d'inserció) que acreditin que estan assabentades que la seva contractació pot generar subvenció a favor de l'empresa d'inserció, que l'empresa sol·licita els ajuts regulats per aquesta ordre, que aquests ajuts tenen el cofinançament de l'FSE i que l'empresa cedirà dades al departament per control i verificació.

e) Disposar de les declaracions responsables de les persones contractades com a personal tècnic que acreditin que disposen de la titulació mínima i de l'experiència necessària d'acord amb la base 4.1.2 d'aquesta ordre.

Aquestes declaracions i les de l'apartat d) immediatament anterior han de ser custodiades per a les empreses d'inserció sol·licitants i disposen d'uns models normalitzats que s'anomenen declaracions responsables de la persona en procés d'inserció contractada i declaracions responsables de la persona tècnica contractada.

f) Declaració responsable, en el cas d'entitats vinculades amb partits polítics, que acrediti que no fa donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions amb què estigui vinculada orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l'acabament de l'activitat subvencionada.

g) Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho és la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria, i que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.

h) Declaració responsable que acrediti que es respecta tot el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

i) Declaració responsable que la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i que assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud.

5.5 La signatura de la sol·licitud faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

5.6 Amb el formulari de sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació, i que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat):

5.6.1 Documentació genèrica

a) Annex de dades específiques al formulari de sol·licitud, amb el detall del que s'ha sol·licitat per a cada línia d'actuació:

El nombre de persones tècniques per a les quals se sol·licita l'ajut, per a l'actuació de la línia 1,

Els mesos equivalents a jornada completa sol·licitats per a la contractació de les persones treballadores en procés d'inserció, per l'actuació de la línia 2,

La sol·licitud explícita del complement de la línia 3 que estarà sotmesa al compliment per l'empresa d'inserció dels requisits establerts a la base 4.3 d'aquesta ordre,

El nombre de persones treballadores per a les quals se sol·licita el complement a la inserció, per a l'actuació de la línia 4.

b) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que aporteu les dades bancàries o hagin transcorregut més de cinc anys de la darrera presentació o les hàgiu modificat. Trobareu el document en l'enllaç http://economia.gencat.cat/web/sites/economia/.content/
70_tresoreria_pagaments/arxius/transf_banc_area_sepa.doc.

c) Còpia de la documentació acreditativa de la pròrroga, moratòria, ajornament o qualsevol altra condició especial de pagament de les obligacions amb la tresoreria general de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, si escau.

d) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció per un import superior a 10.000,00 euros han de comunicar a l'òrgan condecent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris corporatius que s'adoptin, tal com estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

5.6.2 Documentació específica per a cada línia d'actuació

Per a la línia 1, en el cas que l'empresa hagi iniciat l'actuació abans de la publicació de la convocatòria, cal adjuntar:

a) Annex amb la relació de persones treballadores en procés d'inserció a qui donaran suport les persones tècniques contractades, amb el detall de la subvenció sol·licitada i indicant la data d'inici, el nombre de mesos, jornada i grup d'acompanyament.

Per a la línia 2 cal adjuntar:

b) Una memòria justificativa de les contractacions realitzades que ha de contenir una declaració de la persona representant de l'empresa del total de mesos equivalents a jornada completa de contractació realitzats, amb la identificació de les persones en procés d'inserció contractades, el període de contractació i la jornada setmanal.

c) Un informe de seguiment i avaluació per a cada persona en procés d'inserció contractada que ha de contenir la situació de partida, les competències treballades i assolides, les mesures d'acompanyament desenvolupades, la formació impartida i el pronòstic ocupacional, en el moment de fer la sol·licitud.

En cas que la persona en procés d'inserció no sigui destinatària de la renda garantida de ciutadania (RGC) i pertanyi a altres col·lectius en situació o greu risc d'exclusió, també cal aportar, de les persones en procés d'inserció, la documentació següent:

d) Certificació de la situació d'exclusió social en la qual es troba la persona treballadora en procés d'inserció, emesa pel servei social especialitzat o el servei d'atenció primària corresponent. Aquest certificat ha d'estar actualitzat en el moment de la sol·licitud i per al període per al qual es demana.

El certificat emès pels serveis socials també haurà d'acreditar, si escau, la necessitat de reprendre un procés d'inserció ja iniciat, tant si és a la mateixa empresa d'inserció com una de nova.

Per a la sol·licitud de la línia 3, no cal presentar cap documentació addicional, atès que per al seu atorgament es fa servir la documentació presentada per sol·licitar l'ajut de la línia 2, d'acord amb els apartats b), c) i d) d'aquesta mateixa base.

Per a la línia 4 cal adjuntar:

e) Annex amb la relació de persones treballadores en procés d'inserció inserides a l'empresa ordinària, indicant les dades de la persona treballadora, les dades de l'empresa contractant i les característiques de la contractació com ara la data d'inici, durada i jornada.

f) Còpia del contracte laboral formalitzat entre la persona treballadora i l'empresa ordinària contractant, on s'especifiqui la data d'inici, durada i jornada.

5.7 En el cas de documents que ja estiguin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o l'entitat sol·licitant que asseguri que no hi ha hagut modificacions a la data de presentació de la sol·licitud i cal fer constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual s'ha presentat. Aquesta declaració s'inclou al document annex de dades específiques.

En el cas que s'hagin produït modificacions a la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

5.8 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquesta base, cal requerir la persona sol·licitant a esmenar en un termini de deu dies hàbils el defecte o a adjuntar els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment, i l'òrgan concedent ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notifica a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

L'òrgan competent per dictar aquesta resolució és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Contra la resolució d'inadmissió o de desistiment, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la resolució.

5.9 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu es fan per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

5.10 En cas que s'hagi de presentar algun document acreditatiu, les entitats sol·licitants han de presentar-ne còpies digitalitzades en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica avançada corresponent en el formulari de sol·licitud, que inclou una declaració responsable pel que fa al cas.

 

—6 Procediment de concessió

6.1 La concessió de totes les línies d'actuació que regula aquesta ordre s'ha d'efectuar mitjançant el procediment de concurrència no competitiva.

Excepcionalment, d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per tal de garantir que els ajuts puguin arribar a totes les empreses d'inserció inscrites que ho sol·licitin, es prorratejarà, amb la revisió prèvia de la documentació de sol·licitud i dels requisits de concessió.

Un cop revisada la documentació de sol·licitud i els requisits de concessió, s'efectuarà el procediment de prorrateig.

Per a les línies d'actuació 1, 3 i 4 s'ha d'efectuar de la manera següent: en el cas que l'import màxim convocat sigui inferior al total de l'import sol·licitat, cal disminuir les quanties màximes que preveu aquesta ordre, per tal de poder subvencionar totes les empreses d'inserció que hagin sol·licitat l'ajut.

Per a la línia 2 el prorrateig s'ha de fer en el moment de fer l'atorgament que determinarà l'import final del mòdul per l'incentiu per a la contractació en funció de les sol·licituds rebudes per a tota la convocatòria. Consisteix en un valor únic per a totes les empreses beneficiàries i s'indica a la resolució de concessió.

6.2 Per atorgar l'ajut de la línia 1, i una vegada efectuada la contractació del personal tècnic d'acompanyament, s'han de comprovar les contractacions de persones en procés d'inserció efectuades fins a la publicació de la convocatòria (períodes i nombre de persones) d'acord amb l'annex de la relació de persones treballadores en procés d'inserció a qui donaran suport les persones tècniques contractades, i la mitjana d'aquest primer període ha de servir per determinar la grandària del grup d'acompanyament de tot el període sol·licitat, considerant que es manté aquesta proporcionalitat.

En cas que fins a la publicació de la convocatòria no hi hagi hagut cap contractació de persones en procés d'inserció, l'ajut de la línia 1 s'atorga en funció del que s'ha sol·licitat.

6.3 Per atorgar l'ajut de la línia 2 s'han de comprovar les contractacions de persones en procés d'inserció (períodes i jornades realitzades), d'acord amb la memòria justificativa de les contractacions realitzades, efectuades fins a la data que s'estableix a la convocatòria, així com la resta de requisits per a l'atorgament, i amb aquesta informació s'obtenen els mesos equivalents a jornada completa de tot el període sol·licitat. Els mesos equivalents a jornada completa es calculen multiplicant els mesos de contractació pel factor resultat de dividir la jornada setmanal realitzada entre la jornada ordinària setmanal de l'empresa d'inserció.

Un cop tancat el termini de presentació i en funció de les sol·licituds rebudes s'ha de determinar el valor final del mòdul de l'incentiu, que s'ha de situar dintre de l'interval indicat a la convocatòria. El mòdul que s'ha d'aplicar per determinar l'import de l'ajut s'ha d'indicar en la resolució de concessió i és el mateix per a totes les empreses amb atorgament.

6.4 Per poder concedir la línia 3 caldrà haver valorat prèviament les sol·licituds de la línia 2. Un cop obtinguts els mesos equivalents a jornada completa que es poden atorgar per a cada empresa sol·licitant de la línia 2, és el moment de fer la comparació amb el que es va atorgar a la convocatòria immediatament anterior i determinar si una empresa d'inserció sol·licitant ha incrementat els mesos de contractació de persones en procés d'inserció per sobre de la mitjana del conjunt de les empreses d'inserció sol·licitants.

A la convocatòria cal especificar els períodes que es tindran en compte a l'hora de determinar la mitjana de l'increment de contractació.

6.5 El procediment per atorgar la línia 4 consistirà a comprovar tots els requisits que estableix la base 4.4 d'aquesta ordre. Per poder fer totes aquestes comprovacions caldrà que, en el contracte laboral subscrit entre la persona que és baixa de l'empresa d'inserció i l'empresa del mercat ordinari que la contracta, hi consti la durada i la jornada laboral.

6.6 La instrucció del procediment de concessió correspon a la persona titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat. Aquests ajuts s'han de tramitar amb la sol·licitud de l'entitat, la comprovació dels períodes i jornades de contractació, i el compliment dels requisits establerts, sense que sigui necessari acordar la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre aquestes, atès que totes les empreses d'inserció poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, d'acord amb el que estableix la base 2 d'aquesta ordre. A aquest efecte s'ha de constituir una comissió integrada pels òrgans següents o persona que designin: la persona titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat, la persona titular del Servei de Programes d'Inserció Laboral, o la persona titular de la Secció de Programes d'Inserció.

La comissió esmentada ha d'elaborar un informe on s'ha de concretar el resultat de la revisió efectuada, d'acord amb els requisits que estableixen aquestes bases reguladores.

Vistos l'expedient i l'informe emès per la comissió, la persona titular corresponent de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat eleva la proposta de resolució a la persona titular corresponent de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, que emet la resolució que correspon degudament motivada, amb el tràmit d'audiència previ, del qual es pot prescindir quan no figuri en el procediment ni es tinguin en consideració altres fets o altres al·legacions o proves que les presentades per les persones interessades.

D'acord amb el que disposa la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, hi ha la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—7 Resolució i notificació

7.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular corresponent de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, la qual emet la resolució sobre la concessió o la denegació de les subvencions.

7.2 La data límit per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, comptats des del dia de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada d'acord amb el que estableix l'article 54.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants, les entitats a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat; en el cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció, i la forma i la quantitat de les garanties que, si escau, ha de presentar el beneficiari.

7.4 Aquesta resolució s'ha de notificar a la persona o l'entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

7.5 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

—8 Publicitat de les subvencions atorgades

8.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la base 15 de l'acord GOV/85/2016, de 28 de juny, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d'un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publicarà els atorgaments d'aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) i indicarà la convocatòria ordinària, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció i la seva formalització.

8.2 En cas que la quantitat de les subvencions sigui inferior a 3.000,00 euros, cal publicar els atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al Tauler electrònic (http://tauler.gencat.cat).

8.3 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al portal de la transparència.

8.4 D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de la convocatòria, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, una vegada que s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

8.5 En cas d'actuacions cofinançades per l'FSE, i d'acord amb l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista de beneficiaris s'ha de publicar en un portal d'Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.

 

—9 Pagament

9.1 Per a les actuacions de la línia 1 el pagament s'efectuarà de la manera següent:

9.1.1 Per a les empreses d'inserció que hagin iniciat les actuacions abans de la publicació de la convocatòria, el pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat a partir de la seva concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties.

El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada s'hagi justificat degudament segons el que estableix la base 11 d'aquesta ordre.

La bestreta s'ha de tramitar quan la persona titular corresponent de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa emeti un informe favorable per a la tramitació del pagament.

9.1.2 Per a les empreses d'inserció que no hagin iniciat les actuacions abans de la publicació de la convocatòria, prèviament al pagament de la bestreta, la persona titular corresponent de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat ha d'emetre un informe relatiu a la comunicació d'inici presentada per l'entitat beneficiària.

Per poder emetre aquest informe cal haver presentat electrònicament per mitjà del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat), la documentació que preveu la base 5.6.2 apartat a) d'aquesta ordre. Aquest document està a disposició de les persones interessades en les mateixes adreces electròniques esmentades amb anterioritat.

L'òrgan gestor ha de verificar que l'entitat ha presentat correctament la documentació detallada en aquest apartat. En el cas que es detectin errors o mancances en la documentació presentada per l'entitat per a l'inici de les actuacions, s'ha de requerir la persona interessada a esmenar els defectes o aportar la documentació preceptiva.

Si la documentació no compleix els requisits que estableix aquesta base, cal requerir la persona sol·licitant a esmenar en un termini de deu dies hàbils el defecte o a adjuntar els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9.2 Per a les actuacions de la línia 2 i d'acord amb la base 6.3 d'aquesta mateixa ordre, el pagament s'ha de fer de la manera següent:

a) Per a aquelles contractacions per a les quals s'hagin pogut comprovar tots els requisits d'atorgament i de justificació, d'acord amb les bases 4.2 i 11.3 d'aquesta mateixa ordre, en el moment de resoldre cal tramitar el pagament del 100% de l'import atorgat.

b) Per a les contractacions realitzades per a les quals s'hagi de comprovar amb posterioritat a l'atorgament el compliment del requisit de mantenir un període mínim de tres mesos continuats de contractació, el pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat a partir de la seva concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties. El pagament del 20% restant es tramitarà quan es faci la comprovació anteriorment esmentada, d'acord amb les bases 4.2 i 11.3 d'aquesta ordre.

A la convocatòria s'ha d'establir quina serà la data d'inici dels contractes a partir de la qual el pagament es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat a partir de la seva concessió. Per a les contractacions iniciades abans d'aquesta data, cal tramitar el pagament de la totalitat de l'import atorgat

El pagament del 100% de la part justificada en dictar resolució i el de la bestreta del 80% de la resta de contractacions realitzades s'han de tramitar quan la persona titular corresponent de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa emeti un informe favorable per a la tramitació del pagament.

9.3 Per a l'actuació de la línia 3 i de la línia 4, atès que en el moment de dictar la resolució ja s'han efectuat totes les comprovacions i càlculs necessaris per garantir el compliment de tots els requisits per a l'atorgament i la justificació, d'acord amb les bases 4.3, 4.4, 11.4 i 11.5 d'aquesta ordre, es podrà tramitar el pagament de la totalitat de l'import atorgat.

El pagament del 100% de l'import atorgat es tramitarà a partir de la seva concessió, quan la persona titular corresponent de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa emeti un informe favorable per a la tramitació del pagament.

9.4 La tramitació del pagament que afecta totes les línies d'actuació que regula aquesta ordre s'ha de fer d'acord amb la liquiditat, la disponibilitat i els criteris de programació de la de tresoreria de la Generalitat de Catalunya i les condicions que estableix la resolució de concessió.

9.5 Prèviament al reconeixement de les obligacions, l'òrgan concedent ha de comprovar d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per l'entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

 

—10 Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

10.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

10.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos per les normes reguladores, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.

10.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, amb la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció, que, si escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

—11 Justificació

11.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015) i l'Acord del Govern 85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

En els supòsits de cofinançament per l'FSE, la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables per l'FSE durant el període de programació 2014-2020, tal com determina l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables per l'FSE durant el període de programació 2014-2020.

11.2 Pel que fa a l'actuació de la línia 1, la modalitat de justificació consisteix en la presentació d'un compte justificatiu amb l'aportació de justificants de despesa.

Per a aquesta línia un cop finalitzada l'actuació, l'entitat beneficiària ha de presentar un compte justificatiu on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació correcta dels fons percebuts.

El compte justificatiu per a l'actuació de la línia 1 ha d'incloure la documentació següent:

11.2.1 Memòria tècnica justificativa de l'actuació.

Les empreses perceptores han de presentar la documentació següent:

a) Una memòria valorativa de l'actuació subvencionada, seguint les instruccions de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa. Aquesta memòria valorativa ha de descriure les accions desenvolupades. En aquest sentit, cal fer referència a la inclusió de la perspectiva de gènere, les mesures per a la conciliació de la vida personal i laboral, així com l'ús de metodologies d'acompanyament atentes a l'especificitat de gènere i el treball en sectors ocupacionals més enllà dels rols de gènere, i els indicadors de resultats.

b) Els annexos de seguiment i avaluació de les persones treballadores en procés d'inserció a les quals s'ha fet l'acompanyament durant tot el període subvencionat.

11.2.2 Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

La justificació econòmica de l'actuació de la línia 1 s'ha d'efectuar mitjançant la presentació de la documentació següent:

a) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables en el desenvolupament de l'acció, amb la declaració corresponent emesa pel representant legal de l'entitat d'imports atorgats, justificats i imputats.

b) Declaració responsable dels imports liquidats amb hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF de les mateixes persones treballadores imputats com a despesa, amb indicació del perceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per facilitar el seguiment de la pista d'auditoria. També cal presentar la còpia dels comprovants de pagament.

c) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

d) Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal propi, segons el model normalitzat. En aquesta temporalització s'ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i l'han de signar l'entitat beneficiària i la persona responsable de l'execució. S'admet que la temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

e) Fulls de salari del període que es justifica degudament imputats, juntament amb els rebuts del pagament bancari.

f) Butlletins de cotització a la Seguretat Social, TC1 i TC2, abonats durant el període que es justifica i degudament imputats, juntament amb els rebuts de pagament bancari.

Els justificants originals s'han de marcar amb un segell que indiqui la subvenció que es justifica, el cofinançament de l'FSE i, si escau, l'import o el percentatge que s'imputa.

11.2.3 Les despeses s'han de justificar mitjançant les nòmines, els TC i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses han de pagar-se abans de la data de la justificació econòmica. En el cas que l'empresa subvencionada tingui una resolució d'aprovació d'un ajornament de l'organisme competent i estigui al corrent dels pagaments d'aquest ajornament en la data de revisió, es considera despesa pagada.

11.3 Pel que fa a l'actuació de la línia 2, la modalitat de justificació s'ha de fer mitjançant mòduls.

La modalitat de justificació d'aquesta línia no requereix l'aportació d'una relació de despeses ni de cap document probatori del pagament de les despeses efectuades.

Les entitats beneficiàries quan sol·liciten l'ajut presenten, d'acord amb la base 5.6.2 apartats b) i c) d'aquesta mateixa ordre:

a) Una memòria justificativa amb el detall de les persones contractades i els mesos sol·licitats,

b) Un informe de seguiment i avaluació de cada persona en procés d'inserció contractada.

La memòria justificativa i els informes de seguiment i avaluació ja formen part de la documentació justificativa d'aquesta línia d'actuació. Per completar la fase de justificació, en aquest moment només caldrà que les entitats beneficiàries aportin informació actualitzada sobre altres ingressos o subvencions que també hagin finançat l'activitat subvencionada, o una declaració que acrediti que no els han rebut.

L'òrgan competent serà l'encarregat de comprovar si les contractacions realitzades a partir de la data que estableixi la convocatòria compleixen amb el requisit de mantenir un període mínim de contractació de tres mesos continuats, tal com estableix la base 4.2.2 d'aquesta mateixa ordre.

11.4 Atès que l'actuació de la línia 3 s'atorga en relació directa amb els mesos atorgats per a la línia 2 i que per a l'atorgament no requereix l'aportació de cap documentació addicional, amb la presentació en el moment de la sol·licitud de la documentació justificativa de la línia 2, s'entén justificada també la línia 3.

11.5 Per a l'actuació de la línia 4, les entitats beneficiàries en el moment de fer l'atorgament ja aporten tota la documentació necessària per fer la justificació, atès que en aquest moment ja es poden fer totes les comprovacions sobre el compliment dels requisits necessaris per accedir a l'ajut.

11.6 Tots els documents justificatius s'han de presentar per mitjans electrònics mitjançant el canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

11.7 Per a les actuacions de la línia 1, les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar-ne la justificació com a màxim tres mesos després d'haver finalitzat les accions, davant la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Per a les actuacions de la línia 2, les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la declaració que indiqui si han obtingut o no altres ingressos o subvencions que també hagin finançat l'activitat subvencionada, com a màxim durant els primers dos mesos de l'any següent al de la convocatòria, davant la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Per a les actuacions de les línies 3 i 4 no cal aportar documentació justificativa addicional.

Si en el termini establert per a la presentació de la justificació, l'entitat beneficiària no l'ha presentada davant l'òrgan administratiu competent, aquest òrgan requerirà l'entitat beneficiària a fer-ho en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

La manca de presentació de la justificació en el termini addicional de deu dies comporta la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, i les altres responsabilitats que estableixen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—12 Verificació de les accions subvencionables

12.1 Les actuacions de verificació per l'òrgan competent de les accions subvencionables poden ser de dos tipus:

a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats beneficiàries estiguin avalades per documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es poden fer, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

12.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui fer l'òrgan competent.

 

—13 Control de les accions subvencionables

L'òrgan concedent ha de fer actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta ordre.

Els beneficiaris o beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

—14 Revocació

14.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14.2 Si l'òrgan competent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecia la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, ha d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya, o, si aprecia algun motiu d'infracció, ha d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveuen la secció cinquena del capítol 9 esmentat de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General, durant els controls que dugui a terme, observa una conducta del subjecte controlat encaminada a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, cal que proposi a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

 

—15 Renúncia

15.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat adreçat a l'òrgan competent per resoldre la renúncia i, a aquest efecte, cal dictar la resolució corresponent. Els beneficiaris o beneficiàries han de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

15.2 En cas que la quantitat que correspongui al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona o l'entitat beneficiària pot renunciar de forma expressa al seu dret de rebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que l'ha concedida ha de dictar la resolució corresponent.

 

—16 Règim de compatibilitat dels ajuts

16.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per realitzar la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la part finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.

16.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas no pot ser d'una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost total de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

—17 Infraccions i sancions

17.1 A aquestes subvencions els és aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

17.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció han d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—18 Publicitat de les subvencions per l'entitat beneficiària

18.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció, segons el que estableix la base que regula les obligacions de les entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé esments de fets als mitjans de comunicació.

18.3 Així mateix, la persona beneficiària ha d'incloure, en totes les mesures d'informació i comunicació que faci, l'emblema de la Unió Europea, una referència a la Unió Europea i una referència a l'FSE, i el lema El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.

Durant la realització de l'operació ha d'informar el públic en el seu espai web, si en disposa, de l'operació cofinançada, i també ha de col·locar un cartell visible al públic on consti el cofinançament de l'FSE. La mida d'aquest cartell haurà de ser A3 com a mínim.

De la mateixa manera, la persona beneficiària s'ha d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament de l'FSE. Concretament, ha de fer constar el cofinançament de l'FSE en qualsevol document que es lliuri a les persones participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada.

Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (EU), núm. 821/2014, de 28 de juliol, de la Comissió.

 

—19 Obligacions de les entitats beneficiàries

19.1 Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant la Subdirecció General de Treball en la Diversitat en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat o subvenció; o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada en relació amb l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, sens perjudici del que estableix el paràgraf següent. En el cas de cofinançament de l'FSE, s'han de conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys, a comptar del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació (SOC) ha d'informar els beneficiaris de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda a les ja comunicades, a fi que se'n pugui avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Reintegrar els fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció, en els termes que s'indiquin en la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) No subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l'activitat subvencionada.

k) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la realització correcta de les activitats objecte d'aquesta subvenció i, de l'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats, amb els imports que es presentaran per al cofinançament de l'FSE.

l) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a l'actuació de la línia 1 de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa per l'FSE.

m) Portar a terme les mesures de publicitat i comunicació que especifica la base 18.3 d'aquesta ordre.

n) Informar les persones destinatàries de l'actuació que aquesta ha estat cofinançada en un 50% pel programa operatiu 2014-2020 de l'FSE aprovat en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació.

o) Acceptar-ne la inclusió en la llista d'operacions per programa operatiu i per fons, publicada d'acord amb l'article 115, apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

p) Informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a l'actuació cofinançada per l'FSE en la forma que estableixi l'òrgan competent.

q) Les entitats beneficiàries, els contractistes i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats han de col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'autoritat auditora del programa operatiu, de l'autoritat de gestió i de certificació (la unitat administradora de l'FSE) de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financeres dels ajuts finançats per l'FSE.

r) Facilitar a l'òrgan competent la informació i les dades que aquest requereixi a l'efecte d'avaluació econòmica, d'implementació i d'impacte de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció atorgada.

s) Aplicar les instruccions per a la gestió, el seguiment documental, l'avaluació i la justificació econòmica que emeti la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, en relació amb la realització, la gestió, el seguiment, la justificació econòmica i l'avaluació de les accions subvencionades.

t) Comunicar a l'òrgan gestor tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció en el termini màxim d'un mes des que es produeixi.

u) En cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern. Aquesta informació s'ha de comunicar en el moment de la justificació (BOE núm. 18, de 21.1.2015).

v) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

w) Complir amb les regles de conducta i els principis ètics corresponents a la comunicació de les situacions de conflictes d'interessos i de vulneració dels principis d'igualtat d'oportunitat i lliure competència, accions que posin en risc l'interès públic, principis, normes i cànons ètics propis de les activitats, els oficis o l'avaluació del compliment de l'objecte de la subvenció i la denúncia dels actes que puguin comportar una infracció d'aquests obligacions.

x) Complir que els locals on es realitzin les accions subvencionades estiguin adaptats per permetre-hi l'accés i la mobilitat de les persones amb discapacitat.

y) Les entitats privades, els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir amb les obligacions aplicables del títol II del de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

z) En cas d'entitats vinculades amb partits polítics, no fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l'acabament de l'activitat subvencionada.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions descrites és causa de revocació de la subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent.

19.2 Són obligacions específiques per l'actuació de la línia 1:

a) Contractar la persona que portarà a terme les accions descrites en aquesta línia d'actuació, en el cas que no s'hagi contractat, i assumir, per tant, les obligacions que es derivin de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts manifestada en el contracte de treball, si escau.

b) Contractar les persones en procés d'inserció a les quals els tècnics o tècniques faran l'acompanyament, i assumir, per tant, les obligacions que es deriven de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts manifestada en el contracte de treball.

c) Comunicar a l'òrgan gestor les baixes del personal contractat en el termini màxim d'un mes. En aquest cas, es podrà substituir la persona contractada per un altre treballador o treballadora que compleixi els mateixos requisits exigits en la concessió de la subvenció i els ajuts.

19.3 Són obligacions específiques per l'actuació de la línia 2 contractar la persona en procés d'inserció, la qual queda vinculada laboralment a l'empresa d'inserció, i assumir, per tant, les obligacions que es deriven de la llei, del conveni col·lectiu corresponent i de la voluntat de les parts manifestada en el contracte de treball.

 

—20 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), cal que les dades de caràcter personal siguin tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries regulades per aquestes bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

—21 Indicadors

21.1 L'òrgan concedent ha d'establir els mitjans de recollida d'informació de les dades de forma estandarditzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les entitats beneficiàries han d'informar dels indicadors de realització i dels resultats corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació o justificació.

21.2 Les entitats beneficiàries han d'obtenir aquests indicadors, per tal de lliurar-los a l'òrgan competent, en els terminis que s'estableixen a continuació:

a) Indicadors comuns d'execució: s'ha de registrar la situació d'inici de tots els participants quan comencen l'acció, independentment que la finalitzin o no. Cal informar trimestralment de les altes i les baixes, i també informar de la data de finalització o abandonament dels participants.

b) Indicadors comuns de resultat immediat, que no siguin d'inserció: s'han de registrar en les quatre setmanes següents, a comptar de la data en què el participant ha finalitzat o ha abandonat l'acció.

Aquestes dades s'han de recollir des del moment en què el participant inicia l'actuació, independentment que la finalitzi o no. És a dir, s'han de recollir també les dades dels participants que abandonen.

21.3 En tot cas, totes les dades personals s'han de disposar desagregades per sexes per facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, i respectar, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis (Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, DOGC núm. 7152)

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i es poden completar en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

 

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i comunicar als òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els casos establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt