Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/10/2017

  • Número del document GAH/2399/2017

  • Número de control 17289034

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17289034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7476

  • Data 18/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/2399/2017, de 6 d'octubre, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi d'Arenys de Munt.


El dia 2 d'octubre de 2008, el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt va acordar iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic del seu municipi.

Aquest Ajuntament va assumir com a escut un que incorpora un mont de tres cims somat d'una alzina, arbre molt representatiu de la flora del Maresme.

En la sessió del 8 de juny de 2017, el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt va aprovar inicialment l'escut municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i va acordar que aquesta aprovació esdevindria definitiva si durant el tràmit de la informació pública del projecte d'escut no es presentava cap al·legació.

La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant l'exposició en el tauler d'anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

El 27 de juliol de 2017, l'Ajuntament d'Arenys de Munt va trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una còpia de l'expedient administratiu, en què figura, entre altres documents, una memòria informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta i la seva representació gràfica.

El 14 de setembre de 2017, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i amb les normes heràldiques.

Finalment, el 21 de setembre de 2017, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Ajuntament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans,

 

Resolc:

 

—1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi d'Arenys de Munt, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Escut caironat, d'atzur, un mont de tres cims d'or movent de la punta, amb el cim central més alt i somat d'una alzina d'argent. Per timbre, una corona de vila.

 

—2 Inscriure l'escut del municipi d'Arenys de Munt en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

—3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'ens local interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, pot formular un requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2017

 

Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració Local

 

 

Annex

Escut del municipi d'Arenys de Munt

 

file
Amunt