Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/10/2017

  • Número del document ENS/2381/2017

  • Número de control 17286056

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17286056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7475

  • Data 17/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).


L'article 202 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el Departament, per raons d'oportunitat social, d'equitat o de no-discriminació per raons econòmiques, ha d'establir ajuts i atorgar beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars.

L'Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost (DOGC núm.7445, de 31.8.2017), ha aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, corresponent al curs 2017-2018.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost.

 

-3 Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius de titularitat privada en els quals concorrin les circumstàncies següents:

a) Tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria o educació especial.

b) Que el percentatge d'alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, amb Resolució d'escolarització del director/a dels Serveis Territorials, respecte al total d'alumnes escolaritzats al centre en els ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària, i educació secundària obligatòria, o educació especial, sigui superior al 10%.

 

-4 Sol·licituds i termini de presentació

D'acord amb la base reguladora 4, els interessats poden presentar les seves sol·licituds del 15 al 30 de novembre de 2017, ambdós inclosos, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Ensenyament.

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que la entitat titular del centre educatiu o el seu representant legal disposi d'un certificat vàlid i vigent. En el cas que l'entitat titular dels centres educatius o el seu representant legal no disposin de certificat, podran obtenir-ne un en els centres emissors, segons el tipus de certificats. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

-5 Import i partida pressupostària

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 6.600.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN0120 D/488000200/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018, o partida equivalent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Aquest import es podrà ampliar, un màxim d'un 10 per cent, per resolució del director general de Centres Concertats i Centres Privats, en funció de la disponibilitat pressupostària.

 

-6 Mòduls de subvenció

S'estableix un mòdul de subvenció per curs de 600,00 euros per a cada alumne amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, amb Resolució d'escolarització del director/a dels Serveis Territorials.

 

-7 Resolució

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria al DOGC, i en qualsevol cas durant l'any 2018.

La resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-8 Justificació

Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació, establerta a la base onzena de les bases reguladores, a través de mitjans electrònics a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i no més tard del dia 30 de setembre de 2018.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt