Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/10/2017

  • Número del document ARP/2380/2017

  • Número de control 17286065

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17286065-2017

Dades del DOGC
  • Número 7475

  • Data 17/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2380/2017, de 10 d'octubre, per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables de la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817).


Mitjançant l'Ordre ARP/96/2017, de 24 de maig, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (DOGC núm. 7379, de 29.5.2017).

Mitjançant la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, es van convocar els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

L'apartat 7 de l'esmentada Resolució estableix que el termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció serà fins al 15 d'octubre de 2017, inclòs.

Atès que l'Ordre HFP/886/2017 de no disponibilitat de crèdits en el pressupost de la Generalitat de Catalunya ha dilatat el període de resolució de la convocatòria més enllà del que era previsible.

Atès que no ha vençut el termini establert per a l'execució i justificació, i que l'ampliació d'aquest termini no perjudica els drets de tercers,

 

Resolc:

 

1. Modificar l'apartat 7 de la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817), que queda redactat de la manera següent:

“7. El termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció serà el que indiqui la resolució d'atorgament sense que pugui ser posterior al dia 17 de novembre de 2017.”

 

2. Modificar l'apartat 8 de la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817), que queda redactat de la manera següent:

“8. Els períodes subvencionables són els següents:

a) Per a costos fixos, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre el 16 d'octubre de 2016 i el 15 d'octubre de 2017.

b) Per a costos variables, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l'1 de gener de 2017 i el termini que indiqui la resolució d'atorgament, i com a màxim a la data màxima d'execució i justificació de l'ajut.

c) Per a equips personals, són subvencionables les despeses efectuades i pagades entre l'1 de gener de 2017 i el termini que indiqui la resolució d'atorgament, sempre anterior a la màxima de justificació.”

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt