Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Acord del govern

 • Data del document 02/10/2017

 • Número del document GOV/0138/2017

 • Número de control 17282088

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-17282088-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7471

 • Data 10/10/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/138/2017, de 2 d'octubre, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya.


La celebració del referèndum d'autodeterminació, el passat 1 d'octubre de 2017, ha estat envoltada per fets gravíssims fruit de la violència i la repressió policials patides per bona part de la ciutadania de Catalunya que volia exercir el seu dret a votar de forma pacífica i sense alterar l'ordre públic, i com a conseqüència, també, d'altres actuacions i omissions institucionals que van donar cobertura, van justificar o no van reprimir la violència i la repressió esmentades. Aquests fets no només no es poden tornar a repetir, sinó que no poden quedar impunes.

La gravetat i la dimensió d'aquests fets, constatada a Catalunya i a la resta del món, exigeix recollir tota la informació possible, analitzar fins a quin punt s'han violat les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones i adoptar totes les accions legals per depurar les responsabilitats dels agents, dels comandaments, i dels responsables polítics que van ordenar aquestes operacions, de manera que s'impedeixi l'existència de qualsevol espai d'impunitat.

Aquesta tasca la durà a terme una Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals que s'hagin produït a Catalunya, integrada per experts externs al Govern i per membres dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat.

A més d'analitzar la informació recollida, en els diversos formats disponibles, determinar de forma objectiva els fets produïts i els drets infringits i proposar les accions legals que corresponguin, la tasca de la Comissió també ha de servir per acompanyar i reconèixer les víctimes de la repressió policial i restablir els drets que els corresponen com a ciutadans catalans i europeus.

Així mateix, la tasca de la Comissió permetrà vetllar perquè el sistema judicial sigui, en aquest cas, igual de diligent i utilitzi tots els recursos que ha estat capaç d'utilitzar i de demostrar per perseguir altres fets, amb la finalitat de garantir que també hi hagi equitat i justícia per als qui denuncien crims contra els drets fonamentals.

Per tot això, a proposta dels consellers de Justícia, de la Presidència i d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Crear la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals que s'hagin produït a Catalunya arran del referèndum d'autodeterminació celebrat l'1 d'octubre de 2017. Aquesta Comissió especial té per objecte documentar, determinar i difondre les violacions de drets fonamentals de les persones que s'hagin produït a Catalunya, com a conseqüència de les accions i omissions imputables a les institucions i òrgans de l'Estat i, de forma particular, de les actuacions del Govern de l'Estat, de la Fiscalia, del poder judicial i de les forces i cossos de seguretat, amb l'objectiu d'aclarir els fets i evitar la impunitat dels òrgans i les persones que en siguin responsables.

 

-2 El Govern de la Generalitat emprendrà les accions legals, incloent les instàncies internacionals, i es personarà com a acusació particular en els processos penals corresponents. També oferirà la cobertura que es consideri necessària per esclarir els fets i depurar les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer, tant davant dels tribunals com davant d'altres organismes.

 

-3 La Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya estarà integrada per experts externs al Govern, d'àmbit català, estatal, europeu i internacional, i per membres dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat. Les persones integrants de la Comissió seran designades pel Govern, a proposta dels departaments proponents, entre acadèmics, professionals, representants d'entitats civils i responsables d'organismes competents en l'àmbit dels drets humans i de l'àmbit del dret o d'altres ciències socials que tinguin per objecte l'anàlisi del respecte a les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones.

 

-4 Encomanar als departaments proponents l'inici de la recollida de la informació de base necessària per sotmetre-la a l'anàlisi de la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya, sens perjudici de la potestat d'aquesta Comissió de sol·licitar i rebre de forma directa la informació que consideri d'interès. La Comissió especial i els departaments proponents del present Acord comptaran amb el suport de la resta de departaments, dins l'àmbit respectiu de competències.

 

-5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 d'octubre de 2017

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

Amunt