Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/10/2017

  • Número del document TES/2330/2017

  • Número de control 17279040

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17279040-2017

Dades del DOGC
  • Número 7471

  • Data 10/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116).


La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, té com a objectius, entre d'altres, conservar, gestionar i millorar els espais naturals de Catalunya d'una manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos.

L'article 30 d'aquesta Llei preveu que la Generalitat pot atorgar ajuts tècnics i financers per a la gestió d'aquests espais, promoguts per particulars, a entitats sense finalitat de lucre i a les entitats locals, així com establir ajuts per a l'àmbit territorial de l'espai protegit i de la seva àrea d'influència.

L'experiència adquirida els darrers anys en la gestió dels espais naturals protegits, mitjançant diverses línies de subvencions per al finançament d'actuacions dins d'aquests espais, posa de manifest la idoneïtat de mantenir el suport a les accions encaminades al desenvolupament sostenible del territori.

D'acord amb el Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural i les seves modificacions posteriors, així com les disposicions de declaració de cadascun dels espais naturals de protecció especial i la normativa relacionada amb la Xarxa Natura 2000.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR) preveu, dins les mesures M04 (Inversions en actius físics) i M07 (Serveis bàsics i renovació de poblacions a les zones rurals) les operacions següents:

- L'operació 04.04.01 (Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges), que són subvencions destinades al condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals, i actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics.

- L'operació 07.01.01 (Ordenació dels espais naturals), que són subvencions per a estudis i inversions destinats als plans de desenvolupament, als plans de protecció i gestió, i al manteniment i recuperació del patrimoni natural de les poblacions i paisatges, inclosos els aspectes socioeconòmics i la sensibilització ecològica.

En relació amb l'operació 07.01.01, relativa a l'ordenació dels espais naturals, l'aportació financera del Departament de Territori i Sostenibilitat té naturalesa d'ajuts d'estat i ha estat declarat compatible amb el mercat interior per la Comissió Europea.

Atès el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01),

 

Resolc:

 

1. Convocar les subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018.

 

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7423, de 31 de juliol).

 

3. Les subvencions que preveu aquesta Resolució tenen caràcter de cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

La quantia de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 4.500.000,00 euros distribuïts de la següent manera:

1. L'aportació total màxima del DTES per a l'exercici 2018, amb naturalesa de crèdit anticipat, és de 2.565.000,00 euros a càrrec de les posicions pressupostàries PO12/460000100/5510 (461.700,00 euros), PO12/470000100/5510 (153.900,00 euros), PO12/480000100/5510 (153.900,00 euros), PO12/481000100/5510 (51.300,00 euros), PO12/482000100/5510 (205.200,00 euros), PO12/760000100/5510 (1.077.300,00 euros), PO12/770000100/5510 (153.900,00 euros), PO12/780000100/550 (153.900,00 euros), PO12/781000100/5510 (76.950,00 euros) i PO12/782000100/5510 (76.950,00 euros).

2. Una quantia addicional d'1.935.000,00 euros amb càrrec al fons FEADER que representa un 43% del finançament d'aquestes.

La concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria està supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la resolució de concessió.

Les dotacions establertes a les posicions pressupostàries abans esmentades poden ser modificades d'acord amb la normativa vigent.

 

4. La dotació màxima indicada en l'apartat anterior es distribueix entre els 4 àmbits territorials de subvenció descrits a la base 2.2 de l'annex 1 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, mitjançant els percentatges següents:

- Àmbit territorial 1: subvencions als espais naturals de protecció especial: 64% (2.895.000,00 euros) a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 2.645.000,00 euros

   - 07.01.01: 250.000,00 euros

Dins d'aquest àmbit, la dotació pressupostària per a cada espai natural de protecció especial es distribueix de la manera següent:

Parc Natural de l'Alt Pirineu: 700.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 653.354,30 euros

   - 07.01.01: 46.645,70 euros

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 700.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 653.354,30 euros

   - 07.01.01: 46.645,70 euros

Parc Natural del Cadí-Moixeró (inclou el PNIN del Massís del Pedraforca): 255.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 228.270,44 euros

   - 07.01.01: 26.729,56 euros

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: 255.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 228.270,44 euros

   - 07.01.01: 26.729,56 euros

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser: 255.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 228.270,44 euros

   - 07.01.01: 26.729,56 euros

Parc Natural de la Serra de Montsant: 145.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 129.800,84 euros

   - 07.01.01: 15.199,16 euros

Parc Natural dels Ports: 125.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 111.897,27 euros

   - 07.01.01: 13.102,73 euros

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà: 100.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 89.517,82 euros

   - 07.01.01: 10.482,18 euros

Parc Natural del Delta de l'Ebre: 95.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 85.041,93 euros

   - 07.01.01: 9.958,07 euros

Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet: 80.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 71.614,26 euros

   - 07.01.01: 8.385,74 euros

Parc Natural de Cap de Creus: 75.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 67.138,36 euros

   - 07.01.01: 7.861,64 euros

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: 70.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 62.662,47 euros

   - 07.01.01: 7.337,53 euros

Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera: 40.000,00 euros a càrrec de les dues operacions:

   - 04.04.01: 35.807,13 euros

   - 07.01.01: 4.192,87 euros

- Àmbit territorial 2: subvencions als espais del PEIN: 27% (1.205.000,00 euros a càrrec de l'operació 04.04.01).

- Àmbit territorial 3: subvencions a les zones humides: 4% (200.000,00 euros a càrrec de l'operació 04.04.01).

- Àmbit territorial 4: subvencions a hàbitats i espècies protegides, singulars o amenaçades en àmbits territorials no inclosos als àmbits territorials 1, 2 i 3: 4% (200.000,00 euros a càrrec de l'operació 04.04.01).

El possible excedent del crèdit en la posició d'un àmbit territorial de subvencions es pot transferir per cobrir els dèficits que hi pugui haver en la mateixa posició dels altres àmbits territorials de subvenció, a proposta de la comissió prevista a la base 12.3 de l'annex 1 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol. Així mateix, l'excedent de crèdit que hi pugui haver en algun espai natural de protecció especial de l'Àmbit territorial 1 es pot transferir per cobrir els dèficits que hi pugui haver en altres espais naturals de protecció especial del mateix Àmbit.

 

5. Per aquesta convocatòria s'estableix un import màxim de les subvencions de 50.000 euros per a tots els beneficiaris (ens locals, consorcis de gestió d'espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, persones jurídiques i persones físiques).

L'import mínim subvencionable es fixa en 2.000,00 euros, per sota del qual no s'atorga cap subvenció per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa, a excepció de les subvencions al maneig d'hàbitats mitjançant l'ús de la ramaderia i el pasturatge atorgats a l'empara de l'operació 04.04.01, pel qual es fixa l'import mínim en 1.000,00 euros.

 

6. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

7. D'acord amb el que preveu la base 7.1 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals i consorcis de gestió d'espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud i l'escrit de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants al web: http://www.eacat.cat.

b) En el cas de persones jurídiques, per via telemàtica, utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

c) En el cas de persones físiques, preferentment per via telemàtica, utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

Per a les persones físiques, en el cas que la tramitació sigui en presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que consten a l'annex d'aquesta Resolució, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

8. D'acord amb el que preveu l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i la base 7.2 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell alt de seguretat.

 

9. El procediment de concessió de les subvencions el tramita el Servei d'Espais Naturals Protegits per als àmbits territorials 1, 2 i 3 i el Servei de Fauna i Flora per a l'àmbit territorial 4. El procediment el resol, per a tots els àmbits, la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural d'acord amb la proposta de resolució definitiva, que s'emet basada en la proposta de resolució provisional, d'acord amb la proposta de concessió presentada per la comissió de valoració que preveu la base reguladora 12.3 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, i en les actuacions que les persones beneficiàries poden realitzar d'acord amb el que preveu la base reguladora 13.3 de la mateixa Ordre.

A aquest efecte es nomena una comissió de valoració comuna per als àmbits territorials 2 i 3, que està integrada per les persones següents: sub-director general de Biodiversitat i Medi Natural, cap del Servei d'Espais Naturals Protegits, cap de la Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals i cap de Secció de Conservació de la Fauna.

Per a l'Àmbit territorial 1 es nomenen comissions de valoració per a cada espai natural de protecció especial, que estan formades per les persones següents: sub-director general de Biodiversitat i Medi Natural, cap del Servei d'Espais Naturals Protegits, cap de la Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals i, per a cada espai natural de protecció especial especificats a l'apartat 2.2 de les bases reguladores esmentades, el seu director o responsable tècnic. Pel que fa al Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca, regeix la mateixa comissió que per al Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Per a l'Àmbit 4 es nomena una comissió de valoració integrada per les persones següents: sub-director general de Biodiversitat i Medi Natural, cap del Servei de Fauna i Flora, cap de la Secció de Conservació de la Fauna i cap de Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals.

En el cas dels ens locals i dels consorcis de gestió d'espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica a través de la plataforma EACAT.

Per a la resta de persones sol·licitants i si la tramitació s'ha fet per mitjans telemàtics, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html, sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que el sol·licitant sigui una persona física i la tramitació sigui presencial, la proposta de resolució provisional, la resolució d'inadmissió o desistiment, si s'escau, i la resolució de concessió o denegació de la subvenció es notifica individualment a les persones interessades. La notificació es pot tramitar electrònicament a través del sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya, si així ho sol·liciten o bé ho autoritzen les persones interessades a través del formulari de sol·licitud normalitzat.

La resolució del procediment de concessió de les subvencions es dicta i notifica o publica en un termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

Contra la resolució dictada es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveu l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de rebre la notificació o de la publicació al tauler electrònic, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent per resoldre el recurs.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera de Territori i Sostenibilitat es podrà interposar, d'acord amb la Llei 39/2015, en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com s'estableix anteriorment.

 

10. D'acord amb el que preveu la base 16 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, es dona publicitat de les subvencions concedides mitjançant exposició en els taulers d'anuncis de les dependències dels òrgans on es poden presentar les sol·licituds de subvenció, relacionades a l'annex, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases 16.2, 16.3 i 16.4 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol.

 

11. El termini per executar les actuacions s'inicia, per a cada beneficiari i d'acord amb la base 6.2 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, i finalitza, per a tots els beneficiaris, el 15 d'octubre del 2018. Així mateix, el termini per a la presentació de la documentació justificativa de la realització de les actuacions és el 15 d'octubre de 2018, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini amb les condicions previstes en les bases 2.6 i 17.2, respectivament, de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol. Aquesta ampliació de terminis per executar i justificar no pot excedir, en cap cas, la meitat del termini inicial ni de l'exercici pressupostari del 2018. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs.

La documentació justificativa prevista en la base 17.3 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, es presenta a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural amb el mateix format i a través del canal que estableix l'apartat setè d'aquesta convocatòria. Aquesta documentació també es pot presentar a la llista de dependències especificades en l'annex.

Així mateix, el nivell de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit de justificació serà el mateix que estableix l'apartat vuitè d'aquesta convocatòria.

 

12. El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d'acord amb els terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la base 18 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol.

A més de la documentació justificativa especificada a la base 17.2 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, s'ha de presentar una sol·licitud de pagament de la subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el mateix format i a través dels canals que estableix la base 7.1 de l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol.

 

13. Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el que preveu l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri escaient.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2017

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Dependències on es poden presentar les sol·licituds:

 

   - Departament de Territori i Sostenibilitat (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona)

   - Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (Avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona)

   - Servei d'Espais Naturals Protegits (Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (Aragó, 244-248, 08007 Barcelona)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (Àngel Guimerà, 14, 1a i 2a planta, 08241 Manresa)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona (Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida (Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre (Avinguda de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa)

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (Passatge Alzina, 3, 25700 La Seu d'Urgell)

   - Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Graieres, 2, 25528 Boí)

   - Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Sant Maurici, 5, 25597 Espot)

   - Parc Natural del Cadí-Moixeró (La Vinya, 1, 08695 Bagà)

   - Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Casal dels Volcans, Av. Santa Coloma, s/n, 17800 Olot)

   - Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (El Cortalet, Ctra. de Sant Pere Pescador, km 13,6, 17486 Castelló d'Empúries)

   - Parc Natural del Delta de l'Ebre (Av. Catalunya, 46, 43580 Deltebre)

   - Parc Natural de Cap de Creus (Palau de l'Abat, Monestir Sant Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva)

   - Parc Natural dels Ports (Av. Val de Zafán, s/n, 43520 Roquetes, Apartat de correus 70)

   - Parc Natural de la Serra de Montsant (Plaça de la Bassa, 1, 43361 La Morera de Montsant)

   - Parc Natural de l'Alt Pirineu (Paller d'en Tonet, La Riba, 1, 25595 Llavorsí)

   - Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Passeig del Port, s/n, 17258 L'Estartit)

   - Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Eivissa, 1, 17258 L'Estartit)

   - PNIN de Poblet (Alberg Jaume I, Les Masies s/n., 43440 L'Espluga de Francolí)

   - PNIN de l'Albera (Amadeu Sudrià, 3, 17753 Espolla)

   - Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona)

Amunt