Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/09/2017

  • Número del document ENS/2322/2017

  • Número de control 17278024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17278024-2017

Dades del DOGC
  • Número 7470

  • Data 09/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2322/2017, de 29 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, es va establir el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital (DOGC núm. 6652, de 27.6.2014).

D'acord amb el punt 3 de l'annex de la Resolució esmentada, correspon a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat emetre la corresponent resolució d'autorització o denegació, que s'ha de publicar al DOGC.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Autoritzar els centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament que es detallen a l'annex a impartir amb reconeixement, per als grups que s'hi indiquen, els ensenyaments de llengües i els de competència digital durant el curs 2017-2018.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 29 de setembre de 2017

 

Rosa Maria Artigal i Valls

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex

Sol·licituds d'autorització reconegudes

 

a) Ensenyaments de llengües:

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08056006.

Denominació: CFA de Sitges.

Municipi: Sitges.

Idioma: Català.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 2 grups.

Idioma: Castellà.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 2 grups.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 1 i 1 grups, respectivament.

 

Codi: 08055853.

Denominació: CFA Les Roquetes.

Municipi: Sant Pere de Ribes.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08055464.

Denominació: CFA municipal de formació de persones adultes.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivell: 3.

Nombre de grups: 1 grup.

 

Codi: 08055099.

Denominació: CFA Tona.

Municipi: Tona.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1, 2 i 2, respectivament.

 

Codi: 08071391.

Denominació: CFA Centelles.

Municipi: Centelles.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1,2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi: 17007130.

Denominació: CFA de Roses (EMFAR).

Municipi: Roses.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 17007580.

Denominació: CFA de Calonge.

Municipi: Calonge.

Idioma: Català.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 1.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 17010098.

Denominació: CFA Vidreres.

Municipi: Vidreres.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 17007312

Denominació: CFA de Palamós.

Municipi: Palamós.

Idioma: Castellà.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 1 grup.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Francès.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi: 25009681.

Denominació: CFA Alta Ribagorça.

Municipi: El Pont de Suert.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Francès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08074215.

Denominació: CFA de Cardedeu.

Municipi: Cardedeu.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.

 

Codi: 08055087.

Denominació: CFA Baix Montseny.

Municipi: Sant Celoni.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.

Idioma: Francès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08071101.

Denominació: CFA El Masnou.

Municipi: El Masnou.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08074938.

Denominació: CFA d'Alella.

Municipi: Alella.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Francès.

Nivells: 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08064672.

Denominació: CFA Timó.

Municipi: Montgat.

Idioma: Català.

Nivells: 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08061658.

Denominació: CFA Can Noè.

Municipi: Mataró.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 3 i 1, respectivament.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 2 i 1, respectivament.

Idioma: Anglès.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 1 grup.

 

Codi: 08057047.

Denominació: CFA Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 2 i 1, respectivament.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 2 i 1 grups, respectivament.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43011935.

Denominació: CFA M. Dolors Paul.

Municipi: Cunit.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 43008778.

Denominació: CFA Fòrum.

Municipi: Tarragona.

Idioma: Català.

Nivells: 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 4, 1 i 1 grups, respectivament.

 

Codi: 43008781.

Denominació: CFA Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 3, 1 i 1 grups, respectivament.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 43011765.

Denominació: CFA Àgora.

Municipi: Salou.

Idioma: Castellà.

Nivell: 3.

Nombre de grups: 1 grup.

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08056018.

Denominació: CFA de Castellar del Vallès.

Municipi: Castellar del Vallès.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 3.

Nombre de grups: 1 per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivell: 2.

Nombre de grups: 1 grup.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.

 

Codi: 08058337.

Denominació: CFA La Llar.

Municipi: Terrassa.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 1 i 1 grups, respectivament.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08065925.

Denominació: CFA Municipal L'Olivera.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

b) Ensenyaments COMPETIC:

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08055099.

Denominació: CFA Tona.

Municipi: Tona.

Nivell: COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup.

 

Codi: 08071391.

Denominació: CFA Centelles.

Municipi: Centelles.

Nivell: COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi: 17010098.

Denominació: CFA de Vidreres.

Municipi: Vidreres.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi: 25009681.

Denominació: CFA Alta Ribagorça.

Municipi: El Pont de Suert.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08074215.

Denominació: CFA de Cardedeu.

Municipi: Cardedeu.

Nivell: COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup.

 

Codi: 08061658.

Denominació: CFA Can Noé.

Municipi: Mataró.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08057047.

Denominació: CFA Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 2 i 1 grups, respectivament.

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43008778.

Denominació: CFA Fòrum.

Municipi: Tarragona.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 43008781.

Denominació: CFA Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Nivell: COMPETIC 1 i COMPETIC 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 43008882.

Denominació: CFA Marta Mata.

Municipi: Reus.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08058337.

Denominació: CFA La Llar.

Municipi: Terrassa.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.

Amunt