Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 19/09/2017

 • Número del document GAH/2241/2017

 • Número de control 17269040

 • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  CVE CVE-DOGC-A-17269040-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7463

 • Data 28/09/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/2241/2017, de 19 de setembre, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Medinyà.


El dia 9 de juny de 2016, l'Ajuntament de Medinyà va acordar iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic del seu municipi.

L'Ajuntament va assumir com a escut un que incorpora sobre un camper d'or, una estrella de vuit puntes de gules entre dues faixes de gules, que representen el llinatge dels Medinyà.

La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant l'exposició en el tauler d'anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

En la sessió de 31 de maig de 2017, la Comissió Gestora Municipal de l'Ajuntament de Medinyà va aprovar l'escut heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

El 6 de juny de 2017, l'Ajuntament de Medinyà va trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge un certificat de l'acord d'aprovació definitiva, juntament amb la còpia de l'expedient administratiu, en què figura, entre altres documents, una memòria informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta i la seva representació gràfica.

El 21 de juny de 2017, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i amb les normes heràldiques.

Finalment, el 24 de juliol de 2017, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Ajuntament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans,

 

Resolc:

 

―1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Medinyà, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Escut caironat, d'or, una estrella de vuit puntes de gules entre dues faixes de gules, una al cap i l'altra a la punta. Per timbre, una corona de poble.

 

―2 Inscriure l'escut del municipi de Medinyà en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

―3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'ens local interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, pot formular un requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2017

 

Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració Local

 

 

Annex

Escut del municipi de Medinyà

 

file
Amunt