Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/09/2017

  • Número del document TSF/2223/2017

  • Número de control 17264036

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17264036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7461

  • Data 26/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2223/2017, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2017 (ref. BDNS 362903).


Atesa l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom;

Atès el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament de les subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom que consisteixen en la subvenció d'un import fix de 9.100,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

 

–2 Tramitació i resolució

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, els regeixen les bases que aprova l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, per la qual cosa la tramitació, l'aprovació i la publicació d'aquesta convocatòria queden condicionades a l'aprovació i publicació de les seves bases reguladores.

 

–3 Certificats electrònics

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Per a persones físiques:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les persones sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de la secció La meva carpeta de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions de les persones sol·licitants d'aquests ajuts es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat).

 

–4 Termini per la presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 10 d'octubre de 2017. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a la base 8 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol.

 

–5 Quanties de les subvencions

L'import màxim destinat a la subvenció que regula l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil és de 4.677.500,00 euros, amb la possibilitat que s'ampliï, segons la distribució anual següent:

242.000,00 euros a càrrec del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, partida BE15 D/470000100/661 FBEOCUPJUV, per a l'any 2017.

3.500.000,00 euros a càrrec del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, partida BE15 D/470000100/661, per a l'any 2017.

935.500,00 euros a càrrec del pressupost de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa partida BE15 D/470000100/661, per a l'any 2018.

En data 20 de juny de 2017, el Govern de la Generalitat va aprovar la despesa pluriennal per atendre aquesta convocatòria.

Mitjançant resolució del director o directora general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, els imports màxims d'aquesta Resolució es poden ampliar.

Aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de concessió.

 

–6 Cofinançament del FSE

Aquesta actuació és elegible a través del Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ESO5M90P001, del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 91,89%.

 

–7 Import de les subvencions

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 9.100,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

D'acord amb la base 23 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d'alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzar la taula d'imports següent tenint en compte només els mesos complerts:

 

MESOS

IMPORT SUBVENCIÓ

Menys 8

0

8

5.850

9

6.500

10

7.150

11

7.800

12

9.100

 

–8 Accions subvencionables

Són subvencionables les actuacions següents:

Es considera subvencionable l'import de 9.100,00 euros per cada persona donada d'alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent per garantir uns ingressos mínims de l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

 

–9 Àmbit temporal dels ajuts

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2016 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció que estableix el punt 4 de la part dispositiva de la present Resolució de convocatòria de subvencions.

 

–10 Resolució i notificació

L'òrgan competent per dictar la resolució corresponent és el director o directora dels serveis territorials que hagin tramitat la sol·licitud de la subvenció.

El termini màxim per emetre la resolució i notificació és d'un mes a comptar de la data en què s'hagi aportat tota la documentació preceptiva.

La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions s'ha de notificar per mitjans electrònics de manera individual a cadascuna de les persones sol·licitants i ha de contenir la via de recurs que correspongui.

En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d'un mes, s'entén que la sol·licitud s'ha desestimat, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el director o directora general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, que és l'òrgan competent per emetre resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquestes subvencions es poden reduir parcialment o totalment abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d'acord amb l'article 92.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–11 Publicitat de les subvencions

Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin de quantia igual o superior a 3.000,00 euros, també és necessària la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Les persones beneficiàries de les subvencions han de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa d'acord amb el que estableix la base 21 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, reguladora d'aquests ajuts.

 

Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de setembre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt