Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/09/2017

  • Número del document ARP/2198/2017

  • Número de control 17262040

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-17262040-2017

Dades del DOGC
  • Número 7459

  • Data 21/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 362594).


D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, preveu dins la mesura 19 corresponent al Leader la corresponent operació 19.03.01 ajuts destinats als projectes de cooperació dels grups d'acció local.

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s'emmarca en l'objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d'ajut al desenvolupament local participatiu dins el focus àrea 6B, referida al desenvolupament de les submesures següents: suport a les despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i finalment les despeses d'animació i funcionament.

El 18 de setembre de 2015 es van signar els convenis de col·laboració i delegació de funcions entre el DARP i els GAL seleccionats a l'empara de l'Ordre AAM/387/2014, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1 Convocar per a l'any 2017 els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader, d'acord amb l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), modificat per l'Ordre ARP/203/2017, de 29 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 7446 d'1.09.2017).

 

2 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2017, inclòs, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

3 Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 7.666.666,67 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i aniran a càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6160/0000 dels pressupostos del DARP per a l'any 2019 amb naturalesa de crèdit plurianual, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts.

La resta de finançament, 3.296.666,67 euros, anirà a càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6160/0000 del fons FEADER dels pressupostos del DARP per a l'any 2019, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts.

La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DARP per al 2019.

 

4 La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà ampliar la dotació pressupostària establerta en l'apartat 3 en funció de la disponibilitat pressupostària del DARP i de l'import d'ajut de les sol·licituds rebudes per part dels grups d'acció local en la present convocatòria.

 

5 Els ajuts destinats a empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la UE, i les empreses no agroalimentàries se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

 

6 La distribució de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria entre els 11 GAL és la següent:

 

Grup d'acció local Leader

Dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

675.275,11

Associació per al Desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya

668.642,24

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

603.169,30

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp

721.331,08

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

639.066,17

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

583.261,32

Associació Leader de Ponent

763.660,34

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

642.269,84

Consorci Leader Pirineu Occidental

928.455,55

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

776.488,40

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

665.047,32

Total DARP + FEADER

7.666.666,67

 

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d'acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR pel desenvolupament local Leader i en els convenis corresponents.

 

7 L'òrgan instructor dels expedients d'aquests ajuts és el Servei de Programació i Dinamització Rural.

 

8 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

 

9 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

 

10 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

11 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

12 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

13 Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenció administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt