Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/09/2017

  • Número del document ENS/2185/2017

  • Número de control 17258043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17258043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7457

  • Data 19/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, recull a l'article 2 els principis rectors del sistema educatiu, entre els quals la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals i la competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió. Així mateix també inclou altres referències explícites a la incorporació generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament d'Ensenyament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya i ha d'afavorir especialment la recerca i els projectes d'innovació amb relació a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació dels alumnes en el plurilingüisme. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

Atesos els articles 2, 52, 57, 58, 59, 61 i 104 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d'educació, que fan referència a la competència digital, així com els nous decrets d'ordenació dels ensenyaments d'educació no universitària, i atès que la governança de les tecnologies en els centres educatius inclou una multiplicitat d'aspectes organitzatius, pedagògics i formatius, es fa necessària la referència a l'organització i als usos de les tecnologies digitals en el projecte educatiu del centre, i també en el projecte de direcció.

El desplegament normatiu del currículum, recollit en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, i el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat, estableix les competències del sistema educatiu, entre les quals hi ha la competència digital com a competència metodològica que ha d'assolir tot l'alumnat.

El Consell Escolar de Catalunya, en el document aprovat en el seu Ple el dia 4 de març de 2015 posa en relleu el paper de les tecnologies mòbils amb relació als següents principis específics pels quals, segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, es regeix el sistema educatiu: “La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral” (article 2c); “L'habilitació per a l'aprenentatge permanent” (article 2d); “La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals” (article 2h), i “La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió” (article 2i)”.

La Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dona publicitat a la definició de la Competència Digital Docent, defineix la Competència digital docent com “la capacitat que tenen els docents d'aplicar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat i l'adquisició de la competència digital d'aquest col·lectiu, dur a terme processos de millora i innovació a l'ensenyament d'acord amb les necessitats de l'era digital i contribuir al seu desenvolupament professional d'acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius”.

En els documents per a l'organització i la gestió dels centres per als curs 2017-2018, aprovats per Resolució del Departament d'Ensenyament de 22 de juny de 2017, s'estableix que el Pla TAC de centre és l'instrument que facilita la planificació en els vessants organitzatiu, pedagògic i tecnològic, compartint responsabilitats entre el claustre de professors i que correspon al director del centre impulsar-ne el desenvolupament i vetllar per la seva aplicació i desenvolupament.

Així mateix, l'article 2 de l'Ordre ENS/303/2015 de 21 de setembre sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.09.2015), determina les modalitats d'innovació pedagògica i estableix, entre d'altres, els programes d'innovació que consisteixen en plans d'acció que el Departament d'Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l'evolució social. També inclou les iniciatives que, amb la mateixa finalitat, impulsen altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.

La iniciativa "mSchools" és un programa educatiu pioner destinat a estudiants de Catalunya en l'àmbit de les tecnologies digitals i té com a objectius promoure l'aprenentatge amb el suport de les tecnologies mòbils, potenciar la competència digital de l'alumnat i incentivar les vocacions cientifico - tecnològiques. El programa és present a les escoles catalanes des del curs 2013-2014. Està impulsat conjuntament per la Fundació Mobile World Capital Barcelona i hi col·laboren la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la GSMA LTD.

D'aquesta i d'altres iniciatives es desprèn el programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” impulsat pel Departament d'Ensenyament. Aquest programa s'emmarca dins els àmbits de la innovació, definits per la comissió d'innovació del Departament d'Ensenyament, concretament dins l'eix 1: Metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge, en els àmbits d'usos innovadors de les tecnologies i aprenentatge plurilingüe i intercultural, d'estratègies i dinàmiques de col·laboració i cooperació entre l'alumnat i d'estratègies i dinàmiques per a la creativitat i l'actitud emprenedora,

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

-1 Crear el programa d'innovació pedagògica "Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge", amb el contingut que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” a partir del curs 2017-2018, d'acord amb les bases reguladores que conté l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 13 de setembre de 2017

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Contingut del Programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”

 

1. Objecte

L'objecte del programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” és afavorir l'assoliment de la competència digital de l'alumnat definida com una de les competències establertes pel Departament d'Ensenyament afavorint la motivació dels alumnes mitjançant l'ús de tecnologies digitals i mòbils, promoure les vocacions cientifico-tecnològiques i els aprenentatges amb el suport de les tecnologies digitals, així com donar a conèixer i incentivar les diferents vies d'integració de les tecnologies digitals a tots els centres educatius de Catalunya mitjançant unes propostes concretes de desenvolupament i implementació. Per això serà necessari que les propostes consisteixin en experiències que s'hagin aplicat al centre o que estiguin en procés d'aplicació, i que tinguin un impacte de canvi metodològic.

 

2. Descripció del programa

El programa d'innovació “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” consta de dos projectes:

a. Projecte d'innovació “mSchools” en el què es proposen diferents àmbits de treball en funció de les propostes didàctiques plantejades per la iniciativa “mSchools”, impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona. El projecte d'innovació “mSchools” té els següents àmbits de participació:

a.1. Àmbit del Pensament Computacional (APP Education):

És un àmbit encaminat a la programació i disseny d'Apps per a dispositius mòbils basada en una metodologia relacionada amb el treball per projectes. En aquest projecte hi ha diverses propostes didàctiques per a diferents nivells educatius que són les següents:

a.1.1. Mobilitzem la informàtica: és una proposta didàctica per a l'alumnat de 4rt d'ESO en la matèria opcional d'informàtica.

a.1.2. Apliquem la tecnologia: és la proposta didàctica específica per a l'alumnat de 3r d'ESO: una proposta didàctica específica per a cicles formatius per a l'emprenedoria i creació d'Apps per a dispositius mòbils.

Les propostes didàctiques de l'àmbit “Pensament computacional” i els diferents recursos per a dur-les a terme es troben a l'adreça electrònica http://alexandria.xtec.cat

Les propostes didàctiques i/o reptes corresponents porten associada la concreció de la planificació tenint en compte les diferents fases i la temporalització en què es proposa la seva realització. En els diferents projectes del programa es comunicarà als centres inscrits quins són els reptes i les formes de participació de cada activitat.

a.2. Àmbit de la Georeferenciació:

És l'àmbit de referenciació i geolocalització d'elements patrimonials amb aportacions d'informació elaborada per alumnes dels centres educatius. En aquest projecte es poden implementar a més altres tipus de propostes com són rutes, jocs de pistes i reptes plantejats pel mateix alumnat des d'un punt de vista educatiu. Aquest projecte pot ser realitzat tant per alumnes de primària com de secundària de centres educatius de Catalunya.

La plataforma per a la geolocalització dels elements a treballar és “Mobile History Map”, i es troba a l'adreça electrònica: http://mhm.mobileworldcapital.com

Els recursos i tutorials es troben a: http://blocs.xtec.cat/mhmap

a.3. Àmbit de l' Edu_hack

“Edu_Hack” és l'àmbit per a centres educatius en què el professorat participa en un procés de cocreació i disseny visual de propostes didàctiques que s'hauran d'aplicar a les aules. Aquest projecte està distribuït en vàries fases que es duen a terme al llarg de dos cursos escolars. Una primera fase inicial en què professorat de diferents centres participen en una jornada de cocreació, on els participants, aplegats en grups heterogenis, plantegen propostes didàctiques obertes, transversals, innovadores i inclusives. Una segona fase en què les propostes es refinen fins a dotar-les d'una estructura que permeti transferir-les a l'aula per implementar un pilotatge. Finalment, una tercera fase en què s'implementen les propostes didàctiques en els centres educatius participants en la modalitat de pilotatge.

b. Projecte d'innovació “El Centre Digital”. És un projecte obert en què els centres educatius presenten una proposta d'aplicació de les tecnologies digitals en el seu centre educatiu. Amb aquest projecte el Departament d'Ensenyament vol impulsar la incorporació d'aquestes tecnologies digitals, tal com es descriu en els documents per a l'organització i gestió de centres, a partir de la creació d'un Pla TAC de transformació digital del centre educatiu. En el Pla TAC de cada centre participant haurà de constar la inclusió d'aquestes tecnologies en la vida del centre i el pla d'aplicació d'aquesta transformació.

 

3. Destinataris

Els destinataris dels dos projectes del programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” objecte d'aquesta resolució són centres educatius a Catalunya públics i privats concertats, que cursin ensenyaments d'educació primària i d'educació secundària (obligatòria i post-obligatòria) que assumeixen el compromís per desenvolupar i participar en el programa en qualsevol de les seves modalitats i participar de forma activa en iniciatives associades al programa.

 

4. Finalitats genèriques i objectius específics del programa

4.1. Finalitats genèriques

4.1.1. Promoure les competències de l'àmbit digital

4.1.2. Impulsar el pensament computacional

4.1.3. Promoure les vocacions cientifico-tecnològiques

4.2. Objectius específics del projecte d'innovació “mSchools”

4.2.1. Emprar tecnologies mòbils per fomentar la innovació de metodologies educatives.

4.2.2. Promoure la col·laboració entre el sector públic i el sector privat per millorar l'educació.

4.2.3. Impulsar els aprenentatges amb el suport de les tecnologies digitals

4.2.4. Desenvolupar habilitats de pensament computacional emprant llenguatges de programació visuals per dissenyar i crear aplicacions per a dispositius mòbils.

4.2.5. Geolocalitzar i descriure (en diverses llengües) els elements més significatius del patrimoni cultural català.

4.2.6. Desenvolupar les competències social, lingüística i digital.

4.2.7. Elaborar propostes didàctiques innovadores, de manera col·laborativa, incorporant la tecnologia digital i adreçades a totes les etapes educatives que siguin interdisciplinàries i inclusives.

4.2.8. Impulsar la incorporació de la cocreació en el treball als centres (alumnes i professorat).

4.3. Objectius específics del projecte d'innovació “El Centre Digital”

4.3.1. Emprar tecnologies digitals per fomentar la innovació de metodologies educatives, impulsant els aprenentatges amb el suport d'aquestes tecnologies.

4.3.2. Impulsar l'experimentació amb nous dispositius digitals. Concretar i desplegar les propostes d'incorporació de les tecnologies digitals en el marc del PLA TAC dels centres educatius.

4.3.3. Adequar les propostes curriculars i didàctiques a la integració de les tecnologies digitals.

4.3.4. Impulsar la incorporació de les competències digitals, tant del professorat com de l'alumnat

4.3.5. Promoure els usos responsables i segurs de les tecnologies digitals.

 

5. Òrgan impulsor i gestor

El Programa d'innovació "Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge" està impulsat i és gestionat per l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement, del Departament d'Ensenyament.

 

6. Durada del Programa

El Programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” tindrà una durada de dos cursos escolars en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació, elaboració de la proposta de projecte, implementació i avaluació del projecte.

 

7. Requisits dels centres educatius

Poden formar part del Programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

7.1. Requisits generals per a tots dos projectes:

7.1.1. Impartir un d'aquests ensenyaments: educació primària, educació secundària obligatòria o educació secundària post obligatòria.

7.1.2. Disposar d'una diagnosi de necessitats o la descripció d'un punt de partida que justifiqui la participació del centre en el programa.

7.1.3. Concretar, d'acord amb els objectius generals del programa, els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a la diagnosi o punt del partida.

7.1.4. Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies que s'estableixen com a objecte i finalitats del propi projecte d'innovació.

7.4.5. Comptar amb el suport del consell escolar del centre per adscriure's al programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”

7.4.6. No haver presentat amb anterioritat un projecte del mateix àmbit, en cap altra convocatòria de programes d'innovació específics en tecnologia del Departament d'Ensenyament.

7.2. Requisits específics per al projecte d'innovació “mSchools”:

A més dels requisits generals, cal complir el següent:

Implementar algun dels àmbits de treball del projecte d'innovació pedagògica “mSchools” (“basats en el Pensament Computacional, o bé basats en la Georeferenciació o bé creant un projecte propi basat en el disseny i implementació d'una proposta didàctica en l'entorn de l'Edu_hack.)

 

8. Compromisos dels centres educatius

La participació al programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” suposa l'acceptació dels compromisos següents:

8.1. Compromisos generals per als tots centres participants:

8.1.1. Implementar algun dels projectes del programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” adaptant-los a les característiques del centre i publicar els continguts produïts pels alumnes en un espai digital consultable en obert.

8.1.2. Implantar una o més propostes didàctiques del programa i estendre-la de forma progressiva en els diferents grups del centre a qui van dirigides les diferents propostes i actuacions

8.1.3. La designació d'una persona com a coordinadora del projecte. En el cas dels centres públics, la persona coordinadora del projecte s'ha de designar, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

8.1.4. Participar en les activitats formatives organitzades pel Departament d'Ensenyament adreçada de forma específica al professorat dels centres participants en el programa.

8.1.5. Difondre l'experiència en diversos fòrums i sessions de formació.

8.1.6. Elaborar la memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte

8.2. Compromisos específics per als centres participants en el projecte d'innovació “mSchools”:

A més dels compromisos generals, cal acceptar els següents:

8.2.1. Participar en el Programa “mSchools”, incorporant-se a la xarxa de centres que li correspongui.

8.2.2. Participar en les activitats individuals i grupals de desplegament del Programa "mSchools", entre les quals destaquen les activitats de formació que organitza l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament.

8.2.3. Participar en alguna de les convocatòries de Concursos de la iniciativa “mSchools” de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, Mobile Learning Awards o mSchools Student Awards

L'incompliment dels compromisos pot comportar la baixa del centre en el Programa.

 

9. Memòria de seguiment i avaluació del projecte

9.1. En finalitzar el projecte en el termini previst a la convocatòria, el centre ha de trametre al Departament d'Ensenyament la memòria d'avaluació final, amb constància i evidències de la participació del professorat i altres agents implicats, evidències dels resultats, de l'impacte i del canvi o millora que s'ha produït. Així mateix, també ha d'incloure propostes de consolidació, continuïtat o generalització, que incloguin la incorporació al PEC, al PLA TAC i als plans de treball del centre educatiu.

9.2. La memòria haurà de contenir almenys els següents apartats:

9.2.1. Justificació del projecte

9.2.2. Objectius Generals

9.2.3. Objectius específics i indicadors

9.2.4. Diagnosi de necessitat o punt de partida

9.2.5. Equip de referència o Professorat participant (Certificat de la direcció del centre educatiu)

9.2.6. Descripció de les actuacions i activitats realitzades

9.2.7. Planificació i temporalització

9.2.8. Avaluació i evidències de la implementació

9.2.9. Estratègies per generalitzar i consolidar la innovació dins el centre educatiu.

9.2.10. Indicadors per a l'avaluació particular del projecte de centre i general del programa. Cal incloure en aquest apartat les dades dels indicadors detallats al punt 9.3. d'aquest annex “Avaluació del programa d'innovació Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”, entre d'altres.

9.2.11. Bibliografia, estudis i recerca en els que es basa el projecte

9.3. Avaluació del programa d'innovació “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”

En finalitzar el programa, l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Ensenyament realitzarà una avaluació del grau d'assoliment dels objectius generals i de l'impacte del programa a partir dels següents indicadors:

9.3.1. Grau (percentatge) d'activitats realitzades en el centre respecte a les planificades

9.3.2. Grau (percentatge) d'activitats formatives en que ha participat la comunitat escolar respecte a les planificades

9.3.3. Grau (percentatge) de participació de l'alumnat en les diferents iniciatives del Programa, i el nombre absolut d'alumnat participant.

9.3.4. Grau (percentatge) de participació del professorat en el programa en relació al professorat del centre i nombre absolut de professorat participant.

9.3.5. Altres indicadors rellevants

Els centres participants, en finalitzar el projecte, hauran de proporcionar les dades per a poder fer aquesta avaluació general de programa. Aquestes dades constaran tant a la memòria lliurada com en un formulari que es facilitarà.

 

10. Inspecció

La inspecció d'Educació supervisa i avalua el desenvolupament del Programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”.

 

 

Annex 2

Bases reguladores de la convocatòria del programa d'innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”, sol·licitud d'adscripció i criteris per a l'elaboració del projecte

 

1. Sol·licituds d'inscripció al programa i terminis

1.1. El director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics podrà sol·licitar la inclusió del seu centre, mitjançant la presentació, del formulari de sol·licitud, degudament signat, adjuntant la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

1.2. El formulari de sol·licitud i el procediment per a la seva compleció, es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici)

1.3. Tal i com preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació del formulari i de la documentació acreditativa, s'ha de fer per mitjans electrònics.

1.4. El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 30 de setembre de 2017.

1.5. Els centres educatius que figurin com a acceptats a la llista definitiva que hagin iniciat algun dels projectes objecte d'aquesta resolució anteriorment a la data de la seva publicació, i l'hagi estat realitzant durant dos anys o més, podran sol·licitar la certificació d'innovació seguint el procediment establert en el punt 9.Memòria de seguiment i avaluació del projecte de l'annex 2 d'aquesta resolució, amb un termini màxim del 29 de desembre de 2017. Per a justificar aquest extrem, s'haurà de lliurar la documentació acreditativa pertinent que ho demostri en el moment de fer la sol·licitud.

1.6. La resta de centres educatius que figurin com a acceptats a la llista definitiva hauran de lliurar el projecte definitiu abans del 29 de desembre de 2017.

 

2. Criteris de selecció

2.1. Els criteris de selecció per a tots els projectes seran els següents:

2.1.1. Complir els requisits enunciats a l'apartat 7.Requisits dels centres educatius de l'annex 1.

2.1.2. Mostrar la coherència dels objectius específics del projecte presentat amb les finalitats generals indicades en l'apartat 4.Finalitats genèriques i objectius específics del programa de l'annex 1 d'aquesta resolució, amb la planificació i temporització del projecte.

2.1.3. Plantejar un ús innovador de les tecnologies digitals.

2.1.4. Tenir la durada mínima establerta a l'apartat Durada del Programa de l'annex 1 d'aquesta resolució.

2.2. Un centre pot presentar una proposta de projecte en què s'incorpori més d'un àmbit o actuacions referides als diferents projectes d'aquesta resolució. En aquest cas es considerarà com un sol projecte dins el programa als efectes de l'expressat en el punt Certificació de la formació i de la innovació pedagògica de l'annex 2.

2.3. Les sol·licituds seran valorades per una comissió de selecció, amb la següent composició:

El subdirector o subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat o persona en qui delegui que actuarà com a president.

El subdirector o subdirectora general d'Innovació, Formació i Orientació o persona en qui delegui

El subdirector o subdirectora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

El/la cap de l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement o persona en qui delegui.

Un tècnic o tècnica de l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement que actuarà com a secretari de la comissió.

La comissió de selecció iniciarà el procés de valoració de les propostes presentades un cop esgotat el termini de lliurament indicat a l'apartat 1.Sol·licituds d'inscripció al programa i terminis, d'aquest annex.

El Secretari de Polítiques Educatives, a proposta de la comissió de selecció, resoldrà la selecció de centres educatius que participaran en el projecte.

La Inspecció d'Educació comprovarà, si s'escau i a petició de la comissió de selecció, l'acompliment dels criteris de selecció.

 

3. Inadmissió

Comportarà la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits exposats a l'apartat 7.Requisits dels centres de l'annex 1, la no presentació dels documents requerits en la sol·licitud o l'incompliment dels terminis en la presentació de la sol·licitud.

 

4. Publicació i notificació

La relació dels centres seleccionats es publicarà al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres) i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan gestor comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació i l'acceptació dels compromisos que determina aquesta convocatòria i en el termini màxim d'un mes publicarà la llista provisional de acceptats i desestimats.

En la llista hauran de constar, almenys, el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o desestimat i el motiu de desestimació, en el cas dels centres desestimats.

Amb la publicació de la llista de centres educatius acceptats i desestimats es considerarà feta la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els centres aspirants que figurin com a desestimats en aquesta llista provisional disposaran de 10 dies hàbils per a presentar possibles reclamacions davant l'òrgan gestor.

Transcorregut aquest termini, i en un període no superior a 7 dies hàbils, l'òrgan gestor publicarà la llista definitiva de centres educatius acceptats i desestimats.

 

5. Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

6. Certificació de la formació i de la innovació pedagògica

6.1. La formació rebuda en el marc del programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” forma part del pla de formació permanent i, com a tal, certificable pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació per al professorat participant dels centres educatius públics i concertats

En els centres educatius, la participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica si, en base a la memòria d'avaluació final presentada per la direcció del centre, la comissió de selecció valora com a suficients els criteris següents:

Grau d'assoliment dels objectius inicials, del canvi o de la millora generada.

Qualitat del procés d'avaluació i de les valoracions realitzades.

Viabilitat i consistència de les propostes de consolidació, continuïtat o generalització en el centre.

Grau de transferència de la innovació a altres centres i contextos.

6.2. S'estendrà un certificat d'innovació exclusivament als docents participants implicats en el projecte, acreditats per la direcció del centre un cop implementat i avaluat de forma positiva.

Als efectes que el Departament d'Ensenyament n'emeti el certificat corresponent, el director o directora titular del centre educatiu ha de trametre, a través del correu electrònic areatac.ensenyament@gencat.cat, en el termini que correspongui, un certificat amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació que contingui el nom, cognoms i NIF del professorat que hi hagi participat.

En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament d'un projecte d'innovació, el centre vetllarà perquè l'alumnat i el professorat participants hi constin de forma adequada, i en qualsevol cas donarà compliment a la normativa d'aplicació en matèria de propietat intel·lectual.

La baixa qualitat dels materials lliurats, el no lliurament de la documentació corresponent o el no compliment dels requisits establerts en cada programa pot donar lloc a la seva exclusió o a la no acreditació.

Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d'innovació es registraran a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

S'incorporarà la participació dels centres en els programes d'innovació pedagògica reconeguts a les bases de dades del Departament d'Ensenyament.

 

 

Annex 3

Criteris per a l'elaboració del projecte de centre en el marc del Programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge”

 

Els centres educatius que vulguin adscriure's al programa hauran d'elaborar, de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar, un projecte que concreti el programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i expliciti a quin dels dos projectes es subscriu.

Aquest projecte haurà d'incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a continuació:

3.1. Justificació del projecte

El centre educatiu ha d'exposar els motius que justifiquen l'interès d'implementar el projecte que presenten en el marc del Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge.

3.2. Diagnosi de necessitats i punt de partida

En base a la redacció del Pla TAC de centre, aquest detectarà una diagnosi de les necessitats derivades de la transformació digital del centre que tindrà en compte quin és el punt específic de partida del centre en relació a l'aplicació de les TAC.

3.3. Objectius específics i indicadors

El centre educatiu en elaborar el projecte hauran de plantejar uns objectius específics a partir dels objectius generals proposats pel Departament d'Ensenyament a l'apartat 4.Finalitats genèriques i objectius específics del programa de l'annex 1 d'aquesta resolució, en funció del projecte triat dins el programa “Tecnologies Digitals per a l'aprenentatge” i alineat amb la diagnosi de necessitats pròpies de cada centre educatiu.

Els indicadors que s'elaborin en relació amb aquests objectius específics hauran de permetre definir el punt de partida del centre i, un cop implementat el projecte, valorar el grau d'assoliment dels objectius específics.

S'hauran d'elaborar també indicadors d'impacte de la implementació del projecte.

3.4. Descripció del projecte

A partir de les necessitats detectades pel centre i en funció dels objectius específics determinats el centre redactarà quines fases, temporització i accions concretes durà a terme per al desenvolupament del programa.

3.5. Planificació i temporització de les actuacions

El centre educatiu ha de definir la planificació del desenvolupament del projecte en les fases i el temps necessaris, tenint en compte també les actuacions prioritàries, els recursos i l'avaluació de l'aplicació del programa.

Es tracta de recollir les diferents actuacions i activitats que es duran a terme al llarg del projecte, planificant l'estructura, les fases i la durada de cadascuna, així com els recursos. També s'haurà de dissenyar l'avaluació final del projecte.

3.6. Proposta de l'avaluació

El centre educatiu ha de descriure com, a partir dels objectius específics i els indicadors definits pel propi centre en el seu projecte i a partir de la comparativa de l'anàlisi del punt de partida, el centre valorarà el grau d'assoliment dels objectius específics del projecte.

Amunt