Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/09/2017

  • Número del document TSF/2162/2017

  • Número de control 17256056

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17256056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7455

  • Data 15/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació (ref. BDNS 361658).


Mitjançant aquesta Resolució, s'obre el període de presentació de sol·licituds de subvencions, per a l'any 2017, destinades a la realització del Programa Treball i Formació d'acord amb l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

Una de les principals prioritats de la Generalitat de Catalunya és combatre l'atur, construint els escenaris adequats per crear ocupació i facilitar el creixement econòmic mitjançant el disseny i la implementació de mesures que cobreixin les necessitats de les empreses i de les persones en situació d'atur.

L'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 assumeix els col·lectius prioritaris que assenyala la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació, és a dir les persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social, entre altres.

El Programa de Treball i Formació, creat pel Govern de la Generalitat l'any 2013 i actualitzat mitjançant l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, forma part de les polítiques actives d'ocupació que es defineixen a l'article 36 del Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació.

Com a resultat de l'anàlisi del Programa Treball i Formació efectuat una vegada finalitzada la gestió de la convocatòria 2016 i de les dades sobre l'atur informades per l'Observatori del treball i model productiu, s'ha posat de manifest reorientar, mitjançant la nova convocatòria, l'impacte de les mesures en els col·lectius beneficiaris del Programa. En aquest sentit la nova convocatòria afegeix un nou grup de persones beneficiàries als dos dels exercicis anteriors; així, a més de la línia d'ajuts adreçada a les persones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi preferentment més grans de 45 anys, i de la línia adreçada a les persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, s'estrena una nova línia adreçada exclusivament a les dones en situació d'atur. En els dos primers grups, es prioritzen les persones més grans de 55 anys que no tenen cotització suficient per a què se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. El grup dirigit a les dones s'adreça a les víctimes de violència de gènere i a les dones en situació d'atur de molt llarga durada preferentment més grans de 55 anys. En qualsevol de les línies tenen caràcter preferent les persones amb discapacitat.

D'altra banda, per a determinar la distribució territorial del Programa s'ha considerat avinent introduir criteris que permeten obtenir un millor repartiment dels ajuts arreu del territori, ja que tenen en compte les diferències demogràfiques, econòmiques i ocupacionals existents així com el diferent impacte de l'atur registrat i de l'atur dels col·lectius amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball a qui s'adreça aquesta política d'ocupació.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball , Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

Vista la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

A aquesta Resolució li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació en les línies següents:

1.1.1 Treball i Formació per a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) PANP 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa.

b) PANP 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa.

1.1.2 Treball i Formació per a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (PRMI), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) PRMI 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa.

b) PRMI 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa.

1.1.3 Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA) que inclou un tipus d'acció en funció de la durada:

a) DONA 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa.

1.1.4 Accions de coordinació i suport tècnic (COOR) que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) COOR 7: Personal tècnic destinat durant 7 mesos a jornada completa.

b) COOR 12: Personal tècnic destinat durant 12 mesos a jornada completa.

1.2 La gestió i el desenvolupament del Programa es duran a terme tenint en compte l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació i la Guia de prescripcions tècniques.

 

Article 2

Entitats beneficiàries

En relació amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les següents:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, per a totes les línies de subvencions previstes a l'article 1.1 d'aquesta Resolució.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya, per a la línia de subvenció prevista a l'article 1.1.2 (PRMI) d'aquesta Resolució.

 

Article 3

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import convocat

4.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 53.457.040,00 euros, repartit de la següent manera:

a) 32.525.520,00 euros de l'exercici 2017 a càrrec de les partides pressupostàries: D/449000100/3310/0000, D/449000127/331F/0000, D/460000100/3310/0000, D/460000127/331F/0000, D/461000100/3310/0000, D/461000127/331F/0000, D/469000100/3310/0000, D/469000127/331F/0000, , D/481000100/3310/0000, D/481000127/331F/0000, D/481000100/3310/0000, D/481000127/331F/0000, D/484000100/3310/0000 i D/484000127/331F/0000 amb fons de finançament FBEPAO del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a les línies Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP) amb un import de 29.025.520,00 euros i Accions de coordinació i suport tècnic (COOR) amb un import de 3.500.000,00 euros.

Aquestes actuacions són subvencionables d'acord amb la distribució territorial de fons per a l'any 2017, per a la seva gestió per les comunitats autònomes, acordada en la LXIV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, celebrada l'11 d'abril de 2017, tal com estableix a l'Ordre ESS/621/2017, de 20 de juny, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic 2017, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, incloent aquelles destinades a l'execució del Programa d'Acció Conjunta per a la Millora de l'Atenció a les Persones Aturades de Llarga Durada.

b) 20.931.520,00 euros: 3.400.000,00 euros de l'exercici 2017 a càrrec de les partides pressupostàries D/460000100/3310/0062 i D/460000127/331F/0062 amb fons de finançament propi del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 17.531.520,00 euros a càrrec de les partides pressupostàries D/449000100/3310/0000, D/449000127/331F/0000, D/460000100/3310/0000, D/460000127/331F/0000, D/461000100/3310/0000, D/461000127/331F/0000, D/469000100/3310/0000, D/469000127/331F/0000, , D/481000100/3310/0000, D/481000127/331F/0000, D/481000100/3310/0000, D/481000127/331F/0000, D/484000100/3310/0000 i D/484000127/331F/0000, amb fons de finançament FBEFSE20, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, distribuïts de la manera següent: 13.345.216,00 euros de l'exercici 2017, 1.730.460,00 euros de l'exercici 2018 i 2.455.844,00 euros de l'exercici 2019 segons l'Acord del Govern de 4 de juliol de 2017. La distribució és per a les línies Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (PRMI), 12.930.480,00 euros, i Treball i Formació adreçat a dones en situació d'atur (DONA), 8.001.040,00 euros.

Aquestes actuacions són elegibles a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014 – 2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeo, amb un cofinançament del 50%.

4.2 Un cop resolta la convocatòria, si escau, es procedirà a la redistribució dels crèdits de les partides pressupostàries per tal d'adequar la naturalesa jurídica dels beneficiaris a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

4.3 La concessió de les subvencions previstes en aquesta Resolució està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

4.4 La distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar l'import de la convocatòria i respectant l'origen dels fons.

4.5 Aquests imports es podran ampliar mitjançant la resolució de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

4.6 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta Resolució.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar del dia següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

5.3 Els requisits per presentar sol·licituds, la manera d'acreditar-los i la documentació a presentar amb la sol·licitud estan recollits a la base 4 i 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre. El model de memòria s'annexa a aquesta Resolució.

 

Article 6

Termini d'execució

6.1 Inici de les actuacions

Les línies de subvenció PANP, PRMI i DONA s'han d'iniciar, com a màxim, el 29 de desembre de 2017. Es considera iniciada una línia de subvenció quan ha iniciat, com a mínim, un contracte de treball de les accions d'experiència laboral. La resta de contractes de treball de les accions d'experiència laboral de cada línia de subvenció poden iniciar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2018.

6.2 Finalització de les actuacions

Les accions d'experiència laboral i les accions de formació vinculades als contractes de treball de 6 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 de juliol de 2018 inclòs.

Les accions d'experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball de 12 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 de gener de 2019 inclòs.

Les accions de coordinació i suport tècnic s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 d'agost de 2018 inclòs si estan vinculades a contractes de treball exclusivament de 6 mesos; o, com a màxim, el 30 de gener de 2019 inclòs si estan vinculades a contractes de treball de 12 mesos.

 

Article 7

Persones destinatàries

7.1 Les persones destinatàries són les persones inscrites en l'Oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball i que mantenen aquesta situació fins a la data d'inici de la contractació laboral, i que compleixen tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, previstos a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

Per a aquesta convocatòria els col·lectius de persones de cada línia, i els requisits específics són:

7.1.1 PANP: Les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.

Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades com a mínim 12 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

- Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones que compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans de 55 anys. Dins d'aquest col·lectiu, especialment es prioritzaran les que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

- A més tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

7.1.2 PRMI: Les persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

- Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Dins d'aquest col·lectiu, especialment es prioritzaran, les que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

- A més, tindran caràcter preferent en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6, les persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció que es trobin en una d'aquestes situacions:

- Dones amb càrregues familiars

- Persones que estiguin en fase d'exhaurir el termini màxim de percepció de la prestació de la renda mínima d'inserció.

- Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.

7.1.3 DONA: Dones en situació d'atur.

Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:

- Les dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere.

- Les dones en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys.

Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per dones en situació d'atur de molt llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades com a mínim 24 mesos durant els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

7.2 La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en l'article 7.1 d'aquesta Resolució, hauran de ser acreditats per la persona interessada davant l'entitat beneficiària de la subvenció, mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o mitjançant el corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

7.3 Les oficines de Treball s'adreçaran d'ofici a les entitats beneficiaries previstes a l'annex 2 d'aquesta Resolució per reportar, d'acord amb la previsió o propostes dels perfils que faci l'entitat, una valoració de la disponibilitat de persones destinatàries inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, la qual cosa haurà de sustentar la memòria tècnica del projecte objecte de la subvenció.

7.4 En el procés de selecció i d'acord amb l'article 34 del Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació, en el seu apartat 2, en els processos d'intermediació s'han de garantir els principis d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, no discriminació i transparència.

7.5 El procediment per a la selecció i comunicació de les persones destinatàries es determina a la Guia de Prescripcions Tècniques

 

Article 8

Distribució territorial

8.1 D'acord amb l'últim paràgraf de la base 2, i d'acord amb el procediment de la base 11, ambdues de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, s'estableix a l'annex 2 d'aquesta Resolució la preassignació de contractes per demarcacions territorials, comarques i municipis.

8.2 El nombre màxim de contractacions a subvencionar d'experiència laboral, incloses totes les línies de l'article 1 d'aquesta Resolució, a una entitat beneficiària de la base 2 a) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, és de 270.

8.3 Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia PANP, adreçada a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys, s'han aplicat els criteris següents:

a) En aquesta convocatòria es distribueix un 10% de l'import a l'efecte d'obtenir un major equilibri territorial, especialment en aquelles comarques amb menor població:

- Un 5 % per al repartiment per comarques en funció de variables demogràfiques, econòmiques i ocupacionals (FONT: Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur, actualitzat 18/04/2017)

- Un 5% en funció del percentatge de cada comarca del col·lectiu preferent respecte al seu atur registrat.

El 90% restant en funció del nombre de persones en atur del col·lectiu preferent distribuït per comarques i municipis.

b) El nombre total de contractes resultant s'ha ajustat per obtenir un percentatge aproximat del 30% de contractes de durada de 12 mesos a temps complet.

8.4 Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia PRMI, adreçada a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, s'han utilitzat les dades relatives a les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció que consten a la base de dades del fitxer RMI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el mes de maig de 2017.

La distribució garanteix un mínim de 2 contractes de treball a cada àrea bàsica de Serveis Socials i un màxim de 60, i s'ha realitzat amb relació al nombre de les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció de cada municipi. Les contractacions previstes corresponents que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, s'han ajustat finalment, en alguns casos, tenint en compte la proporció d'unitats familiars perceptores de la renda mínima d'inserció respecte la població total del municipi (font: IDESCAT 2016)

El nombre total de contractes resultants s'ha ajustat per obtenir un percentatge aproximat del 20% de contractes de durada de 12 mesos a temps complet.

8.5 Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia DONA, adreçada a dones en situació d'atur, s'han seguit els mateixos criteris de repartiment que els establerts al punt 3 d'aquest article, excepte la durada de les contractacions que serà en la seva totalitat de 12 mesos a temps complet.

8.6 El nombre de personal tècnic de les accions de coordinació i suport tècnic a subvencionar a una entitat beneficiària de la base 2 a) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, es determina en funció del nombre de contractes de treball previstos a les línies PANP, PRMI i DONA establerts a l'annex 2 d'aquesta Resolució o del nombre de contractes subvencionats si és inferior:

Entre 16 i 40 persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació: 1 persona tècnica de coordinació i suport a jornada completa

Entre 41 i 60 persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació: 2 persones tècniques de coordinació i suport a jornada completa.

61 o més persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació: 3 persones tècniques de coordinació i suport a jornada completa.

La durada de l'acció de coordinació i suport tècnic serà de 7 o 12 mesos segons sigui la durada màxima de les accions d'experiència laboral subvencionades.

En el cas dels consells comarcals, atenent la seva funció d'atenció als municipis, es garanteix com a mínim una persona tècnica de coordinació i suport a jornada completa, tot i no arribar a 16 persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació, sempre que el nombre de contractes que s'executin sigui, com a mínim, el nombre de contractes preassignats.

8.7 Els ajuntaments que no tenen preassignació de contractes a l'annex 2 d'aquesta Resolució estan representats pels consells comarcals d'acord amb les competències que tenen atribuïdes.

 

Article 9

Imports a subvencionar

Seran d'aplicació les quanties que s'estableixen a la base 6 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, que regula el Programa.

 

Article 10

Indicadors

10.1 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya recollirà, mitjançant les eines informàtiques de gestió CTR (Gestió de les contractacions) i GIA (Gestió Integrada d'Accions), les dades corresponents als indicadors comuns de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada amb l'objectiu d'informar dels indicadors establerts pel Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020, al Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, al Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

10.2 La certificació de les actuacions a l'FSE exigeix la recopilació de determinats indicadors d'execució i de resultats per a mesurar l'eficàcia de les actuacions cofinançades, entre ells:

10.2.1 Indicadors comuns d'execució relatius a les persones participants

Persones en situació d'atur, incloses les de llarga durada

Persones en situació d'atur de llarga durada

Persones inactives

Persones inactives no integrades en les sistemes d'educació o formació

Persones ocupades, incloses les que treballen per compte pròpia

Persones menors de 25 anys d'edat

Persones majors de 54 anys d'edat

Persones majors de 54 anys d'edat que es troben en situació d'atur, incloses les de llarga durada, o inactives i no integrades en els sistemes d'educació o formació

Persones amb estudis d'ensenyament primària (CINE 1) o secundària (CINE 2).

Persones amb el segon cicle d'ensenyament secundària (CINE 3) o amb ensenyament postsecundari (CINE 4)

Persones amb ensenyament superior o terciari (CINE 5 a 8).

Persones participants que viuen en llars on tots els membres estan sense ocupació

Persones participants que viuen en llars on tots els membres estan sense ocupació amb fills a càrrec

Persones participants que viuen en llars amb un únic adult amb fills a càrrec.

Emigrants, participants d'origen estranger, minories (incloses comunitats marginades, com la població romaní)

Persones participants amb discapacitat

Altres persones desfavorides

Persones sense llar o afectades per l'exclusió de vivenda

Persones de zones rurals

10.2.2 Indicadors comuns de resultat relatius a les persones participants

Persones participants que han obtingut una qualificació un cop finalitzada la seva participació.

10.2.3 Les entitats hauran de facilitar aquests indicadors al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a la finalització de les accions i d'acord amb el que es determini a la corresponent Guia de prescripcions tècniques.

 

Article 11

Procediment de concessió

El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionables és el procediment reglat tal i com estableix la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

 

Article 12

Justificació

Es presentarà una justificació per a cada línia i acció de subvenció, en els termes establerts a la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

El termini per a la presentació de la justificació de l'experiència laboral i de la formació de cada acció serà de dos mesos a partir de la finalització de l'últim contracte d'experiència laboral. La despesa de la formació a justificar serà la que es correspongui a les persones destinatàries de l'experiència laboral que es justifiquen en cada cas.

El termini per a la presentació de la justificació de la despesa de la totalitat de les accions de coordinació i suport tècnic serà de dos mesos a partir de la finalització de la darrera acció.

 

Article 13

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de setembre de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

 

Annex 1

Memòria tècnica del projecte

 

S'entén per projecte el conjunt d'actuacions d'experiència laboral i formatives, que realitzaran les persones destinatàries del Programa, que tenen per objecte la millora de l'ocupabilitat de les persones que hi participen i una finalitat d'utilitat pública i/o interès social. El projecte engloba totes les línies i accions per les quals se sol.licita una subvenció.

1 Objectiu i finalitat del projecte

2. Descripció dels treballs a desenvolupar en les accions d'experiència laboral per a cada línia de subvenció.

3. Accions formatives a impartir a les persones destinatàries de cada línia de subvenció.

4. Descripció de les mesures específiques o transversals que es portaran a terme per fomentar els principis d'igualtat entre dones i homes, no discriminació per qualsevol raó i de desenvolupament sostenible.

5. Qualsevol bona pràctica que es vulgui destacar.

 

 

Annex 2

 

1. Distribució territorial dels contractes de treball de la línia adreçada a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP)

Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball s'han utilitzat les dades relatives a l'atur d'abril 2017. La dada de referència prevista a la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, és l'atur registrat d'abril 2017.

En el cas dels consells comarcals s'han tingut en compte el nombre de persones en situació d'atur dels municipis amb atur registrat inferior a 900 persones.

NCP12 = Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.

NCP6 = Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 6 mesos.

TOTAL = Nombre total de contractacions preassignades a l'entitat beneficiària d'una durada de 12 i de 6 mesos.

 

ENTITAT

NCP12

NCP6

TOTAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

3

10

13

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

7

11

18

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

10

21

31

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

8

18

26

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

8

20

28

Ajuntament del Prat de Llobregat

5

12

17

Ajuntament de Viladecans

5

15

20

Ajuntament de Castelldefels

5

11

16

Ajuntament de Gavà

4

9

13

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

4

8

12

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

4

8

12

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

4

8

12

Ajuntament de Martorell

3

8

11

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

2

6

8

Ajuntament de Sant Joan Despí

2

5

7

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

2

5

7

Ajuntament d'Esparreguera

3

5

8

Ajuntament de Molins de Rei

2

4

6

Consell Comarcal del Baix Llobregat

8

19

27

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

69

161

230

 

Ajuntament de Barcelona

51

119

170

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

25

60

85

Ajuntament de Badalona

26

58

84

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

15

35

50

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

4

11

15

COMARCA DEL BARCELONÈS

121

283

404

 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

8

18

26

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

4

8

12

Ajuntament de Sitges

2

5

7

Ajuntament de Cubelles

1

4

5

Consell Comarcal del Garraf

1

4

5

COMARCA DEL GARRAF

16

39

55

 

Ajuntament de Mataró

16

40

56

Ajuntament de Pineda de Mar

3

8

11

Ajuntament de Premià de Mar

4

8

12

Ajuntament de Tordera

2

4

6

Ajuntament de Calella

3

5

8

Ajuntament de Malgrat de Mar

2

4

6

Ajuntament del Masnou

2

4

6

Consell Comarcal del Maresme

13

33

46

COMARCA DEL MARESME

45

106

151

 

Ajuntament de Terrassa

26

59

85

Ajuntament de Sabadell

19

51

70

Ajuntament de Rubí

8

19

27

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

5

10

15

Ajuntament de Ripollet

4

11

15

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

5

9

14

Ajuntament de Montcada i Reixac

4

9

13

Ajuntament de Barberà del Vallès

3

6

9

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

2

5

7

Ajuntament de Badia del Vallès

1

5

6

Ajuntament de Castellar del Vallès

2

4

6

Consell Comarcal del Vallès Occidental

7

15

22

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

86

203

289

 

Ajuntament de Granollers

6

15

21

Ajuntament de Mollet del Vallès

6

15

21

Ajuntament de Canovelles

2

5

7

Ajuntament de Montornès del Vallès

2

4

6

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

1

5

6

Ajuntament de Sant Celoni

2

4

6

Ajuntament de Parets del Vallès

2

4

6

Ajuntament de Cardedeu

1

3

4

Ajuntament de la Llagosta

1

4

5

Consell Comarcal del Vallès Oriental

14

30

44

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

37

89

126

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

384

902

1.286

 

Ajuntament d'Igualada

5

10

15

Ajuntament de Piera

2

5

7

Ajuntament de Vilanova del Camí

2

4

6

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

1

3

4

Consell Comarcal de l'Anoia

4

10

14

COMARCA DE L' ANOIA

14

32

46

 

Ajuntament de Manresa

8

24

32

Consell Comarcal del Bages

12

18

30

COMARCA DEL BAGES

20

42

62

 

Ajuntament de Berga

2

6

8

Consell Comarcal del Berguedà

3

4

7

COMARCA DEL BERGUEDÀ

5

10

15

 

Consell Comarcal del Moianès

2

4

6

COMARCA DEL MOIANÈS

2

4

6

 

Ajuntament de Vic

4

10

14

Ajuntament de Manlleu

2

7

9

Consell Comarcal d'Osona

7

15

22

COMARCA D'OSONA

13

32

45

 

Consell Comarcal del Solsonès

3

7

10

COMARCA DEL SOLSONÈS

3

7

10

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

57

127

184

 

Ajuntament de Figueres

4

10

14

Ajuntament de Roses

2

6

8

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

9

14

23

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

15

30

45

 

Ajuntament de Palafrugell

2

5

7

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

2

5

7

Ajuntament de Palamós

1

3

4

Consell Comarcal del Baix Empordà

7

14

21

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

12

27

39

 

Ajuntament d'Olot

2

6

8

Consell Comarcal de la Garrotxa

2

3

5

COMARCA DE LA GARROTXA

4

9

13

 

Ajuntament de Girona

2

17

19

Ajuntament de Salt

4

11

15

Consell Comarcal del Gironès

11

12

23

COMARCA DEL GIRONÈS

17

40

57

 

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

3

7

10

COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY

3

7

10

 

Consell Comarcal del Ripollès

3

7

10

COMARCA DEL RIPOLLÈS

3

7

10

 

Ajuntament de Blanes

3

11

14

Ajuntament de Lloret de Mar

3

8

11

Consell Comarcal de la Selva

10

21

31

COMARCA DE LA SELVA

16

40

56

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

70

160

230

 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

3

7

10

COMARCA DE L'ALT URGELL

3

7

10

 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

1

3

4

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA

1

3

4

 

Consell Comarcal de la Cerdanya

2

5

7

COMARCA DE LA CERDANYA

2

5

7

 

Conselh Generau d'Aran

2

4

6

COMARCA DE LA VAL D'ARAN

2

4

6

 

Consell Comarcal de les Garrigues

4

9

13

COMARCA DE LES GARRIGUES

4

9

13

 

Ajuntament de Balaguer

3

5

8

Consell Comarcal de la Noguera

2

5

7

COMARCA DE LA NOGUERA

5

10

15

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

2

5

7

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

2

5

7

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

2

4

6

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

2

4

6

 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

4

9

13

COMARCA DEL PLA D'URGELL

4

9

13

 

Consell Comarcal de la Segarra

3

7

10

COMARCA DE LA SEGARRA

3

7

10

 

Ajuntament de Lleida

17

38

55

Consell Comarcal del Segrià

3

11

14

COMARCA DEL SEGRIÀ

20

49

69

 

Ajuntament de Tàrrega

2

5

7

Consell Comarcal de l'Urgell

2

5

7

COMARCA DE L'URGELL

4

10

14

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU I ARAN

52

122

174

 

Ajuntament de Valls

0

1

1

Consell Comarcal de l'Alt Camp

6

13

19

COMARCA DE L'ALT CAMP

6

14

20

 

Ajuntament de Reus

12

30

42

Ajuntament de Cambrils

4

8

12

Consell Comarcal del Baix Camp

4

12

16

COMARCA DEL BAIX CAMP

20

50

70

 

Ajuntament del Vendrell

7

14

21

Ajuntament de Calafell

3

8

11

Consell Comarcal del Baix Penedès

5

16

21

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

15

38

53

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

3

6

9

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

3

6

9

 

Consell Comarcal del Priorat

2

5

7

COMARCA DEL PRIORAT

2

5

7

 

Ajuntament de Tarragona

13

33

46

Ajuntament de Salou

3

5

8

Ajuntament de Vila-seca

1

3

4

Ajuntament de Torredembarra

2

5

7

Consell Comarcal del Tarragonès

7

12

19

COMARCA DEL TARRAGONÈS

26

58

84

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

72

171

243

 

Ajuntament de Tortosa

4

12

16

Consell Comarcal del Baix Ebre

6

12

18

COMARCA DEL BAIX EBRE

10

24

34

 

Ajuntament d'Amposta

3

8

11

Consell Comarcal del Montsià

6

13

19

COMARCA DEL MONTSIÀ

9

21

30

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

4

9

13

COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE

4

9

13

 

Consell Comarcal de la Terra Alta

2

5

7

COMARCA DE LA TERRA ALTA

2

5

7

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

25

59

84

 

CATALUNYA

660

1541

2201

 

2. Distribució territorial dels contractes de treball de la línia adreçada a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (PRMI)

La dada de referència prevista a la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, és el nombre d'unitats familiars beneficiàries de la renda mínima d'inserció de cada territori que representa.

NCP12 = Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.

NCP6 = Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 6 mesos.

TOTAL = Nombre total de contractacions preassignades a l'entitat beneficiària d'una durada de 12 i de 6 mesos.

 

ENTITAT

DADA DE REFERÈNCIA

NCP12

NCP6

TOTAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

238

2

8

10

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

202

2

6

8

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

440

4

14

18

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

226

2

6

8

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

398

2

9

11

Ajuntament del Prat de Llobregat

122

1

6

7

Ajuntament de Viladecans

119

1

6

7

Ajuntament de Castelldefels

160

1

6

7

Ajuntament de Gavà

120

1

6

7

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

72

1

4

5

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

41

1

3

4

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

88

1

4

5

Ajuntament de Martorell

59

1

4

5

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

44

1

3

4

Ajuntament de Sant Joan Despí

53

1

4

5

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

121

1

6

7

Ajuntament de Molins de Rei

18

0

2

2

Consell Comarcal del Baix Llobregat

231

2

6

8

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

1.872

17

75

92

 

Ajuntament de Barcelona

2.760

12

48

60

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

837

7

28

35

Ajuntament de Badalona

1.387

10

40

50

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

472

5

10

15

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

186

1

8

9

COMARCA DEL BARCELONÈS

5.642

35

134

169

 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

288

2

8

10

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

59

1

4

5

Ajuntament de Sitges

36

1

3

4

Consell Comarcal del Garraf

108

2

5

7

COMARCA DEL GARRAF

491

6

20

26

 

Ajuntament de Mataró

908

8

32

40

Ajuntament de Pineda de Mar

117

1

6

7

Ajuntament de Premià de Mar

133

1

6

7

Ajuntament del Masnou

71

1

5

6

Consell Comarcal del Maresme

618

5

20

25

COMARCA DEL MARESME

1.847

16

69

85

 

Ajuntament de Terrassa

1.519

10

40

50

Ajuntament de Sabadell

1.210

8

32

40

Ajuntament de Rubí

292

2

6

8

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

171

1

6

7

Ajuntament de Ripollet

198

1

6

7

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

86

1

4

5

Ajuntament de Montcada i Reixac

161

2

5

7

Ajuntament de Barberà del Vallès

74

1

4

5

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

96

1

5

6

Ajuntament de Badia del Vallès

113

1

6

7

Ajuntament de Castellar del Vallès

53

1

4

5

Consell Comarcal del Vallès Occidental

133

1

6

7

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

4.106

30

124

154

 

Ajuntament de Granollers

360

2

8

10

Ajuntament de Mollet del Vallès

195

1

6

7

Consell Comarcal del Vallès Oriental

767

6

24

30

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

1.322

9

38

47

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

15.720

117

474

591

 

Ajuntament d'Igualada

106

1

6

7

Capellades

11

0

2

2

Consell Comarcal de l'Anoia

266

1

7

8

COMARCA DE L' ANOIA

383

2

15

17

 

Ajuntament de Manresa

1.273

12

28

40

Consell Comarcal del Bages

479

3

12

15

COMARCA DEL BAGES

1.752

15

40

55

 

Consell Comarcal del Berguedà

190

1

6

7

COMARCA DEL BERGUEDÀ

190

1

6

7

 

Consell Comarcal del Moianès

30

1

3

4

COMARCA DEL MOIANÈS

30

1

3

4

 

Ajuntament de Vic

252

2

6

8

Ajuntament de Manlleu

215

2

8

10

Consell Comarcal d'Osona

203

2

6

8

COMARCA D'OSONA

670

6

20

26

 

Consell Comarcal del Solsonès

51

1

5

6

COMARCA DEL SOLSONÈS

51

1

5

6

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

3.076

26

89

115

 

Ajuntament de Figueres

616

5

20

25

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

340

2

8

10

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

956

7

28

35

 

Ajuntament de Palafrugell

94

1

5

6

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

183

1

6

7

Consell Comarcal del Baix Empordà

470

3

12

15

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

747

5

23

28

 

Ajuntament d'Olot

97

1

4

5

Consell Comarcal de la Garrotxa

37

1

3

4

COMARCA DE LA GARROTXA

134

2

7

9

 

Ajuntament de Girona

634

5

20

25

Consell Comarcal del Gironès

657

5

20

25

COMARCA DEL GIRONÈS

1.291

10

40

50

 

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

79

1

4

5

COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY

79

1

4

5

 

Consell Comarcal del Ripollès

118

1

6

7

COMARCA DEL RIPOLLÈS

118

1

6

7

 

Ajuntament de Blanes

324

2

8

10

Ajuntament de Lloret de Mar

172

1

6

7

Consell Comarcal de la Selva

531

4

16

20

COMARCA DE LA SELVA

1.027

7

30

37

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

4.352

33

138

171

 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

67

1

4

5

COMARCA DE L'ALT URGELL

67

1

4

5

 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

4

0

2

2

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA

4

0

2

2

 

Consell Comarcal de la Cerdanya

45

1

3

4

COMARCA DE LA CERDANYA

45

1

3

4

 

Conselh Generau d'Aran

6

0

2

2

COMARCA DE LA VAL D'ARAN

6

0

2

2

 

Consell Comarcal de les Garrigues

58

1

4

5

COMARCA DE LES GARRIGUES

58

1

4

5

 

Consell Comarcal de la Noguera

204

2

6

8

COMARCA DE LA NOGUERA

204

2

6

8

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

33

1

3

4

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

33

1

3

4

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

6

0

2

2

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

6

0

2

2

 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

120

2

5

7

COMARCA DEL PLA D'URGELL

120

2

5

7

 

Consell Comarcal de la Segarra

54

1

4

5

COMARCA DE LA SEGARRA

54

1

4

5

 

Ajuntament de Lleida

1.211

8

32

40

Consell Comarcal del Segrià

139

2

5

7

COMARCA DEL SEGRIÀ

1.350

10

37

47

 

Consell Comarcal de l'Urgell

120

2

5

7

COMARCA DE L'URGELL

120

2

5

7

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU I ARAN

2.067

21

77

98

 

Ajuntament de Valls

109

1

6

7

Consell Comarcal de l'Alt Camp

40

1

3

4

COMARCA DE L'ALT CAMP

149

2

9

11

 

Ajuntament de Reus

335

2

8

10

Ajuntament de Cambrils

39

1

3

4

Consell Comarcal del Baix Camp

84

1

4

5

COMARCA DEL BAIX CAMP

458

4

15

19

 

Ajuntament del Vendrell

203

2

6

8

Ajuntament de Calafell

99

1

5

6

Consell Comarcal del Baix Penedès

217

2

6

8

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

519

5

17

22

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

22

0

2

2

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

22

0

2

2

 

Consell Comarcal del Priorat

7

0

2

2

COMARCA DEL PRIORAT

7

0

2

2

 

Ajuntament de Tarragona

397

2

8

10

Ajuntament de Salou

34

1

3

4

Consell Comarcal del Tarragonès

104

1

6

7

COMARCA DEL TARRAGONÈS

535

4

17

21

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

1.690

15

62

77

 

Ajuntament de Tortosa

81

1

4

5

Consell Comarcal del Baix Ebre

64

1

4

5

COMARCA DEL BAIX EBRE

145

2

8

10

 

Ajuntament d'Amposta

43

1

3

4

Consell Comarcal del Montsià

94

1

4

5

COMARCA DEL MONTSIÀ

137

2

7

9

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

46

1

3

4

COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE

46

1

3

4

 

Consell Comarcal de la Terra Alta

10

0

2

2

COMARCA DE LA TERRA ALTA

10

0

2

2

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

338

5

20

25

 

CATALUNYA

27.243

217

860

1077

 

3. Distribució territorial dels contractes de treball de la línia adreçada a dones en situació d'atur (DONA)

Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball s'han utilitzat les dades relatives a l'atur d'abril 2017. La dada de referència prevista a la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, serà l'atur registrat d'abril 2017.

En el cas dels consells comarcals s'han tingut en compte el nombre de persones en situació d'atur dels municipis que tenen un atur registrat inferior a 900 persones.

NCP12 = Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.

 

ENTITAT

NCP12

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

3

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

4

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

7

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

6

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

4

Ajuntament del Prat de Llobregat

4

Ajuntament de Viladecans

4

Ajuntament de Castelldefels

3

Ajuntament de Gavà

3

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

3

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

2

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

2

Ajuntament de Martorell

1

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

1

Ajuntament de Sant Joan Despí

1

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

1

Ajuntament d'Esparreguera

1

Ajuntament de Molins de Rei

1

Consell Comarcal del Baix Llobregat

8

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

45

 

Ajuntament de Barcelona

32

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

15

Ajuntament de Badalona

16

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

8

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

2

COMARCA DEL BARCELONÈS

73

 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

5

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

2

Ajuntament de Sitges

1

Ajuntament de Cubelles

1

Consell Comarcal del Garraf

1

COMARCA DEL GARRAF

10

 

Ajuntament de Pineda de Mar

11

Ajuntament de Mataró

2

Ajuntament de Premià de Mar

2

Ajuntament de Tordera

1

Ajuntament de Calella

1

Ajuntament de Malgrat de Mar

1

Ajuntament del Masnou

1

Consell Comarcal del Maresme

11

COMARCA DEL MARESME

30

 

Ajuntament de Terrassa

15

Ajuntament de Sabadell

14

Ajuntament de Rubí

6

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

3

Ajuntament de Ripollet

2

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2

Ajuntament de Montcada i Reixac

2

Ajuntament de Barberà del Vallès

2

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

2

Ajuntament de Badia del Vallès

1

Ajuntament de Castellar del Vallès

1

Consell Comarcal del Vallès Occidental

7

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

57

 

Ajuntament de Granollers

4

Ajuntament de Mollet del Vallès

3

Ajuntament de Canovelles

1

Ajuntament de Montornès del Vallès

1

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

1

Ajuntament de Sant Celoni

1

Ajuntament de Parets del Vallès

1

Ajuntament de Cardedeu

1

Ajuntament de la Llagosta

1

Consell Comarcal del Vallès Oriental

10

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

24

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

246

 

Ajuntament d'Igualada

4

Ajuntament de Piera

1

Ajuntament de Vilanova del Camí

2

Consell Comarcal de l'Anoia

3

COMARCA DE L' ANOIA

10

 

Ajuntament de Manresa

5

Consell Comarcal del Bages

6

COMARCA DEL BAGES

11

 

Ajuntament de Berga

1

Consell Comarcal del Berguedà

2

COMARCA DEL BERGUEDÀ

3

 

Consell Comarcal del Moianès

2

COMARCA DEL MOIANÈS

2

 

Ajuntament de Vic

3

Ajuntament de Manlleu

2

Consell Comarcal d'Osona

4

COMARCA D'OSONA

9

 

Consell Comarcal del Solsonès

2

COMARCA DEL SOLSONÈS

2

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

37

 

Ajuntament de Figueres

3

Ajuntament de Roses

1

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

3

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

7

 

Ajuntament de Palafrugell

1

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

1

Ajuntament de Palamós

1

Consell Comarcal del Baix Empordà

2

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

5

 

Ajuntament d'Olot

2

Consell Comarcal de la Garrotxa

1

COMARCA DE LA GARROTXA

3

 

Ajuntament de Girona

4

Ajuntament de Salt

2

Consell Comarcal del Gironès

2

COMARCA DEL GIRONÈS

8

 

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

2

COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY

2

 

Consell Comarcal del Ripollès

2

COMARCA DEL RIPOLLÈS

2

 

Ajuntament de Blanes

3

Ajuntament de Lloret de Mar

1

Consell Comarcal de la Selva

5

COMARCA DE LA SELVA

9

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

36

 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

2

COMARCA DE L'ALT URGELL

2

 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

2

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA

2

 

Consell Comarcal de la Cerdanya

2

COMARCA DE LA CERDANYA

2

 

Conselh Generau d'Aran

1

COMARCA DE LA VAL D'ARAN

1

 

Consell Comarcal de les Garrigues

2

COMARCA DE LES GARRIGUES

2

 

Ajuntament de Balaguer

1

Consell Comarcal de la Noguera

1

COMARCA DE LA NOGUERA

2

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

2

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

2

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

1

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

1

 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

2

COMARCA DEL PLA D'URGELL

2

 

Consell Comarcal de la Segarra

2

COMARCA DE LA SEGARRA

2

 

Ajuntament de Lleida

9

Consell Comarcal del Segrià

1

COMARCA DEL SEGRIÀ

10

 

Consell Comarcal de l'Urgell

3

COMARCA DE L'URGELL

3

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU I ARAN

31

 

Ajuntament de Valls

2

Consell Comarcal de l'Alt Camp

1

COMARCA DE L'ALT CAMP

3

 

Ajuntament de Reus

8

Ajuntament de Cambrils

2

Consell Comarcal del Baix Camp

2

COMARCA DEL BAIX CAMP

12

 

Ajuntament del Vendrell

4

Ajuntament de Calafell

2

Consell Comarcal del Baix Penedès

3

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

9

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

2

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

2

 

Consell Comarcal del Priorat

2

COMARCA DEL PRIORAT

2

 

Ajuntament de Tarragona

9

Ajuntament de Salou

1

Ajuntament de Vila-seca

1

Ajuntament de Torredembarra

1

Consell Comarcal del Tarragonès

2

COMARCA DEL TARRAGONÈS

14

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

42

 

Ajuntament de Tortosa

3

Consell Comarcal del Baix Ebre

2

COMARCA DEL BAIX EBRE

5

 

Ajuntament d'Amposta

2

Consell Comarcal del Montsià

4

COMARCA DEL MONTSIÀ

6

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

1

COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE

1

 

Consell Comarcal de la Terra Alta

1

COMARCA DE LA TERRA ALTA

1

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

13

 

CATALUNYA

405

Amunt