Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/09/2017

  • Número del document ENS/2160/2017

  • Número de control 17256021

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17256021-2017

Dades del DOGC
  • Número 7455

  • Data 15/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2160/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2017-2018.


L'apartat 4.6 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement “InnovaFP” (DOGC núm. 6626, de 20.5.2014), estableix que els projectes els valora i puntua una comissió de selecció que formula la proposta de centres seleccionats al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Mitjançant la Resolució ENS/1244/2017, de 24 de maig (DOGC núm. 7383, de 2.6.2017), es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement “InnovaFP”, a partir del curs 2017-2018.

D'acord amb la proposta de la comissió de selecció de projectes de 3 de juliol de 2017.

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'annex dels centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa d'innovació i transferència de coneixement ”InnovaFP", a partir del curs 2017-2018.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2017

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

 

Centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa d'innovació i transferència de coneixement "InnovaFP", a partir del curs 2017-2018

 

Centres públics

 

Codi: 08074631

Denominació: Institut Les Salines

Municipi: El Prat de Llobregat

 

Codi: 43007221

Denominació: Institut Els Alfacs

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

Codi: 08013172

Denominació: Institut Ausiàs March

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08024741

Denominació: Institut Escola Industrial

Municipi: Sabadell

 

Codi: 08074847

Denominació: Institut de Nàutica de Barcelona

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08037206

Denominació: Institut Lluís Companys

Municipi: Ripollet

 

Centres privats sostinguts amb fons públics

 

Codi: 08013767

Denominació: Prat

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08032208

Denominació: Centre d'Estudis Politècnics

Municipi: Barcelona

Amunt