Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/09/2017

  • Número del document ENS/2159/2017

  • Número de control 17256022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17256022-2017

Dades del DOGC
  • Número 7455

  • Data 15/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2159/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.


L'apartat 4.6 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals (DOGC núm. 7007, de 27.11.2015), estableix que els projectes els valora i puntua una comissió de selecció que formula la proposta de centres seleccionats al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Mitjançant la Resolució ENS/1245/2017, de 26 de maig, es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

D'acord amb la proposta de la comissió de selecció de projectes de 3 de juliol de 2017.

 

Resolc:

 

-1 Donar publicitat a l'annex dels centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

 

-2 La relació de centres que formen part del Programa es publica al Portal de centres del Departament i al Portal de centres d'altres titularitats.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2017

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

Centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018

 

Centres públics

 

Codi: 08057540

Denominació: Institut Joan Brossa

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08012714

Denominació: Institut Anna Gironella de Mundet

Municipi: Barcelona

 

Codi: 43007166

Denominació: Institut Lluís Domènech i Montaner

Municipi: Reus

 

Centres privats sostinguts amb fons públics

 

Codi: 08032208

Denominació: Centre d'Estudis Politècnics

Municipi: Barcelona

Amunt