Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/09/2017

  • Número del document ENS/2161/2017

  • Número de control 17256016

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17256016-2017

Dades del DOGC
  • Número 7454

  • Data 14/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 361901).


El Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de fomentar l'oferta de Programes de Formació i Inserció per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, considera oportú concedir subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció, d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol (DOGC núm. 7416, de 20.7.2017).

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Resolc:

 

-1 Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a centres educatius públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya i a centres educatius privats, autoritzats per a la impartició de programes de formació i inserció (PFI) durant el curs 2017-2018.

 

-2 Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.

 

-3 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius privats autoritzats pel Departament d'Ensenyament, inclosos a la Resolució per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen Programes de Formació i Inserció el curs 2017-2018.

 

-4 Per a aquesta convocatòria, els PFI s'han d'iniciar durant el període comprés entre el 12 de setembre i el 31 d'octubre de 2017 i han de finalitzar, com a màxim, el 16 de juliol de 2018, inclosa la formació pràctica en centres de treball. El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot autoritzar, mitjançant resolució i de manera excepcional, períodes de finalització diferents, sempre i quan siguin imprescindibles per a garantir el compliment dels objectius dels programes.

 

-5 Les sol·licituds s'han de presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 29 de setembre de 2017, d'acord amb allò que estableixen les bases reguladores, utilitzant el formulari de sol·licitud normalitzat que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). El formulari, una vegada degudament emplenat, s'ha de presentar electrònicament des d'aquest mateix web, junt amb la documentació requerida. També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des del web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat).

D'acord amb l'apartat 11 de les bases reguladores, la presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent s'efectua i es tramet, únicament, per via electrònica.

Els centres educatius la titularitat dels quals correspongui a ajuntaments i entitats públiques locals han de presentar la sol·licitud per la plataforma EACAT, plataforma interadministrativa de les administracions públiques catalanes per a la tramitació electrònica.

 

-6 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat vàlid i vigent. En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat, podran obtenir-ne un en els centres emissors, segons el tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

-7 Els centres educatius hauran de presentar una sol·licitud diferent per cada PFI per al qual es demani una subvenció. Cada centre educatiu pot presentar un màxim de 4 sol·licituds, tenint en compte que el nombre de sol·licituds corresponents a perfils d'una mateixa família professional és d'un màxim de dos.

 

-8 La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que estableix l'apartat 14 de les bases reguladores i que es concreten a l'annex 1 d'aquesta convocatòria. L'informe sobre l'aplicació del Programa de Formació i Inserció que presentarà el centre educatiu juntament amb la sol·licitud, i que preveu el punt 12.1a) de les bases reguladores, haurà de contenir la informació establerta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria i es presentarà segons el model que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i al qual també es podrà accedir des del web del Departament d'Ensenyament.

Les sol·licituds hauran d'obtenir una valoració mínima de 50 punts per ser seleccionades.

La sol·licitud de subvenció per al quart Programa de Formació i Inserció que presenti un mateix centre educatiu podrà obtenir subvenció sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin i que no hi hagi altres centres en el territori que, tenint una valoració mínima de 50 punts en les sol·licituds presentades, haguessin resultat sense subvenció.

 

-9 Són subvencionables els perfils dels Programes de Formació i Inserció establerts a la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció, pels imports per perfil que consten a l'annex 2 de les bases reguladores.

 

-10 D'acord al que preveu l'apartat 7 de les bases reguladores, a efectes de determinar la quantia de la subvenció, l'import màxim establert s'ajustarà una vegada finalitzat el programa segons l'execució real de l'activitat, el nombre d'alumnes que hi han participat i que l'han finalitzat i la despesa correctament justificada.

Es considerarà que s'ha executat el programa i que el centre té dret a percebre la totalitat de la subvenció quan s'acrediti la impartició de les 820 hores de formació en el centre d'acord al que estableix el currículum i a la normativa que regula els PFI. Si el nombre d'hores que s'acredita és menor es reduirà la subvenció proporcionalment al nombre d'hores que manquen fins les 820. Tanmateix, si les hores d'impartició acreditades són inferiors a 740 o el PFI no s'ha impartit correctament es revocarà l'import total de la subvenció.

Els centres educatius beneficiaris han d'haver matriculat un mínim de 9 alumnes en el moment d'iniciar el programa. Cas de no assolir el mínim d'alumnes a l'inici, el centre haurà de renunciar a la subvenció atorgada o li serà revocada en la seva totalitat.

Quan els programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats, aquest mínim serà de 8 alumnes.

Els centres educatius incorporaran nous alumnes i cobriran les vacants que es produeixin per baixes fins al moment que s'hagin realitzat 250 hores de formació, a fi de poder assolir i mantenir el màxim nombre d'alumnes per grup i també complir amb el mínim d'alumnes que han de finalitzar, segons estableix aquesta convocatòria.

Els centres educatius beneficiaris tenen dret a percebre la totalitat de l'import establert a l'annex 2 de les bases reguladores, per a cada perfil, si finalitzen la formació com a mínim 10 alumnes.

Si no s'assoleix el nombre d'alumnes en finalitzar, l'import de la subvenció inicialment atorgada es reduirà proporcionalment a raó de l'equivalent a la desena part de l'import de la subvenció atorgada per a cada alumne restant fins a 10.

En el cas de grups integrats per alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats, el nombre d'alumnes que ha de finalitzar el programa per a obtenir l'import màxim de la subvenció és de 9. En el cas que finalitzin menys alumnes s'aplicarà una reducció per alumne corresponent a la novena part de l'import de la subvenció inicialment atorgada.

Als efectes de la quantia de les subvencions, es considera que un alumne ha finalitzat la formació quan ha assistit, almenys, al 70% de la durada del programa, considerant que la durada del programa és de 1.000 hores: 820 hores al centre i 180 hores de formació en centres de treball.

El percentatge d'assistència de l'alumnat es calcula en base a les hores d'assistència efectiva, registrades diàriament en els fulls de control d'assistència.

Les baixes d'alumnes que es produeixen amb posterioritat a la realització de les primeres 250 hores de formació del programa no impliquen reducció econòmica de la subvenció si són per inserció laboral o per causes de força major degudament justificades documentalment.

 

-11 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total de 2.625.000,00 euros, dels quals 2.100.000,00 euros corresponen a l'anualitat 2017 i 525.000,00 euros corresponen a l'anualitat 2018.

L'import per al 2017 anirà a càrrec de les partides del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 que es detallen a continuació: 160.0000,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4210/0000, 828.000,00 euros a càrrec de la partida D/470000100/4210/0000, 280.000,00 euros a càrrec de la partida D/481000100/4210/0000 i 832.000,00 euros a càrrec de la partida D/482000100/4210/0000.

L'import per al 2018 es distribuirà entre les següents partides pressupostàries, o equivalents, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2018: 40.000,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4210/0000, 207.000,00 € a càrrec de la partida D/470000100/4210/0000, 70.000,00 € a càrrec de la partida D/481000100/4210/0000, 208.000,00 € a càrrec de la partida D/482000100/4210/0000.

 

-12 La persona titular de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà per delegació la concessió de subvencions en el termini màxim de 4 mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC, d'acord amb el procediment previst al punt 16 de les bases reguladores.

La Resolució es publica al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar de forma potestativa recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a partir de l'endemà de la seva publicació, que substitueix la notificació individual, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini màxim previst al paràgraf primer d'aquest apartat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, els centres sol.licitants poden entendre desestimades les seves sol.licituds per silenci administratiu.

 

-13 Els centres educatius han de gestionar el programa de formació i inserció d'acord amb la normativa corresponent i amb les indicacions establertes a les guies de gestió i justificació econòmica que el Departament d'Ensenyament facilitarà als beneficiaris, així com disposar de la documentació acreditativa tant dels requisits dels alumnes com del correcte desenvolupament del programa i presentar-la al Departament d'Ensenyament si aquest ho requereix.

 

-14 Els centres beneficiaris, han de justificar que s'han realitzat les actuacions, que s'han dut a terme les activitats subvencionades i que l'import previst s'ha destinat a la realització d'aquestes activitats d'acord amb les bases reguladores.

Cal que els centres beneficiaris justifiquin adequadament, i en els termes establerts a les bases reguladores, el compliment dels requisits i la realització dels programes des de la data d'inici, així com també la destinació de les despeses amb caràcter subvencionable efectuades des de l'inici del programa, fins i tot en el cas que la data d'inici sigui anterior a la data d'atorgament de la subvenció.

Les despeses subvencionables són les que es determinen a l'apartat 8 de les bases reguladores. Aquestes despeses han d'estar realitzades i pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

D'acord amb el punt 8.1.1 de les bases reguladores, les despeses de personal formador es subjecten als límits i les condicions següents:

- El total de despeses del personal formador ha d'estar comprès entre un mínim de 36.000€ i un màxim 44.000€. En cas de no arribar a l'import mínim, la diferència no es podrà imputar a altres conceptes i aquesta diferència es considerarà despesa no subvencionable.

- Les despeses de personal que corresponen a la impartició de la formació han de suposar entre el 70 i el 80% del total de les despeses del personal formador. En cas de no arribar a l'import mínim, la diferència no es podrà imputar a altres conceptes i aquesta diferència es considera despesa no subvencionable.

- En el cas de les despeses de personal formador extern, el preu/hora subvencionable no pot superar els 50€/h ni pot ser inferior a 25€/h.

 

-15 Els centres educatius beneficiaris han de presentar la justificació corresponent de forma telemàtica, a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i els centres educatius la titularitat dels quals correspongui a ajuntaments i entitats públiques locals a través de l'EACAT, no més tard del 17 de setembre de 2018 i d'acord amb allò establert a l'apartat 19 de les bases reguladores.

 

Contra aquesta Resolució , que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Concreció dels criteris de valoració de les sol·licituds

 

a) Necessitats territorials i diversitat d'oferta: màxim 30 punts.

a.1 Oferta de places PFI en relació a l'alumnat que no obté el GESO en el territori: màxim 20 punts.

a.2 Diversitat de l'oferta territorial, a partir de l'oferta de PFI existent en el territori i dels perfils professionals sol·licitats: màxim 10 punts.

 

b) Experiència i resultats en la impartició de Programes de qualificació professional inicial (PQPI) i de Programes de Formació i Inserció: màxim 35 punts.

b.1 Experiència del centre educatiu o establiment en la impartició de PQPI i de Programes de Formació i Inserció en els darrers 4 anys: màxim 8 punts.

b.2 Experiència del centre educatiu o establiment en impartir PQPI i Programes de Formació i Inserció del mateix perfil o família professional que el PFI sol·licitat en els darrers 4 anys: màxim 2 punts.

b.3 Valoració del seguiment i dels resultats dels Programes de Formació i Inserció realitzats: màxim 25 punts.

-Participants, altes i baixes (màxim 4 punts)

-Alumnes que superen el PFI (màxim 4 punts)

-Resultats en les proves d'accés a cicles de formació professional (màxim 4 punts)

-Resultats als 6 mesos de finalitzar els PFI (màxim 5 punts)

-Resultats de l'enquesta de satisfacció als alumnes (màxim 4 punts)

-Valoració obtinguda en el seguiment dels PFI (màxim 4 punts)

 

c) Projecte d'aplicació del PFI en el centre: organització recursos, experiència i innovacions del centre transferibles al PFI, en base a l'informe presentat pel centre educatiu: màxim 35 punts.

-Organització i projecte pedagògic (màxim 16 punts)

-Recursos a disposició del PFI (màxim 16 punts)

-Aspectes remarcables que poden contribuir a la qualitat i la millora del PFI (màxim 3 punts)

 

 

Annex 2

 

Informe sobre l'aplicació del PFI, que ha de contenir la següent informació:

 

1. Dades:

a) Dades del centre educatiu

b) Dades del programa sol·licitat.

 

2. Organització:

a) Alumnes

b) Calendari i organització horària

 

3. Projecte pedagògic

a) Metodologia

b) Organització del seguiment individual dels alumnes

c) Organització de l'equip docent

d) Formació en centres de treball

 

4. Recursos a disposició del programa

a) Personal

b) Qualitat i experiència del centre

 

5. Aspectes remarcables que poden contribuir a la qualitat i la millora del PFI

Es presentarà segons el model establert, disponible al web del Departament d'Ensenyament.

Amunt