Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/08/2017

  • Número del document ENS/2115/2017

  • Número de control 17248024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17248024-2017

Dades del DOGC
  • Número 7450A

  • Data 07/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2115/2017, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.


El Decret 25/2014, de 25 de febrer, estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial a Catalunya en cicles d'ensenyament esportiu de grau mitjà i en cicles d'ensenyament esportiu de grau superior, que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva i de tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior, respectivament, i es complementen amb altres actuacions que faciliten a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors, i en concret amb les mesures de flexibilització de l'oferta de formació professional previstes en el capítol 8 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Per a les especialitats objecte d'aquesta convocatòria, les disposicions reguladores dels currículums i de les proves específiques d'accés respectives són les següents:

Decret 281/2002, de 5 de novembre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/a d'esport en les disciplines dels esports d'hivern (DOGC núm. 3764, de 19.11.2002).

Decret 243/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/a d'esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada (DOGC núm. 3994, de 23.10.2003).

Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/a d'esport en les especialitats de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006).

Decret 285/2007, de 24 de desembre, pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat d'handbol (DOGC núm. 5037, de 28.12.2007).

Reial decret 64/2010, de 29 de gener, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en espeleologia i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 44, de 19.2.2010).

Reial decret 932/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010).

Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en les disciplines d'hípica de salt, doma i concurs complet i tècnic esportiu en les disciplines hípica de resistència, orientació i turisme eqüestre, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010).

Reial decret 934/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en hípica i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010).

Reial decret 935/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en vela amb aparell fix i tècnic esportiu en vela amb aparell lliure, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010).

Reial decret 878/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en salvament i socorrisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 175, de 22.7.2011).

Reial decret 911/2012, de 8 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en esgrima i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 138, de 9 de juny de 2012).

Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 236, de 2.10.2013).

Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en basquet i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés, i es modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix del títol de tècnic esportiu en atletisme, i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 282 de 25.11.2015).

Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en piragüisme d'aigües braves, tècnic esportiu en piragüisme d'aigües tranquil·les i tècnic esportiu en piragüisme recreatiu guia en aigües braves, i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés (BOE núm. 282, de 25.11.2015)

En relació amb la inscripció a les proves, es dóna compliment al que preveu l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, que aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 4749, de 27.10.2006).

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les proves específiques d'accés d'acord amb el que consta a l'annex, corresponents als ensenyaments esportius de grau, nivell o cicle indicats, i de les especialitats que se'n detallen:

1.1 Ensenyaments esportius de grau mitjà

Atletisme: cicle inicial.

Basquet: cicle inicial.

Busseig esportiu amb escafandre autònom: cicle inicial.

Esgrima: cicle inicial.

Espeleologia: cicle inicial.

Espeleologia: cicle final.

Esports d'hivern:

Esquí alpí: primer nivell.

Esquí de fons: primer nivell.

Surf de neu: primer nivell.

Futbol sala: primer nivell.

Futbol: primer nivell.

Handbol: primer nivell.

Hípica:

Hípica: cicle inicial.

Hípica: cicle final en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs.

Muntanya i escalada:

Excursionisme: primer nivell.

Alta muntanya: segon nivell.

Descens de barrancs: segon nivell.

Escalada: segon nivell.

Muntanya mitjana: segon nivell.

Piragüisme: cicle inicial

Piragüisme en aigües braves: cicle final

Piragüisme recreatiu guia en aigües braves: cicle final

Salvament i socorrisme: cicle inicial.

Vela amb aparell fix i aparell lliure: cicle inicial.

1.2 Ensenyament esportiu de grau superior:

Hípica: cicle de grau superior.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 29 d'agost de 2017

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex

 

1. Objectiu

L'objectiu d'aquestes proves és demostrar que les persones aspirants posseeixen la condició física i les destreses específiques per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.

 

2. Requisit específic per concórrer a la prova de busseig esportiu amb escafandre autònom

Per presentar-se a la prova de busseig esportiu amb escafandre autònom, s'ha de tenir el títol d'aptitud de bussejador de primera classe, d'acord amb el que estableix el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, o una certificació declarada equivalent per qualsevol de les comunitats autònomes amb competència en l'expedició de títols de busseig esportiu.

 

3. Procediment d'inscripció a les proves i pagament

3.1 La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, durant les 24 hores del dia, a partir de les 9:00 h del primer dia d'inscripció i fins a les 23:59 h del darrer dia, d'acord amb l'apartat següent.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció, que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rebrà al correu electrònic indicat en el formulari d'inscripció.

Per tal de poder fer les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius amb seguretat i qualitat, el nombre de persones que es poden inscriure a cadascuna de les proves dels esports convocats s'estableix segons els recursos materials i humans disponibles. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment en què s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol dels registres presencials que es mantenen actius i per la resta de mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

3.2 Dates d'inscripció:

 

Alta muntanya (segon nivell):

Període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

 

Atletisme (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Basquet, (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Busseig esportiu amb escafandre autònom (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Descens de barrancs (segon nivell):

Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Escalada (segon nivell):

Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Esgrima (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Espeleologia (cicle inicial i cicle final):

Període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

 

Esquí alpí (primer nivell):

Primer període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

Segon període: entre els dies 2 i 15 de febrer de 2018.

 

Esquí de fons (primer nivell):

Període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

 

Excursionisme (primer nivell):

Primer període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

Segon Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Futbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Futbol sala (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Handbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Hípica (cicle inicial, cicle final):

Primer període: entre els dies 2 i 15 de febrer de 2018.

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Hípica (grau superior):

Període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Muntanya mitjana (segon nivell):

Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

Piragüisme (cicle inicial):

Primer Període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Piragüisme en aigües braves (cicle final) i Piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)

Període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Salvament i socorrisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018

Segon període: entre els dies 3 i 12 de setembre de 2018.

 

Surf de neu (primer nivell):

Primer període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

Segon període: entre els dies 2 i 15 de febrer de 2018.

 

Vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 1 i 15 de desembre de 2017.

Segon període: entre els dies 8 i 27 de maig de 2018.

 

3.3 L'import del preu públic consta a la sol·licitud d'inscripció i és el que estableix l'Ordre EDC/80/2006, de 28 de febrer, per la qual es crea el preu públic per a la inscripció a la prova de caràcter específic per a l'accés als ensenyaments del règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic o tècnica d'esport i de tècnic o tècnica superior d'esport, en qualsevol modalitat esportiva, que duguin a terme els centres docents (DOGC núm. 4590, de 10.3.2006).

3.4 Estan exempts de pagament del preu públic, amb la presentació de la documentació oficial que ho acrediti:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% de l'import sobre el preu públic les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental de categoria especial o general.

3.5 Un cop obtinguda la carta de pagament, el preu públic s'ha de pagar a l'entitat Caixabank SA, “la Caixa” per un d'aquests mitjans: pagament telemàtic des de la pàgina web de l'entitat, o bé mitjançant Servicaixa.

3.6 L'últim dia de pagament del preu públic és l'endemà del darrer dia del termini d'inscripció abans de les 22:00 hores.

La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi presentat la sol·licitud en la forma i termini previst.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet del preu públic, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “La Caixa”, és motiu d'exclusió de la convocatòria.

A efectes de bonificació o exempció del preu públic, amb la presentació de la sol·licitud els aspirants poden autoritzar al Departament d'Ensenyament a obtenir de les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les dades que acreditin, si escau, la pertinença a una família nombrosa o monoparental o bé tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

En el cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa o monoparental o discapacitat, s'indicarà en el resguard d'inscripció que la persona sol·licitant ha de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts en aquesta convocatòria.

3.7 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al fitxer Proves d'accés, la finalitat del qual és gestionar la inscripció a les proves d'accés. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan responsable, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

3.8 Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fa aconsellable, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa podrà ordenar la redistribució de les persones inscrites entre les diverses comissions o fins i tot anul·lar la prova, amb la corresponent devolució de la taxa.

 

4. Publicació de persones admeses i excloses

4.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la certesa de les seves dades i l'estat del pagament del preu públic a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites.

Aquesta informació es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud que consten al resguard de la inscripció.

4.2 La llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, si escau, es pot consultar a partir d'un màxim de set dies a comptar des de l'últim dia de presentació de les sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar la documentació, si escau, al centre on s'han inscrit, durant els tres dies hàbils següents a la publicació, en l'horari de secretaria del centre.

4.3 La llista definitiva de persones inscrites, amb la indicació del motiu d'exclusió, si escau, es pot consultar a partir d'un màxim de cinc dies després de la publicació de la llista provisional.

 

5. Persones aspirants amb necessitats específiques

5.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, poden sol·licitar una adaptació de la prova, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves (marcant la casella de suport corresponent), sempre i quan les seves necessitats específiques permetin  l'assoliment de les competències i objectius del currículum corresponent a la modalitat esportiva triada.

5.2 Les persones aspirants amb necessitats específiques han de presentar al centre on s'examinaran, en mà o per correu certificat, com a màxim el darrer dia d'inscripció en la prova, la documentació següent, adreçada a la comissió avaluadora de la prova que ho remetrà a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa:

a) Còpia del resguard d'inscripció a les proves.

b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconegut, o certificat mèdic oficial.

c) Si escau, certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

d) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

5.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa adreçarà les sol·licituds de les persones aspirants amb necessitats específiques a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per preveure els aspectes específics d'adaptació del contingut de la prova en funció de les necessitats de la persona interessada.

Amb l'objectiu de garantir l'eficàcia de la formació i el posterior exercici de les competències professionals inherents al títol, la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, si ho considera necessari, podrà requerir l'assessorament de persones expertes o la petició d'informes, per tal que la comissió avaluadora de les proves d'accés de caràcter específic pugui valorar si el grau de discapacitat, i les limitacions que comporta, impedeix cursar amb aprofitament els ensenyaments, assolir les competències corresponents al cicle de què es tracti i exercir la professió, d'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

 

6. Documentació

6.1 Dins del termini d'inscripció, l'aspirant ha de presentar al centre on s'examina, en mà (presentant una fotocòpia i l'original, als efectes d'autenticació) o per correu certificat (en aquest cas s'han de presentar fotocòpies compulsades), els documents següents:

a) Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, si escau.

b) Fotocòpia del títol de família monoparental vigent, si escau.

c) Fotocòpia d'altra documentació justificativa del dret a l'exempció o bonificació del pagament del preu públic segons la normativa vigent, si escau.

6.2 Les persones aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE durant la realització de les proves que regula aquesta Resolució, als efectes de comprovació de la seva identitat. En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, la persona aspirant podrà ser exclosa de la realització de la prova.

 

7. Comissions avaluadores

7.1 Les comissions avaluadores es constitueixen en els centres designats per realitzar les proves de les diferents especialitats esportives, d'acord amb els criteris de racionalització, de capacitat del centre i el nombre de persones aspirants per cada comissió avaluadora.

7.2 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores per a cada especialitat, amb la funció d'organitzar les proves i desenvolupar-les. Les comissions avaluadores estan formades per:

a) Un/a president/a, funcionari/ària adscrit/a al Departament d'Ensenyament.

b) Un/a secretari/ària, funcionari/ària de la Generalitat de Catalunya.

c) Un mínim de tres vocals, que compleixen els requisits de titulació o certificació establerts en la normativa corresponent per a cada especialitat esportiva.

7.3 La comissió avaluadora pot proposar la designació de persones assessores i personal de suport que participin en l'organització, el control i la realització de les proves i que puguin aportar informació durant les sessions d'avaluació.

7.4 La comissió avaluadora actua d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i amb les instruccions que emet la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

7.5 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Ensenyament s'estableix al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

7.6 La composició específica de cadascuna de les comissions avaluadores es publica en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), amb una antelació de deu o més dies abans de la realització de les proves. Les persones membres de les comissions estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

8. Contingut, criteris d'avaluació i qualificació de les proves

8.1 La referència normativa sobre el contingut i els criteris d'avaluació de les proves específiques consta en les diverses disposicions legals d'establiment dels currículums i regulació de proves d'accés, especificades en la part expositiva d'aquesta Resolució. També es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

8.2 En la qualificació final de les proves s'utilitzen els termes apte o apta i no apte o no apta. Per obtenir la qualificació d'apte o apta, les persones aspirants han de superar totes les parts que formen la prova.

8.3 Els aspirants han de disposar d'una cobertura mèdica pròpia, per al cas d'accident, en previsió de possibles imprevistos que poguessin sobrevenir durant l'execució de les proves.

 

9. Calendari de les proves

9.1 Les proves es duran a terme dins el calendari que tot seguit s'especifica segons les corresponents especialitats:

 

Alta muntanya (segon nivell):

Període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018.

 

Atletisme (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Basquet (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Busseig esportiu amb escafandre autònom (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Descens de barrancs (segon nivell):

Període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Escalada (segon nivell):

Període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Esgrima (cicle inicial):

Període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Espeleologia (cicle inicial i cicle final):

Període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018.

 

Esquí alpí (primer nivell):

Primer període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018.

Segon període: entre els dies 5 i 23 de març de 2018.

 

Esquí de fons (primer nivell):

Període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018..

 

Excursionisme (primer nivell):

Primer període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018.

Segon període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Futbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Futbol sala (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Handbol (primer nivell):

Primer període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Hípica (cicle inicial, cicle final):

Primer període: entre els dies 5 i 23 de març de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Hípica (grau superior):

Període: 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Muntanya mitjana (segon nivell).

Període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

Piragüisme (cicle inicial)

Primer període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Piragüisme en aigües braves (cicle final) i Piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)

Període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Salvament i socorrisme (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

Segon període: entre els dies 22 de setembre i 6 d'octubre de 2018.

 

Surf de neu (primer nivell):

Primer període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018.

Segon període: entre els dies 5 i 23 de març de 2018.

 

Vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial):

Primer període: entre els dies 12 de gener i 9 de febrer de 2018.

Segon període: entre els dies entre els dies 8 i 29 de juny de 2018.

 

9.2 Totes les proves convocades es poden dur a terme en una o més jornades, segons el nombre de persones aspirants inscrites i les condicions meteorològiques.

9.3 Els centres designats seus de les comissions avaluadores es publiquen, com a molt tard, a l'inici del període d'inscripció telemàtica a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

9.4 Les comissions avaluadores corresponents determinen les dates concretes, els llocs i els aspectes organitzatius per a la realització de les proves i poden modificar els temps de referència i canviar l'emplaçament de les proves d'acord amb les condicions meteorològiques i l'estat del terreny.

9.5 En el cas que les condicions meteorològiques o les condicions del terreny no garanteixin la correcta realització de les proves o l'assoliment dels objectius previstos, les comissions avaluadores poden, amb l'autorització prèvia de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, establir un nou calendari de realització de les proves.

9.6 El Departament d'Ensenyament es reserva la possibilitat d'anul·lar la realització d'una prova en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.

9.7 L'ordre d'actuació dels aspirants es determina a partir de l'acte del sorteig que tindrà lloc el dia 26 d'octubre de 2017, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). En cas que les característiques específiques de les proves aconsellin adoptar un altre ordre d'actuació, la comissió avaluadora el podrà determinar i n'informarà els aspirants mitjançant la pàgina web del centre i la reunió de presentació de les proves.

9.8 En l'execució de totes les proves de les diferents disciplines esportives convocades, l'accés a les mateixes únicament estarà permès als aspirants inscrits.

9.9 Per tal de poder dur a terme les proves, és imprescindible que l'aspirant assisteixi a la reunió inicial de presentació de les proves.

9.10 La publicació d'informació a què es fa referència en aquest apartat es du a terme a les pàgines web del Departament d'Ensenyament i de cadascun dels centres seus de les proves, com a molt tard abans de l'inici de la inscripció o de la realització de les proves, segons els cas.

 

10. Publicació de qualificacions

10.1 Els resultats provisionals i definitius de les proves es publiquen a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

10.2 Les qualificacions provisionals de les proves es publiquen en un termini màxim de tres dies a comptar a partir del darrer dia de realització de la prova.

10.3 Les qualificacions definitives es publiquen dins del termini màxim de set dies a comptar des de la publicació dels resultats provisionals.

 

11. Reclamacions

11.1 La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments sobre les qualificacions obtingudes, així com a presentar una reclamació per mitjà d'un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.

11.2 L'endemà del darrer dia del termini de presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats de les qualificacions definitives.

11.3 Contra la resolució definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Director General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'escrit d'interposició es pot presentar al registre del centre, als serveis territorials corresponents o, en el cas de la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació de Barcelona. El centre hi adjunta una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'envia als seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La Inspecció d'Ensenyament n'emet l'informe corresponent, individualitzat per a cada persona reclamant, que tramet al Director General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa que el resol i n'informa la persona interessada.

 

12. Efectes i validesa de la prova

La superació de les proves específiques d'accés que es convoquen mitjançant aquesta Resolució té una validesa de 18 mesos, excepte per a la prova específica d'accés al cicle inicial en Salvament i socorrisme que té una validesa de 24 mesos.

Permet formalitzar la matrícula en qualsevol centre autoritzat que ofereixi els ensenyaments corresponents, sempre que s'acreditin, en el moment de realitzar la matrícula, els requisits següents:

a) Per als ensenyaments de primer nivell o cicle inicial:

Títol de graduat en educació secundària obligatòria, o equivalent a efectes acadèmics, o disposar del certificat de superació de la prova d'accés de caràcter general a tècnic esportiu i a les formacions esportives de nivell 1, o equivalent.

b) Per als ensenyaments de segon nivell o cicle final:

Certificat de superació del primer nivell o de cicle inicial de l'especialitat corresponent.

c) Per als ensenyaments de grau superior:

Títol de batxiller, o equivalent a efectes d'accés, o disposar del certificat de superació de la prova d'accés de caràcter general a tècnic esportiu superior i a les formacions esportives de nivell 3, així com el títol de tècnic esportiu de la mateixa especialitat que es triï.

 

13. Exempcions

13.1 Estan exemptes de realitzar la prova de caràcter específic d'accés al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà o al grau superior les persones que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'esportista d'alt rendiment, de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva a la qual volen accedir.

13.2 També els són aplicables les exempcions específiques establertes en la normativa de cada ensenyament esportiu.

13.3 A aquests efectes, les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'exempció de la prova de caràcter específic, juntament amb la documentació acreditativa de les condicions establertes en les normatives corresponents, d'acord amb el model que consta a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, apartat de proves.

 

14. Informació i orientació a les persones aspirants

Els centres que imparteixen ensenyaments esportius a Catalunya han d'oferir informació i orientació a les persones interessades sobre aquests ensenyaments i sobre el procediment d'inscripció i funcionament de les proves específiques d'accés.

La informació relativa a aquests centres està disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, apartat Estudiar a Catalunya.

 

15. Accés a les dades

En qualsevol de les publicacions en relació amb aquesta convocatòria les persones aspirants poden accedir únicament a les seves dades.

 

16. Certificació de les proves

Les comissions avaluadores han d'emetre un certificat a cada persona aspirant que hagi obtingut la qualificació d'apte o apta, on consti la data final de validesa de la prova.

 

17. Conservació de la documentació

Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova d'accés i la documentació relativa a les reclamacions i recursos. La resta de la documentació generada s'ha de conservar únicament durant els 6 mesos següents a la finalització del procés.

Així mateix, el centre ha de fer arribar una còpia de les actes que recullen les actuacions de les comissions a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions definitives.

Amunt