Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/08/2017

  • Número del document 128/2017

  • Número de control 17213113

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17213113-2017

Dades del DOGC
  • Número 7426

  • Data 03/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

En el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, correspon al Govern de la Generalitat establir els currículums, en els termes que preveu l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

El Reial decret 1461/1995, d'1 de setembre, ha establert, entre d'altres, el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir, pertanyents a la família professional artística d'arts aplicades a la indumentària i n'ha fixat els ensenyaments mínims. Escau, per tant, establir-ne el currículum per a la seva aplicació a Catalunya.

Els cicles d'aquesta família estan orientats a formar professionals que coneguin les característiques i les tècniques pròpies de l'especialitat. La seva formació els ha de permetre atendre els llocs de treball d'aquest àmbit.

L'aprenentatge de les arts aplicades a la indumentària demana, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes artístiques i la voluntat d'una formació cultural permanent.

Pel que fa als criteris estètics, a les tècniques i als processos d'elaboració dels cicles de les arts aplicades a la indumentària, aquests progressen de manera interrelacionada amb la societat. El seu aprenentatge demana, doncs, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes i la voluntat d'una formació cultural permanent de caràcter ampli.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum que estableix aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir, de la família professional de les arts aplicades a la indumentària.

 

Article 2

Identificació del títols i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen als apartats 1.1, 1.2 i 1.3 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'estableix als apartats 2.1 i 2.2 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals s'estableixen a l'annex, a l'apartat 3.1.

2. L'estructura de la formació en centres educatius, de la fase de pràctiques i del projecte final, així com les hores que se'ls destina, es detallen a l'annex, a l'apartat 3.2.1.

3. Els mòduls que componen l'ensenyament en centres educatius i les hores assignades a cadascun es fixen a l'annex, a l'apartat 3.2.2, i a l'apartat 4.

4. Els objectius, continguts i objectius terminals de cada mòdul són els que s'estableixen a l'annex, a l'apartat 3.3. Els objectius terminals tenen la consideració de criteris d'avaluació.

5. Els objectius i continguts del projecte final i de la fase de pràctiques, així com les orientacions per a la seva avaluació, s'inclouen a l'annex, en els apartats 7 i 8.

 

Article 4

Espais i instal·lacions

1. Les condicions d'espai i d'instal·lacions que han de reunir els centres educatius són les que preveu la normativa aplicable.

2. La relació numèrica docent/alumnes serà 1/15 en els mòduls relacionats sota l'epígraf Tallers que, sempre que sigui possible, s'impartiran en les aules específiques del centre. Per a la resta de mòduls s'aplicarà la relació 1/30.

 

Article 5

Competència docent del professorat

La competència docent dels funcionaris pertanyents als cossos de catedràtics, de professors i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per impartir els mòduls s'estableix a l'annex 2 del Reial decret 1461/1995, d'1 de setembre.

 

Article 6

Accés a altres estudis

El títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny dóna dret a l'accés directe a totes les modalitats de batxillerat.

 

Article 7

Classificació de mòduls

Els mòduls classificats com a teoricopràctics i tallers que s'estableixen en aquest Decret tindran la consideració de matèries optatives de batxillerat en la modalitat d'arts.

 

Article 8

Correspondències i convalidacions

1. Els mòduls susceptibles de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen a l'annex, en l'apartat 5.

2. Els mòduls susceptibles de convalidació amb matèries de batxillerat de la modalitat d'arts són els que s'especifiquen a l'annex, en l'apartat 6.

 

Article 9

Proves d'accés

El Departament d'Ensenyament ha de convocar les proves d'accés i establir les exempcions que corresponguin d'acord amb la normativa d'aplicació.

 

 

Disposició addicional

La descripció del perfil professional inclosa en aquest Decret no constitueix regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament pot desplegar el currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització dels continguts, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització dels continguts, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Artesania de complements de cuir

 

1. Identificació del títol

Catalunya té una llarga tradició en la manufactura de la pell i el cuir. Ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Olot, Solsona o Girona, entre d'altres, han estat centres de producció i adobament del cuir de Catalunya. El treball de la pell ha estat una de les activitats més conegudes durant molts anys i van ser primeres indústries d'aquestes ciutats.

Al llarg del temps el cuir s'ha anat utilitzant en aplicacions molt diverses. La seva mal·leabilitat i possibilitats expressives el fan especialment idoni per a l'àmbit de la indumentària. Aquesta arrelada tradició històrica ha generat amb el temps uns procediments propis, molts dels quals segueixen presents en els tallers i indústries del sector. En l'artesania de complements de cuir, com a part essencial de la indumentària, conviuen creativament mitjans tradicionals amb tècniques innovadores.

Aquesta evolució de coneixements i tasques requereixen del professional un permanent reciclatge i afany de superació, amb els coneixements artístics i tècnics necessaris per desenvolupar la seva activitat amb sensibilitat i rigor. El cicle té la finalitat de formar professionals capaços de realitzar complements de cuir relacionats amb la indumentària. Les seves característiques i continguts no exclouen, però, l'exigència d'una actitud pluridisciplinària en virtut d'atendre un ampli ventall de mitjans, fruit de la investigació i l'aplicació de nous materials.

1.1 Denominació.

Tècnic d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir.

1.2 Nivell.

Grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

1.3 Durada.

1.600 hores.

 

2. Descripció del perfil professional

2.1. Camp professional.

Els complements del vestit constitueixen una part important de la família professional de la indumentària. Tradicionalment, gran part es realitzen en cuir, per les característiques d'aquest material i les possibilitats de tractament i manipulació que ofereix.

El cicle formatiu de grau mitjà d'artesania de complements en cuir està orientat a la formació de professionals en el coneixement i manipulació del cuir i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària; capacitant-los per exercir la seva activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector, o com a professionals autònoms.

El professional d'aquest nivell desenvoluparà la seva activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements de cuir. Pot també exercir com a professional independent o associats en cooperativa.

2.2. Tasques més significatives.

Conèixer els diferents tipus de pells i la idoneïtat de la seva aplicació per a complements del vestit.

Conèixer i utilitzar correctament els dissenys i croquis de les diferents peces a realitzar.

Realitzar, individualment o en equip, les peces que se li encarreguin, atenent-se als dissenys i utilitzant adequadament les eines i tècniques que li són pròpies.

Col·laborar en equips de treball per a la realització de projectes, coordinats per tècnics superiors.

Organitzar el taller, tenint en compte els factors necessaris per al desenvolupament de la seva activitat professional. Seleccionar el material adequat per a cada projecte.

Preparar instruments i eines necessàries per realitzar un projecte.

Desglossar per peces en el pla els dissenys i croquis, i fer els patrons.

Verificar els dissenys en el prototip.

Traçar i tallar les pells i forros de les peces.

Aplicar tècniques tradicionals: tallat i obert, calat, repujat, modelat, mosaics, ferretejat, etc.

Muntar i confeccionar les peces.

 

3. Currículum

3.1. Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar i desenvolupar els processos bàsics de realització d'obres d'aquesta especialitat.

Conèixer les tècniques pròpies d'aquesta especialitat.

Interpretar amb rigor i sensibilitat artisticoplàstica la informació projectual que se li subministri, ja sigui gràfica, escrita o oral, referent als diferents processos de treball distintius d'aquesta especialitat i seleccionar el procés més adient.

Estar atent a la innovació de les formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics.

Valorar els avenços artístics i tecnològics de l'especialitat.

Relacionar les capacitats creatives, les habilitats i els coneixements tècnics.

Conèixer amb detall les especificacions tècniques dels materials utilitzats, organitzant-los les mesures de manteniment periòdic preventiu.

Conèixer i saber utilitzar les mesures preventives necessàries perquè els processos de realització utilitzats no incideixin negativament en el medi ambient.

Conèixer i comprendre el marc legal, econòmic i organitzatiu que regula i condiciona aquesta activitat.

Adquirir els coneixements elementals per rendibilitzar el treball.

3.2. Estructura del cicle i distribució horària

3.2.1 Estructura del cicle

Mòduls impartits en el centre educatiu: 1.500 h.

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers: 25 h.

Obra final: 75 h.

Total: 1.600 h.

3.2.2 Distribució horària dels mòduls impartits al centre educatiu

Dibuix Artístic: 150 h.

Volum: 150 h.

Història de la Cultura i l'Art de la Indumentària: 50 h.

Dibuix Tècnic: 150 h.

Anglès Tècnic: 50 h.

Mitjans Informàtics: 100 h.

Taller de Cuir: 700 h.

Formació i Orientació Laboral: 50 h.

Materials i Tecnologia: 50 h.

Taller d'Emmotllat i Buidat: 50 h.

Total: 1.500 h.

 

3.3 Objectius, continguts i objectius terminals dels mòduls.

 

Dibuix Artístic

 

Objectius

Utilitzar les diferents tècniques de dibuix i els coneixements bàsics del color.

Interpretar esbossos, dibuixos i plànols, normes i altra informació gràfica relacionada amb la realització i els mitjans de producció artisticoartesanal de complements de cuir.

Desenvolupar la creativitat i la sensibilitat estètica.

Captar la imatge dels objectes de l'entorn, sent capaç de representar-la i reproduir-la gràficament segons els diferents mètodes plàstics i tècnics.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

La forma bidimensional i tridimensional i la seva representació.

Materials de dibuix i les seves tècniques.

La proporció. Relacions entre les parts i el tot. Composició orgànica, geomètrica i abstracta. Simetries.

El clarobscur. Les relacions de valors com a plasmació sobre el pla de la forma tridimensional.

El color, la llum i l'ombra. Valors expressius i descriptius.

Les formes de la natura. El món vegetal i animal. El cos humà.

Anàlisi de formes. Abstracció. Estilització. Síntesi.

La forma a l'espai.

Conceptes bàsics de composició.

L'objecte artisticoartesanal. Descripció i anàlisi de l'objecte plàstic. Iniciació al llenguatge projectual. Esbossos i desenvolupaments en el pla.

 

Procediments

Representació gràfica bidimensional i tridimensional.

Metodologia de l'observació.

Anàlisi i representació gràfica de l'entorn.

Experimentació amb suports, formats i procediments.

Estudis d'encaix i proporció.

Estudis de clarobscur.

Estudis de forma i color.

Reconeixement dels elements visuals d'una imatge.

Esbossos projectuals.

Anàlisi compositius.

Estudis de desenvolupaments en el pla de volums.

 

Actituds, valors i normes

Valoració del dibuix com a mitjà d'expressió.

Afany d'actualització davant els canvis estètics i culturals.

Interès vers nous materials i avenços tecnològics.

Respecte a la pròpia obra i l'aliena.

Rigor, pulcritud i puntualitat en la presentació dels treballs.

Receptivitat a les observacions i a les anàlisis crítiques.

 

Objectius terminals

Utilitzar el dibuix com a suport bàsic d'un projecte de complements del cuir.

Dibuixar amb voluntat informativa una forma o idea.

Representar amb sensibilitat artística un objecte.

Emprar en un dibuix el color com a valor expressiu i/o descriptiu.

Fer de manera creativa l'esbós d'un complement en cuir.

Coordinar en una composició fons i forma.

Analitzar formes i possibilitats volumètriques a partir d'un dibuix.

 

 

Volum

 

Objectius

Adquirir el llenguatge de la forma volumètrica, necessari per a la configuració i interpretació d'idees, esbossos, maquetes, prototips i pautes tridimensionals relacionades amb la realització i els mitjans de producció artisticoartesanal i ornamental de l'especialitat.

Conèixer els materials propis d'una concepció espacial dels oficis artístics, les seves tècniques i procediments.

Elaborar prototipus, maquetes i estudis volumètrics de la forma.

Desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Materials, eines i utillatge. La seva utilització.

El pla. Relleus.

Desenvolupament en el pla de figures geomètriques i orgàniques simples.

Gènesi del volum de diversos materials.

Procediments per generar la forma: per addicció, per subtracció, per tensió i per contracció.

Maquetes aplicades a l'especialitat.

 

Procediments

Experimentació de tècniques i materials.

Elaboració de volums.

Experimentació de la gènesi del volum.

Realització de prototips i maquetes.

Exposició raonada del procés creatiu d'una obra.

 

Actituds, valors i normes

Autonomia en la realització de treballs.

Tolerància i receptivitat a les observacions alienes.

Respecte a la pròpia obra.

Ordre, pulcritud i rigor en l'execució dels treballs.

Ús correcte de les eines i equipaments.

Rigor en la interpretació i execució dels treballs.

 

Objectius terminals

Emprar les tècniques i els materials idonis propis del llenguatge tridimensional.

Realitzar volums amb els elements propis del llenguatge tridimensional.

Portar a terme de forma autònoma un treball de modelat.

Redactar una memòria de treball emprant el lèxic de l'especialitat.

Argumentar, aportant documentació gràfica i/o escrita, l'elecció d'un material.

Netejar estris i instal·lacions, deixant-los operatius per a nous encàrrecs.

Planificar i portar a terme un procés de treball segons una proposta.

 

 

Història de la Cultura i l'Art: Indumentària

 

Objectius

Aconseguir els coneixements necessaris sobre els cicles culturals i artístics del passat i del present.

Desenvolupar la personalitat intel·lectual i complementar la formació tècnica i artística.

Conèixer allò essencial del context ideològic, polític, econòmic, social i estètic en el qual s'han generat les arts de la indumentària al llarg de la història, amb especial referència a la indumentària en cuir.

Conèixer les tendències contemporànies en disseny de indumentària, fent especial referència al disseny de complements en cuir.

Aconseguir els coneixements necessaris per valorar el disseny d'objectes en cuir i la neoartesania en el context cultural actual.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Concepte de cultura, d'art i art aplicat. Els orígens: l'home i el seu entorn abans de la història. Pells i fibres vegetals. Configuració sociopolítica, religiosa i artística de les cultures antigues. Egipte, Grècia i Roma: aportacions a la civilització i l'art occidentals. Usos del cuir en funció de la indumentària.

L'Edat Mitjana, l'Occident dels segles xi al xv: les seves formes de vida i la seva expressió plàstica. Aplicacions del cuir a complements i adornaments dels vestit; altres manifestacions.

L'Humanisme. El Renaixement en les arts plàstiques. Utilització del cuir com a complement del vestir en les modes nacionals europees.

La cultura aristocràtica del Barroc: les ciències i les arts. L'expressió artística del Rococó. Tendències de la moda europea: adobers, guarnicioners, sabaters, barreters i altres gremis.

Revolució Francesa i Revolució Industrial: conseqüències per l'art i la moda. Liberalisme i societat industrial del xix. Evolució cultural i artística. Noves aplicacions i usos del cuir com a conseqüència de la industrialització.

Transformacions socioculturals i expressives del segle xx. Evolució en les modes i el gust; revitalització de l'ús del cuir i la pell.

El segle xxi i els nous usos del cuir en el disseny d'indumentària. Els dissenyadors. Tendències.

 

Procediments

Estudi comparatiu dels grans trets que singularitzen la història de la cultura.

Descripció d'imatges corresponents a obres d'art significatives.

Observació crítica d'obres en cuir de totes les èpoques.

Observació crítica d'obres artístiques segons l'estil i l'època.

Anàlisi d'elements i tècniques del llenguatge visual emprats en els diferents períodes.

 

Actituds, valors i normes

Curiositat vers la informació relativa a la història de l'art i de la cultura.

Tolerància respecte opinions divergents a la pròpia.

Interès vers els canvis estètics i culturals.

Planificació dels treballs i puntualitat en el seu lliurament.

Ordre i claredat en les exposicions orals i escrites.

Valoració del patrimoni cultural i la seva història com a base i font de la cultura del nostre país.

 

Objectius terminals

Identificar els referents històrics d'un objecte cultural, en cuir o no, del nostre país.

Associar una obra d'art al seu context.

Situar una obra d'artesania en cuir en el període artístic corresponent.

Distingir les diferents tendències actuals.

Distingir els estils propis de la cultura occidental.

Valorar manifestacions artístiques relacionades amb les arts aplicades a la indumentària.

Establir els factors culturals, artístics i històrics que han determinat una obra en cuir.

Recercar, en una biblioteca o arxiu, documentació sobre un determinat tema històric o artístic.

Opinar, amb suport argumental, sobre un tema de la història de la cultura i l'art, especialment aplicat al complement i a la indumentària.

 

 

Dibuix Tècnic

 

Objectius

Adquirir els coneixements de caràcter tècnic necessaris per a la representació geomètrica de la forma en el pla.

Donar suport a altres tècniques o tallers en la realització de projectes.

Interpretar adequadament plànols i documents gràfics.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Anàlisi, estructura i representació de la forma: geometria plana. Proporcions i escala. Procediments i tècniques de realització.

Anàlisi, estructura i representació de la forma: geometria descriptiva. Sistemes de representació: conceptes generals. Croquis i dibuix a mà alçada.

Sistemes de representació: sistema dièdric, axonomètric i cònic. Aplicacions.

Normativització i escales. Acotació.

 

Procediments

Plantejament de situacions reals connectades amb l'àmbit professional.

Presa d'apunts, mesura i acotacions.

Descomposició i manipulació manual i informàtica d'objectes en estructures fonamentals.

Reducció i ampliació. Escales variables.

Elaboració de projectes descriptius de formes volumètriques.

Ús i experimentació dels sistemes de representació.

 

Actituds, valors i normes

Rigor i pulcritud en l'execució del dibuix.

Precisió informativa en l'expressió i la comunicació gràfica.

Cura dels instruments i materials de treball.

Integració en el grup i execució responsable de les tasques assignades.

Precisió informativa en l'expressió i la comunicació gràfica.

 

Objectius terminals

Identificar en un dibuix el sistema de representació emprat.

Representar un determinat objecte amb el sistema més adequat.

Incorporar en un dibuix tècnic els símbols més usuals.

Descompondre un objecte en les seves estructures fonamentals.

Representar de manera clara i precisa croquis, acotacions.

Utilitzar el dibuix tècnic en la projecció d'un element tridimensional.

Usar amb propietat les tècniques bàsiques de dibuix a l'abast.

 

 

Anglès Tècnic

 

Objectius

Reconèixer informació professional i quotidiana de l'àmbit del cicle, continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

Interpretar informació professional de l'àmbit del cicle, continguda en textos escrits senzills, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.

Emetre missatges orals clars i ben estructurats, participant com a agent actiu en converses professionals.

Elaborar textos professionals senzills en llengua estàndard utilitzant els registres adequats a cada situació.

Aplicar actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Comprensió i producció de missatges orals. Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Terminologia específica de l'àmbit professional. Idea principal i idees secundàries. Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals relacionats amb el taller de cuir.

Emissió de textos escrits. Complementació de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana. Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians relacionats amb el taller de cuir i amb l'elaboració de missatges o cartes al voltant de l'àmbit professional i laboral.

Coneixement de l'entorn sociocultural i professional. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa. Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

 

Procediments

Producció i recepció de missatges orals de forma quotidiana.

Lectura i comprensió de textos escrits.

Gramàtica, vocabulari, pronunciació i conversa.

Aplicació de fórmules establertes i vocabulari específic per complementar documents.

 

Actituds, valors i normes

Tolerància respecte opinions i correccions.

Interès i curiositat vers l'idioma estranger.

Planificació dels treballs i puntualitat en el seu lliurament.

Ordre i claredat en les exposicions orals i escrites.

Fluïdesa en les converses i exposicions orals.

 

Objectius terminals

Identificar la idea principal del missatge.

Reconèixer la finalitat del missatge directe, telefònic o per un altre mitjà auditiu.

Identificar les idees principals d'un discurs sobre l'àmbit professional, transmès pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.

Reconèixer les instruccions orals i seguir les indicacions.

Prendre consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre'n tots i cadascun dels elements.

Llegir de forma comprensiva textos clars en llengua estàndard.

Interpretar el contingut global del missatge.

Interpretar manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes i normativa.

Interpretar el missatge rebut a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

Seleccionar materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

Identificar i aplicar els registres, directes, formals i/o informals, utilitzats per a l'emissió del missatge.

Comunicar utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

Descriure fets breus i imprevistos relacionats amb la seva professió.

Expressar sentiments, idees o opinions.

Redactar textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/o professionals.

Fa resums de textos relacionats amb el seu entorn professional.

Aplicar les fórmules establertes i el vocabulari específic en la compleció de documents.

Utilitzar les fórmules de cortesia pròpies del document a elaborar.

 

 

Materials i Tecnologia

 

Objectius

Identificar les característiques bàsiques del cuir.

Triar el tipus de pell o materials alternatius i l'utillatge d'acord amb el camp d'aplicació.

Establir les possibles tècniques d'artesania i industrial en cuir aplicables a un treball.

Optimitzar la relació preu/qualitat tenint en compte les possibilitats estètiques i expressives de tècniques i materials.

Incorporar els nous materials i la tecnologia més avançada en l'artesania en cuir.

Identificar les diferents tècniques d'acabats del cuir.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

La pell. Adobat i tractaments.

El cuir. Classes i procedència. Característiques. Aplicacions. Materials complementaris.

Nous materials. Tecnologia i tècniques especifiques.

Introducció a la tecnologia operatòria i de suport.

Química aplicada als acabats.

Eines i utillatge. Denominació, ús i conservació.

Qualitats visuals i qualitats expressives del cuir i els seus derivats.

Terminologia de l'especialitat.

 

Procediments

Anàlisi de les qualitats tècniques i expressives del cuir.

Valoració estètica dels materials convencionals i innovadors.

Selecció, en funció de les seves propietats, dels materials a emprar.

Classificació de procediments i materials, atenent les seves específiques característiques.

Diferenciació de les tecnologies de preparació i intervenció de pells i els seus derivats.

 

Actituds, valors i normes

Interès vers les tècniques de manipulació i els seus recursos plàstics.

Valoració dels coneixements tecnològics com a suport de la creació.

Ús adequat del lèxic específic.

Ordre i rigor en l'execució i presentació dels treballs.

Recerca de nous materials i de les seves possibilitats expressives.

 

Objectius terminals

Identificar les característiques plàstiques i expressives d'un element artístic en cuir.

Reconèixer la tècnica emprada en la realització d'una peça.

Establir els materials idonis per a la realització d'un encàrrec segons el camp d'implicació.

Proposar la millor tècnica per realitzar una obra en cuir.

Analitzar la relació preu/qualitat d'una proposta en funció de les tècniques i els materials.

Executar un complement en cuir fent ús de nous materials i tecnologia avançada.

Redactar una memòria descriptiva d'un complement en cuir fent ús ampli i correcte del lèxic de l'especialitat.

Diferenciar els components estètics i expressius presents en dues peces.

Elaborar un estudi de les possibilitats que ofereix un nou material o tècnica.

Diferenciar les tècniques d'acabat.

 

 

Taller de Cuir

 

Objectius

Proporcionar el coneixement dels materials i eines, generals i específics, relacionats amb el cuir, necessaris per a una correcta aplicació en el desenvolupament de la seva professió.

Adquirir els coneixements, les habilitats i destreses per a una correcta execució de les tècniques, utilitzant els valors plàstics del cuir.

Desenvolupar la creativitat.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Diferents tipus de pells i cuir: badana, vaqueta, cabra, etc. Classificació i mesura.

Mètodes de curtició de les pells.

Coneixement de la maquinària específica: de rebaixat o tall (rebaixadora industrial o xifladora manual), de cosir cuir (màquina plana i de braç), de reblar.

Coneixement i utilització d'eines generals: de tall, de cop.

Coneixement i utilització d'eines específiques per a les diferents tècniques decoratives: gravat, encuny, repujat, calat, ferretejat, cisellat, clavetejat, calat.

Tipus d'adhesius i la seva aplicació correcta.

Tints, decolorants. Classificació i preparació.

Fornitures i reblons.

Elements bàsics en el disseny de complements en cuir.

A partir d'un disseny donat, desenvolupament en el pla. Patrons.

Obtenció de plantilles.

Processos i aplicació de tècniques decoratives.

Verificació del disseny en el prototip.

Traçat, tallat i xiflatge de pell i folres.

Muntatge de peces. Encolats.

Confecció de la peça. Cosits a mà simples o decoratius. Cosits a màquina.

Acabats.

Sistemes de protecció i higiene en el treball.

 

Procediments

Identificació de les qualitats plàstiques, físiques i estètiques dels diferents tipus de cuir.

Realització de treballs de disseny de complements en cuir sobre diferents suports.

Aplicació de tècniques decoratives. Acabats i tractaments de protecció.

Aplicació de tècniques industrials.

Observació i anàlisi de complements en cuir.

Utilització de la terminologia apropiada.

Selecció de materials i tècniques de manipulació.

Tallament, cosit i muntatge de peces.

 

Actituds, valors i normes

Sensibilitat vers les possibilitats expressives dels materials i tècniques, tradicionals i innovadors.

Iniciativa i creativitat en el procés de fabricació de complements en cuir.

Receptivitat a les observacions i a les anàlisis crítiques.

Respecte a les tradicions artístiques i artesanals de l'artesania en cuir.

Receptivitat vers les possibilitats industrials i neoartesanals dels complements en cuir.

Consciència de la necessària utilització de sistemes de protecció en el treball.

Hàbits de neteja i conservació de les eines, utillatges i instal·lacions.

 

Objectius terminals

Reconèixer pells i cuirs utilitzats en la confecció de complements per a la indumentària. Reconèixer i utilitzar correctament les eines generals i específiques per treballar amb el cuir.

Realitzar qualsevol tipus de complement en cuir per a la indumentària.

Determinar llenguatges plàstics presents en la realització de complements en cuir.

Utilitzar apropiadament en la realització d'un complement en cuir les tècniques, eines i materials apropiats.

Interpretar i confeccionar un complement de disseny segons el disseny donat, tenint en compte l'economia de recursos.

Seleccionar els materials (convencionals, alternatius i complementaris) més adients per a la realització d'un projecte.

Col·laborar en un treball col·lectiu, en el qual s'apliqui la creativitat i el procés de producció.

Usar correctament en la descripció d'un projecte el llenguatge de l'especialitat.

Respectar les normes i sistemes de protecció física en la manipulació d'eines i materials.

Netejar els estris i les instal·lacions de manera que es mantinguin permanentment operatius.

 

 

Taller d'Emmotllat i Buidat

 

Objectius

Analitzar les possibilitats estètiques i expressives de l'emmotllat.

Usar els materials, l'utillatge i els recursos tècnics propis del buidat i emmotllat.

Portar a terme, de manera creativa, processos d'emmotllat d'acord amb els recursos a l'abast.

Executar, mitjançant procediments d'emmotllat i positivació, projectes i maquetes.

Intervenir, mitjançant tècniques de buidat i emmotllat, objectes susceptibles d'aplicacions en els complements en cuir.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

El positiu i el negatiu.

El buidat i l'emmotllat. Tècniques, procediments i utillatge.

Motlles. Tipus.

Tècniques específiques d'emmotllat en cuir.

 

Procediments

Reproducció d'objectes per emmotllat directe.

Elaboració de motlles rígids i flexibles.

Comparació dels sistemes d'emmotllat.

Materials i procediments idonis per a cada treball.

Positivat amb cuir i altres materials més usuals.

Aplicació i adaptació del cuir mitjançant els motlles.

 

Actituds, valors i normes

Actitud oberta envers les possibilitats dels materials i procediments.

Valoració dels coneixements tecnològics com a suport de la creació.

Iniciativa en la recerca de solucions en l'emmotllat.

Respecte a la pròpia obra i a la dels altres.

Hàbits de neteja i conservació de les eines, utillatges i instal·lacions.

Pulcritud en l'execució dels treballs.

 

Objectius terminals

Establir les possibilitats estètiques i expressives d'un tipus d'emmotllat.

Utilitzar apropiadament les tècniques, eines i materials més adequats en l'execució d'un emmotllat i positivació.

Construir un motlle rígid o flexible, adaptat a les característiques de la forma que s'ha de reproduir.

Construir un motlle adaptat a les característiques d'adaptació del cuir.

Portar a terme un treball d'emmotllat, adaptat a l'especialitat, tenint en compte els mitjans i l'economia de recursos.

 

 

Formació i Orientació Laboral

 

Objectius

Familiaritzar-se amb el marc legal del treball i els drets i deures que se'n deriven.

Adquirir els coneixements econòmics, comercials i socials que permetin administrar i gestionar una empresa de petita i mitjana mida o funcionar com a professional autònom.

Conèixer les vies d'accés al món laboral, així com les entitats, organismes i institucions que donen suport a la inserció.

Conèixer els organismes institucionals, nacionals i comunitaris d'ajuda a la inserció laboral i els serveis d'ajudes econòmiques i subvencions per a les iniciatives empresarials i l'autoocupació.

Conèixer els instruments jurídics, empresarials i professionals propis de l'especialitat.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Normativa vigent en matèria laboral i reglament específic.

Conceptes bàsics d'economia i mercadotència.

Organització i estructura de l'empresa. Esquema dels diferents models jurídics de l'empresa. Formació pel treballador autònom i/o associat.

Administració i gestió de la petita i mitjana empresa. Obligacions jurídiques i fiscals.

Sistema d'accés al món laboral. Tècniques. Organismes i institucions que ofereixen ajuda a la inserció i a la iniciativa empresarial, nacionals i comunitaris.

Dret aplicat a l'especialitat: legislació en matèria d'obres d'art. Propietat intel·lectual i propietat industrial.

 

Procediments

Dinàmica de l'exercici de la professió.

Organització del treball: autònom o per compte aliè.

Distinció de les relacions laborals.

Formulació de contractes de treball. Drets i deures.

Cessació de les relacions laborals. Conseqüències.

Accés a la propietat intel·lectual i industrial. Protecció legal.

Transmissió dels drets d'autor.

 

Actituds, valors i normes

Rigor en la pràctica professional.

Respecte als principis ètics de la professió.

Voluntat d'iniciativa.

Valoració de la viabilitat de propostes laborals.

Adaptabilitat als canvis tecnològics i organitzatius.

 

Objectius terminals

Establir els avantatges i inconvenients entre diferents situacions professionals.

Proposar una solució a un determinat plantejament laboral.

Formular un supòsit de creació d'una petita empresa, amb especial atenció als aspectes jurídics.

Completar un projecte cooperatiu de treball, fent esment dels mitjans necessaris.

Portar a terme una simulació d'inscripció al registre de la propietat intel·lectual i/o industrial, tenint en compte una casuística plural.

Reconèixer els factors que incideixen positivament o negativa en un procés productiu.

Establir les mesures per atendre la necessària seguretat i higiene en el treball.

 

 

Mitjans Informàtics

 

Objectius

Utilitzar els mitjans informàtics com a instrument de realització, gestió i comunicació del propi treball.

Dominar les aplicacions dels programes informàtics de composició i autoedició.

Manipular els diferents tipus de formats tipogràfics i d'imatge digital, i fer originals de tot tipus d'elements gràfics.

Seleccionar i utilitzar amb destresa els equips i programes informàtics en el desenvolupament del propi treball.

Valorar la jerarquia entre els diferents elements a compondre.

Preparar correctament les imatges per a la seva impressió o publicació digital.

Realitzar projectes de maquetació editorial de baixa complexitat per promocionar el seu propi treball.

Composar els cartells d'inspiració i memòries amb qualitat gràfica.

Saber maquetar el propi portafolis.

 

Continguts

Fets, conceptes i sistemes

Introducció a la imatge vectorial.

Introducció a la imatge bitmap.

Introducció a la maquetació.

 

Procediments

Utilitza els mitjans informàtics com a instrument de realització, gestió i comunicació del propi treball.

Domina les aplicacions dels programes informàtics de tractament de la imatge vectorial.

Té una idea completa del funcionament de les imatges vectorials i aplica els seus coneixements.

Manipula els diferents tipus de formats tipogràfics i d'imatge digital, i realitza originals de tot tipus d'elements gràfics.

Domina les aplicacions dels programes informàtics de tractament de la imatge bitmap.

Té una idea completa del funcionament de les imatges de mapa de bits i aplica els seus coneixements.

Manipula els diferents tipus de formats d'imatge bitmap, i realitza originals a partir d'imatges bitmap.

Té una idea completa de composar i maquetar a partir de les imatges bitmap i vectorials generades i manipulades anteriorment.

 

Actituds, valors i normes

Actitud oberta envers les possibilitats informàtiques.

Valoració dels coneixements tecnològics com a suport de la creació.

Iniciativa en la recerca de solucions expressives mitjançant els mitjans informàtics.

Respecte a la pròpia obra i a la dels altres.

Hàbits de neteja i conservació dels ordinadors i instal·lacions.

Pulcritud en l'execució dels treballs.

Voluntat d'iniciativa.

Adaptabilitat als canvis tecnològics.

 

Objectius terminals

Seleccionar i utilitzar amb destresa els equips i programes informàtics en el desenvolupament del propi treball.

Utilitzar correctament els programes i equips específics per a la producció d'imatges vectorials per a la producció gràfica.

Seleccionar i utilitzar correctament les aplicacions específiques per als processos d'edició gràfica d'imatges vectorials.

Diferenciar els formats d'imatge digital vectorial i bitmap i comprèn les seves característiques fonamentals.

Triar el format de fitxer més adequat en cada projecte. Preparar arxius aptes per a la impressió.

Seleccionar i utilitzar amb destresa els equips i programes informàtics en el desenvolupament del propi treball.

Utilitzar correctament els programes i equips específics per a la producció d'imatges bitmap per a la producció gràfica.

Seleccionar i utilitzar correctament les aplicacions específiques per als processos d'edició gràfica d'imatges bitmap.

Diferenciar els formats d'imatge digital vectorial i bitmap i comprendre les seves característiques fonamentals.

Preparar la resolució i mida dels arxius per a la producció d'informació gràfica.

Tria el format de fitxer bitmap més adequat en cada projecte.

Prepara arxius aptes per a la impressió.

 

4. Classificació dels mòduls

Teòrics:

Història de la Cultura i l'Art: Indumentària

Anglès Tècnic

Formació i Orientació Laboral

 

Teoricopràctics:

Dibuix Artístic

Volum

Materials i Tecnologia

Dibuix Tècnic

 

Tallers:

Mitjans Informàtics

Taller de Cuir

Taller d'Emmotllat i Buidat

 

5. Correspondències

Els mòduls que poden ser objecte de correspondència amb la pràctica laboral són:

Taller de Cuir

Taller d'Emmotllat i Buidat

Formació i Orientació Laboral

 

6. Convalidacions

Mòduls que poden ser objecte de convalidació amb matèries de batxillerat de la modalitat d'arts.

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà

Matèries de batxillerat de la modalitat d'arts

Dibuix Artístic

Volum

Dibuix Artístic

Volum

 

 

7. Obra final

7.1 Objectiu i contingut

L'obra final té com a objectiu comprovar que l'alumne ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits i, en conseqüència, és capaç de desenvolupar una activitat professional en l'àmbit de l'artesania de complements de cuir, en l'especialitat i el nivell cursats.

L'obra final tindrà el contingut següent:

a) Memòria descriptiva de les fases de la seva realització, que consideri els aspectes següents:

Funcionals

Artístics

Tècnics

Econòmics

b) Testimoni gràfic de les diverses etapes de l'execució.

c) Realització de l'obra.

7.2 Fases de desenvolupament

a) Proposta

Ha de reflectir, a grans trets, el contingut de l'obra a realitzar. Avalada per un tutor, s'ha de presentar en els terminis i pel procediment que estableixi el centre.

Per a la seva acceptació el tutor considerarà:

L'interès artístic, l'originalitat i l'adequació a la demanda.

La possibilitat de realització en el termini establert, considerant mitjans i instal·lacions disponibles.

Es poden acceptar propostes que suposin la intervenció de dos o més alumnes, sempre que es diferenciïn les competències de cadascun dels membres del grup.

La tutoria de l'obra final serà a càrrec d'un membre de l'equip docent. L'alumnat podrà ser assessorat, si es considera oportú, per professionals no vinculats al centre, sense que això els suposi cap relació de caràcter laboral o administrativa.

b) Inscripció

Es formalitzarà una vegada acceptada la proposta.

7.3 Elaboració i termini d'execució

La realització de l'obra final no requerirà l'escolarització de l'alumnat. Es facilitarà l'accés a les dependències del centre, sense que s'interfereixi l'activitat regular docent.

El termini per a la presentació de l'obra acabarà el primer trimestre del curs acadèmic següent en què s'hagin superat els mòduls del cicle de formació específica. Excepcionalment, la comissió avaluadora, que s'esmenta en l'apartat següent, amb l'informe previ del tutor, per causes documentalment justificades, podrà acordar l'ampliació d'aquest termini. En cap cas l'avaluació de l'obra es podrà fer més tard de l'últim trimestre del curs acadèmic.

7.4 Designació de la comissió avaluadora

L'avaluació correspondrà a una comissió designada pel director del centre i integrada per:

a) President. El responsable o coordinador dels cicles de la família de les arts aplicades a la indumentària.

b) Secretari. Un professor del centre.

c) Vocal. El tutor de l'obra. També podrà ser-ne un professional de l'especialitat i/o un representant d'entitats o institucions relacionades amb les arts aplicades a la indumentària.

7.5 Avaluació

S'avaluaran els apartats:

a) Memòria i testimoni gràfic.

b) Realització pràctica de l'obra.

Es qualificarà entre 0 i 10 punts. Per a l'avaluació positiva es requerirà en cada apartat una qualificació igual o superior a cinc.

Si l'alumne no obté una qualificació positiva, o no presenta l'obra en el termini establert, podrà proposar un nou desenvolupament en una altra convocatòria.

El nombre màxim de convocatòries serà de dues. En el cas que es doni alguna circumstància que impedeixi el seu normal desenvolupament, el director del centre, amb caràcter excepcional, pot autoritzar una convocatòria extraordinària.

Un aspecte complementari a considerar en l'avaluació de l'obra és la seva capacitat d'esdevenir pauta o referència per a la resta d'alumnes. A aquest efecte, en el seu calendari d'activitats, els centres inclouran l'organització d'exposicions d'obres finals. En aquestes mostres s'hi presentarà, a més de l'obra final, suficient documentació i material gràfic que faciliti la comprensió del procés de realització.

 

8. Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers

a) Objectius:

Completar la formació acadèmica duent a terme una determinada escomesa laboral.

Prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.

Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial i laboral.

Adquirir informació complementària útil per a la pràctica de la professió.

Adaptar-se, de manera responsable i participativa, a les funcions pròpies del sector de les arts aplicades a la indumentària.

Afrontar, amb progressiva autonomia, organització i iniciativa, el treball propi de l'ofici.

Valorar les tasques que es poden desenvolupar en empreses del sector de les arts aplicades a la indumentària i validar l'oportunitat de la seva incorporació.

b) Valoració.

Es farà en funció de:

La visió de conjunt i coordinada de les funcions, fases i/o procés productiu de la globalització de l'empresa.

L'aplicació dels coneixements i habilitats adquirits en el centre docent.

La pràctica eficient d'eines i aparells que, per la seva especialització, cost o novetat, no es troben en el centre educatiu.

L'interès, la iniciativa i la participació en les fases del procés productiu.

La recerca d'informació per portar a terme l'activitat assignada.

L'adaptació a les característiques organitzatives i a les situacions pròpies del centre de treball.

La cooperació, el respecte i la valoració aliena en el treball en equip.

L'actitud responsable davant la normativa legal i les condicions de seguretat.

El reconeixement dels diferents aspectes, tant positius com negatius, de l'àmbit de treball quant a respecte al medi.

La detecció d'anomalies, la identificació de les seves causes i la proposta de solucions.

L'ús apropiat de la terminologia específica en l'expressió de la informació.

c) Qualificació:

La qualificació serà apte o no apte.

Amunt