Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 26/07/2017

  • Número del document ENS/0183/2017

  • Número de control 17212050

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17212050-2017

Dades del DOGC
  • Número 7425

  • Data 02/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professional de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita al conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional. Aquesta iniciativa, al mateix temps, ha de donar compliment als principis de bona regulació i millora de la qualitat normativa d'acord amb el marc normatiu vigent.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1679/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius, en concordança amb els principis de necessitat i eficàcia, s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres, en virtut del principi de proporcionalitat.

D'acord amb el que s'ha exposat i amb el principi de seguretat jurídica, l'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'inclou al pla anual normatiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en tant que comprèn el desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d'acord amb els principis de millora de la qualitat normativa i de transparència i participació ciutadana establerts a la Llei 19/2014, del 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i disposa del dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1679/2011, de 18 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat d'arts i d'humanitats i ciències socials.

2. El títol de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1679/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 26 de juliol de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: Vestuari a Mida i d'Espectacles

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: tèxtil, confecció i pell

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar productes de confecció a mida a partir de dissenys propis o aliens, i establir, organitzar i realitzar els processos en l'àmbit de la sastreria, modisteria i espectacles, atenent els requeriments dels clients a fi d'aconseguir articles viables amb la qualitat requerida.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Identificar les necessitats del client a partir de la informació subministrada i del context en què s'utilitzarà el producte.

b) Dissenyar o elegir un disseny existent de productes de confecció a mida que sigui viable, tècnicament i econòmica, en funció de les demandes o característiques del client i de les tendències de moda.

c) Utilitzar amb eficàcia les fonts d'informació per analitzar tendències de moda aplicables al vestuari a mida i per a l'espectacle.

d) Innovar en productes, processos i materials en l'àmbit del vestuari a mida i per a l'espectacle, generant nous dissenys i possibilitats d'utilització.

e) Seleccionar els materials que s'han d'utilitzar en la confecció d'un producte, analitzant la documentació tècnica que el defineix i les mides preses al client.

f) Realitzar el modelatge dels productes de confecció a mida sobre maniquí d'acord amb el disseny proposat.

g) Elaborar els patrons necessaris aprofitant al màxim els recursos ajustats al disseny proposat i a les mides del client.

h) Assegurar els terminis de lliurament i la qualitat dels productes de confecció a mida, garantint la seguretat laboral i mediambiental.

i) Acomplir els estàndards de qualitat i seguretat establerts d'acord amb els models i patrons en dur a terme les operacions de tall i acoblament.

j) Confeccionar peces i conjunts de vestuari a mida, ajustant-se a les necessitats del client.

k) Confeccionar vestuari i complements per a espectacles, ajustant-se als figurins del projecte artístic.

l) Confeccionar peces i conjunts de sastreria clàssica, ajustant-se a les necessitats del client.

m) Aplegar i preparar primeres matèries i auxiliars per als processos de tall, confecció, acoblament i acabat de productes de confecció a mida.

n) Elaborar pressupostos de projectes de confecció a mida, aplicant preus de mercat i calculant els recursos necessaris.

o) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

p) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en el seu àmbit de competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

q) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

r) Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

s) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.

t) Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o de prestació de serveis.

u) Realitzar la gestió bàsica per la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional, amb sentit de la responsabilitat social.

v) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: realització de vestuari a mida en tèxtil i pell

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1513-11_3: buscar informació i documentar els canvis en la silueta, usos i costums de la indumentària

Es relaciona amb:

UC1513_3: buscar informació i documentar els canvis en la silueta, usos i costums de la indumentària.

 

UC_2-1514-11_3: gestionar recursos per a la realització de vestuari a mida

Es relaciona amb:

UC1514_3: gestionar recursos per a la realització de vestuari a mida.

 

UC_2-0913-11_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

Es relaciona amb:

UC0913_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí.

 

UC_2-1515-11_3: crear patrons de peces per a vestuari fet a mida

Es relaciona amb:

UC1515_3: crear patrons de peces per a vestuari fet a mida.

 

UC_2-1516-11_3: supervisar i realitzar els processos de tall, confecció, proves i acabats de vestuari fet a mida

Es relaciona amb:

UC1516_3: supervisar i realitzar els processos de tall, confecció, proves i acabats de vestuari fet a mida.

 

UC_2-1237-11_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida

Es relaciona amb:

UC1237_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida.

 

Qualificació incompleta: patronatge d'articles de confecció en tèxtil i pell

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Es relaciona amb:

UC0474_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria.

 

UC_2-0912-11_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

Es relaciona amb:

UC0912_3. analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell.

 

Qualificació incompleta: realització de vestuari per a l'espectacle

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1518-11_3: planificar el desenvolupament del vestuari a partir dels figurins del projecte artístic

Es relaciona amb:

UC1518_3: planificar el desenvolupament del vestuari a partir dels figurins del projecte artístic.

 

UC_2-1519-11_3: realitzar i/o supervisar el modelatge, patronatge i tall de vestuari de l'espectacle o la recerca i adquisició del vestuari actual als proveïdors existents

Es relaciona amb:

UC1519_3: realitzar el modelatge, patronatge i tall de vestuari de l'espectacle.

 

UC_2-1521-11_3: tractar i transformar materials tèxtils i no tèxtils per usar-los en l'espectacle d'acord amb els requeriments del disseny

Es relaciona amb:

UC1521_3: transformar materials tèxtils i no tèxtils per usar-los en vestuari d'espectacle.

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector de l'elaboració de vestuari a mida i per a espectacles, en petites i mitjanes empreses, ja sigui per compte d'altri o propi, i en grans empreses per compte aliè, desenvolupant funcions d'elaboració, principalment, i de disseny i gestió dels recursos.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Modelista-patronista de peces de vestir.

b) Sastre a mida.

c) Sastre de vestuari de l'espectacle.

d) Modista.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Identificar les tècniques de comunicació i gestió de reclamacions, seleccionant les dades rellevants per atendre les necessitats del client.

b) Analitzar els productes de confecció, tèxtil i pell, identificant els materials, components i processos productius per al seu disseny i confecció a mida posterior.

c) Analitzar l'evolució de les tendències de moda en vestuari, relacionant-les amb els contextos socioeconòmics i tecnològics de cada època per utilitzar eficaçment les fonts d'informació.

d) Identificar el procés de creació de models i patrons per confecció a mida, aplicant les tècniques manuals i les eines informàtiques necessàries per elaborar productes innovadors.

e) Analitzar els materials i els components de productes tèxtils i de pell i calçat i marroquineria, reconeixent-ne les característiques per seleccionar els més adequats per a l'elaboració dels productes.

f) Desenvolupar peces a mida sobre maniquí, aplicant tècniques de confecció per realitzar el modelatge de les peces.

g) Determinar les necessitats de materials per a l'elaboració de peces de confecció a mida, aplicant tècniques de tall per garantir l'aprofitament dels recursos.

h) Determinar la seqüència d'operacions, recursos, controls de qualitat i mitjans de seguretat necessaris aplicant tècniques de programació del treball per assegurar els terminis de lliurament i la qualitat dels productes de confecció a mida.

i) Desenvolupar habilitats bàsiques de confecció a mida, aplicant tècniques de tall i acoblament per garantir els estàndards de qualitat i seguretat.

j) Elaborar peces i conjunts de vestuari a mida, aplicant tècniques de confecció a mida i realitzant els ajustos derivats de les proves per confeccionar vestuari a mida, ajustant-se a les necessitats del client.

k) Elaborar peces de vestir i complements per a espectacles, aplicant tècniques de confecció a mida i fent els ajustos derivats de les proves per confeccionar vestuari i complements per a espectacles, ajustant-se als figurins del projecte artístic.

l) Elaborar peces de vestir i conjunts de sastreria clàssica, aplicant tècniques de confecció a mida i fent els ajustos derivats de les proves per confeccionar peces i conjunts de sastreria clàssica, ajustant-se a les necessitats del client.

m) Gestionar els fluxos de materials, productes i informació, aplicant les tècniques bàsiques de la logística a la confecció a mida, per fer la recollida de primeres matèries i l'emmagatzematge i distribució de productes acabats.

n) Calcular els costos de la confecció a mida, aplicant preus de mercat per elaborar pressupostos de projectes de confecció a mida.

o) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

p) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presentin en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

q) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant els sabers d'àmbits distints i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en aquestes decisions, per fer front i resoldre situacions diferents, problemes o contingències.

r) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i la coordinació d'equips de treball.

s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

t) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir entorns segurs.

u) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i el “disseny per a tothom”.

v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar els procediments de gestió de la qualitat.

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per fer la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

y) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: Confecció de Vestuari a Mida

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 17

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació i tall de materials. 66 hores

UF 2: confecció i acabats de vestuari a mida. 165 hores

 

Mòdul professional 2: Disseny de Vestuari a Mida

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mitjans i processos de recerca de tendències i materials. 33 hores

UF 2: disseny tècnic i artístic de vestuari a mida. 99 hores

 

Mòdul professional 3: Gestió de Recursos de Vestuari a Mida

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: planificació i programació. 33 hores

UF 2: gestió econòmica i atenció al client. 33 hores

 

Mòdul professional 4: Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: materials tèxtils. 99 hores

UF 2: pells i cuirs. 33 hores

 

Mòdul professional 5: Moda i Tendències en el Vestir

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tendències en el món de la moda. 33 hores

UF 2: evolució del vestuari escènic. 66 hores

 

Mòdul professional 6: Sastreria Clàssica

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: patrons per sastreria. 33 hores

UF 2: tall, preparació, confecció i acabats de sastreria. 132 hores

 

Mòdul professional 7: Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 17

Unitats formatives que el componen:

UF 1: patrons base i fitxes de mesures. 99 hores

UF 2: transformació i manipulació de patrons. 66 hores

UF 3: tècniques de modelatge: 33 hores

UF 4: escalat de patrons i marcades: 66 hores

 

Mòdul professional 8: Vestuari d'Espectacles

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: creació i preparació de models. 66 hores

UF 2: transformació de materials tèxtils i no tèxtils. 66 hores

 

Mòdul professional 9: Formació i Orientació Laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 10: Empresa i Iniciativa Emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 11: Projecte de Vestuari a Mida i Espectacles

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de vestuari a mida i espectacles. 99 hores

 

Mòdul professional 12: Formació en Centres de Treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: Confecció de Vestuari a Mida

 

Durada: 264 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 17

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació i tall de materials. 66 hores

UF 2: confecció i acabats de vestuari a mida. 165 hores

 

UF 1: preparació i tall de materials

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Obté les peces del model, aplicant les tècniques d'estesa, marcada i tall.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona els patrons que es corresponen amb la documentació tècnica del model.

1.2 Disposa teixits i materials d'acord amb les característiques de la peça.

1.3 Distribueix les peces sobre el teixit, optimitzant la marcada.

1.4 Talla i identifica totes les peces del model, tenint en compte les normes de seguretat i salut en el treball.

1.5 Selecciona les peces que requereixen processos previs a l'acoblament.

1.6 Executa la fixació tèrmica, encolat, encunyament o brodat utilitzant correctament les eines, equips i/o materials, acomplint la normativa de seguretat.

1.7 Omple i/o elabora el document tècnic específic de tall.

 

Continguts

1. Obtenció de les peces del model:

1.1 Tècniques de preparació de teixits i pells per procedir al tall.

1.2 Taules de tall.

1.3 Tècniques d'estesa de teixits i posicionament.

1.4 Tall de diferents materials.

1.5 Criteris de distribució de patrons. Factors que intervenen.

1.6 La marcada.

1.7 Eines, peses, pinces de subjecció i estris de marcat.

1.8 Sistemes de tall.

1.9 Màquines i estris de tall.

1.10 Tall convencional de diferents materials.

1.11 Preparació de components tallats. Identificació i etiquetatge.

1.12 Separació d'operacions intermèdies prèvies a l'acoblament.

1.13 Normes de seguretat personal i d'ús en el maneig dels estris.

 

UF 2: confecció i acabats de vestuari a mida

Durada. 165 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza unions de costura en diferents materials, aplicant tècniques manuals i a màquina, de cosit i encolat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara les màquines, equips i materials per a la unió o encolat.

1.2 Selecciona els fils adequats als materials que s'acoblaran.

1.3 Selecciona i descriu els estris i eines necessaris.

1.4 Posiciona correctament els materials per fer les costures d'unió.

1.5 Selecciona les puntades a mà i a màquina.

1.6 Executa les operacions de cosit i encolat dels diferents components, controlant la qualitat en el procés i corregint si fos necessari les anomalies detectades.

1.7 Identifica els riscos i el nivell de perillositat dels diferents materials, màquines i eines.

 

2. Emprova el model sobre el maniquí, ajustant-lo a les línies de referència del cos en funció del disseny.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona les puntades i costures de confecció a mà o a màquina adequades als materials.

2.2 Realitza les operacions prèvies a la unió a mà.

2.3 Comprova que la unió de peces principals s'ajusti a les dimensions o formes que correspongui.

2.4 Prepara els elements secundaris disponibles per incorporar-los si fos necessari en una segona emprova.

2.5 Verifica que la peça s'adapta a la silueta en col·locar-la sobre el maniquí.

2.6 Fa l'operació de descosit amb els estris i les eines adequats.

2.7 Descriu correctament tots els canvis o noves aportacions realitzats durant la prova.

2.8 Genera i arxiva la informació del procés segons el protocol establert.

2.9 Marca la ubicació de tots els elements secundaris, accessoris i ornaments.

2.10 Identifica els riscos i el nivell de perillositat dels diferents materials, màquines i eines.

2.11 Omple i/o elabora la documentació de la informació de proves segons el protocol establert.

2.12 Arxiva la documentació de la informació de les emproves segons els criteris establerts.

 

3. Confecciona el model definitiu amb les rectificacions i ajustaments obtinguts en l'emprova, aplicant tècniques de desmuntatge, afinament i muntatge.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Realitza, després de l'ajustament de l'emprova, l'afinament i encarament de totes les peces del model.

3.2 Analitza la necessitat de màquines i equips relacionats amb el muntatge definitiu del model.

3.3 Realitza el muntatge de totes les peces del model d'acord a les marques de la peça de vestir.

3.4 Analitza la necessitat d'una segona emprova, amb folres i entreteles inclosos, perquè la peça de vestir s'ajusti correctament, controlant la qualitat en el procés.

3.5 Inclou o aplica sistemes de tancament, cremalleres i ornaments.

3.6 Identifica els riscos i el nivell de perillositat dels diferents materials, màquines i eines.

 

4. Executa els processos d'acabat, etiquetatge i presentació dels models, utilitzant els protocols propis de la confecció a mida determinats per l'empresa.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Verifica amb un control visual les operacions executades, l'exactitud i la qualitat de la peça de vestir.

4.2 Selecciona les formes i màquines adequades per aconseguir un acabat correcte de la peça de vestir.

4.3 Ajusta els paràmetres de planxa als materials de la peça de vestir.

4.4 Comprova que la qualitat final es correspon amb la requerida.

4.5 Selecciona la forma d'embalatge i presentació al client de la peça de vestir.

 

Continguts

 

1. Realització d'unions de costura:

1.1 Preparació de màquines i estris per al muntatge de materials.

1.2 Màquines de confecció per a articles tèxtils i de pell.

1.3 Òrgans operadors de les màquines de confecció en tèxtil i pell.

1.4 Sistemes de seguretat de les màquines de confecció.

1.5 Organització en el lloc de treball: ergonomia i seguretat.

1.6 Preparació i acoblament de materials tèxtils i de pell.

1.7 Puntades i costures en el procés de confecció.

1.8 Operacions en el procés de confecció a mida.

1.9 Interpretació del document tècnic.

1.10 Operacions d'acabat dels articles tèxtils o de pell.

1.11 Màquines auxiliars: tipus i aplicacions.

1.12 Control de qualitat.

 

2. Emprova del model:

2.1 Procés de preparació i muntatge de peces per a l'emprova.

2.2 Línies de referència del cos: proporcions, formes i silueta.

2.3 Tècniques d'unió de peces del model.

2.4 Confecció a mà d'aplicacions.

2.5 Criteris en la realització del nombre d'emproves necessàries.

2.6 Aplicació de tècniques d'adaptació.

2.7 Estris per al descosit, subjecció i marcat durant l'emprova.

2.8 Tècniques de descosit i desmuntatge en l'emprova.

2.9 Arxiu de la informació generada.

 

3. Confecció del model definitiu:

3.1 Operacions prèvies i intermèdies al muntatge. Definició.

3.2 Rectificacions i marques.

3.3 Pla de treball.

3.4 Procés de confecció de models segons el producte.

3.5 Preparació i ajustament de les màquines, equips i eines.

3.6 Selecció i aplicació de la tècnica de muntatge adequada.

3.7 Controls de qualitat establerts durant el procés.

3.8 Normes de seguretat personal i d'ús en el maneig dels estris.

 

4. Processos d'acabat:

4.1 Criteris i aplicacions per a l'acabat.

4.2 Mitjans materials i estris que cal utilitzar.

4.3 Operacions d'acabat als articles tèxtils o de pell.

4.4 Aplicació de tancaments i ornaments.

4.5 Equips de planxada d'articles tèxtils i de pell.

4.6 Reglatge dels òrgans operadors. Paràmetres de la planxada.

4.7 Aplicació i compliment de les normes de prevenció de riscos: protocols d'actuació.

4.8 Equips de protecció individual. Ergonomia.

4.9 Instruccions de conservació i manteniment dels vestits.

4.10 Presentació de la peça de vestir.

 

 

Mòdul professional 2: Disseny de Vestuari a Mida

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mitjans i processos de recerca de tendències i materials. 33 hores

UF 2: disseny tècnic i artístic de vestuari a mida. 99 hores

 

UF 1: mitjans i processos de recerca de tendències i materials

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta tendències de moda, establint criteris tècnics i estètics per al disseny de vestuari a mida per espectacles.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona les diferents fonts d'informació de tendències de moda.

1.2 Relaciona les tendències de moda amb el desenvolupament del disseny.

1.3 Interpreta les tendències de moda segons criteris culturals, sociològics i econòmics, reconeixent les característiques que influeixen en la creació d'un model.

1.4 Descriu les característiques funcionals, estètiques i tècniques que han de complir les peces de vestir que es dissenyaran en funció de les necessitats de clients tipus.

1.5 Analitza l'ergometria del cos humà i dels moviments en funció de diferents tipus i talles.

1.6 Identifica les necessitats dels dissenys en tipus i talla adequats, segons l'hàbit d'ús i el sentit estètic.

1.7 Transforma la informació en esbossos útils per ser convertits en dissenys.

1.8 Obté una carta de colors, textures, materials i fornitures actualitzada segons tendències de moda, de temporada i d'ús.

1.9 Arxiva la informació generada en suport convencional i/o informàtic.

 

2. Millora dissenys existents, seleccionant materials innovadors i optimitzant productes o processos.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Obté informació útil, per mitjans convencionals o digitals, sobre materials tèxtils nous i innovadors.

2.2 Recopila informació sobre tècniques noves o millores dels processos productius o dels productes.

2.3 Proposa, a través de la iniciativa, recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), nous productes optimitzant els antics.

2.4 Aplica criteris funcionals, estètics i econòmics, entre d'altres, per tal d'assegurar la viabilitat dels nous productes.

2.5 Selecciona materials innovadors del sector, segons les necessitats del segment del mercat.

2.6 Identifica tècniques de fabricació innovadores, segons les necessitats del producte a aconseguir.

2.7 Proposa millores en dissenys previs, a partir de nous materials.

2.8 Defineix tècnicament les variacions del nou model, d'acord amb les propostes realitzades.

2.9 Dissenya el nou model amb les millores proposades.

2.10 Documenta sistemes d'actualització sistemàtica de la informació tècnica i artística existent, tant en suport físic com en suport digital.

 

Continguts

 

1. Interpretació de tendències de moda:

1.1 Criteris tècnics i estètics per al disseny de vestuari a mida i per a espectacles.

1.2 Elements que determinen el disseny: criteris per al disseny d'articles en tèxtil i pell.

1.3 Característiques funcionals: estètiques i tècniques.

1.4 Ergometria del cos humà i dels moviments.

1.5 Adequació del disseny a les possibilitats de les talles.

1.6 Relació entre moda, qualitat i preu.

1.7 Fires, desfilades, espectacles i altres esdeveniments del món de la moda. Creadors de tendències.

1.8 Tendències en el vestuari a mida. Tendències en el vestuari per a espectacles.

 

2. Millora de dissenys:

2.1 Criteris de selecció de teixits, pells i materials: qualitats, textures, formes, colors i fornitures.

2.2 Productes i processos d'innovació de materials.

2.3 Novetat i originalitat.

2.4 Recerca, desenvolupament i innovació en materials, la sostenibilitat de processos tècnics, els processos productius i els mercats.

2.5 Sistemes de qualitat i millora en el disseny.

2.6 Canals d'informació tècnica i artística.

2.7 Materials nous per als espectacles. Condicions físiques dels materials: resistència, impermeabilitat, lleugeresa, confortabilitat i elasticitat entre d'altres.

 

UF 2: disseny tècnic i artístic de vestuari a mida

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza dissenys tècnics, aplicant cartes de colors i mostraris de tèxtils i altres materials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona els estris, suports i formats més adequats per a la realització dels dissenys.

1.2 Planifica i realitza dissenys segons les tendències de moda i les necessitats del client.

1.3 Dissenya d'acord amb la planificació efectuada.

1.4 Interpreta i combina de forma harmònica els colors i les textures.

1.5 Obté mostres de matisos, tonalitats i textures a partir dels colors de tendències de moda, per aconseguir efectes sobre els materials.

1.6 Identifica els components de les peces de vestir.

1.7 Determina les especificacions tècniques dels dissenys.

1.8 Elabora i arxiva les especificacions tècniques necessàries per a la confecció dels dissenys.

 

2. Dissenya esbossos mitjançant programes informàtics i procediments tradicionals, ajustant al màxim l'efecte virtual al detall més concret i real.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona els estris, suports i formats per a la realització dels dissenys.

2.2 Plasma i analitza la forma humana mitjançant esbossos segons cànons de proporció.

2.3 Realitza dissenys mitjançant el programari específic de disseny de peces de vestir.

2.4 Realitza dissenys mitjançant procediments tradicionals de disseny de peces de vestir.

2.5 Reprodueix els materials mitjançant el programari adequat.

2.6 Reprodueix els acabats mitjançant el programari adequat.

2.7 Comprova els dissenys amb programes de simulació 3D.

2.8 Arxiva i gestiona la documentació generada en suport digital.

2.9 Realitza modificacions a partir dels models existents o models nous.

 

3. Determina els processos de confecció adequats per a l'elaboració de les peces de vestir, analitzant la seva viabilitat econòmica.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica els diferents materials necessaris per a la confecció de les peces de vestir.

3.2 Estima els mitjans materials i humans necessaris per al correcte desenvolupament del procés segons el disseny.

3.3 Elegeix el procediment de confecció per fer viables els dissenys.

3.4 Estableix les fases del procés de confecció per fer viables els dissenys i les possibles dificultats o restriccions que es poden presentar d'acord amb els mitjans o recursos disponibles.

3.5 Proposa els ajustaments necessaris dels equips de confecció.

3.6 Verifica l'adequació de la confecció al disseny original, tant pel que fa a l'ús com a la fiabilitat.

3.7 Valida el disseny d'acord amb les necessitats de clients tipus.

3.8 Realitza les modificacions i/o correccions del model original, segons l'adaptabilitat a les fases del procés.

3.9 Documenta i arxiva la informació generada, en suports físics o digitals.

 

Continguts

 

1. Realització de dissenys tècnics:

1.1 Projectes de vestuari, realització de dissenys.

1.2 Materials i eines per a l'elaboració de dissenys. Tradicionals i informàtics.

1.3 Avaluació de la viabilitat de dissenys. La viabilitat tècnica: criteris i mètodes de valoració.

1.4 Identificació de components de peces de vestir.

1.5 Representació gràfica aplicada al disseny de vestuari a mida. Normativa.

1.6 Gammes de colors.

1.7 Textures.

1.8 Especificacions tècniques per a la confecció dels dissenys.

 

2. Disseny d'esbossos:

2.1 Anàlisi de la forma humana segons cànons de proporció.

2.2 Planificació d'esbossos.

2.3 Tècniques i eines tradicionals utilitzades en el disseny de vestuari a mida.

2.4 Programari per al disseny de peces de vestir de vestuari a mida.

2.5 Programes de simulació de disseny en 3D.

2.6 Arxius digitals.

2.7 Modificacions en el disseny d'articles en tèxtil i pell.

 

3. Determinació dels processos de confecció del vestuari:

3.1 Qualitat de disseny i de confecció.

3.2 Anàlisi del procés de fabricació.

3.3 Especificacions tècniques de treball.

3.4 Normativa de puntades i costures.

3.5 Documentació tècnica.

 

 

Mòdul professional 3: Gestió de Recursos de Vestuari a Mida

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: planificació i programació. 33 hores

UF 2: gestió econòmica i atenció al client. 33 hores

 

UF 1: planificació i programació

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les necessitats de materials i equips per a l'elaboració de la peça de vestir a mida o per a l'espectacle, identificant els tipus i determinant les quantitats dels materials i les característiques dels equips necessaris.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les característiques del projecte de vestuari a mida.

1.2 Comprova l'adequació del projecte als requeriments del client.

1.3 Presenta amb un dibuix, croquis o altres mitjans el projecte de vestuari perquè siguin comprensibles pel client i es pugui validar el vestuari a mida.

1.4 Identifica la tipologia dels materials, usos i característiques.

1.5 Determina els materials, accessoris i/o complements necessaris per dur a terme la confecció segons les especificacions tècniques del disseny i la selecció feta pel client.

1.6 Calcula les quantitats òptimes per a l'execució del projecte.

1.7 Identifica la maquinària i instal·lacions que intervenen en la realització del projecte.

1.8 Determina les quantitats òptimes d'estris, eines i equips auxiliars per a l'execució del projecte.

 

2. Determina l'aprovisionament i l'emmagatzematge dels recursos materials i de la informació per desenvolupar projectes de confecció a mida, aplicant tècniques bàsiques de logística mitjançant eines convencionals i informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona els proveïdors adequats segons les característiques dels materials, el projecte i els terminis.

2.2 Identifica els canals d'aprovisionament.

2.3 Realitza una proposta racional de distribució del magatzem.

2.4 Estableix criteris de classificació de teixits, accessoris i/o complements.

2.5 Aplica tècniques d'emmagatzematge en tèxtil, confecció i pell.

2.6 Emplena els documents de gestió interna del magatzem.

2.7 Realitza un inventari del magatzem.

2.8 Identifica els canals de distribució final de les peces de vestir.

2.9 Efectua l'actualització i ordenació del fitxer de proveïdors i clients, amb mitjans convencionals i informàtics.

 

3. Programa les accions necessàries per a l'elaboració de projectes de vestuari a mida i per a l'espectacle, incloses les accions de gestió de la qualitat, identificant i quantificant els materials, equips i professionals que han d'intervenir en el desenvolupament.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu els processos i procediments que intervenen en el desenvolupament del projecte de confecció a mida i per a l'espectacle.

3.2 Determina les quantitats necessàries dels diferents materials.

3.3 Determina les quantitats necessàries dels diferents complements i/o accessoris.

3.4 Identifica els equips i estris necessaris per a la confecció de les peces de vestir.

3.5 Identifica els estàndards de qualitat.

3.6 Verifica l'assoliment dels estàndards de qualitat establerts.

3.7 Identifica oportunitats de millora contínua en el procés.

3.8 Calcula els temps d'elaboració del projecte.

3.9 Identifica els tipus i el nombre de professionals necessaris per desenvolupar el projecte en el termini establert.

3.10 Emplena la documentació relacionada amb la formalització i lliurament de productes i articles confeccionats.

3.11 Defineix les pautes i recomanacions que es donaran al client sobre el manteniment i l'ús adequat del vestuari a mida.

 

Continguts

 

1. Determinació de les necessitats de materials i equips per a l'elaboració de la peça de vestir a mida o per a l'espectacle:

1.1 Teixits: identificació, adequació a la peça o projecte.

1.2 Pells: identificació, adequació a la peça o projecte.

1.3 Fornitures i complements: adequació a la peça o projecte.

1.4 Selecció de materials.

1.5 Classificació de mostrari de materials.

1.6 Classificació de teixits segons textura, caiguda i volums, entre d'altres.

1.7 Necessitats de recursos humans i d'equips.

 

2. Determinació de l'aprovisionament i emmagatzematge dels recursos materials:

2.1 La zona d'emmagatzematge, pautes i organització d'emmagatzematge. Mesures de seguretat i higiene. Riscos de la manipulació.

2.2 Transports i desplaçaments.

2.3 Identificació i fitxes de control de materials.

2.4 Catalogació, ubicació i col·locació de materials.

2.5 Criteris de classificació segons textura, temporada, proveïdors, i freqüència de sortida, entre d'altres.

2.6 Control d'inventaris i gestió d'existències.

2.7 Costos logístics.

2.8 Fitxers de proveïdors i clients.

 

3. Programació de les accions necessàries per a l'elaboració de projectes de vestuari a mida i per a l'espectacle:

3.1 Provisió de mitjans.

3.2 Determinació de recursos tècnics i humans.

3.3 Càlcul de materials, accessoris i/o complements.

3.4 Condicions de conservació i manteniment de materials, productes semiacabats i productes acabats.

3.5 Fitxes de control de dades i d'adquisició de materials.

3.6 Programació del llançament de comandes.

3.7 Càlcul de màquines segons el nombre i tipus d'operacions que cal dur a terme.

3.8 Planificació de les fases del procés.

3.9 Identificació del tipus de professionals. Càlcul del nombre de professionals necessaris.

3.10 Temps previst per a cada operació i del procés total.

3.11 Elaboració i interpretació de documents.

3.12 Formes d'aplicació.

3.13 Estàndards de qualitat en materials, productes semiacabats i productes acabats.

3.14 Processos de verificació dels estàndards de qualitat. Gestió d'accions de millora contínua.

3.15 Elaboració d'arxius de projectes.

 

UF 2: gestió econòmica i atenció al client

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora pressupostos de projectes de confecció a mida i d'espectacles, aplicant preus de mercat i tenint en compte els recursos humans i materials i els terminis disponibles.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Obté preus de mercat dels diferents materials i accessoris.

1.2 Calcula els costos directes i indirectes d'un taller de confecció a mida.

1.3 Elabora l'escandall de cada peça de vestir i altres peces d'espectacle.

1.4 Preveu els costos de finançament extern del projecte.

1.5 Detalla les diferents partides que componen el pressupost definitiu.

1.6 Utilitza eines manuals i informàtiques per a la realització de pressupostos.

1.7 Reconeix estils de negociació amb clients i argumentacions de justificació del pressupost.

1.8 Compara els preus obtinguts amb els preus de la competència realitzant un estudi de mercat.

 

2. Presenta el projecte de vestuari a mida o per a l'espectacle, aplicant tècniques d'assessorament i atenció al client.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza diferents tècniques de comunicació.

2.2 Descriu les fases que componen l'atenció al client segons el pla d'acció definit.

2.3 Identifica la tipologia del client, les seves motivacions i necessitats.

2.4 Descriu la importància del coneixement per part de l'assessor de les característiques del producte.

2.5 Determina les línies d'actuació en l'assessorament segons el pla d'acció definit per l'empresa.

2.6 Valora l'assessorament, l'ambient acollidor, l'educació, la comunicació i les habilitats socials del venedor/assessor com a elements facilitadors del procés de decisió de compra.

2.7 Registra les característiques del projecte de vestuari a mida o per a l'espectacle acordat amb el client.

2.8 Valora la importància de mantenir actualitzat el fitxer de clients per a l'aplicació del pla de fidelització.

 

3. Atén reclamacions, queixes o suggeriments dels clients potencials, reconeixent i aplicant criteris i procediments d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Tipifica l'actitud, posició i interès que cal adoptar davant de queixes i reclamacions, utilitzant un estil assertiu per informar el client.

3.2 Desenvolupa tècniques que s'utilitzen per a la resolució de conflictes i reclamacions.

3.3 Reconeix els aspectes de les reclamacions regulats per la legislació vigent.

3.4 Descriu el procediment per a la presentació de reclamacions.

3.5 Identifica les alternatives que es poden oferir al client davant de reclamacions esmenables fàcilment.

3.6 Trasllada la reclamació segons els protocols establerts i l'ordre jeràrquic preestablert.

3.7 Recull els suggeriments dels clients potencials per a la millora del servei.

3.8 Valora la importància dels sistemes, manuals i informàtics, d'organització i gestió de la informació, pel control de qualitat del servei.

3.9 Estableix la informació registrada del seguiment postvenda, d'incidències, de peticions i de reclamacions de clients, entre d'altres, com indicadors per a la millora de la qualitat del servei prestat i l'augment de la fidelització.

 

Continguts

 

1. Elaboració de pressupostos de confecció a mida i d'espectacles:

1.1 Conceptes que intervenen en el cost d'una peça de vestir.

1.2 Unitats de mesura comercials dels materials i components emprats en la fabricació de peces de vestir i articles tèxtils.

1.3 Tarifes de preus.

1.4 Documentació bàsica vinculada a la realització de pressupostos.

1.5 Escandalls de peces de vestir i articles tèxtils. Costos de matèries primeres i auxiliars, de producció i estructurals.

1.6 Informació base i viabilitat del projecte.

1.7 Pressupostos. Validesa. Acceptació.

1.8 Negociació amb clients. Justificació de pressupostos. Argumentari de vendes.

1.9 Aplicació de programes informàtics.

 

2. Presentació del projecte de vestuari a mida o per a l'espectacle:

2.1 Formalització del projecte.

2.2 La comunicació: elements i tipus.

2.3 Característiques de la informació i assessorament de productes.

2.4 Les motivacions de compra.

2.5 Fases d'atenció al client. Relació amb la prestació del servei al client.

2.6 Tipologia de clients.

2.7 Màrqueting intern i extern.

2.8 Normatives i legislació.

2.9 Formalització de l'encàrrec. Tarifes aplicables de preus. Pressupostos.

2.10 Comprovació de l'acceptació del projecte.

2.11 Qualitat en els serveis oferts.

2.12 Documentació bàsica vinculada a la prestació de serveis.

2.13 Identificació i control dels materials que es lliuren al client.

2.14 Fitxer actualitzat de clients.

 

3. Atenció de reclamacions:

3.1 Concepte de queixa i reclamació.

3.2 Protocols de gestió de queixes i reclamacions.

3.3 Tècniques per afrontar conflictes i reclamacions.

3.4 Procediments per reclamar. Legislació.

3.5 Gestió de suggeriments de clients.

3.6 Indicadors per al control de qualitat de l'establiment.

3.7 Sistemes d'informació. Informació a registrar. Sistemes de gestió.

3.8 Accions de millora del servei prestat.

3.9 La protecció del consumidor i l'usuari a Espanya i en la Unió Europea.

 

 

Mòdul professional 4: Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: materials tèxtils. 99 hores

UF 2: pells i cuirs. 33 hores

 

UF 1: materials tèxtils

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els materials utilitzats en productes de confecció industrial determinant-ne les propietats mitjançant la realització de les proves i assajos adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques i propietats de les matèries i productes tèxtils.

1.2 Classifica les matèries tèxtils segons la seva naturalesa.

1.3 Mesura els paràmetres que determinen les propietats de les matèries i productes, utilitzant instruments i procediments adequats.

1.4 Descriu els procediments establerts per a la identificació de matèries i productes tèxtils.

1.5 Identifica els criteris a seguir per a la selecció de les matèries segons el producte que es pretén fabricar.

1.6 Descriu els defectes més usuals en les matèries tèxtils.

1.7 Reconeix la normativa de simbologia de les matèries tèxtils.

1.8 Descriu els usos i aplicacions de les matèries tèxtils.

1.9 Identifica els processos productius utilitzats per a la fabricació dels diferents productes i materials tèxtils.

 

2. Reconeix mostres de matèries i productes tèxtils, seleccionant-ne els procediments establerts d'assaig i control.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica la naturalesa de les matèries i productes tèxtils per mitjà d'assajos físics i químics.

2.2 Analitza les característiques estructurals i de comportament de les matèries i productes tèxtils.

2.3 Determina les propietats de les matèries i productes tèxtils en una mostra expressant-les en les unitats adequades.

2.4 Valora els resultats obtinguts en els marges d'acceptació i tolerància.

2.5 Opera amb els mitjans i instruments i amb els materials d'identificació i mesurament determinats en els procediments establerts.

2.6 Manipula i mesura els paràmetres amb seguretat, pulcritud i de manera metòdica.

 

3. Selecciona tractaments, aprests i acabats de matèries i productes, reconeixent les propietats o característiques que es modifiquen i les diferents qualitats que se n'obtenen.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina els procediments d'aprests i acabats, indicant-ne les matèries emprades i les característiques que confereixen a les matèries i productes tèxtils.

3.2 Determina els criteris que cal aplicar per a la selecció dels aprests i acabats que han de tenir les matèries tèxtils en relació amb les característiques desitjades.

3.3 Dedueix en les matèries i productes tèxtils els tractaments a què han estat sotmesos i les característiques per aconseguir-los.

3.4 Relaciona les propietats i prestacions que confereixen els processos d'acabats a un producte tèxtil.

3.5 Diferencia l'abans i el després del procés sobre mostres.

 

4. Identifica els tèxtils tècnics i altres matèries específiques, descrivint-ne les característiques i aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les àrees més representatives on intervenen els tèxtils tècnics (automoció, geotèxtils, agricultura, construcció, protecció personal, entre d'altres).

4.2 Reconeix els usos i aplicacions.

4.3 Valora la importància dels tèxtils tècnics al sector de la confecció.

4.4 Defineix les funcions dels productes de vestir intel·ligents.

4.5 Identifica noves tendències en productes tèxtils.

 

5. Determina les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries tèxtils, analitzant-ne la influència sobre les característiques dels components i productes.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Relaciona la naturalesa de les matèries i productes tèxtils, amb les condicions ambientals de conservació i emmagatzematge.

5.2 Identifica els diferents tipus de matèries i productes tèxtils al seu embalatge o presentació comercial.

5.3 Dedueix les condicions de conservació (temperatura, llum, humitat, ventilació) que ha de tenir un magatzem per mantenir les matèries i productes tèxtils.

5.4 Indica els tipus d'embalatges, presentacions comercials de les matèries i productes tèxtils per al seu transport i emmagatzematge.

5.5 Utilitza la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les matèries i productes tèxtils.

5.6 Identifica el tipus de matèria i els productes tèxtils a partir de la simbologia d'etiquetatge normalitzada.

5.7 Descriu les característiques funcionals i les condicions operatives de seguretat dels mitjans i sistemes de transport i manipulació emprats en l'emmagatzematge de matèries i productes tèxtils.

 

Continguts

 

1. Identificació dels materials:

1.1 Classificació, característiques i propietats físiques i químiques de les matèries tèxtils. Normativa i simbologia.

1.2 Esquema dels processos d'obtenció de matèries i productes tèxtils.

1.3 Identificació i valoració de les matèries i productes tèxtils mitjançant assajos físics i químics.

1.4 Estructures i característiques fonamentals de les matèries i productes tèxtils (fibres, fils, teixits, teles no teixides, recobriments).

1.5 Aplicacions de les matèries i productes tèxtils.

1.6 Identificació dels defectes de les matèries i productes tèxtils.

 

2. Anàlisi de mostres de matèries i productes:

2.1 Identificació i mesurament dels paràmetres de les matèries i productes tèxtils a través d'anàlisis qualitatives i quantitatives. Instruments de mesura.

2.2 Criteris de selecció, instal·lació, ajust, calibratge i lectura.

2.3 Tècniques de mostreig.

2.4 Normes aplicades a l'anàlisi de matèries i productes tèxtils.

2.5 Assajos d'identificació de matèries: fibres, fils, teixits, recobriments.

2.6 Assajos de verificació de les propietats: resistència, estabilitat dimensional, elasticitat.

2.7 Assajos de verificació de paràmetres: títol, gruix, longitud, torsió, color, solidesa, tacte, caiguda, entre d'altres.

2.8 Equips i instruments de mesura i assaig: calibratge i manteniment.

2.9 Procediment d'extracció de mostres, elaboració de provetes, realització d'assajos.

2.10 Procediments d'anàlisi, avaluació i tractament de resultats.

2.11 Normativa d'assaig.

2.12 Prevenció de riscos personals, materials i ambientals.

2.13 Procediments d'ordre i netedat.

 

3. Selecció dels tractaments, aprests, acabats i condicions d'emmagatzematge de matèries i productes:

3.1 Ennobliment de les matèries tèxtils: funció i característiques.

3.2 Classificació dels tractaments: mecànic, químics i tèrmics.

3.3 Aplicació dels tractaments.

3.4 Mètodes per a la identificació dels acabats.

3.5 Característiques i propietats conferides a les matèries i productes tèxtils.

3.6 Defectes més comuns.

 

4. Identificació de tèxtils tècnics i productes intel·ligents:

4.1 Característiques dels materials dels tèxtils tècnics.

4.2 Aplicació dels tèxtils tècnics.

4.3 Sectors d'aplicació.

4.4 Innovació d'acabats.

4.5 Productes intel·ligents de confecció i calçat.

 

5. Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries i productes tèxtils:

5.1 Conservació i vida útil de les matèries i productes tèxtils.

5.2 Agents que escurcen o pertorben la vida útil.

5.3 Condicions òptimes de permanència i conservació.

5.4 Criteris de manipulació: simbologia.

5.5 Criteris d'emmagatzematge.

5.6 Presentació comercial de les matèries i productes tèxtils.

5.7 Normativa sobre l'etiquetatge de les matèries i productes tèxtils.

5.8 Riscos laborals i normativa de seguretat.

 

UF 2: pells i cuirs

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica pells i cuirs en productes de confecció, determinant qualitats, tipus i tractaments rebuts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el procés d'adob de pells i cuirs assenyalant els productes d'entrada i sortida.

1.2 Analitza per procediments adequats les propietats i característiques de les pells i cuirs.

1.3 Relaciona les propietats de les pells i cuirs amb els processos de fabricació o tractaments que els han originat.

1.4 Distingeix els tipus de pells i la seva relació amb les característiques de diferents articles que es pretenen fabricar.

1.5 Descriu un procés de qualitat tipus de pell i cuir.

1.6 Elabora i analitza «pautes d'inspecció» relativa al control de pells i cuirs.

1.7 Assenyala els defectes més comuns en cuirs i pells, a causa de la seva naturalesa i el seu procés de transformació.

1.8 Valora les repercussions dels defectes i anomalies més freqüents que incideixen en les característiques del producte acabat.

1.9 Relaciona l'element complementari amb la seva funció.

1.10 Observa l'adequació dels elements complementaris al model.

 

2. Determina les condicions de conservació i emmagatzematge de pells i cuirs, analitzant la seva influència sobre les característiques de components i productes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona la naturalesa de les pells i cuirs amb les condicions ambientals de conservació i emmagatzematge.

2.2 Identifica els diferents tipus de pells i cuirs al seu embalatge o presentació comercial.

2.3 Dedueix les condicions de conservació (temperatura, llum, humitat, ventilació) que ha de tenir un magatzem per mantenir les pells i cuirs.

2.4 Indica els tipus d'embalatges, presentacions comercials de les pells i cuirs per al seu transport i emmagatzematge.

2.5 Utilitza la simbologia de conservació i instruccions d'ús de les pells i cuirs.

2.6 Identifica el tipus de pells i cuirs a partir de la simbologia d'etiquetatge normalitzada.

2.7 Descriu les característiques funcionals i les condicions operatives de seguretat dels mitjans i sistemes de transport i manipulació emprats en l'emmagatzematge de pells i cuirs.

 

Continguts

 

1. Identificació de tipus de pells:

1.1 Naturalesa i característiques de pells i cuirs: estructura i parts.

1.2 Tractaments previs al procés d'adob: conservació i ribera. Característiques i paràmetres que influeixen en el tractament.

1.3 Procés d'adob: vegetal, crom, substàncies sintètiques.

1.4 Tintura i greixatge: mètodes de tintura, paràmetres, greixatge, assecatge i acabats: tipus i característiques, paràmetres.

1.5 Principals característiques de les pells adobades: porus, tacte superficial, gruix, superfície.

1.6 Aplicacions de les pells i cuirs.

1.7 Realització de mides sobre pells i cuirs.

1.8 Procediments d'inspecció. Defectes i repercussions.

1.9 Normes de qualitat relatives a pells i cuirs.

1.10 Especificacions i toleràncies.

 

2. Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de pells i cuirs:

2.1 Conservació i vida útil de les pells i cuirs.

2.2 Agents que escurcen o pertorben la vida útil.

2.3 Condicions òptimes de permanència i conservació.

2.4 Criteris de manipulació: simbologia.

2.5 Criteris d'emmagatzematge.

2.6 Presentació comercial de les pells i cuirs.

2.7 Normativa sobre l'etiquetatge de les pells i cuirs.

2.8 Riscos laborals i normativa de seguretat.

 

 

Mòdul professional 5: Moda i Tendències en el Vestir

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tendències en el món de la moda. 33 hores

UF 2: evolució del vestuari escènic. 66 hores

 

UF 1: tendències en el món de la moda

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica les diferents peces de vestir i complements que componen la indumentària al llarg de la història, analitzant materials, formes i proporcions respecte del cos humà i del context en el qual s'utilitzaven.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les raons de la indumentària tant pel que fa a la protecció com a l'ornamentació.

1.2 Relaciona la història de la indumentària amb la de la humanitat.

1.3 Reconeix les proporcions de les diferents peces de vestir que conformen un vestit a partir de siluetes proposades i de les variacions de la figura humana.

1.4 Explica els models estètics més freqüents quant a la indumentària i complements en el vestir actual.

1.5 Identifica els factors que determinen els diferents tipus de peces de vestir al llarg del temps i el seu ús.

1.6 Identifica les tècniques i materials aplicats en la realització d'indumentària segons el seu ús, costums i finalitat a través dels temps.

1.7 Analitza les diferents peces de vestir per relacionar-ne la forma amb l'ús i els costums existents.

1.8 Classifica diferents peces de vestir i els seus components segons l'ús que en feien diferents segments de població, sexe i edat.

1.9 Valora la influència de l'entorn social i laboral en la imatge personal.

1.10 Analitza el paper de la dona en les estructures industrials i socials, i la seva repercussió en la moda del vestir.

1.11 Caracteritza el disseny d'alta costura i el “prêt-à-porter”.

 

2. Descriu l'evolució al llarg de la història dels sectors productius del tèxtil, la confecció i la pell, analitzant les implicacions que ha suposat en la indumentària i en les professions de sastreria, modisteria i camiseria.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix el taller de sastreria i la professió de sastre en les civilitzacions antigues i clàssiques.

2.2 Relaciona la influència dels primers telers en el desenvolupament de la indumentària.

2.3 Identifica les primeres màquines de cosir i la seva influència en la indumentària i la sastreria.

2.4 Caracteritza la fabricació tèxtil i la confecció en l'edat mitjana i el renaixement.

2.5 Explica l'aparició de les confraries i els gremis.

2.6 Analitza la repercussió de la revolució industrial del segle xviii en el sector productiu.

2.7 Analitza la influència de les noves tecnologies en els processos productius i en el present i futur de la indumentària i les professions de sastreria, modisteria i camiseria.

2.8 Relaciona l'avenç tecnològic amb l'aparició de les diferents temporades anuals de manera de vestir i amb el concepte de “moda”.

 

3. Identifica tendències de moda, valorant la informació rellevant en relació amb el sector de població a què es dirigeix i a la temporada considerada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix les característiques dels materials associats a cada tendència.

3.2 Relaciona la tendència amb el col·lectiu al qual es dirigeix: dona, joves, infantil i home, entre d'altres.

3.3 Relaciona les tendències amb el context social imperant: esportiu, temps lliure i etiqueta, entre d'altres.

3.4 Identifica i classifica les principals fonts per obtenir la informació de les properes tendències.

3.5 Extreu informació de diverses fonts: revistes, noticiaris, internet i exposicions, entre d'altres.

3.6 Elabora un dossier amb la informació obtinguda sobre tendències i composicions de colors.

3.7 Identifica la influència dels estereotips de gènere en la moda.

 

Continguts

 

1. Identificació de les diferents peces de vestir i complements que componen la indumentària al llarg de la història:

1.1 L'evolució de la indumentària humana al llarg de la història.

1.2 Justificació i motivació de la indumentària humana. Protecció i ornamentació. Objectius d'integració i pertinença a un grup social. Objectius de diferenciació i posicionament social.

1.3 Identificació de les característiques de la indumentària i la seva evolució.

1.4 Història de la indumentària: fenòmens polítics, militars i culturals.

1.5 Factors que influeixen en la manera de vestir en la història de la humanitat.

1.6 La indumentària de l'home primitiu i les primeres civilitzacions.

1.7 La indumentària des dels grans imperis de l'antiguitat fins a l'edat mitjana.

1.8 La indumentària des de l'edat mitjana fins a mitjans del segle xix.

1.9 La indumentària al segle xx.

1.10 Dissenys de moda actuals.

1.11 Els canvis socials i l'entrada de la dona al món laboral: la repercussió que han tingut en la moda.

1.12 Dissenys d'alta costura.

1.13 Dissenys de "prêt-à-porter".

1.14 Problemes i solucions en la confecció d'alta costura i “prêt-à-porter”.

1.15 La figura del dissenyadora. Anàlisis de gènere.

1.16 L'estilista.

1.17 L'assessor d'imatge. Assessor de compra (personal shopper). Caçador de tendències (cool hunter).

1.18 Socialització de gènere i moda: el cos com a objecte cultural. Estereotips de gènere. Tallatge i pressió estètica.

 

2. Descripció de l'evolució de la història del sector tèxtil, confecció i pell:

2.1 Els gremis. Les professions de sastreria, modisteria i camiseria al llarg de la història. La figura del dissenyador.

2.2 Tallers artesanals en els últims segles. Qualitat artesanal.

2.3 Les cases de moda. L'alta costura.

2.4 Evolució de la indumentària i avenços tecnològics.

2.5 La revolució industrial.

2.6 L'aparició de la màquina de cosir i les seves conseqüències.

2.7 L'avenç de les noves tecnologies.

2.8 Les noves tecnologies: màquines i estris que influeixen en la moda del vestir actual i futur.

 

3. Identificació de tendències de moda:

3.1 Persona i imatge. Col·lectius de persones.

3.2 Estudi sociològic de la creació de tendències.

3.3 Influència dels esdeveniments polítics i artístics en la indumentària.

3.4 La moda i els dissenyadors.

3.5 Les tendències clàssiques: primavera-estiu, tardor-hivern.

3.6 Coincidències en dissenys de la mateixa tendència i autor.

3.7 Identificació d'un estil.

3.8 Salons monogràfics. Fires de moda. Desfilades en passarel·les de moda.

3.9 Periodisme de moda. Cròniques de moda.

3.10 Revistes tècniques.

3.11 Influència de l'art en la moda. Cinema i moda. Arquitectura i moda.

3.12 Influència del pensament contemporani en la moda.

3.13 Efectes de la publicitat i el màrqueting en les tendències. Estereotips de gènere i sexisme en la comunicació publicitària.

3.14 Estratègia i comunicació corporativa. Les noves tecnologies.

3.15 Màrqueting de la moda.

3.16 Construcció de marca.

3.17 La moda en els complements.

 

UF 2: evolució del vestuari escènic

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica les diferents peces de vestir i complements que componen el vestuari escènic al llarg de la història, analitzant materials, dissenys i context en el qual s'utilitzaven.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els factors que determinen els diferents tipus d'indumentària i l'evolució per a la seva aplicació al vestit per a espectacles.

1.2 Analitza vestimentes de diferents èpoques, observant figurins o vestits, identificant-ne les peces de vestir i les formes.

1.3 Justifica les proporcions que requereixen els vestits d'una època determinada, per ambientar un espai escènic.

1.4 Descriu les característiques de les peces de vestir interiors o exteriors que modifiquen la silueta de l'intèrpret.

1.5 Descriu la variació en les proporcions de formes i volums per adaptar la silueta d'una època determinada, a les mesures de la figura humana actual, tenint en compte el criteri artístic.

1.6 Reconeix els tipus d'indumentària d'època susceptible de ser utilitzada per persones amb diferent estructura corporal i específica les variacions que es poden incorporar al vestuari escènic.

 

2. Actualitza la informació tècnica relativa a les peces de vestir i complements, identificant les fonts d'informació i seleccionant els continguts significatius.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica fonts d'informació tècnica relacionades amb el sector, verificant la seva fiabilitat.

2.2 Identifica possibles subministradors de material tèxtil i de complements.

2.3 Classifica informació sobre terminologia tècnica que s'aplica en la classificació de cànons de bellesa, estils diferents i variacions en funció de les característiques físiques i el perfil social i laboral.

2.4 Analitza informació referent a les normes de protocol en matèria d'indumentària d'aplicació en diferents situacions socials i laborals.

2.5 Elabora documentació amb la informació seleccionada segons els protocols establerts, tenint en compte possibles utilitzacions posteriors.

2.6 Classifica i arxiva la documentació, en suports físics o digitals, segons els protocols establerts.

 

Continguts

 

1. Identificació de les diferents peces de vestir i complements que componen el vestuari escènic:

1.1 La indumentària teatral en l'edat antiga: imatge clàssica.

1.2 El vestit en les representacions teatrals de l'edat mitjana.

1.3 Evolució de la silueta. Entallaments i formes noves. Farcits i estructures que modifiquen la silueta.

1.4 La indumentària per a espectacles en l'edat moderna.

1.5 Canvi de les siluetes. Estructures i farcits. Peculiaritats segons les cultures i el seu àmbit d'influència.

1.6 Els llibres de patronatge. Vestuari de teatre.

1.7 La indumentària per a espectacles en l'edat contemporània. Els canvis en la indumentària: de la revolució francesa fins a 1900. El segle xx i els ràpids canvis en la silueta.

1.8 La indumentària en l'espectacle actual. Possibles tendències futures.

 

2. Actualització de la informació tècnica:

2.1 Fonts d'informació tradicionals. Organització de fluxos d'informació.

2.2 Informàtica aplicada: internet, cercadors d'informació. Bases de dades. Arxiu de la informació. Tècniques de comunicació.

2.3 Redacció d'informes.

2.4 Documentació tècnica.

 

 

Mòdul professional 6: Sastreria Clàssica

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: patrons per sastreria. 33 hores

UF 2: tall, preparació, confecció i acabats de sastreria. 132 hores

 

UF 1: patrons per sastreria

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora la documentació tècnica del model dins de l'àmbit de la sastreria, identificant-ne i caracteritzant-ne les peces de vestir, la naturalesa, la forma i les característiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix el tipus de peça de vestir, els materials i accessoris, i les característiques tècniques i artístiques del model.

1.2 Defineix i emplena la fitxa de mides del client.

1.3 Defineix la talla en funció de les mides.

1.4 Proposa diferents suggeriments per millorar l'adaptació del model en termes de funcionalitat i estètica, així com materials a emprar.

1.5 Comprova en els diferents suports, físics i digitals, l'existència de patrons de peces de vestir de sastreria, femenines o masculines, que es corresponen amb el sistema de talles normalitzat.

1.6 Elabora la documentació tècnica referent a la informació del model, fitxes de mides, patrons i ordres de treball.

1.7 Organitza i arxiva la documentació tècnica segons els protocols establerts.

 

2. Obté els patrons del model, aplicant als patrons base les transformacions que es corresponen amb el sistema de talles.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona correctament els patrons base del model, segons talla adaptada a les mides del client.

2.2 Determina el conjunt de patrons que conté el model seleccionat.

2.3 Identifica la utilització d'estris i eines manuals i/o informàtiques de patronatge necessaris per poder fer els patrons.

2.4 Determina les costures, folgances, eixamplaments, arrugats i estrenyiments en funció del teixit i la seva adequada adaptabilitat.

2.5 Controla les variables tècniques, morfològiques i artístiques.

2.6 Obté tots els patrons del model amb les referències corresponents i preparats per a una possible reutilització posterior.

2.7 Aplica criteris per a la conservació i reutilització de patrons.

 

Continguts

 

1. Elaboració de la documentació tècnica del model:

1.1 Anàlisi de peces de vestir de sastre. Tipus.

1.2 Principals mides utilitzades.

1.3 Punts bàsics per a la presa de mides.

1.4 Funcionalitat i estètica de les peces de sastreria.

1.5 Materials per a peces de sastreria.

1.6 Arxius de patrons base.

1.7 Organització i provisió de mitjans i materials.

1.8 Documentació i informació tècnica.

 

2. Obtenció dels patrons del model:

2.1 Interpretació de models.

2.2 Configuracions del cos.

2.3 Anàlisi tècnica i funcional.

2.4 Taules de mides, comparació amb el sistema normalitzat de talles.

2.5 Traçat de patrons base de peces de sastreria.

2.6 Transformacions segons configuració i disseny.

2.7 Processos d'obtenció de formes i volums per a sastreria.

2.8 Mànigues, mànigues sastre.

2.9 Colls.

2.10 Encreuaments.

2.11 Aploms, piquets, trepants, arrugats, estrenyiments per dur a terme el procés d'unió.

2.12 Patrons principals i secundaris.

2.13 Incorporació d'especificacions en els patrons.

2.14 Arxiu de patrons.

 

UF 2: tall, preparació, confecció i acabats de sastreria

Durada: 132 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Obté la peça de vestir per a l'emprova, aplicant tècniques d'unió a mà, realitzant les operacions intermèdies necessàries.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Fa l'estesa dels teixits i els materials per al tall.

1.2 Distribueix les peces del model optimitzant-ne la marcada.

1.3 Talla i identifica cada una de les peces que componen el model per al seu procés d'unió i confecció.

1.4 Descriu i realitza les operacions prèvies al procés de confecció.

1.5 Selecciona les puntades i costures de confecció a mà o a màquina adequades al model.

1.6 Analitza i elegeix les tècniques i el procediment de confecció de la peça de vestir a mà o a màquina.

1.7 Selecciona i posa en funcionament les màquines de confecció i planxa.

1.8 Verifica que el procés d'unió i confecció de les peces principals es correspon amb les seves dimensions o formes.

1.9 Identifica els riscos i nivells de perillositat dels diferents materials, màquines, eines i estris.

 

2. Fa l'emprova sobre la persona o maniquí, analitzant el caient de la peça de vestir, tenint en compte les consideracions generals sobre els aploms i els seus efectes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Executa l'ajust de la peça de vestir, tenint en compte els requeriments tècnics i estètics.

2.2 Verifica que les peces de vestir s'adapten a la silueta en col·locar-la directament sobre la persona o maniquí.

2.3 Fa les rectificacions corresponents segons l'ajust correcte de la peça de vestir.

2.4 Controla i marca la ubicació de tots els elements secundaris i accessoris.

2.5 Defineix correctament tots els canvis o noves aportacions.

2.6 Efectua l'operació de descosit i desmuntat amb els estris i eines adequats.

 

3. Confecciona la peça de vestir definitiva, amb les rectificacions i ajusts obtinguts en la prova, aplicant tècniques de desmuntat, afinat i confecció.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Realitza l'afinat i encarat de totes les peces del model després de l'ajust de la prova.

3.2 Defineix la tècnica de confecció de la peça de vestir que asseguri l'acabat dels components principals abans de la unió i confecció.

3.3 Descriu i realitza el procés ordenat de les operacions d'acoblament d'acord amb les marques de la peça de vestir.

3.4 Verifica, amb la segona emprova, el correcte ajust de la peça de vestir.

3.5 Analitza i realitza les operacions prèvies al planxat d'ubicació de traus, fermalls de pressió i picat de cantons: solapes i colls, entre d'altres.

 

4. Verifica la peça de vestir, utilitzant les tècniques pròpies de sastreria i executant-ne els processos d'acabat, etiquetatge i presentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les activitats pròpies del procés d'acabat.

4.2 Selecciona eines, màquines i accessoris adequats a la peça de vestir de sastreria per al seu correcte acabat.

4.3 Aplica les normes de seguretat en la manipulació de les màquines.

4.4 Planxa la peça de vestir a la màquina, utilitzant si cal les formes i els accessoris que en faciliten el conformat correcte.

4.5 Realitza les operacions d'acabat posteriors al planxat.

4.6 Comprova que la qualitat final de la peça de vestir es correspon a la requerida.

4.7 Selecciona la manera de presentació de la peça de vestir acabada per entregar al client.

4.8 Assessora sobre la conservació i el manteniment de la peça de vestir.

 

Continguts

 

1. Obtenció de la peça de vestir de sastreria per a l'emprova:

1.1 Pla de treball Preparació per al tall.

1.2 Optimització i rendiment de la marcada.

1.3 Estris i eines de tall manuals.

1.4 Tall convencional de teixits i pells: característiques i aplicacions.

1.5 Especejament de la marcada.

1.6 Control de qualitat del procés.

1.7 Preparació de components tallats.

1.8 Operacions intermèdies. Aplicació d'entreteles i adhesius.

1.9 Tipus i característiques d'entreteles i adhesius. Àrees d'aplicació.

1.10 Disposició de maquinària per termofixar.

1.11 Normes de seguretat personal i d'ús en el maneig dels estris.

1.12 Organització del lloc de treball: ergonomia i seguretat.

 

2. Realització de la prova:

2.1 Característiques de les peces de vestir de sastreria.

2.2 Muntatge de peces de sastreria.

2.3 Tècniques d'unió de les peces a mà per a la prova: l'embastat, entre d'altres.

2.4 Criteris en la realització de la prova. Comprovació del model.

2.5 Desviació i defectes de la peça.

2.6 Tècniques de rectificació en la peça de vestir i en els patrons.

2.7 Mesures correctores de la peça.

2.8 Arxiu de la informació generada en la correcció.

2.9 Operacions prèvies a la unió i confecció definitiva. Traspàs de marques. Encarar peces i passar senyals.

 

3. Confecció de la peça de vestir de sastreria definitiva:

3.1 Elements base de fabricació.

3.2 Etapes de fabricació.

3.3 Organització del procés de confecció.

3.4 Tècniques d'unió i confecció a mà i a màquina.

3.5 Màquines, materials i estris d'unió i confecció.

3.6 Reglatge de les màquines.

3.7 Paràmetres de qualitat en la unió de materials.

3.8 Aplicació dels controls de qualitat establerts.

3.9 Normes de seguretat personal i d'ús en el maneig dels estris.

 

4. Verificació de la peça de vestir de sastreria:

4.1 Fases dels acabats en les peces de sastreria.

4.2 Criteris i aplicacions en l'acabat.

4.3 Aplicació de tancaments i ornaments.

4.4 Ajust de la peça als requeriments sol·licitats.

4.5 Tècniques de planxat.

4.6 Mètodes de presentació de productes en sastreria.

4.7 Assessorament de conservació.

 

 

Mòdul professional 7: Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

 

Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 17

Unitats formatives que el componen:

UF 1: patrons base i fitxes de mesures. 99 hores

UF 2: transformació i manipulació de patrons. 66 hores

UF 3: tècniques de modelatge: 33 hores

UF 4: escalat de patrons i marcades: 66 hores

 

UF 1: patrons base i fitxes de mesures

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora taules de mides segons tipus de patró i talles, analitzant els punts anatòmics que caracteritzen cada tipus de peça de vestir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les mides que defineixen la talla en cada peça de vestir.

1.2 Identifica els punts anatòmics que intervenen en la creació de patrons.

1.3 Defineix les principals característiques físiques de cada grup: nadons, nens, adolescents, joves i adults.

1.4 Calcula els alleujaments i/o folgances en funció del material i tipus de peça de vestir.

1.5 Reconeix i relaciona els diferents grups de talles a nivell mundial.

1.6 Emplena i/o fa quadres de talles en funció de les configuracions corporals o de les talles normalitzades.

 

2. Elabora els patrons base, a partir de prendre mides directament o de l'adaptació de talles normalitzades, aplicant eines manuals o informàtiques de dibuix.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica mides, tècniques, materials i acabats.

2.2 Relaciona la taula de mides de patronatge amb el patró que s'ha de traçar.

2.3 Té en compte els alleujaments i/o folgances en funció del material i tipus de la peça de vestir.

2.4 Dibuixa o modifica les línies dels patrons base, seguint les normes de traçat.

2.5 Verifica la concordança dels patrons base amb les mesures establertes, comprovant la situació dels punts d'ajust.

2.6 Marca els senyals: piquets i aploms requerits en el procés d'unió de peces.

2.7 Talla els patrons, seguint els perfils i senyals marcats.

2.8 Incorpora les especificacions dels patrons en la documentació tècnica.

 

Continguts

 

1. Elaboració de taules de mesures:

1.1 Presa de mides del cos humà: punts anatòmics de referència estàtics i dinàmics. Principals mesures utilitzades.

1.2 Definició de grups de talles. Taules de mesures segons el segment de població.

1.3 Sistemes normalitzats de talles.

1.4 Talles normalitzades.

 

2. Elaboració de patrons base:

2.1 Patrons. Tipus. Terminologia. Patrons principals i secundaris.

2.2 Processos d'obtenció de patrons base.

2.3 Factors que influeixen en la realització d'un patró.

2.4 Interpretació de models i dissenys.

2.5 Tècniques de representació gràfica de patrons. Manuals i informatitzades.

2.6 Equips, estris i eines. Materials. Instruments de dibuix, mesura, traçat, tall i senyalització.

2.7 Traçat. Normes de traçat.

2.8 Identificació dels patrons.

 

UF 2: transformació i manipulació de patrons

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Obté els patrons definitius per a la realització del model, aplicant les tècniques de transformació de patrons i d'acoblament a mà i verificant les especificacions tècniques i artístiques del disseny mitjançant les proves sobre maniquí o suport virtual.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el tipus de transformació que requereix el model.

1.2 Selecciona el patró base i la tècnica més adequada per transformar-lo.

1.3 Executa i comprova la transformació dels patrons amb les especificacions tècniques corresponents.

1.4 Marca els senyals requerits en el procés d'unió de peces.

1.5 Talla i acobla la glasseta en un teixit de característiques i comportament similars al teixit definitiu del model.

1.6 Detecta les possibles correccions en la glasseta provada i ajustada al maniquí, segons els requeriments del model.

1.7 Trasllada les correccions de la prova al patró.

1.8 Recopila i arxiva tots els patrons rectificats, verificats i identificats, controlant la qualitat en el procés i corregint, si és necessari, les anomalies detectades.

 

Continguts

1. Obtenció de patrons definitius per a la transformació de patrons i l'acoblament a mà:

1.1 Selecció del patró base de l'article o model que s'ha de transformar.

1.2 Tècniques de manipulació de patrons.

1.3 Reconeixement dels patrons del model.

1.4 Processos i obtenció de formes i volums per a transformacions. Elements geomètrics.

1.5 Processos en l'obtenció de tapetes i encreuaments.

1.6 Processos en l'obtenció de diferents peces: colls, mànigues, faldilles i pantalons, entre d'altres.

1.7 Tècniques en l'obtenció d'arrugats: plecs i prisats, entre d'altres.

1.8 Tècniques per manipular pinces.

1.9 Senyals i marques: piquets i trepants, entre d'altres.

1.10 Identificació dels defectes en l'elaboració de glassetes.

1.11 Comprovació de l'ajust del patró del model. Adequació dels ajusts.

1.12 Desviacions i defectes en la prova.

1.13 Registre d'anomalies i propostes de millora.

1.14 Viabilitat tècnica.

1.15 Tècniques de rectificació de patrons.

1.16 Tècniques de comprovació i afinat del patró.

1.17 Validació del prototip patró del model.

 

UF 3: tècniques de modelatge

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Obté els patrons definitius per a la realització de models, aplicant les tècniques de modelatge sobre maniquí o suport virtual i ajustant la glasseta a les línies anatòmiques de referència en funció del disseny.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la configuració i mides de la persona.

1.2 Selecciona el suport o maniquí, estàtic o dinàmic.

1.3 Identifica correctament les tècniques i procediments de modelatge a aplicar.

1.4 Interpreta segons model les formes i els volums requerits en el modelatge de la glasseta sobre el maniquí.

1.5 Marca sobre la glasseta els punts de referència i localització de complements si s'escau.

1.6 Desvesteix el maniquí de forma ordenada i sense alterar els punts de referència marcats a la glasseta.

1.7 Reprodueix els patrons plans a partir de les peces desmuntades.

1.8 Obté els patrons verificats i identificats.

1.9 Classifica i arxiva els patrons controlant la qualitat del procés.

 

2. Elabora catàlegs de vestuari per presentar col·leccions mitjançant eines manuals i informàtiques de presentació de col·leccions, fent variacions a partir dels arxius dels models elaborats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els trets distintius de la col·lecció.

2.2 Selecciona i classifica els patrons per a l'obtenció de nous models.

2.3 Aplica les variacions necessàries al patró per aconseguir nous models.

2.4 Obté els patrons de la col·lecció.

2.5 Documenta i arxiva la informació referent a nous models.

 

Continguts

 

1. Obtenció de patrons definitius per modelatge:

1.1 Suports i maniquins.

1.2 Tècniques i procediments de modelatge.

1.3 Incorporació i ajust de peces.

1.4 Aplicació de drapejats. Arrugues. Plecs, prisats, pinçats, frunzits i conformats.

1.5 Ajust, folgances i aploms. Senyalització de punts de referència.

1.6 Anàlisi estètica-anatòmica. Anàlisi funcional: adequació a l'ús i confortabilitat.

1.7 Validació de la glasseta.

1.8 Especejament de la glasseta.

1.9 Reproducció de la glasseta sobre paper, cartró o suport informàtic.

1.10 Arxiu en suport físic i/o informàtic de la reproducció de la glasseta.

 

2. Elaboració de catàlegs de vestuaris:

2.1 Anàlisi i caracterització de col·leccions.

2.2 Factors tècnics que intervenen en una col·lecció: viabilitat i producció.

2.3 Selecció de patrons base.

2.4 Tècniques de transformació de patrons per a l'elaboració de variacions.

2.5 Elaboració de col·leccions.

2.6 Documentació tècnica de la col·lecció.

2.7 Arxiu de patrons base i de models de les col·leccions.

2.8 Característiques estètiques de moda i tendències. Funció social i d'ús.

 

UF 4: escalat de patrons i marcades

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora escalats i marcades de patrons aplicant taules d'increments mitjançant eines convencionals i/o informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les variables que influeixen en la preparació de patrons per a la industrialització.

1.2 Determina el nombre de talles segons el segment de població.

1.3 Identifica els punts d'escalat.

1.4 Calcula els increments de tots els punts del patró que es pretén escalar.

1.5 Dibuixa la projecció de les talles especificades.

1.6 Comprova els punts de referència, corbes i proporcions.

1.7 Identifica els patrons escalats mitjançant la terminologia i simbologia.

1.8 Agrupa els patrons per model.

1.9 Emplena la informació necessària per a la marcada.

1.10 Posiciona els patrons d'acord amb les especificacions tècniques: direcció i amplada del teixit, estructura i dibuix.

1.11 Posiciona les peces optimitzant el rendiment del material.

1.12 Calcula l'aprofitament i consum de material.

1.13 Recopila i arxiva, en suport convencional i/o informàtic, la informació generada.

 

Continguts

1. Elaboració d'escalats i marcades de patrons.

1.1 Taules de mides. Identificació de talles.

1.2 L'escalat. Punts d'escalat. Càlcul d'increments.

1.3 Procés d'escalat de patrons.

1.4 Escalat convencional de patrons, traçat, senyalització i tall.

1.5 Escalat informatitzat de patrons. Programes, equips informàtics d'escalat.

1.6 Elaboració d'escalats i estudi de marcades.

1.7 Variables en la preparació de patrons industrialitzats.

1.8 Representació de grups de patrons.

1.9 Identificació i verificació de patrons.

1.10 Ordres de marcada.

1.11 Procediment i distribució de peces de patrons, marcada i optimització de recursos.

1.12 Agrupació i arxiu en suport convencional i/o informàtic de patrons per a la fabricació.

 

 

Mòdul professional 8: Vestuari d'Espectacles

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: creació i preparació de models. 66 hores

UF 2: transformació de materials tèxtils i no tèxtils. 66 hores

 

UF 1: creació i preparació de models

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els requeriments d'estil i gènere de projectes artístics, analitzant les necessitats tècniques i de producció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza l'estil i gènere del projecte.

1.2 Identifica el context temporal i espacial a què es refereix el projecte.

1.3 Recerca d'informació per a l'elaboració del projecte.

1.4 Elabora els figurins dels personatges del projecte.

1.5 Proposa i assessora diferents suggeriments per millorar l'adaptació del model en termes de funcionalitat i estètica.

1.6 Proposa i assessora diferents tipus de materials a emprar.

1.7 Identifica les peces que componen el vestit que es representa al figurí.

1.8 Analitza les estructures o elements que transformen la silueta de l'intèrpret.

1.9 Determina en el disseny els detalls de les peces que componen el vestit.

1.10 Analitza els possibles efectes o mutacions del vestuari d'espectacles, vols o moviments que requereixin l'ús d'altres elements (arnesos).

1.11 Proposa solucions tècniques a tots els dispositius o elements aliens al vestuari d'espectacles que s'hagin d'amagar i integrar al vestit.

1.12 Organitza la informació recopilada segons el protocol d'actuacions de l'espectacle.

 

2. Elabora les diferents peces de vestir i objectes del projecte plantejats als figurins, utilitzant les tècniques més adequades de confecció i adaptació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Gestiona la documentació del vestuari i objectes de l'espectacle.

2.2 Selecciona la tècnica més adequada per a l'obtenció de vestuari d'espectacles.

2.3 Considera les característiques dels materials proposats.

2.4 Determina les solucions tècniques amb els diferents materials.

2.5 Defineix la seqüència dels processos i les tècniques de la seva execució.

2.6 Analitza la necessitat de màquines i equips relacionats amb la unió, confecció i muntatge definitiu del model.

2.7 Obté les formes i volums de les peces.

2.8 Identifica la utilització d'estris i eines manuals i/o informàtiques de patronatge necessàries per poder realitzar els patrons.

2.9 Aplica criteris per a la conservació i reutilització de patrons.

2.10 Aplica correctament les tècniques de modelatge i patronatge.

2.11 Aplica correctament les tècniques de tall, unió, confecció, muntatge i acabats.

 

3. Realitza les proves sobre el maniquí o suport virtual, realitzant l'ajust dels elements de la peça de vestir, el marcat de les correccions i la comprovació dels volums requerits.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Posiciona les peces de vestir sobre el maniquí o suport virtual.

3.2 Defineix les rectificacions i marques de la prova.

3.3 Analitza i elegeix les tècniques i el procediment de confecció de la peça de vestir d'ús escènic a mà o a màquina.

3.4 Selecciona i posa en funcionament les màquines de confecció i planxa.

3.5 Analitza la funcionalitat de la peça de vestir en l'ús escènic.

3.6 Analitza la seguretat i fiabilitat dels materials i ajusts per a la validació definitiva de les peces de vestir.

3.7 Acaba, i amaga si escau, els sistemes de tancament, aplics i ornaments.

3.8 Identifica els riscos i nivells de perillositat dels diferents materials, màquines, eines i estris.

 

4. Elabora el quadern de vestuari d'espectacles conforme als requeriments dels figurins, analitzant les característiques artístiques i tècniques que es deriven de la interpretació del figurí.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Estructura la informació bàsica que ha de contenir el quadern de vestuari d'un projecte i la seva finalitat.

4.2 Anota al quadern de vestuari d'espectacles conclusions de l'anàlisi de cadascun dels models.

4.3 Anota els detalls o requeriments especials que no figuren en el disseny de les peces de vestuari d'espectacles.

4.4 Adjunta les fitxes amb les mesures dels intèrprets al quadern de vestuari d'espectacles.

4.5 Determina les necessitats d'aprovisionament i les característiques dels materials per al desenvolupament del projecte.

4.6 Determina les màquines, equips i processos necessaris per al desenvolupament del projecte.

4.7 Manté actualitzat el quadern recollint la informació útil al llarg del procés d'elaboració del projecte.

4.8 Assessora sobre la conservació, el manteniment i el transport de les peces de vestir d'ús escènic segons les seves característiques i els materials emprats.

 

Continguts

 

1. Determinació dels requeriments d'estil i els gèneres de projectes artístics:

1.1 Interpretació d'estils i gèneres en els espectacles.

1.2 Influència de les èpoques.

1.3 Procés de creació.

1.4 Tècniques de disseny de figurins.

1.5 Requeriments tècnics i artístics.

1.6 Vestuari per a diferents gèneres d'espectacle.

1.7 Composició del vestuari d'espectacles.

1.8 Protocol d'actuacions en l'espectacle.

1.9 Organització de la informació.

1.10 Propostes de funcionalitat i estètica.

1.11 Propostes d'utilització de materials tèxtils i no tèxtils.

 

2. Elaboració de peces de vestir i objectes del projecte:

2.1 Documentació del vestuari i objectes de l'espectacle.

2.2 Tècniques d'adaptació i modificació de peces de vestir per a l'espectacle.

2.3 Influència de les característiques dels materials.

2.4 Organització del procés d'elaboració.

2.5 Programació del projecte.

2.6 Màquines, estris i accessoris de patronatge i modelatge.

2.7 Màquines, estris i accessoris d'unió, planxa i acabats.

2.8 Acabats. Estructures, reforços i armats per a vestuari.

2.9 Adaptació del vestuari a objectes d'ús en la representació.

 

3. Realització de les proves sobre el maniquí o suport virtual:

3.1 Muntatge de peces de vestir d'ús escènic.

3.2 Tècniques d'unió de materials diversos tèxtils i no tèxtils.

3.3 Preparació de peces de vestir per a les proves.

3.4 Tècniques de rectificació.

3.5 Primera prova. Determinació d'ajustos artístics i tècnics.

3.6 Rectificacions i marques. Afinat.

3.7 Segona prova.

3.8 Elements aliens al vestit.

3.9 Arxiu i documentació generada en el procés de correcció.

3.10 Normes de seguretat personal i d'ús en el maneig d'estris i màquines de fabricació i muntatge.

 

4. Elaboració del quadern de vestuari d'espectacles

4.1 Estructura del quadern.

4.2 Elements base de fabricació.

4.3 Etapes de fabricació i muntatge.

4.4 Organització del procés de fabricació i muntatge.

4.5 Organització de la informació.

4.6 Actualització de la informació durant el procés.

4.7 Arxiu de la documentació generada o modificada.

4.8 Normes de conservació, manteniment i transport.

 

UF 2: transformació de materials tèxtils i no tèxtils

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza transformacions de materials per a la seva utilització en vestuari d'espectacles, aplicant tècniques de transformació manuals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica a partir dels figurins les transformacions de materials necessàries.

1.2 Descriu les tècniques que es poden desenvolupar de forma manual, així com el seu procés d'execució.

1.3 Selecciona les eines i materials requerits per a l'aplicació de diferents tècniques.

1.4 Aplica les tècniques de tintura manual de materials tèxtils i altres, a partir de les indicacions dels figurins.

1.5 Aplica les tècniques manuals de pintura tèxtil, per aconseguir l'efecte previst als figurins en vestuari d'espectacles.

1.6 Aplica les tècniques de manipulació de materials no tèxtils als vestits d'escena a partir dels figurins.

1.7 Aplica les tècniques d'envelliment per obtenir efectes al vestit escènic a partir de figurins.

1.8 Compleix amb les normes de seguretat personal i mediambiental en aplicar les tècniques.

1.9 Arxiva els processos i tècniques emprats en la transformació de cada peça de vestuari escènic.

 

Continguts

1. Realització de transformació de materials en vestuari d'espectacles:

1.1 Tècniques de realització d'estructures amb diferents materials.

1.2 Tècniques de tintura i estampació manual aplicades al vestit escènic. Materials i eines.

1.3 Tècniques d'envelliment aplicades al vestuari escènic.

1.4 Tècniques d'utillatge aplicades al vestit escènic. Materials i eines: raspalls de filferro, tisores i papers de vidre, entre d'altres.

1.5 Aplicació de normes de prevenció de riscos laborals en els processos de transformació de materials aplicats al vestuari d'espectacles.

1.6 Arxiu dels processos de transformació.

 

 

Mòdul professional 9: Formació i Orientació aboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector del tèxtil, la confecció i la pell.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector del tèxtil, la confecció i la pell.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional de tèxtil, confecció i pell.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis relacionats amb la confecció de vestuari a mida i d'espectacles.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional del tèxtil, la confecció i la pell.

1.8 Filons d'ocupació en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector del tèxtil, la confecció i la pell segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector del tèxtil, la confecció i la pell i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 10: Empresa i Iniciativa Emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector del tèxtil, la confecció i la pell amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Dur a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector del tèxtil, la confecció i la pell disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector del tèxtil, la confecció i la pell (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector del tèxtil, la confecció i la pell. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector del tèxtil, la confecció i la pell.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa de confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la confecció de vestuari a mida i/o d'espectacles.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector del tèxtil, la confecció i la pell.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 11: Projecte de Vestuari a Mida i Espectacles

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de vestuari a mida i espectacles. 99 hores

 

UF 1: projecte de vestuari a mida i espectacles

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats o tendències del sector, relacionant-les amb projectes o activitats relacionades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica processos i productes d'innovació en el sector.

1.2 Identifica les necessitats més demanades a les empreses.

1.3 Valora les oportunitats de negoci previsibles en el sector.

1.4 Selecciona els processos o productes nous sobre la base d'estudis d'innovació de materials, de millores en el disseny, d'optimització de productes o processos, i de sostenibilitat, entre d'altres.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques i condicions específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions i condicions d'aplicació de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

1.8 Planifica les etapes requerides pel projecte (concepció d'idees, disseny, desenvolupament, introducció al mercat, cicle de vida del producte, industrialització i comercialització).

1.9 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

 

2. Dissenya un projecte o activitat relacionat amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-ne les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant-ne l'abast en les funcions de l'empresa.

2.2 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.3 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.

2.4 Realitza el disseny del projecte descrivint-ne les especificacions tècniques.

2.5 Realitza l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

 

3. Planifica la implementació o execució del projecte o, si escau, realitza un prototip o duu a terme una activitat relacionada amb el títol.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Especifica la documentació necessària per a la implementació del projecte.

3.3 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

3.4 Elabora els prototips i els valida.

3.5 Determina l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució de les diferents activitats.

3.6 Organitza l'execució del projecte dibuixant-ne la implantació.

3.7 Fa la valoració econòmica que dona resposta a les condicions de la implementació.

 

4. Defineix, si escau, els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, d'un prototip o una activitat, justificant-ne la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Determina el procediment d'avaluació de les activitats o d'intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.

4.3 Aplica el procediment d'avaluació a les incidències en la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.

4.4 Determina el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-hi el sistema de registre.

4.5 Especifica el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o clients.

4.6 Determina un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte quan aquest existeix.

4.7 Especifica la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

 

5. Documenta el projecte o els diferents aspectes de l'activitat, integrant-hi els coneixements aplicats en el desenvolupament i/o la informació cercada.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Descriu les activitats realitzades en el projecte, valorant-ne els resultats obtinguts segons els objectius marcats i els aspectes de millora.

5.2 Descriu les fonts d'informació així com la metodologia aplicada en la recerca.

5.3 Descriu la bibliografia consultada.

 

Continguts

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 12: Formació en Centres de Treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que duu a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Duu a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la confecció de vestuari a mida.

1.1 Preparació de materials per tallar.

1.2 Tall de materials.

1.3 Realització d'unions de costura en diferents materials.

1.4 Aplicació de les mesures de prevenció de riscos.

1.5 Emprova del model sobre el maniquí.

1.6 Confecció del model definitiu amb les modificacions i rectificacions obtingudes de l'emprova.

1.7 Execució dels processos d'acabat.

1.8 Execució dels processos d'etiquetatge.

1.9 Execució del procés de presentació dels models.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb el disseny de vestuari a mida.

2.1 Interpretació de tendències de moda.

2.2 Establiment de criteris tècnics i estètics per al disseny de vestuari a mida i d'espectacles.

2.3 Selecció de materials innovadors.

2.4 Proposta d'optimització de processos.

2.5 Millora de dissenys.

2.6 Realització de dissenys tècnics.

2.7 Determinació dels processos de confecció adequats per a l'elaboració de peces de vestir.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió de recursos de vestuari a mida.

3.1 Determinació de necessitats de materials i equips per a l'elaboració de peces de vestir a mida o de peces per a espectacles.

3.2 Determinació de necessitats de materials i equips per a l'elaboració de peces per a l'espectacle.

3.3 Selecció de proveïdors segons materials necessaris, projecte i terminis.

3.4 Selecció de canals d'aprovisionament.

3.5 Aplicació de tècniques d'emmagatzematge en tèxtil, confecció i pell.

3.6 Càlcul de temps d'elaboració del projecte.

3.7 Programació dels processos d'elaboració del projecte.

3.8 Col·laboració en l'elaboració de pressupostos de projectes de confecció a mida i d'espectacles.

3.9 Presentació al client del projecte de vestuari a mida o per a l'espectacle.

3.10 Atenció al client i seguiment postvenda.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb els materials en tèxtil, confecció i pell.

4.1 Identificació i classificació de matèries tèxtils.

4.2 Realització de proves i assajos de determinació de propietats de materials.

4.3 Selecció de tractaments, aprestos i acabats de matèries i productes.

4.4 Identificació dels usos i les aplicacions dels tèxtils tècnics.

4.5 Utilització de la simbologia de conservació.

4.6 Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de matèries tèxtils.

4.7 Redacció d'instruccions d'ús de productes tèxtils.

4.8 Identificació de pells i cuirs en productes de confecció.

4.9 Determinació de les condicions de conservació i emmagatzematge de pells i cuirs.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la sastreria clàssica.

5.1 Elaboració de documentació tècnica del model de sastreria.

5.2 Elaboració de patrons.

5.3 Tall i confecció de la peça de vestir per a l'emprova.

5.4 Emprova i realització de les rectificacions corresponents.

5.5 Confecció de la peça de vestir definitiva.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb les tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida.

6.1 Elaboració de taules de mides segons tipus de patró i talles.

6.2 Interpretació de models i dissenys.

6.3 Elaboració de patrons base.

6.4 Obtenció de patrons definitius aplicant tècniques de modelatge sobre maniquí o suport virtual.

6.5 Elaboració de catàlegs de vestuari per presentar col·leccions.

6.6 Elaboració d'escalats i marcades de patrons.

 

7. Activitats formatives de referència relacionades amb el vestuari d'espectacles.

7.1 Determinació dels requeriments d'estil i gènere de projectes artístics.

7.2 Establiment de la relació de l'estil requerit en diferents projectes amb l'evolució del vestuari escènic al llarg de la història.

7.3 Elaboració de diferents peces de vestir i objectes de vestuari d'espectacles plantejades als figurins.

7.4 Realització dels acabats: estructures, reforços i armats per a vestuari.

7.5 Realització de proves sobre el maniquí o suport virtual.

7.6 Elaboració del quadern de vestuari d'espectacles d'acord amb els requeriments dels figurins.

7.7 Arxiu de la documentació generada en el procés.

7.8 Realització de transformacions de materials tèxtils i no tèxtils.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)
Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

35%

Laboratori de materials

60

40

5%

Espai de confecció

200

140

30%

Aula de patronatge

90

60

30%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de Vestuari a Mida i d'Espectacles:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Confecció de Vestuari a Mida

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Disseny de Vestuari a Mida

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de Recursos de Vestuari a Mida

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Moda i Tendències en el Vestir

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Sastreria Clàssica

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Vestuari d'Espectacles

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Projecte de Vestuari a Mida i Espectacles

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Patronatge i confecció

Professors tècnics de formació professional

Formació i Orientació Laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en Ciències Empresarials

Diplomat en Relacions Laborals

Diplomat en Treball Social

Diplomat en Educació Social

Diplomat en Gestió i Administració Pública

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Enginyer tècnic industrial, especialitat Tèxtil

Professors tècnics de formació professional

Patronatge i confecció

Tècnic superior en Processos de Confecció Industrial o altres títols equivalents

Tècnic superior en Patronatge o altres títols equivalents

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Disseny de Vestuari a Mida

Gestió de Recursos de Vestuari a Mida

Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

Moda i Tendències en el Vestir

Formació i Orientació Laboral

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Confecció de Vestuari a Mida

Sastreria Clàssica

Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

Vestuari d'Espectacles

Projecte de Vestuari a Mida i Espectacles

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

 

 

9. Convalidacions

 

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de patronatge a l'empara de la LOGSE (Decret 201/1997, de 30 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Matèries, Productes i Assajos de Qualitat Tèxtil

Estudi i Qualitat de les Pells

Matèries, Productes i Assajos de Qualitat Tèxtil

Estudi i Qualitat de les Pells

Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

Formació en Centres de Treball

Formació en Centres de Treball

Formació en Centres de Treball

 

9.2 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de processos de confecció industrial a l'empara de la LOGSE (Decret 56/1996, de 6 de febrer) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Matèries, Productes i Assajos de Qualitat Tèxtil

Estudi i Qualitat de les Pells

Matèries, Productes i Assajos de Qualitat Tèxtil

Estudi i Qualitat de les Pells

Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

 

 

10. Correspondències

 

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

UC_2-0912-11_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

Disseny de Vestuari a Mida

UC_2-1513-11_3: buscar informació i documentar els canvis en la silueta, usos i costums de la indumentària

Moda i Tendències en el Vestir

UC_2-1514-11_3: gestionar recursos per a la realització de vestuari a mida

Gestió de Recursos de Vestuari a Mida

UC_2-1516-11_3: supervisar i realitzar els processos de tall, confecció, proves i acabats de vestuari fet a mida

Confecció de Vestuari a Mida

Sastreria Clàssica

UC_2-0913-11_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

UC_2-1515-11_3: crear patrons de peces per a vestuari fet a mida

Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

 

UC_2-1518-11_3: planificar el desenvolupament del vestuari a partir dels figurins del projecte artístic

UC_2-1521-11_3: tractar i transformar materials tèxtils i no tèxtils per usar-los en l'espectacle d'acord amb els requeriments del disseny

Vestuari d'Espectacles

 

UC_2-1519-11_3: realitzar i/o supervisar el modelatge, patronatge i tall de vestuari de l'espectacle o la recerca i adquisició del vestuari actual als proveïdors existents

Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Materials en Tèxtil, Confecció i Pell

UC_2-0474-11_3: analitzar matèries primeres, productes i processos de confecció, calçat i marroquineria

Disseny de Vestuari a Mida

UC_2-0912-11_3: analitzar i interpretar el disseny, col·laborant en la definició del producte en tèxtil i pell

Moda i Tendències en el Vestir

UC_2-1513-11_3: buscar informació i documentar els canvis en la silueta, usos i costums de la indumentària

Gestió de Recursos de Vestuari a Mida

 

UC_2-1514-11_3: gestionar recursos per a la realització de vestuari a mida

UC_2-1237-11_2: atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida

Confecció de Vestuari a Mida

Sastreria Clàssica

UC_2-1516-11_3: supervisar i realitzar els processos de tall, confecció, proves i acabats de vestuari fet a mida

Vestuari d'Espectacles

 

UC_2-1518-11_3: planificar el desenvolupament del vestuari a partir dels figurins del projecte artístic

UC_2-1521-11_3: tractar i transformar materials tèxtils i no tèxtils per usar-los en l'espectacle d'acord amb els requeriments del disseny

Tècniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a Mida

 

UC_2-0913-11_3: desenvolupar el modelatge de peces sobre maniquí

UC_2-1515-11_3: crear patrons de peces per a vestuari fet a mida

UC_2-1519-11_3: realitzar i/o supervisar el modelatge, patronatge i tall de vestuari de l'espectacle o la recerca i adquisició del vestuari actual als proveïdors existents

 

Amunt