Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 21/07/2017

  • Número del document ENS/0164/2017

  • Número de control 17206044

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17206044-2017

Dades del DOGC
  • Número 7421

  • Data 27/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.


Aquesta Ordre aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

D'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu el Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i, a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Ordeno:

 

Article 1

S'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, les quals consten a l'annex.

 

Article 2

Les referències que contenen les bases reguladores als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, s'entenen realitzades al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el seu règim d'assumpció de funcions.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/194/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2017

 

Clara Ponsatí Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1. Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social que escolaritzen alumnes de zero a tres anys durant el curs escolar objecte de la convocatòria.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament de la llar d'infants per tal que l'import de la subvenció repercuteixi íntegrament en les quotes que han de satisfer les famílies.

 

2. Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les llars d'infants de titularitat privada que compleixin els requisits específics següents:

-Estar autoritzades pel Departament d'Ensenyament per impartir el primer cicle de l'educació infantil.

-Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.

-No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre.

-Posseir, tant el director del centre com el personal educador, les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil.

 

3. Requisits i condicions dels beneficiaris

3.1 Per ser beneficiaris de les subvencions, els centres sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica autoritzar a l'Administració de la Generalitat la comprovació d'ofici de les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir amb les obligacions que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) Els centres educatius amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d'haver adoptat els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris per a la realització de l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

g) Els centres educatius amb 50 treballadors o més han de donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb discapacitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

h) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud de subvenció fins a l'acabament de l'activitat subvencionada d'acord amb l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

i) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

j) Els centres educatius que siguin fundacions o associacions han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

k) Els centres educatius que siguin fundacions, han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas d'associacions, haver elaborat els comptes anuals, i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

m) Els centres que sol·licitin una subvenció per un import superior a 10.000,00 euros, han de comunicar a l'òrgan concedent la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, per tal que l'òrgan concedent, un cop concedida la subvenció, les faci públiques, sempre que aquesta superi l'import indicat.

n) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta que figuren com a annex al Model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, aprovat per Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, (DOGC núm.7152 de 30.6.16), d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern.

o) Respectar allò establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

p) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que el personal del centre no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'acredita mitjançant les declaracions responsables que conté la sol·licitud, que també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries.

3.3 L'entitat sol·licitant ha de complir els requisits d'aquestes bases reguladores, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

 

4. Sol·licituds i documentació

4.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria de subvenció corresponent, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu, s'han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada degudament emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des del web del Departament d'Ensenyament.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

En aquesta sol·licitud constarà de manera expressa el nombre d'alumnes de zero a tres anys escolaritzats al centre i el pressupost previst per dur a terme l'activitat.

4.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes. La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria de subvencions haurà d'especificar els sistemes de signatura electrònica que s'admetran en cada cas.

4.3 Les entitats faran el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'apartat “La meva carpeta” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions es podrà consultar també des del web del Departament d'Ensenyament.

4.4 El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria de subvencions corresponent.

4.5 La sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits i condicions establerts a la base 3.1 d'aquesta Ordre.

4.6 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases i faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, i atorga el consentiment al Departament d'Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució de les subvencions, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin en altres departaments de la Generalitat, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.

4.7 Si la sol·licitud no compleix els requisits, es requereix la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considera que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit, d'acord amb la regulació del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.8 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, i de les sancions corresponents.

4.9 En el supòsit que més del 25% dels alumnes escolaritzats a la llar d'infants tingui un grau de disminució superior al 65%, cal que conjuntament amb la sol·licitud de subvenció s'adjunti un certificat que ho acrediti.

 

5. Criteris de valoració

Sense perjudici del compliment de la condició de beneficiari d'acord amb la base reguladora 2, per valorar les sol·licituds es tindrà en compte el nombre d'alumnes que constin escolaritzats a la llar d'infants a l'inici del curs escolar objecte de la convocatòria.

A aquests efectes, la Inspecció d'Educació informa en relació amb el nombre d'infants que constin a la sol·licitud.

 

6. Despeses subvencionables i quantia de la subvenció

6.1 Són subvencionables les despeses de personal derivades del cost del servei d'escolarització dels infants durant el curs objecte de la convocatòria. Concretament, s'accepten les nòmines dels mestres, educadors i personal contractat, i les despeses corresponents de seguretat social.

6.2 S'estableixen dos mòduls de subvenció:

-Un de general.

-Un d'específic, per als casos en què més del 25% de l'alumnat escolaritzat a la llar d'infants tingui un grau de disminució superior al 65%.

L'import d'aquests 2 mòduls es fixarà en la resolució de convocatòria pública.

6.3 Si l'import dels mòduls no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment l'import d'aquests mòduls. Així mateix, si aplicant aquests mòduls a tots els possibles beneficiaris no es consumeix tota la dotació pressupostària, s'incrementarà l'import dels mòduls fins a exhaurir-la.

6.4 Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

7. Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

7.2 L'òrgan instructor és la subdirecció general de Centres Privats i l'òrgan resolutori és la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.

7.3 Es constituirà una comissió de valoració per avaluar les sol·licituds integrada pels membres següents, o persones que aquestes designin:

- El cap de la secció de Règim Econòmic de Centres Privats.

- La cap de la secció de Règim Administratiu de Centres Privats.

- La responsable de Tramitació Econòmica que actua com a secretària.

7.4 Durant el tràmit de valoració de les sol·licituds, la comissió pot requerir als centres sol·licitants la documentació addicional i els aclariments que consideri oportuns.

7.5 Aquesta comissió elabora un informe sobre la valoració de les sol·licituds presentades i l'eleva a l'òrgan instructor, el qual formula directament la proposta de resolució definitiva, atès que es tracta d'un procediment de concurrència no competitiva.

 

8. Inadmissió i desistiment

8.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

8.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 4 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

8.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notifica la resolució corresponent als centres interessats mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

8.4 Qualsevol centre sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

9. Resolució definitiva i publicació

9.1 L'òrgan instructor eleva a l'òrgan resolutori la proposta de resolució definitiva fonamentada en l'informe de la comissió de valoració.

La persona titular de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació la concessió de subvencions en el termini màxim de 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. La resolució, que finalitza el procediment, es notifica als centres interessats mitjançant la seva publicació DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

9.2 La resolució conté la llista de beneficiaris i l'import respectiu atorgat en concepte de subvenció.

9.3 Contra l'esmentada resolució de concessió de subvencions que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar de forma potestativa recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, que substitueix la notificació individual, segons el que estableixen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, tal i com indicarà la pròpia resolució.

9.4 Transcorregut el termini màxim previst a l'apartat primer d'aquesta base reguladora sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, els centres sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

10. Obligacions de les entitats beneficiàries

10.1 L'obtenció de la subvenció comporta per als centres beneficiaris les obligacions següents:

a) Repercutir íntegrament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada a minorar les quotes que paguen les famílies pel servei d'escolarització, durant el curs objecte de la convocatòria.

b) Complir amb el que preveu el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil, i el Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil.

10.2 A més, també són obligacions de les entitats beneficiaris:

a) Realitzar la finalitat de la subvenció i justificar l'aplicació dels fons que se'ls hi han atorgat, en el termini i la forma que s'estableixi.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar i justificar davant l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases i la convocatòria corresponent. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveuen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Complir, si s'escau, la subcontractació, els requisits de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades.

g) Informar l'òrgan concedent de la subvenció, de qualsevol contracte o conveni signat per a la gestió de l'activitat subvencionada, entre el beneficiari i qualsevol entitat pública o privada.

h) No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 100% del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

j) Incloure el logotip del Departament d'Ensenyament, i l'expressió "amb el suport del Departament d'Ensenyament" utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://www.gencat.cat/piv/descarregues/01_03_descarregues.html en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o altres mesures de difusió.

k) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, i durant un termini mínim de quatre anys.

l) Complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

m) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions.

 

11. Justificació i termini

11.1 La modalitat de justificació és el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.

11.2 Dins del termini que estableixi la resolució de convocatòria pública, les entitats beneficiaries han de justificar, davant la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, la destinació de la subvenció, aportant la documentació següent:

1.- Memòria explicativa del compliment de la finalitat i de l'activitat subvencionada amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2.- Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

a) El cost del servei d'escolarització desglossat en despeses de personal i despeses de funcionament, i els ingressos que hagi generat l'activitat durant el curs objecte de la convocatòria.

b) Una relació on es detalli la retribució bruta i l'import total amb la seguretat social a càrrec de l'entitat, de cada professional corresponent al servei d'escolarització. En aquesta relació també haurà de figurar les nòmines mensuals, el seu import i la seva data de pagament.

c) Nombre d'alumnes atesos.

d) Una relació, si és el cas, d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat el servei d'escolarització amb indicació de l'import i la procedència.

3.- Certificat del titular del centre on consti la quantitat descomptada a cadascuna de les famílies en concepte del servei d'escolarització a la llar d'infants durant el curs objecte de la convocatòria.

4.- Declaració del titular del centre conforme la subvenció concedida s'ha destinat íntegrament a les activitats subvencionades.

5.- Nòmines, documents de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2) i documentació acreditativa del pagament de les nòmines i dels documents de cotització a la Seguretat Social, en relació als treballadors que han prestat el servei d'escolarització.

Aquesta documentació aportada pot ser original, còpia autèntica o emesa per mitjans electrònics.

Als efectes de la documentació esmentada, els titulars dels centres beneficiaris utilitzaran els models normalitzats previstos a la pàgina web http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

12. Pagament

L'import de la subvenció es farà efectiu, en un únic pagament, un cop les entitats beneficiaries hagin presentat correctament la justificació de tot l'import atorgat i s'hagi complert la finalitat que va motivar la concessió.

 

13. Nul·litat, anul·labilitat, revocació i reintegrament

13.1 L'òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció en els supòsits previstos per l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat comporta l'obligació de retornar les quantitats rebudes.

13.2 Són causes de revocació de la subvenció les previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

13.3 La inexactitud de les dades aportades o l'incompliment per part dels beneficiaris d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció poden donar lloc a la revocació de l'import atorgat.

13.4 L'òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques concedides i abonades indegudament quan concorrin les situacions previstes a la normativa d'aplicació. El procediment de reintegrament es tramitarà d'acord amb el que preveu l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

14. Principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta s'aplica el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

15.Control

El Departament d'Ensenyament pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

 

16. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

Per mitjà de la presentació de la sol·licitud les persones interessades atorguen el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal necessàries pel procediment de concessió d'aquestes subvencions.

D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, les dades personals que es recullin s'incorporen al fitxer " Subvencions i ajuts per a activitats ordinàries de centres educatius", el responsable del qual és la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.  Les dades personals que es recullin es tractaran amb l'única finalitat de gestionar el procediment de concessió de subvencions que regulen aquestes bases. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir mitjançant comunicació, adreçada a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (Via Augusta, 202-226, 0821), o bé una comunicació signada electrònicament adreçada a (dgccicp.ensenyament@gencat.cat). Amb la comunicació s'ha d'adjuntar una còpia del DNI.

Les dades només seran comunicades a Organismes públics competents en la matèria i a qualsevol altre Organisme que sigui necessari per aconseguir la finalitat del tractament.

Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Si la persona interessada considera que els seus drets no s'han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions).

 

17 Caràcter de les subvencions

17.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditada a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

17.2 Les subvencions no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

 

18 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores, s'ha d'aplicar:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions.

c) Així com qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació.

 

19. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Amunt