Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 19/07/2017

  • Número del document ENS/0162/2017

  • Número de control 17205055

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17205055-2017

Dades del DOGC
  • Número 7420

  • Data 26/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professionals de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional. Aquesta iniciativa, al mateix temps, ha de donar compliment als principis de bona regulació i millora de la qualitat normativa d'acord amb el marc normatiu vigent.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, ha establert el títol de tècnic superior en integració social i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius, en concordança amb els principis de necessitat i eficàcia, s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres, en virtut del principi de proporcionalitat.

D'acord amb el que s'ha exposat i amb el principi de seguretat jurídica, l'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior, que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social, aprovat pel Decret 39/1999, de 23 de febrer, el qual queda derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'inclou al pla anual normatiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en tant que comprèn el desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d'acord amb els principis de millora de la qualitat normativa i de transparència i participació ciutadana establerts a la Llei 19/2014, del 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i disposa del dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol, i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores s'utilitzen per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat d'humanitats i ciències socials.

2. El títol de tècnic superior en integració social permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en integració social permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en integració social i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 39/1999, de 23 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 19 de juliol de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: integració social

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en integració social queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Elaborar projectes d'integració social, aplicant-hi la normativa legal vigent i incorporant-hi la perspectiva de gènere.

b) Dirigir la implementació de projectes d'integració social, coordinant les actuacions necessàries per a dur-les a terme i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat.

c) Dur a terme actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, aplicant-hi les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació generada.

d) Programar activitats d'integració social, aplicant-hi els recursos i les estratègies metodològiques més adequades.

e) Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament d'aquestes actuacions.

f) Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament.

g) Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament.

h) Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.

i) Organitzar i desenvolupar activitats d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits.

j) Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció socioeducativa dirigides a alumnes amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l'equip interdisciplinari.

k) Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l'ajust a l'itinerari prefixat.

l) Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant les persones usuàries en la utilització d'aquests sistemes.

m) Dur a terme tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.

n) Aplicar protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o emergència.

o) Controlar i fer el seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant-hi criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per corregir les desviacions detectades.

p) Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, amb els membres del grup de treball i amb altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin.

q) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al propi entorn professional, gestionant la pròpia formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la pròpia competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

s) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

t) Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

u) Generar entorns segurs en el desenvolupament del propi treball i en el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa.

v) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom", en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

w) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la pròpia activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

x) Exercir els propis drets i complir amb les obligacions derivades de l'activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: educació d'habilitats d'autonomia personal i social

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0252-11_3: programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social

Es relaciona amb:

UC0252_3: programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social.

 

UC_2-0253-11_3: desenvolupar les intervencions dirigides a l'entrenament i a l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social

Es relaciona amb:

UC0253_3: desenvolupar les intervencions dirigides a l'entrenament i a l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social.

 

UC_2-0254-11_3: establir, adaptar i aplicar sistemes alternatius de comunicació

Es relaciona amb:

UC0254_3: establir, adaptar i aplicar sistemes alternatius de comunicació.

 

Qualificació completa: mediació comunitària

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1038-11_3: identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció

Es relaciona amb:

UC1038_3: identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.

 

UC_2-1039-11_3: prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials

Es relaciona amb:

UC1039_3: prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials.

 

UC_2-1040-11_3: organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes

Es relaciona amb:

UC1040_3: organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes.

 

UC_2-1041-11_3: realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió alternativa de conflictes

Es relaciona amb:

UC1041_3: realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió alternativa de conflictes.

 

UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

Es relaciona amb:

UC1026_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.

 

Qualificació completa: inserció laboral de persones amb discapacitat

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1034-11_3: gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

Es relaciona amb:

UC1034_3: gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

 

UC_2-1035-11_3: realitzar les intervencions dirigides a l'entrenament per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat

Es relaciona amb:

UC1035_3: realitzar les intervencions dirigides a l'entrenament per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat.

 

UC_2-1036-11_3: recolzar en el procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

Es relaciona amb:

UC1036_3: recolzar en el procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

 

UC_2-1037-11_3: efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn personal

Es relaciona amb:

UC1037_3: efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn personal.

 

Qualificació completa: promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1448-11_3: detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d'intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat

Es relaciona amb:

UC1448_3: detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d'intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat.

 

UC_2-1449-11_3: organitzar i realitzar l'acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d'activitats programades

Es relaciona amb:

UC1449_3: organitzar i realitzar l'acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d'activitats programades.

 

UC_2-1450-11_3: organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais de lleure i temps lliure

Es relaciona amb:

UC1450_3: organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais de lleure i temps lliure.

 

UC_2-1451-11_3: organitzar i desenvolupar l'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior

Es relaciona amb:

UC1451_3: organitzar i desenvolupar l'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.

 

UC_2-1452-11_3: actuar, orientar i recolzar les famílies de persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior

Es relaciona amb:

UC1452_3: actuar, orientar i recolzar les famílies de persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.

 

Qualificació incompleta: atenció als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) en centres educatius

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1427-11_3: executar, en col·laboració amb el tutor i/o amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) a la seva aula de referència

Es relaciona amb:

UC1427_3: executar, en col·laboració amb el tutor i/o amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) a la seva aula de referència.

 

UC_2-1428-11_3: implementar els programes d'autonomia i higiene personal a la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), participant amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu

Es relaciona amb:

UC1428_3: implementar els programes d'autonomia i higiene personal a la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), participant amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu.

 

Qualificació incompleta: dinamització comunitària

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial

Es relaciona amb:

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una comunitat o una zona territorial.

 

UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

Es relaciona amb:

UC1024_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries.

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educatiu, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Tècnic de programes de prevenció i inserció social.

b) Educador d'equipaments residencials de diferents tipus.

c) Educador de persones amb discapacitat.

d) Treballador familiar.

e) Educador d'educació familiar.

f) Auxiliar de tutela.

g) Monitor de centres oberts.

h) Tècnic d'integració social.

i) Especialista de suport educatiu.

j) Educador d'educació especial.

k) Tècnic educador.

l) Tècnic especialista I (integrador social).

m) Tècnic especialista II (educatiu).

n) Monitor de persones amb discapacitat.

o) Tècnic de mobilitat bàsica.

p) Tècnic d'inserció ocupacional.

q) Mediador ocupacional i/o laboral.

r) Dinamitzador ocupacional i/o laboral.

s) Educador de base.

t) Mediador comunitari.

u) Mediador intercultural.

v) Mediador veïnal i comunitari.

w) Preparador laboral.

x) Tècnic en treball amb suport.

y) Tècnic d'acompanyament laboral.

z) Monitor de rehabilitació psicosocial.

aa) Tècnic d'acollida de persones migrants.

ab) Monitor de serveis a la comunitat.

ac) Tècnic per a l'atenció personal de persones amb discapacitat.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Interpretar informació seleccionant les estratègies i recursos pertinents per elaborar projectes d'integració social adequats a la persona destinatària, el context i el marc legal vigent i que incorporin la perspectiva de gènere, així com la defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

b) Identificar les competències requerides al tècnic superior en integració social i als membres de l'equip interdisciplinari, analitzant-ne el context d'intervenció i els criteris de qualitat establerts en la planificació, per dirigir i supervisar la posada en pràctica de projectes i programes.

c) Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació, identificant-ne els protocols i recursos pertinents per gestionar la documentació i dur a terme les actuacions administratives associades a la intervenció.

d) Seleccionar recursos i estratègies metodològiques, interpretant les normatives relatives a requisits tècnics i instal·lacions, per programar activitats d'integració social.

e) Identificar els nivells d'intervenció, analitzant els factors influents per dissenyar, implementar i avaluar intervencions dirigides a la prevenció de la violència de gènere.

f) Identificar les necessitats d'atenció física de les persones usuàries, relacionant-les, si escau, amb les ajudes tècniques disponibles, per dissenyar, supervisar i avaluar activitats que hi donin resposta.

g) Analitzar les característiques de les unitats de convivència, identificant-ne les variables rellevants, per organitzar, supervisar i avaluar activitats de suport a la gestió domèstica.

h) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d'actuació, identificant els recursos necessaris per organitzar, dur a terme i avaluar activitats de suport psicosocial.

i) Seleccionar estratègies metodològiques i pautes d'actuació, concretant els ajuts tècnics necessaris, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social.

j) Seleccionar estratègies metodològiques i d'avaluació, aplicant els criteris establerts per l'equip interdisciplinari per dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció socioeducativa.

k) Analitzar les necessitats d'entrenament, mediació i suport tècnic en funció dels recursos sociolaborals disponibles, per organitzar, dur a terme i avaluar activitats d'inserció laboral i ocupacional.

l) Identificar les necessitats de suport a la comunicació i, si escau, les ajudes tècniques, en funció de les característiques de la persona destinatària, per entrenar-la en habilitats de comunicació.

m) Analitzar els problemes plantejats, seleccionant tècniques de participació i gestió de conflictes, per dur a terme tasques de mediació entre persones i grups.

n) Descriure els protocols d'actuació en cas d'accident o emergència, seleccionant les tècniques adequades per aplicar primers auxilis.

o) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat establerts en la programació per dur a terme el control, seguiment i retroalimentació de la intervenció.

p) Analitzar les habilitats socials requerides en l'entorn professional identificant els factors influents per mantenir relacions fluides amb les persones implicades en la intervenció i superar els possibles conflictes.

q) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

r) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

s) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferents àmbits i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

t) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i la coordinació d'equips de treball.

u) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que s'han de transmetre, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

v) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir entorns segurs.

w) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.

x) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats duts a terme en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

y) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

z) Reconèixer els propis drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar-hi com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: context de la intervenció social

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: marc de la intervenció social. 42 hores

UF 2: necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 30 hores

UF 3: necessitats de les persones en situació de risc social d'infants i adolescents, violència masclista i violència familiar. 30 hores

UF 4: necessitats de les persones en situació d'exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 30 hores

 

Mòdul professional 2: metodologia de la intervenció social

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat. 33 hores

UF 2: disseny de projectes d'intervenció social. 66 hores

UF 3: difusió de projectes d'intervenció social. 33 hores

 

Mòdul professional 3: promoció de l'autonomia personal

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social. 33 hores

UF 2: intervenció en les activitats de la vida diària. 33 hores

UF 3: intervenció en l'adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. 33 hores

UF 4: entrenament i adquisició de les habilitats socials. 33 hores

UF 5: estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. 33 hores

 

Mòdul professional 4: inserció sociolaboral

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: context de la inserció laboral. 45 hores

UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals. 75 hores

UF 3: treball amb suport. 45 hores

 

Mòdul professional 5: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 21 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 111 hores

 

Mòdul professional 6: atenció a les unitats de convivència

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: intervenció en famílies. 36 hores

UF 2: projectes d'intervenció en unitats de convivència. 36 hores

UF 3: gestió de la unitat de convivència. 30 hores

UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència. 30 hores

 

Mòdul professional 7: suport a la intervenció educativa

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport a la intervenció educativa. 99 hores

 

Mòdul professional 8: mediació comunitària

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el servei de mediació. 22 hores

UF 2: processos de mediació. 77 hores

 

Mòdul professional 9: habilitats socials

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 12 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: habilitats de comunicació. 60 hores

UF 2: dinamització de grups. 60 hores

 

Mòdul professional 10: primers auxilis

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 3

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 22 hores

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores

UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: projecte d'integració social

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'integració social. 66 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: context de la intervenció social

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: marc de la intervenció social. 42 hores

UF 2: necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions. 30 hores

UF 3: necessitats de les persones en situació de risc social d'infants i adolescents, violència masclista i violència familiar. 30 hores

UF 4: necessitats de les persones en situació d'exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura. 30 hores

 

UF 1: marc de la intervenció social

Durada: 42 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la dinàmica social relacionant-la amb els conceptes i els processos psicològics i sociològics que la sustenten.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Explica els processos bàsics del desenvolupament evolutiu de l'ésser humà.

1.2 Caracteritza els processos que influeixen en la conformació social de la conducta i de les actituds.

1.3 Descriu els elements que configuren l'estructura social i les relacions entre ells.

1.4 Descriu els processos bàsics que intervenen en la dinàmica i el canvi socials.

1.5 Identifica els factors que afavoreixen o inhibeixen el canvi social.

1.6 Identifica els factors que faciliten o dificulten la participació social i comunitària.

1.7 Identifica les xarxes comunitàries i de recolzament social.

1.8 Argumenta la necessitat de conèixer els aspectes bàsics de la dinàmica social en el disseny de les intervencions.

1.9 Explica el paper de la perspectiva de gènere en la dinàmica i el canvi socials.

1.10 Roman informat sobre noves tendències i innovacions en el marc de la intervenció social.

 

2. Caracteritza els processos d'integració i exclusió social identificant-ne els factors sociològics i psicològics que hi influeixen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Defineix els conceptes psicològics i sociològics bàsics relacionats amb els processos d'inclusió i exclusió social.

2.2 Explica els processos bàsics associats a la integració i exclusió socials de persones i de col·lectius.

2.3 Identifica les principals causes de la marginació i l'exclusió social.

2.4 Identifica els indicadors generals de marginació i exclusió social.

2.5 Descriu les principals necessitats socials.

2.6 Diferencia entre necessitat i demanda social.

2.7 Argumenta la influència de les necessitats socials en la marginació i l'exclusió social.

2.8 Concreta els mecanismes i processos generals de reinserció.

 

3. Interpreta el marc de la intervenció social relacionant-ne l'estructura jurídica i administrativa amb la realitat en què es desenvolupa.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Explica els antecedents i l'evolució de les polítiques d'intervenció social.

3.2 Descriu l'actual marc jurídic i administratiu de la intervenció social.

3.3 Relaciona el marc jurídic dels sistemes de protecció social amb la realitat en què es desenvolupen.

3.4 Concreta els diferents sectors d'intervenció social.

3.5 Justifica la necessitat de la protecció social com un dret de les persones.

3.6 Argumenta la importància dels sistemes de protecció social com un element d'integració i estabilitat social.

3.7 Valora la importància de la discriminació positiva en els processos d'igualtat.

3.8 Argumenta la importància de treballar per la desaparició de la bretxa digital com un element d'integració social.

3.9 Descriu el paper del tècnic o tècnica superior en integració social en el marc de la intervenció social.

3.10 Analitza les competències professionals i les capacitats clau associades als llocs de treball de l'integrador social.

 

Continguts

 

1. Caracterització de la dinàmica social:

1.1 Anàlisi dels processos de desenvolupament evolutiu de l'ésser humà.

1.2 Conceptes i processos bàsics de psicologia social i de sociologia.

1.3 Anàlisi de l'estructura i dels processos de la dinàmica social.

1.4 Xarxes comunitàries i suport social: característiques, sistemes formals (l'ajuda professional), sistemes organitzats (associacions i grups d'autoajuda), sistemes naturals (família, amics, veïns).

1.5 Valoració de la influència dels processos psicològics en el desenvolupament de les intervencions socials.

 

2. Caracterització dels processos d'integració i exclusió social:

2.1 Psicosociologia de l'exclusió social.

2.2 Necessitats i demandes socials.

2.3 Anàlisi de les relacions entre necessitats, marginació i exclusió.

2.4 Anàlisi dels processos d'inclusió i exclusió social.

 

3. Interpretació del marc de la intervenció social:

3.1 La intervenció social.

3.2 Anàlisi dels models d'intervenció social a Espanya i a països del nostre entorn.

3.3 Marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social.

3.4 El perfil del tècnic o tècnica superior en integració social.

3.5 Deontologia i ètica professional dels tècnics.

 

UF 2: necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els àmbits d'intervenció social descrivint les característiques i necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.2 Identifica el col·lectiu de persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.3 Explica les característiques i necessitats de les persones en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.4 Identifica els factors que influeixen en les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.5 Descriu les variables que influeixen en les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.6 Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les demandes i necessitats d'intervenció social.

1.7 Identifica les principals fonts d'informació sobre el col·lectiu de persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.8 Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels destinataris, sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

 

2. Caracteritza els serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals donen resposta.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d'intervenció social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.2 Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.3 Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d'intervenció en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.4 Explica les línies generals dels principals programes d'intervenció social i promoció de la igualtat dirigits a persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.5 Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social dirigida a persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.6 Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.7 Valora la importància del suport social en la integració de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.8 Concreta la importància social, l'àmbit d'actuació i els límits del voluntariat en la intervenció social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

 

Continguts

 

1. Determinació d'àmbits d'intervenció social:

1.1 Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.2 Anàlisi de les característiques i necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.3 Identificació de les principals fonts d'informació respecte a les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

1.4 Valoració de l'anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció.

 

2. Caracterització dels serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions:

2.1 Estratègies d'intervenció social en persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.2 Organitzacions, serveis i programes d'intervenció social dirigits a les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.3 Anàlisi del context d'intervenció propi de les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.4 Suport social orientat a les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.5 Participació social i voluntariat en l'àmbit de la discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2.6 Utilització de la xarxa per a l'obtenció d'informació relativa a serveis, programes i recursos d'intervenció social dirigits a les situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

 

UF 3: necessitats de les persones en situació de risc social d'infants i adolescents, violència masclista i violència familiar

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els àmbits d'intervenció social descrivint les característiques i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.2 Identifica el col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.3 Explica les característiques i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.4 Identifica els factors que influeixen en les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.5 Descriu les variables que influeixen en les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.6 Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les demandes i necessitats d'intervenció social.

1.7 Identifica les principals fonts d'informació sobre els col·lectius en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.8 Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels destinataris sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

 

2. Caracteritza els serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar, relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals donen resposta.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d'intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.2 Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.3 Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d'intervenció en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.4 Explica les línies generals dels principals programes d'intervenció social i promoció de la igualtat en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.5 Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.6 Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.7 Valora la importància del recolzament social en la integració de les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.8 Concreta la importància social, l'àmbit d'actuació i els límits del voluntariat en la intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

 

Continguts

 

1. Determinació d'àmbits d'intervenció social:

1.1 Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.2 Anàlisi de les característiques i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.3 Identificació de les principals fonts d'informació pel que fa a les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

1.4 Valoració de l'anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció.

 

2. Caracterització dels serveis i programes d'intervenció social:

2.1 Estratègies d'intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.2 Organitzacions, serveis i programes d'intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.3 Anàlisi del context d'intervenció propi de les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.4 Suport social orientat a les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.5 Participació social i voluntariat en l'àmbit de les situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2.6 Utilització de la xarxa per a l'obtenció d'informació relativa a serveis, programes i recursos d'intervenció social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d'infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

 

UF 4: necessitats de les persones en situació d'exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina els àmbits d'intervenció social descrivint les característiques i necessitats de les persones en situació d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.2 Identifica el col·lectiu de persones en situació o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.3 Explica les característiques i necessitats de les persones en situació o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.4 Identifica els factors que influeixen en les situacions de risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.5 Descriu les variables que influeixen en les situacions de risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.6 Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les demandes i necessitats d'intervenció social.

1.7 Identifica les principals fonts d'informació sobre els col·lectius d'intervenció.

1.8 Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels destinataris sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

 

2. Caracteritza els serveis i programes d'intervenció social dirigits a les persones en situació o en risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura, relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals donen resposta.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d'intervenció social en situacions d'exclusió social o en risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.2 Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció social en situacions d'exclusió social o en risc d'exclusió social, o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.3 Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d'intervenció en situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.4 Explica les línies generals dels principals programes d'intervenció social i promoció de la igualtat dirigides a situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.5 Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social en situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.6 Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones en situació o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.7 Valora la importància del suport social en la integració de les persones en situació o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.8 Concreta la importància social, l'àmbit d'actuació i els límits del voluntariat en la intervenció social en situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

 

Continguts

 

1. Determinació d'àmbits d'intervenció social:

1.1 Característiques biològiques, psicològiques i socials associades a situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.2 Anàlisi de les característiques i necessitats de les persones en situació o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.3 Identificació de les principals fonts d'informació respecte a les situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

1.4 Valoració de l'anàlisi de necessitats com a punt de partida de la intervenció.

 

2. Caracterització dels serveis i programes d'intervenció social:

2.1 Estratègies d'intervenció social en situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.2 Organitzacions, serveis i programes d'intervenció social dirigits a situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.3 Anàlisi del context d'intervenció propi de les situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.4 Suport social orientat a situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.5 Participació social i voluntariat en l'àmbit de les situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2.6 Utilització de la xarxa per a l'obtenció d'informació relativa a serveis, programes i recursos d'intervenció social dirigits a situacions d'exclusió social o risc d'exclusió social o discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

 

 

Mòdul professional 2: metodologia de la intervenció social

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat. 33 hores

UF 2: disseny de projectes d'intervenció social. 66 hores

UF 3: difusió de projectes d'intervenció social. 33 hores

 

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l'anàlisi de la realitat social interpretant-ne les característiques i l'àmbit d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els principals mètodes, les tècniques i els instruments d'obtenció d'informació.

1.2 Concreta els requisits d'aplicació dels diferents instruments i recursos.

1.3 Identifica les aplicacions, possibilitats i limitacions de les diverses tècniques i instruments.

1.4 Elabora instruments coherents amb la finalitat que tenen.

1.5 Utilitza les tecnologies de la comunicació en l'elaboració d'instruments per a l'obtenció d'informació. Selecciona les tècniques d'anàlisi adequades i la corresponent interpretació de les dades.

1.6 Justifica el paper de l'anàlisi de la realitat en l'èxit de la intervenció.

1.7 Valora els aspectes ètics de la recollida i tractament de la informació.

 

2. Incorpora la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la realitat relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Argumenta la importància de l'anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere.

2.2 Interpreta el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats.

2.3 Interpreta la informació i recursos de les institucions i organismes d'igualtat que existeixen en l'entorn de la intervenció.

2.4 Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en l'anàlisi de la realitat.

2.5 Analitza els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista.

2.6 S'assegura de l'ús no sexista del llenguatge en el disseny dels instruments utilitzats en l'anàlisi de la realitat.

 

Continguts

 

1. Determinació de mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de la realitat:

1.1 Mètodes i tècniques de la investigació social.

1.2 Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: L'observació. L'entrevista. El qüestionari. L'enquesta. La recopilació documental. Fiabilitat i validesa de la informació.

1.3 Ús de les TIC en la investigació social.

1.4 Anàlisi i interpretació de dades.

1.5 Valoració dels aspectes ètics de la recollida d'informació.

 

2. Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social:

2.1 Anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere.

2.2 La perspectiva de gènere en el disseny d'instruments d'anàlisi de la realitat.

2.3 Marc legal de la igualtat d'oportunitats.

2.4 Anàlisi de diferents recursos i/o organismes que promouen la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

2.5 Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista.

 

UF 2: disseny de projectes d'intervenció social

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el procés de planificació de projectes d'intervenció social, relacionant-ne els elements amb els diferents models de planificació.

 

Criteris d'avaluació:

1.1 Compara diversos models teòrics d'intervenció social.

1.2 Compara diferents models de planificació.

1.3 Identifica els diferents nivells de planificació en la intervenció social.

1.4 Descriu les fases del procés de planificació.

1.5 Identifica els elements fonamentals de la planificació.

1.6 Sistematitza el procés de planificació.

 

2. Determina els elements que constitueixen un projecte d'intervenció social, relacionant el disseny del projecte amb les necessitats d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les necessitats que justifiquen el disseny del projecte d'intervenció social.

2.2 Justifica la necessitat de fonamentar els projectes d'intervenció social.

2.3 Delimita el problema que s'abordarà des del projecte d'intervenció.

2.4 Redacta els objectius del projecte d'intervenció social seguint els criteris establerts de redacció, coherència i participació.

2.5 Descriu activitats per a la consecució dels objectius establerts en el projecte d'intervenció.

2.6 Seqüencia les activitats ordenades en funció dels objectius del projecte d'intervenció.

2.7 Selecciona mètodes i tècniques socioeducatives aplicables en la intervenció social.

2.8 Identifica els recursos humans, materials i econòmics per al desenvolupament del projecte d'intervenció.

2.9 Introdueix mecanismes de col·laboració amb l'equip de treball i amb altres professionals.

2.10 Incorpora tècniques de treball en equip en el procés de disseny del projecte d'intervenció.

 

3. Incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social relacionant les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Incorpora el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats en la fonamentació del projecte d'intervenció.

3.2 Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en els projectes.

3.3 Aplica els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista en la redacció del projecte d'intervenció.

3.4 S'assegura de l'ús no sexista del llenguatge en la planificació dels projectes d'intervenció social.

 

4. Defineix procediments d'avaluació de projectes d'intervenció social analitzant-ne els diferents models teòrics i tenint en compte la perspectiva de gènere.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu models, tècniques i instruments d'avaluació.

4.2 Explica les funcions i principis generals de l'avaluació.

4.3 Descriu les diferents fases de l'avaluació.

4.4 Concreta tècniques, indicadors, criteris i instruments d'avaluació de projectes d'intervenció social.

4.5 Estableix els procediments generals per a la gestió de la qualitat en els projectes dissenyats.

4.6 Determina estratègies i instruments per verificar la incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.

4.7 Argumenta la necessitat de l'avaluació per optimitzar el funcionament dels programes i garantir-ne la qualitat.

4.8 Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'elaboració i presentació d'informes d'avaluació i memòries.

4.9 Preveu la manera com nous esdeveniments o situacions afectaran el projecte.

4.10 Planifica recursos amplis i genera nous procediments per fer l'avaluació dels projectes.

4.11 Preveu com incorporar els punts de vista dels altres per avaluar els projectes.

 

Continguts

 

1. Caracterització del procés de planificació de projectes d'intervenció social:

1.1 Models teòrics en la intervenció social.

1.2 La planificació en la intervenció social.

1.3 Nivells i fases de la planificació.

 

2. Determinació dels elements dels projectes d'intervenció social:

2.1 Tècniques de programació i característiques de la intervenció social.

2.2 El procés de planificació.

2.3 Determinació de les fases en el disseny de projectes.

2.3.1 Diagnòstic: Detecció de necessitats. Establiment de prioritats. Fonamentació del projecte. Delimitació del problema.

2.3.2 Planificació: objectius, metodologia, temporització i recursos.

2.3.3 Aplicació: desenvolupament, seguiment i control del projecte.

2.3.4 Avaluació: del diagnòstic, del procés i del final.

2.4 Valoració del projecte com a eix de la intervenció del tècnic.

2.5 Execució sistemàtica i rigor en el disseny de projectes.

 

3. Definició de procediments d'avaluació de projectes d'intervenció social:

3.1 Avaluació de projectes.

3.2 Anàlisi del procés d'avaluació.

3.3 Els suports informàtics en el tractament i organització de la informació.

3.4 Elaboració d'informes i memòries.

3.5 La gestió de la qualitat en els projectes d'intervenció social.

3.6 Avaluació i seguiment en les intervencions per impulsar la igualtat entre homes i dones.

3.7 Valoració de l'objectivitat en l'avaluació.

 

4. Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social:

4.1 La perspectiva de gènere en el disseny de projectes d'intervenció social.

4.2 Determinació de recursos i estratègies que promouen la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el disseny del projecte d'intervenció.

4.3 Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista.

 

UF 3: difusió de projectes d'intervenció social

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina estratègies de promoció i difusió de projectes d'intervenció social relacionant els recursos disponibles amb els objectius que es persegueixen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els processos bàsics relatius a la publicitat i als mitjans de comunicació.

1.2 Argumenta la importància dels mitjans de comunicació en la promoció i difusió de projectes socials.

1.3 Identifica els elements fonamentals d'una campanya de promoció i difusió.

1.4 Descriu els principals mitjans, estratègies i tècniques per a la promoció i difusió de projectes socials.

1.5 Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'elaboració de materials de promoció i difusió.

1.6 Dissenya campanyes de promoció i difusió de projectes socials utilitzant recursos de diferents tipus.

1.7 Argumenta la necessitat de promocionar i difondre els projectes socials.

1.8 Justifica la necessitat de garantir la veracitat informativa en els processos de promoció i difusió dels projectes.

 

2. Incorpora la perspectiva de gènere en la promoció i difusió dels projectes d'intervenció social.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Argumenta la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.2 Aplica el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.3 Identifica els criteris per incorporar la perspectiva de gènere en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.4 Aplica els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no sexista en la difusió dels projectes d'intervenció social.

2.5 S'assegura de l'ús no sexista del llenguatge en la difusió dels projectes d'intervenció social.

 

Continguts

 

1. Determinació d'estratègies de promoció i difusió:

1.1 Publicitat i mitjans de comunicació en la intervenció social.

1.2 Elaboració de materials per a la promoció i difusió de projectes socials: cartells, tríptics, etc.

1.3 Ús de les tecnologies i de la comunicació en la promoció i difusió de projectes socials.

1.4 Creativitat i innovació en la promoció i difusió de projectes socials.

 

2. Incorporació de la perspectiva de gènere en la promoció i difusió de projectes d'intervenció social:

2.1 La perspectiva de gènere en la promoció i difusió de projectes d'intervenció social.

2.2 Aplicació del marc legal de la igualtat d'oportunitats en la promoció i difusió de projectes d'intervenció social.

2.3 Utilització de protocols internacionals, guies i manuals de llenguatge no sexista.

 

 

Mòdul professional 3: promoció de l'autonomia personal

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social. 33 hores

UF 2: intervenció en les activitats de la vida diària. 33 hores

UF 3: intervenció en l'adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació. 33 hores

UF 4: entrenament i adquisició de les habilitats socials. 33 hores

UF 5: estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives. 33 hores

 

UF 1: entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fases d'un programa d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.2 Determina els elements d'un programa d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.3 Valora l'estat de les persones usuàries per tal de determinar els objectius del programa.

1.4 Identifica estratègies, tècniques i mètodes d'intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.5 Selecciona estratègies, tècniques i mètodes d'intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social en funció de la situació d'intervenció.

1.6 Seqüencia les actuacions dirigides a l'aprenentatge i el manteniment d'hàbits d'autonomia personal i social.

1.7 Determina els recursos del programa d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.8 Dissenya les adaptacions necessàries en el programa d'intervenció per atendre les necessitats individuals de les persones.

1.9 Descriu les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la família.

1.10 Argumenta la importància de les habilitats d'autonomia personal i social en la vida quotidiana de les persones.

1.11 S'anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.12 Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social:

1.1 Promoció de l'autonomia personal.

1.2 Habilitats d'autonomia personal i social. Relació entre els conceptes bàsics: autonomia, independència, dependència i autodeterminació.

1.3 Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques.

1.4 Desenvolupament humà en relació amb les capacitats personals i l'entorn social.

1.5 Fonaments de psicologia de l'aprenentatge. Models d'aprenentatge.

1.6 Programes d'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.7 Elements dels programes: detecció de necessitats o avaluació inicial, objectius, continguts, recursos, seqüenciació d'activitats, tècniques i mètodes, avaluació final.

1.8 Codi professional i ètica de la intervenció en els programes d'intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.9 Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

 

UF 2: intervenció en les activitats de la vida diària

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora programes d'entrenament d'activitats de la vida diària, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fases d'un programa d'entrenament d'activitats de la vida diària.

1.2 Determina els elements d'un programa d'entrenament d'activitats de la vida diària.

1.3 Valora l'estat de les persones usuàries per tal de determinar els objectius del programa d'activitats de la vida diària.

1.4 Identifica estratègies, tècniques i mètodes d'intervenció en l'entrenament d'activitats de la vida diària.

1.5 Selecciona estratègies, tècniques i mètodes d'intervenció en l'entrenament d'activitats de la vida diària.

1.6 Seqüencia les actuacions dirigides a l'aprenentatge i manteniment d'hàbits d'activitats de la vida diària.

1.7 Determina els recursos del programa d'entrenament d'activitats de la vida diària.

1.8 Dissenya les adaptacions necessàries en el programa d'intervenció d'activitats de la vida diària per atendre les necessitats individuals de les persones.

1.9 Descriu les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la família.

1.10 Argumenta la importància de les activitats de la vida diària de les persones.

1.11 S'anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció de les activitats de la vida diària.

1.12 Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la intervenció en l'entrenament d'activitats de la vida diària.

 

2. Organitza activitats de la vida diària descrivint les fases del procés de promoció de l'autonomia.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora l'estat de les persones per determinar els objectius de les activitats de promoció de l'autonomia per fer les activitats de la vida diària.

2.2 Defineix diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge de promoció de l'autonomia en les activitats de la vida diària.

2.3 Selecciona les tècniques per tal d'afavorir l'autonomia en les activitats de la vida diària.

2.4 Selecciona els mitjans i els ajuts tècnics per tal d'afavorir l'autonomia de la persona en la realització de les activitats de la vida diària.

2.5 Seqüencia activitats de promoció de l'autonomia en les activitats de la vida diària.

2.6 Selecciona les activitats d'assistència sanitària.

2.7 Estableix les adaptacions dels ajuts tècnics en funció de les característiques de la persona.

2.8 Estableix mesures de prevenció i seguretat seguint la normativa legal vigent pel que fa a l'usuari i al propi professional.

2.9 Valora la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la família.

2.10 Valora l'opinió de l'usuari sense jutjar ni valorar la persona.

2.11 Assumeix el punt de vista dels usuaris.

 

3. Desenvolupa activitats d'entrenament d'activitats de la vida diària seleccionant-les en funció de les característiques que presenten.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Du a terme les activitats per al manteniment i millora de l'autonomia en activitats de la vida diària.

3.2 Adapta les activitats a les necessitats de les persones usuàries.

3.3 Utilitza els mitjans i els ajuts tècnics establerts en el programa d'intervenció en activitats de la vida diària.

3.4 Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

3.5 Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris per a les activitats de la vida diària i sobre com utilitzar-los.

3.6 Aplica protocols d'actuació en activitats de la vida diària davant de situacions de crisi en les persones.

3.7 Adopta mesures de prevenció i seguretat en la realització d'activitats de la vida diària.

3.8 Resol de manera eficient les contingències sorgides en la intervenció en les activitats de la vida diària.

3.9 Es comunica de manera efectiva per coordinar operacions entre diversos membres de l'equip.

 

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció de l'autonomia en les activitats de la vida diària justificant la selecció de les estratègies, les tècniques i els instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona criteris i indicadors per a l'avaluació del programa d'entrenament en les activitats de la vida diària.

4.2 Elabora instruments d'avaluació per al programa d'entrenament en les activitats de la vida diària.

4.3 Registra les dades de suport establertes en el programa d'intervenció en les activitats de la vida diària.

4.4 Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa d'activitats de la vida diària.

4.5 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

4.6 Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció.

4.7 Valora la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

4.8 Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

4.9 Actua respectant la intimitat de l'usuari i la seva pròpia autodeterminació.

 

Continguts

 

1. Elaboració de programes d'entrenament d'activitats de la vida diària:

1.1 Promoció de l'autonomia personal en les activitats de la vida diària.

1.1.1 Autonomia. Vida independent.

1.1.2 Vida quotidiana. Auto cura. Intervenció en entorns quotidians.

1.2 Procés general d'adquisició de les activitats de la vida diària. Fites evolutives.

1.3 Codi professional i ètica de la intervenció en els programes d'intervenció en l'entrenament d'activitats de la vida diària.

1.4 Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

 

2. Organització d'activitats d'adquisició d'habilitats de la vida diària:

2.1 Habilitats de la vida diària. Tipus.

2.2 Programes d'entrenament d'habilitats de la vida diària.

2.3 Tècniques d'entrenament d'habilitats de la vida diària.

2.4 Ajudes tècniques d'entrenament d'habilitats de la vida diària.

2.5 Necessitats d'atenció sanitària.

2.5.1 Activitats d'assistència sanitària: constants vitals, administració de medicaments, prevenció de nafres, etc.

2.6 Adaptació de l'entorn.

2.7 Valoració de la importància de promoure entorns segurs.

 

3. Desenvolupament d'activitats d'adquisició i entrenament d'activitats de la vida diària:

3.1 Adaptació d'activitats segons el nivell d'autonomia per a les activitats de la vida diària.

3.2 Adaptació d'ajuts tècnics segons els nivells d'autonomia per a les activitats de la vida diària.

3.3 Elaboració de materials per a les activitats de la vida diària.

3.4 Paper dels tècnics.

3.5 Coordinació amb d'altres professionals.

3.6 Cura del professional. Aplicació de tècniques de prevenció de riscos laborals.

3.6.1 Salut corporal.

3.6.2 Salut emocional.

 

4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions:

4.1 Indicadors del nivell d'autonomia en les activitats de la vida diària de la persona usuària.

4.2 Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia en les activitats de la vida diària.

4.3 Elaboració d'informes.

4.4 Transmissió de la informació.

4.5 Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

 

UF 3: intervenció en l'adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora programes d'entrenament en orientació i mobilitat, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fases d'un programa d'entrenament en orientació i mobilitat.

1.2 Determina els elements d'un programa d'entrenament en orientació i mobilitat.

1.3 Valora l'estat de les persones usuàries per tal de determinar els objectius del programa en orientació i mobilitat.

1.4 Selecciona estratègies, tècniques i mètodes d'intervenció en l'entrenament en activitats d'orientació i mobilitat.

1.5 Descriu les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la família.

1.6 Argumenta la importància de les capacitats d'orientació i la mobilitat en la vida quotidiana de les persones.

1.7 S'anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en l'entrenament de les capacitats d'orientació i la mobilitat.

1.8 Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la intervenció en l'entrenament de les capacitats d'orientació i la mobilitat.

 

2. Organitza activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat i orientació descrivint les fases del procés.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora l'estat de les persones per determinar els objectius de les activitats en mobilitat i orientació.

2.2 Selecciona tècniques d'orientació i mobilitat.

2.3 Selecciona el mitjans i ajuts tècnics.

2.4 Seqüencia les activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat i orientació.

2.5 Estableix les adaptacions dels ajuts tècnics en mobilitat i orientació en funció de les característiques de la persona.

2.6 Estableix mesures de prevenció i seguretat seguint la normativa legal vigent pel que fa a la mobilitat i a l'orientació.

2.7 Valora la necessitat de controlar les variacions en la situació de la persona pel que fa a la mobilitat i l'orientació.

2.8 Valora la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb les famílies.

2.9 Valora la importància de coordinar-se amb altres professionals per a l'organització de les activitats de mobilitat.

 

3. Desenvolupa activitats d'entrenament en mobilitat i orientació, seleccionant-les en funció de les característiques que presenten.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Du a terme les activitats per al manteniment i la millora de l'autonomia en mobilitat i l'orientació.

3.2 Adapta les activitats a les necessitats de les persones usuàries.

3.3 Utilitza els mitjans i ajuts tècnics establerts en el programa d'intervenció en la mobilitat i l'orientació.

3.4 Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

3.5 Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris per a la mobilitat i l'orientació i sobre com utilitzar-los.

3.6 Aplica protocols d'actuació en mobilitat i orientació davant de situacions de crisi en les persones.

3.7 Adopta mesures de prevenció i seguretat en mobilitat i orientació.

3.8 Resol de manera eficient les contingències sorgides en la intervenció en la mobilitat i l'orientació.

 

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció de la mobilitat i l'orientació, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona criteris i indicadors per a l'avaluació del programa d'entrenament en mobilitat i orientació.

4.2 Elabora instruments d'avaluació per al programa d'entrenament en mobilitat i orientació.

4.3 Registra les dades de suport establertes en el programa d'intervenció en mobilitat i orientació.

4.4 Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa.

4.5 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

4.6 Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció.

4.7 Valora la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

4.8 Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

4.9 Actua respectant la intimitat de l'usuari i la seva pròpia autodeterminació.

 

Continguts

 

1. Elaboració de programes d'entrenament d'habilitats d'orientació i mobilitat:

1.1 Promoció de l'autonomia personal en orientació i mobilitat.

1.2 Procés general d'adquisició d'habilitats bàsiques. Desenvolupament humà en relació amb les capacitats d'orientació i mobilitat.

1.3 Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

 

2. Organització d'activitats d'adquisició de competències bàsiques de mobilitat i orientació:

2.1 Orientació i mobilitat. Orientació espacial i temporal. Tipus de mobilitat.

2.2 Programes d'entrenament de competències bàsiques de mobilitat.

2.3 Programes d'entrenament de competències bàsiques d'orientació.

2.4 Tècniques d'entrenament de competències bàsiques de mobilitat i orientació.

2.5 Ajudes tècniques per a la prevenció de la pèrdua i manteniment de la mobilitat.

2.6 Mobilitat i orientació.

2.7 Accessibilitat.

2.8 Valoració de la importància de promoure entorns segurs.

 

3. Desenvolupament d'activitats d'adquisició i entrenament en mobilitat i orientació:

3.1 Adaptació d'activitats segons els casos i nivells d'autonomia en mobilitat i orientació.

3.2 Adaptació d'ajuts tècnics segons els nivells d'autonomia en mobilitat i orientació.

3.3 Elaboració de materials.

3.4 Paper dels tècnics.

3.5 Cura del professional. Prevenció de riscos laborals.

3.6 Salut corporal i postural del professional en mobilitat i orientació.

3.7 Salut emocional del professional.

 

4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions:

4.1 Indicadors del nivell d'autonomia en la mobilitat i l'orientació de la persona usuària.

4.2 Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia en la mobilitat i l'orientació.

4.3 Elaboració d'informes.

4.4 Transmissió de la informació.

4.5 Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la intervenció.

 

UF 4: entrenament i adquisició de les habilitats socials

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora programes d'entrenament d'habilitats socials, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fases d'un programa d'entrenament d'habilitats socials.

1.2 Determina els elements d'un programa d'entrenament d'habilitats socials.

1.3 Determina els recursos del programa d'entrenament d'habilitats socials.

1.4 Dissenya les adaptacions necessàries en el programa d'intervenció d'habilitats socials per atendre les necessitats individuals de les persones.

1.5 Descriu les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la família.

1.6 Argumenta la importància de les habilitats socials en la vida quotidiana de les persones.

1.7 S'anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció en l'entrenament d'habilitats socials.

1.8 Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la intervenció en l'entrenament d'habilitats socials.

 

2. Organitza activitats d'entrenament i adquisició d'habilitats socials, justificant-ne l'elecció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els principals obstacles que dificulten la comunicació i la interacció social de les persones.

2.2 Valora l'estat de les persones per determinar els objectius de les activitats.

2.3 Defineix diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge d'adquisició d'habilitats socials.

2.4 Concreta les estratègies metodològiques que s'han seguit en el procés d'intervenció.

2.5 Selecciona les tècniques i els procediments que s'han d'aplicar en el desenvolupament de les habilitats socials.

2.6 Organitza les tasques a fer per a l'adquisició d'habilitats socials.

2.7 Valora la importància del paper del professional com a model en l'adquisició d'habilitats socials.

2.8 Determina el protocol d'actuació per a una situació d'alteració de conducta.

2.9 Valora la importància de coordinar-se amb altres professionals per a l'organització de les activitats d'adquisició de les habilitats socials.

 

3. Desenvolupa activitats d'entrenament d'habilitats socials, seleccionant-les en funció de les característiques que presenten.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Du a terme les activitats per al manteniment i millora de l'autonomia personal i social.

3.2 Adapta les activitats d'entrenament de les habilitats socials a les necessitats de les persones usuàries.

3.3 Utilitza els mitjans i ajuts tècnics establerts en el programa d'intervenció de les habilitats socials.

3.4 Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

3.5 Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris en l'entrenament de les habilitats socials i sobre com utilitzar-los.

3.6 Aplica protocols d'actuació davant de situacions de crisi en les persones.

3.7 Adopta mesures de prevenció i seguretat.

3.8 Resol de manera eficient les contingències sorgides.

 

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció d'habilitats socials, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació de les habilitats socials.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona criteris i indicadors per a l'avaluació del programa d'entrenament de les habilitats socials.

4.2 Elabora instruments d'avaluació per al programa d'entrenament de les habilitats socials.

4.3 Registra les dades de suport establertes en el programa d'intervenció.

4.4 Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa d'habilitats socials.

4.5 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

4.6 Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció.

4.7 Valora la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

4.8 Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

4.9 Actua respectant la intimitat de l'usuari i la seva pròpia autodeterminació.

 

Continguts

 

1. Elaboració de programes d'entrenament d'habilitats socials:

1.1 Promoció de l'autonomia personal en habilitats socials.

1.2 Procés general d'adquisició d'habilitats socials: desenvolupament humà en relació amb les capacitats personals i l'entorn social.

1.3 Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

 

2. Organització d'activitats d'entrenament i adquisició d'habilitats:

2.1 Adquisició d'habilitats socials.

2.2 Programes d'entrenament i adquisició d'habilitats socials.

2.3 Tècniques d'entrenament i adquisició d'habilitats socials.

 

3. Desenvolupament d'activitats d'adquisició i entrenament d'habilitats socials:

3.1 Adaptació d'activitats segons els casos i nivells d'autonomia de les habilitats socials.

3.2 Adaptació dels ajuts tècnics segons el nivell d'autonomia de les habilitats socials.

3.3 Elaboració de materials.

3.4 Paper dels tècnics.

3.5 Cura del professional. Prevenció de riscos laborals.

3.5.1 Salut corporal i postural del professional.

3.5.2 Salut emocional del professional.

 

4. Avaluació del procés i el resultat de les intervencions en l'entrenament de les habilitats socials:

4.1 Indicadors del nivell d'autonomia social de la persona usuària.

4.2 Tècniques i instruments d'avaluació de les habilitats socials.

4.3 Elaboració d'informes.

4.4 Transmissió de la informació.

4.5 Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la intervenció en habilitats socials.

 

UF 5: estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora programes d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fases d'un programa d'entrenament d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

1.2 Determina els elements d'un programa d'entrenament d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

1.3 Descriu les pautes d'actuació i col·laboració amb l'equip interdisciplinari i la família.

1.4 Argumenta la importància de l'estimulació, el manteniment i la rehabilitació de les capacitats cognitives en la vida quotidiana de les persones.

1.5 S'anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció en l'entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.

1.6 Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la intervenció en l'entrenament d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

 

2. Organitza activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitades cognitives, seleccionant-les en funció de les necessitats que presenten els usuaris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora l'estat cognitiu de les persones per determinar els objectius de les activitats.

2.2 Selecciona estratègies d'intervenció dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.3 Defineix les tècniques i procediments a aplicar en el desenvolupament d'activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

2.4 Selecciona recursos per fer exercicis i activitats cognitives.

2.5 Seqüencia activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

2.6 Estableix adaptacions en les activitats cognitives en funció de les característiques de les persones.

2.7 Valora la necessitat de controlar les variacions en la situació de la persona pel que fa a les seves capacitats cognitives.

2.8 Valora la necessitat d'establir estratègies de col·laboració amb la família.

2.9 Valora la importància de coordinar-se amb altres professionals per a l'organització de les activitats d'estimulació cognitiva.

 

3. Desenvolupa activitats d'estimulació i manteniment cognitiu, seleccionant-les en funció de les característiques que presenten els usuaris.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Du a terme les activitats per al manteniment i millora cognitiva.

3.2 Adapta les activitats cognitives a les necessitats de les persones usuàries.

3.3 Utilitza els mitjans i ajuts tècnics establerts en el programa d'intervenció cognitiva.

3.4 Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

3.5 Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris i sobre com utilitzar-los.

3.6 Aplica protocols d'actuació davant de situacions de crisi en les persones.

3.7 Adopta mesures de prevenció i seguretat.

3.8 Resol de manera eficient les contingències sorgides.

 

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de l'estimulació i el manteniment cognitiu, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona criteris i indicadors per a l'avaluació del programa d'entrenament cognitiu.

4.2 Elabora instruments d'avaluació per al programa d'entrenament cognitiu.

4.3 Registra les dades de suport establertes en el programa d'intervenció cognitiva.

4.4 Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa cognitiu.

4.5 Transmet els resultats de l'avaluació a les persones implicades.

4.6 Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció cognitiva.

4.7 Valora la importància de la transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari.

4.8 Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

4.9 Actua respectant la intimitat de l'usuari i la seva pròpia autodeterminació.

 

Continguts

 

1. Elaboració de programes d'estimulació, manteniment i rehabilitació de capacitats cognitives:

1.1 Capacitats cognitives.

1.2 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

1.3 Desenvolupament de les capacitats cognitives.

1.4 Programes d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

1.5 Coordinació amb l'equip interdisciplinari i la família.

 

2. Organització d'activitats d'estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives:

2.1 Estimulació i manteniment cognitiu.

2.2 Programes d'estimulació i manteniment cognitiu.

2.3 Tècniques d'estimulació i manteniment cognitiu.

2.4 Disseny d'activitats d'estimulació i millora de la capacitat cognitiva.

2.5 Valoració del caràcter preventiu dels programes d'estimulació i manteniment cognitiu.

 

3. Desenvolupament d'activitats d'estimulació i manteniment cognitiu:

3.1 Adaptació d'activitats segons els casos i els nivells d'autonomia cognitiva.

3.2 Adaptació d'ajuts tècnics segons els nivells d'autonomia cognitiva.

3.3 Elaboració de materials per a l'estimulació cognitiva.

3.4 Paper dels tècnics en l'estimulació cognitiva.

3.5 Cura del professional. Prevenció de riscos laborals.

3.5.1 Salut corporal i postural del professional.

3.5.2 Salut emocional del professional.

 

4. Avaluació del procés i del resultat de les intervencions:

4.1 Indicadors del nivell d'autonomia cognitiva de la persona usuària.

4.2 Tècniques i instruments d'avaluació de l'autonomia cognitiva.

4.3 Elaboració d'informes sobre la capacitat cognitiva de la persona usuària.

4.4 Transmissió de la informació.

4.5 Valoració de la importància de la coordinació i el treball en equip en l'avaluació de la intervenció en l'estimulació i el manteniment cognitiu.

 

 

Mòdul professional 4: inserció sociolaboral

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: context de la inserció laboral. 45 hores

UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals. 75 hores

UF 3: treball amb suport. 45 hores

 

UF 1: context de la inserció laboral

Durada: 45 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el context de la inserció laboral, analitzant el marc legal i els recursos existents.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el marc legal i les polítiques d'ocupació dirigides a col·lectius amb dificultats d'inserció.

1.2 Descriu les principals modalitats d'inserció sociolaboral.

1.3 Identifica els recursos laborals i formatius per a la inserció laboral de les persones usuàries.

1.4 Analitza les principals fonts d'informació sobre els recursos formatius i sociolaborals existents.

1.5 Enumera tècniques per a l'elaboració d'arxius amb informació sobre els recursos sociolaborals i formatius existents.

1.6 Identifica tècniques per a l'estudi d'oportunitats que ofereixen els recursos sociolaborals i formatius.

1.7 Identifica els canals que permeten establir i mantenir relacions de col·laboració sistemàtica amb empreses i institucions.

1.8 Argumenta la importància del paper del tècnic d'integració social en el projecte d'inserció sociolaboral.

1.9 Roman informat sobre noves tendències i innovacions en el marc de la inserció sociolaboral.

 

Continguts

 

1. Caracterització del context de la inserció sociolaboral:

1.1 Anàlisi del marc legal de la inserció sociolaboral a nivell autonòmic, estatal i europeu.

1.2 Polítiques d'inserció sociolaboral a nivell autonòmic, estatal i europeu.

1.3 Modalitats d'inserció sociolaboral.

1.3.1 Entorns laborals protegits.

1.3.2 Treball amb suport.

1.3.3 Empreses d'inserció sociolaboral.

1.3.4 Formació-treball.

1.4 Recursos sociolaborals i formatius per a persones amb dificultats d'inserció sociolaboral.

1.4.1 Oferta formativa de formació professional (inicial, ocupacional i contínua).

1.4.2 Experiències de formació-treball.

1.4.3 Tallers d'ocupació.

1.5 Establiment de canals de comunicació i col·laboració amb empreses.

1.6 Paper del tècnic superior en integració social en el procés d'inserció sociolaboral.

1.6.1 Funcions i tasques.

1.6.2 Ocupacions rellevants.

1.7 Importància de l'actualització permanent per part del tècnic.

 

UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals

Durada: 75 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica la intervenció en inserció laboral identificant les necessitats de les persones a qui va dirigida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les necessitats específiques d'inserció laboral que presenten els diferents col·lectius d'intervenció.

1.2 Identifica les variables que contribueixen a determinar les competències laborals dels diferents col·lectius i persones usuàries partint de l'anàlisi de l'ocupabilitat.

1.3 Valora la importància de respectar el dret d'autodeterminació de les persones usuàries.

1.4 Analitza la informació rebuda sense jutjar ni avaluar la persona.

1.5 Defineix les principals fases i elements del procés de planificació de projectes d'inserció sociolaboral.

1.6 Determina itineraris d'inserció sociolaboral.

1.7 Incorpora la perspectiva de gènere en la recerca i orientació dels llocs de treball.

1.8 Identifica els documents i instruments de planificació característics de la inserció laboral.

1.9 Descriu estratègies pròpies de la intervenció que garanteixen una implicació més gran de les persones usuàries i l'entorn en la recerca activa d'ocupació.

1.10 Valora la importància de col·laborar amb l'equip interdisciplinari en l'anàlisi de l'ajust entre les persones usuàries i el lloc de treball.

1.11 Reflexiona sobre els límits de la relació entre l'usuari i el professional per trobar la distància òptima.

 

2. Aplica tècniques d'entrenament en habilitats sociolaborals relacionant les necessitats de les persones usuàries amb l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Selecciona tècniques de promoció de l'autonomia personal en l'entorn laboral.

2.2 Elabora activitats per al desenvolupament d'habilitats adreçades a la recerca activa de feina.

2.3 Incorpora l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca de feina.

2.4 Aplica tècniques per millorar les habilitats socials de les persones usuàries en l'entorn laboral.

2.5 Selecciona estratègies que afavoreixin a la persona usuària l'establiment d'un bon clima laboral i evitin les situacions de crisi.

2.6 Estructura les tasques i funcions pròpies del lloc de treball de la persona usuària.

2.7 Seqüencia les activitats que afavoreixin el desenvolupament de l'activitat laboral de forma independent.

2.8 Estableix les mesures que assegurin el compliment de les normes de seguretat i higiene durant la jornada laboral.

2.9 Valora la importància de la implicació de la persona usuària i la seva família en el procés d'inserció sociolaboral.

 

3. Fa el seguiment dels processos d'inserció sociolaboral justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els indicadors que determinen l'èxit o el fracàs del projecte d'inserció.

3.2 Descriu tècniques de recollida d'informació per valorar el procés d'adaptació de la persona usuària al lloc de treball.

3.3 Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d'aprenentatges adquirits.

3.4 Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació dels implicats en el procés d'inserció laboral.

3.5 Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els elements implicats en el procés d'inserció sociolaboral.

3.6 Descriu el protocol de coordinació amb l'equip interdisciplinari durant la fase de seguiment.

3.7 Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d'inserció laboral.

3.8 Registra i organitza els resultats de l'avaluació del procés d'inserció sociolaboral.

3.9 Cerca la qualitat en l'activitat professional proposant accions per millorar el servei d'inserció sociolaboral.

 

Continguts

 

1. Planificació d'intervencions d'inserció laboral:

1.1 Necessitats sociolaborals dels col·lectius amb més vulnerabilitat d'inserció.

1.1.1 Persones amb discapacitat (física, psíquica, sensorial).

1.1.2 Persones amb malaltia mental.

1.1.3 Persones aturades de llarga durada.

1.1.4 Persones amb formació bàsica o sense formació.

1.1.5 Persones en situació d'exclusió social.

1.1.6 Altres col·lectius de persones.

1.2 Anàlisi de l'ocupabilitat.

1.2.1 Elements subjectius i objectius.

1.3 Processos d'integració i marginació sociolaboral. La inclusió social.

1.4 Projectes d'inserció laboral.

1.4.1 Determinació de l'entrevista inicial i l'acollida.

1.4.2 Detecció de necessitats i anàlisi de l'ocupabilitat.

1.4.3 Determinació de les accions d'orientació i/o assessorament.

1.4.4 Determinació dels itineraris d'inserció formativa i/o laboral.

1.4.5 Determinació de les pautes de seguiment i avaluació.

1.5 Itineraris d'inserció laboral.

1.6 Gestió de recursos en el desenvolupament de projectes d'inserció.

1.7 Metodologia de la inserció sociolaboral basada en el treball per competències.

 

2. Entrenament en habilitats sociolaborals:

2.1 Habilitats d'autonomia personal per a la inserció sociolaboral.

2.1.1 Habilitats acadèmiques funcionals.

2.1.2 Habilitats socials.

2.1.3 Utilització de la comunitat.

2.1.4 Cura personal, salut i seguretat.

2.1.5 Oci, treball i autodirecció o autogovern.

2.2 Habilitats socials per a la inserció sociolaboral.

2.3 Fases de l'entrenament d'habilitats socials per a la inserció sociolaboral.

2.4 Habilitats laborals.

2.4.1 Actituds laborals.

2.4.2 Competències transversals.

2.5 Habilitats de recerca activa d'ocupació.

2.5.1 Planificació de les activitats de recerca d'ocupació.

2.5.2 Selecció d'estratègies.

2.6 Acompanyament a les persones en el procés d'inserció sociolaboral.

2.7 Creació d'ambients positius en l'àmbit laboral.

 

3. Seguiment i avaluació del procés d'inserció sociolaboral:

3.1 Seguiment de la persona usuària i l'entorn personal en el procés d'inserció sociolaboral.

3.2 L'equip interdisciplinari en el seguiment de les intervencions d'inserció sociolaboral.

3.3 Protocol de coordinació amb l'equip interdisciplinari.

3.4 Aplicació d'instruments d'avaluació de la inserció laboral: entrevistes de seguiment, pautes d'observació, coordinació amb l'empresa, enquestes de satisfacció.

3.5 Gestió de l'expedient individual.

3.6 Elaboració de memòries d'intervenció.

3.7 Organització i registre de la informació de l'avaluació.

 

UF 3: treball amb suport

Durada: 45 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica activitats d'inserció sociolaboral analitzant la metodologia de treball amb suport.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els principis que regeixen els projectes de treball amb suport.

1.2 Determina els suports externs i les seves tasques en el procés d'inserció sociolaboral.

1.3 Selecciona estratègies per a la implicació dels suports naturals en l'adaptació de la persona usuària al seu lloc de treball.

1.4 Identifica les tècniques i recursos que afavoreixen l'adaptació de l'entorn laboral a les necessitats de la persona usuària.

1.5 Determina les ajudes tècniques i adaptacions del lloc de treball.

 

2. Du a terme les activitats d'acompanyament en el treball amb suport, relacionant les necessitats de les persones i les competències professionals en el lloc de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Prepara el participant per a la incorporació al mercat laboral.

2.2 Analitza les competències professionals i les característiques associades a cada lloc de treball.

2.3 Dona suport en la recerca activa de feina personalitzada.

2.4 Aplica procediments de presentació i acompanyament a l'empresa, oferint assessorament tècnic i legal.

2.5 Fa l'acompanyament i l'entrenament en el lloc de treball tenint en compte cada lloc de treball i les característiques de la persona, potenciant-ne l'autonomia i l'adaptació.

2.6 Estableix vies de comunicació que afavoreixin la coordinació entre l'empresa i l'equip durant la fase de suport.

2.7 Valora la necessitat de canviar de la fase de suport a la de seguiment o manteniment mitjançant l'anàlisi dels indicadors establerts.

 

3. Fa el seguiment dels processos de treball amb suport justificant la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els indicadors que determinen l'èxit o el fracàs del projecte d'inserció.

3.2 Descriu tècniques de recollida d'informació per valorar el procés d'adaptació de la persona usuària al lloc de treball.

3.3 Elabora instruments de valoració i observació del manteniment d'aprenentatges adquirits.

3.4 Descriu procediments de mesura de la satisfacció i adaptació dels implicats en el procés d'inserció laboral.

3.5 Valora la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els elements implicats en el procés d'inserció sociolaboral.

3.6 Descriu el protocol de coordinació amb l'equip interdisciplinari durant la fase de seguiment.

3.7 Elabora informes i memòries finals sobre el projecte d'inserció laboral.

3.8 Registra i organitza els resultats de l'avaluació del procés d'inserció sociolaboral.

3.9 Cerca la qualitat en l'activitat professional proposant accions per millorar el servei d'inserció sociolaboral.

 

Continguts

 

1. Planificació del procés d'inserció laboral:

1.1 El treball amb suport.

1.2 Fases del treball amb suport.

1.2.1 Preparació per a la incorporació al mercat laboral.

1.2.2 Recerca de feina personalitzada.

1.2.3 Adaptació i entrenament en el lloc de treball.

1.2.4 Seguiment del procés i manteniment del lloc de feina.

1.2.5 Autonomia de la persona inserida laboralment.

1.3 Metodologia del treball amb suport.

1.3.1 Prospecció de llocs de feina.

1.3.2 Atenció individualitzada partint d'un pla individual centrat en la persona.

1.3.3 Orientació i assessorament laboral i/o personal a la persona amb discapacitat i a la seva família.

1.3.4 Assessoria tècnica i legal als diferents agents de les empreses col·laboradores.

1.3.5 Acompanyament i entrenament en el lloc de treball.

1.3.6 Assessorament en adaptacions del lloc de feina i ajudes ergonòmiques.

1.3.7 Recerca de suports naturals de l'entorn laboral i social.

1.4 Ajudes tècniques i adaptacions al lloc de treball.

1.5 El paper del preparador o preparadora laboral.

 

2. Du a terme les activitats d'acompanyament en el treball amb suport:

2.1 Definició del perfil professional: competències bàsiques, transversals i professionals, interessos, actituds, etc.

2.2 Anàlisi dels llocs de treball: ocupació, categoria laboral, tasques, funcions, etc.

2.3 Recerca activa de feina.

2.4 Prospecció d'empreses.

2.5 Realització d'activitats d'acompanyament en el treball de suport.

2.6 L'adaptació del lloc de treball.

2.7 Comunicació entre els implicats durant el procés d'inserció laboral.

 

3. Definició del procés d'inserció sociolaboral:

3.1 Seguiment de la persona usuària i l'entorn personal en el procés d'inserció sociolaboral.

3.2 L'equip interdisciplinari en el seguiment de les intervencions d'inserció sociolaboral.

3.3 Protocol de coordinació amb l'equip interdisciplinari.

3.4 Aplicació d'instruments d'avaluació de la inserció laboral: entrevistes de seguiment, pautes d'observació, coordinació amb l'empresa, enquestes de satisfacció, etc.

3.5 Gestió de l'expedient individual.

3.6 Elaboració de memòries d'intervenció.

3.7 Organització i registre de la informació de l'avaluació.

 

 

Mòdul professional 5: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 21 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 111 hores

 

UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Durada: 111 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Detecta les necessitats comunicatives de la persona, relacionant-les amb els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les necessitats comunicatives de la persona.

1.2 Identifica els recursos que afavoreixen el procés de comunicació.

1.3 Valora la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les persones.

1.4 Descriu els aspectes que determinen l'elecció d'un o altre sistema de comunicació en funció de les característiques motores, cognitives i actitudinals de la persona.

1.5 Analitza les diferents formes d'interacció i les condicions més favorables perquè la comunicació s'estableixi.

1.6 Identifica elements externs que poden afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

1.7 Aplica estratègies de foment de la implicació familiar i de l'entorn social, en la intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.

1.8 Analitza les principals informacions i orientacions ofertes als cuidadors, afavorint la generalització de conductes comunicatives establertes.

 

2. Organitza la intervenció per potenciar la comunicació, interpretant les característiques de la persona i del context.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora la importància de la comunicació en les intervencions.

2.2 Defineix els objectius d'acord amb les necessitats de la persona.

2.3 Avalua el context comunicatiu de l'entorn en què es farà la intervenció.

2.4 Selecciona les estratègies i la metodologia comunicativa per a les diferents propostes d'intervenció.

2.5 Identifica procediments d'intervenció en la comunicació.

2.6 Selecciona els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació d'acord amb els objectius previstos.

2.7 Identifica les ajudes tècniques corresponents.

2.8 Valora la importància d'organitzar la intervenció en l'àmbit del suport a la comunicació.

 

3. Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la comunicació, emprant sistemes alternatius i augmentatius amb ajuda.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes alternatius de comunicació amb ajuda.

3.2 Crea missatges amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la comunicació i atenció a la persona.

3.3 Descriu els principals signes utilitzats en les situacions habituals d'atenció social i educativa.

3.4 Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda.

3.5 Fa els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones.

3.6 Identifica les ajudes tècniques a emprar.

3.7 Aplica estratègies comunicatives.

3.8 Analitza la importància d'incrementar el nombre de símbols i pictogrames atenent els interessos i necessitats de la persona usuària.

3.9 Comprova l'ús dels sistemes en què sigui necessària la participació de terceres persones.

 

4. Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la comunicació, emprant llengua de signes i sistemes alternatius i augmentatius sense ajuda.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu les estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda i els principals signes utilitzats en les situacions habituals d'atenció social i educativa.

4.2 Crea missatges en llengua de signes i en diferents sistemes de comunicació sense ajuda, facilitant la comunicació i atenció a les persones usuàries.

4.3 Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones usuàries.

4.4 Comprèn missatges expressats en llengua de signes i mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda.

4.5 Aplica estratègies comunicatives.

4.6 Analitza la importància d'augmentar el nombre de signes i el contingut atenent els interessos i necessitats de la persona usuària.

4.7 Comprova l'ús dels sistemes en què sigui necessària la participació de terceres persones.

 

5. Comprova l'eficàcia de la intervenció, detectant els aspectes susceptibles de millora en l'àmbit comunicatiu.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Registra el nivell de competència comunicativa en els principals sistemes de comunicació de la persona usuària.

5.2 Comprova la correcta utilització dels elements que componen el sistema de comunicació triat.

5.3 Registra elements aliens als sistemes de comunicació aplicats que podrien interferir en el desenvolupament de la intervenció en la comunicació.

5.4 Identifica els desajustos entre la persona usuària i el sistema de comunicació establert.

5.5 Determina el nivell de compliment dels objectius previstos.

5.6 Valora la importància de fer registres comunicatius com a mitjà d'avaluació de la competència comunicativa de la persona usuària.

 

Continguts

 

1. Detecció de necessitats comunicatives de les persones usuàries:

1.1 Valoració de necessitats i procés d'intervenció.

1.2 Sistemes de comunicació.

1.3 Comunicació augmentativa i alternativa.

1.4 Comunicació amb ajuda i sense ajuda.

1.5 Anàlisi de les necessitats comunicatives de les persones.

 

2. Organització de la intervenció:

2.1 Projectes d'intervenció en la comunicació.

2.2 Programes específics per fomentar la comunicació.

2.3 Estratègies d'intervenció.

2.4 Organització de recursos i activitats.

2.5 Establiment de rutines i contextos significatius.

 

3. Aplicació de sistemes de comunicació alternativa amb ajuda:

3.1 Característiques dels principals sistemes.

3.2 Utilització de sistemes gràfics.

3.3 Utilització de sistemes pictogràfics.

3.4 Tipus de símbols per a la comunicació.

3.5 Establiment i utilització de codis.

3.6 Mode d'accés als sistemes de comunicació amb ajuda.

3.7 Utilització d'altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda.

3.8 Ajudes d'alta i baixa tecnologia.

3.9 Valoració de l'ajust del sistema a la persona usuària.

 

4. Aplicació de sistemes de comunicació sense ajuda:

4.1 Llengua de signes: estructura, paràmetres i classificadors.

4.2 Utilització de la llengua de signes.

4.3 Utilització del sistema bimodal.

4.4 Utilització d'altres sistemes de comunicació sense ajuda no generalitzats.

4.5 Valoració de l'ajust del sistema a la persona usuària.

 

5. Comprovació de l'eficàcia del sistema de comunicació:

5.1 Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives.

5.2 Sistemes de registre de competències comunicatives en funció dels elements que cal avaluar.

5.3 Criteris que determinen l'ajust o canvi del sistema de comunicació.

 

 

Mòdul professional 6: atenció a les unitats de convivència

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: intervenció en famílies. 36 hores

UF 2: projectes d'intervenció en unitats de convivència. 36 hores

UF 3: gestió de la unitat de convivència. 30 hores

UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència. 30 hores

 

UF 1: intervenció en famílies

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica la intervenció en les famílies relacionant els models d'intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d'intervenció social.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents models d'intervenció en la unitat de convivència.

1.2 Analitza els recursos destinats a la intervenció en la família en l'àmbit estatal i autonòmic.

1.3 Identifica les característiques de la intervenció en el servei d'atenció domiciliària i els programes dirigits a famílies.

1.4 Defineix els objectius a aconseguir en una intervenció en la família.

1.5 Descriu les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en les famílies.

1.6 Defineix les activitats dins el projecte d'intervenció amb la família.

1.7 Determina les pautes per a la intervenció directa del tècnic superior en integració social en els diferents projectes.

1.8 Valora el treball en equip per a la planificació de la intervenció en la família.

 

2. Organitza la intervenció en la família, analitzant-ne les necessitats en l'àmbit domèstic, personal i relacional.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els factors que intervenen en l'adquisició de competències parentals.

2.2 Identifica les necessitats de la família en l'àmbit domèstic, personal i relacional.

2.3 Determina les necessitats de formació, informació, supervisió i acompanyament de la família.

2.4 Relaciona els objectius i estratègies d'intervenció social amb les necessitats que presenta la família.

2.5 Organitza l'espai, els recursos i els temps necessaris per a la posada en pràctica de la intervenció tenint en compte la generació d'entorns segurs.

2.6 Relaciona les mancances i alteracions en la vida quotidiana de la família amb la intervenció del tècnic en integració social.

2.7 Argumenta la importància de respectar les decisions de cada membre de la família.

 

3. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la família, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els membres de la família com a agents actius implicats en el procés de control i seguiment de la intervenció.

3.2 Elabora els instruments d'avaluació que valorin internament i externament la intervenció.

3.3 Enregistra les dades en els suports establerts per l'equip interdisciplinari.

3.4 Transmet la informació a les persones implicades en la intervenció tant directa com indirectament.

3.5 Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni sobre les seves pròpies intervencions.

3.6 Justifica la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció.

 

Continguts

 

1. Planificació de la intervenció en la família:

1.1 Concepte de família.

1.2 Anàlisi de la tipologia de famílies.

1.3 Anàlisi de les característiques de les famílies amb problemes de risc d'exclusió social.

1.4 Models d'intervenció en famílies.

1.5 Anàlisi de serveis, programes i recursos residencials en l'atenció a les famílies.

1.6 Projectes d'intervenció en la família: finalitats i línies d'actuació.

1.7 Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en la família.

1.8 Treball familiar. Desenvolupament d'habilitats de criança positiva.

1.9 Pautes d'intervenció del tècnic superior en integració social en els serveis, programes i recursos residencials en l'atenció a les famílies.

 

2. Organització de la intervenció en el si de la família:

2.1 Anàlisi de necessitats de les famílies en l'àmbit domèstic, personal i relacional.

2.2 Determinació de necessitats de formació, informació, supervisió i acompanyament de la família.

2.3 Organització dels espais, recursos i temps.

2.4 Respecte per les decisions de cada membre de la família.

2.5 Valoració del treball en l'equip interdisciplinari com a base de la intervenció en la família.

 

3. Seguiment de la intervenció en la família:

3.1 Paper de la família en el procés de control i seguiment de la intervenció.

3.2 Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació.

3.3 Selecció i elaboració dels instruments d'avaluació.

3.4 Registre de dades en suports establerts per l'equip interdisciplinari.

3.5 Elaboració d'informes i memòries.

3.6 Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.

3.7 Valoració de l'avaluació com a instrument útil en la presa de decisions.

 

UF 2: projectes d'intervenció en unitats de convivència

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models d'intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d'intervenció social.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents models d'intervenció en la unitat de convivència.

1.2 Analitza els recursos destinats a la intervenció en la unitat de convivència en l'àmbit estatal i autonòmic.

1.3 Identifica les característiques de la intervenció en els recursos residencials per a col·lectius específics.

1.4 Defineix els objectius a aconseguir en una intervenció en la unitat de convivència.

1.5 Descriu les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en les unitats de convivència.

1.6 Defineix les activitats dins el projecte d'intervenció amb la unitat de convivència.

1.7 Determina les pautes per a la intervenció directa del tècnic en integració social en les diferents unitats de convivència.

1.8 Valora el treball en equip per a la planificació de la intervenció en la unitat de convivència.

 

2. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència, justificant-ne la selecció de les estratègies, les tècniques i els instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els indicadors del procés de control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència.

2.2 Identifica els membres de la unitat de convivència com a agents actius implicats en el procés de control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència.

2.3 Selecciona les diferents tècniques, instruments i protocols per fer el seguiment de la intervenció en la unitat de convivència.

2.4 Elabora els instruments d'avaluació que valorin internament i externament la intervenció en la unitat de convivència.

2.5 Aplica tècniques i procediments d'avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les necessitats de la unitat de convivència.

2.6 Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni sobre les seves pròpies intervencions.

2.7 Justifica la presa de decisions per tal de modificar o adaptar la intervenció en la unitat de convivència.

 

Continguts

 

1. Planificació de la intervenció en la unitat de convivència:

1.1 Concepte d'unitats de convivència.

1.2 Models d'intervenció en les unitats de convivència: intervenció sistèmica.

1.3 Anàlisi de serveis, programes i recursos residencials en l'atenció a les unitats de convivència.

1.4 Disseny d'intervenció en la unitat de convivència.

1.5 Estratègies i tècniques específiques en la intervenció en la unitat de convivència.

1.5.1 Planificació centrada en la persona.

1.6 Pautes d'intervenció directa del tècnic o tècnica en integració social a les diferents unitats de convivència.

1.6.1 La relació d'ajut.

1.6.2 Les habilitats socials.

 

2. Seguiment de la intervenció en la unitat de convivència:

2.1 Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació.

2.2 Establiment d'indicadors i protocols d'avaluació en intervenció en la unitat de convivència.

2.3 Elaboració i selecció d'instruments d'avaluació.

2.4 Paper de la unitat de convivència en el procés de control i seguiment.

2.5 Registre de dades en suports adequats.

2.6 Elaboració d'informes i memòries.

2.7 Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.

2.8 Valoració de l'avaluació com a instrument útil en la presa de decisions.

 

UF 3: gestió de la unitat de convivència

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya activitats del projecte d'intervenció en les unitats de convivència, analitzant-ne les estratègies d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina estratègies i tècniques de suport social i emocional en la unitat de convivència.

1.2 Determina estratègies per al desenvolupament de la criança positiva.

1.3 Preveu el suport a la gestió domèstica de la unitat de convivència.

1.4 Determina els itineraris per a la participació dels membres de la família en espais i activitats d'oci i temps de lleure.

1.5 Estableix els processos i activitats d'educació afectiva i sexual.

1.6 Defineix l'assessorament a la unitat de convivència sobre les responsabilitats i accions que s'han d'assumir.

1.7 Preveu la resolució de contingències en la intervenció en les unitats de convivència.

1.8 Valora que el tracte dispensat a les persones de la unitat de convivència s'ajusti als criteris i normes d'atenció establerts.

1.9 Valora la importància de la confidencialitat en la intervenció en la unitat de convivència.

1.10 Valora la importància de la prevenció dels riscos laborals derivats de la intervenció en la unitat de convivència.

 

2. Dissenya activitats d'avaluació del projecte d'intervenció en les unitats de convivència, justificant-ne la selecció de les estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els indicadors del procés de control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència.

2.2 Identifica els membres de la unitat de convivència com a agents actius implicats en el procés de control i seguiment de la intervenció en la unitat de convivència.

2.3 Selecciona les diferents tècniques, instruments i protocols per fer el seguiment de la intervenció en la unitat de convivència.

2.4 Elabora els instruments d'avaluació que valorin internament i externament la intervenció en la unitat de convivència.

2.5 Aplica tècniques i procediments d'avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les necessitats de la unitat de convivència.

2.6 Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni sobre les seves pròpies intervencions.

2.7 Justifica la presa de decisions per tal de modificar o adaptar la intervenció en les unitats de convivència.

 

Continguts

 

1. Disseny d'activitats del projecte d'intervenció en les unitats de convivència:

1.1 Determinació de les àrees d'intervenció en les unitats de convivència.

1.2 Gestió domèstica i domiciliària.

1.2.1 Alimentació. Tècniques de manipulació i manteniment dels aliments. Compra i ordre.

1.2.2 Economia domèstica.

1.2.3 Tècniques de manteniment de la llar, d'objectes d'ús personal i domèstic. Ordre, neteja i desinfecció. Cura de la roba.

1.2.4 Suport social i emocional. Cures bàsiques. Acompanyament.

1.2.5 Ocupació del temps lliure. Itineraris per a la participació en espais i activitats d'oci i temps de lleure.

1.2.6 Educació afectiva i sexual. Planificació familiar.

1.3 Definició de les activitats.

1.4 Selecció d'estratègies, tècniques i recursos.

1.5 Assessorament a la família.

1.5.1 Selecció d'habilitats socials i de mediació en l'assessorament familiar.

1.5.2 Codi ètic. Confidencialitat en la relació amb les famílies.

1.6 Selecció de tècniques de prevenció de l'estrès emocional.

1.7 Valoració del tracte dispensat a les persones que formen la unitat de convivència.

 

2. Disseny d'activitats d'avaluació del projecte d'intervenció en les unitats de convivència:

2.1 Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació.

2.2 Establiment d'indicadors i activitats d'avaluació en intervenció en la unitat de convivència.

2.3 Elaboració i selecció d'instruments d'avaluació.

2.4 Registre de dades en suports adequats.

2.5 Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.

2.6 Valoració de l'avaluació com a instrument útil en la presa de decisions.

 

UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza estratègies d'intervenció en l'àmbit de la prevenció de la violència de gènere, analitzant-ne els factors personals i socials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els factors de risc en diferents col·lectius.

1.2 Identifica els diferents nivells de prevenció en la intervenció social.

1.3 Descriu diferents accions preventives per evitar que es produeixin o s'agreugin situacions de violència de gènere.

1.4 Dissenya estratègies que promoguin la prevenció d'accions violentes.

1.5 Selecciona instruments i materials que ofereixin informació i formació.

1.6 Determina accions de sensibilització per a les situacions de violència de gènere i el seu entorn.

1.7 Elabora activitats de sensibilització sobre el problema de la violència de gènere per a tots els sectors de la població.

 

2. Implementa estratègies d'intervenció en violència de gènere, relacionant les característiques de la situació amb el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Defineix les característiques de possibles situacions de violència de gènere.

2.2 Descriu els factors de risc en situacions de violència de gènere.

2.3 Analitza les prestacions dels serveis existents relacionats amb la detecció i atenció de situacions de violència.

2.4 Selecciona els indicadors de violència de gènere.

2.5 Identifica els protocols existents per actuar en situacions de violència de gènere.

2.6 Determina l'acompanyament personal, social i emocional en situacions de violència de gènere.

2.7 Aplica tècniques d'atenció psicosocial per a les persones que han patit una situació de violència de gènere.

2.8 Valora el compliment dels criteris i normes establerts en el protocol d'actuació en el tracte dispensat a les persones que han patit violència de gènere.

 

3. Du a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la prevenció i intervenció en situacions de violència de gènere, justificant-ne la selecció d'estratègies, tècniques i instruments d'avaluació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Enregistra les dades en els suports establerts per l'equip interdisciplinari.

3.2 Transmet la informació a les persones implicades en la intervenció tant directament com indirectament.

3.3 Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni sobre les seves pròpies intervencions.

3.4 Valora la presa de decisions per modificar o adaptar la intervenció en les unitats de convivència.

3.5 Valora la importància de la confidencialitat en la intervenció en la unitat de convivència.

3.6 Valora la importància de la prevenció dels riscos laborals derivats de la intervenció en situacions de violència domèstica.

 

Continguts

 

1. Organització d'estratègies de prevenció:

1.1 Concepte, tipus i cicle de la violència.

1.2 Anàlisi dels factors de risc en situacions de violència de gènere.

1.3 Nivells de prevenció en la intervenció social.

1.4 Anàlisi d'accions preventives.

1.5 Creació d'estratègies de promoció de la prevenció.

1.6 Promoció d'activitats de sensibilització específiques de la prevenció de la violència de gènere.

1.6.1 Determinació de les activitats de sensibilització.

1.6.2 Organització de les activitats de sensibilització.

 

2. Desenvolupament d'estratègies d'intervenció en violència de gènere:

2.1 Detecció de situacions de violència de gènere.

2.2 Anàlisi de recursos per a la detecció i atenció a situacions de violència de gènere.

2.3 Marc normatiu i procedimental en casos de violència de gènere.

2.4 Acompanyament social, personal i emocional.

2.5 Codi ètic. Confidencialitat en la relació en els casos de violència de gènere.

2.6 Selecció de tècniques de prevenció de l'estrès emocional.

2.7 Valoració del tracte adient a les persones que han patit violència domèstica.

2.8 Importància de la confidencialitat en la relació d'ajuda.

 

3. Seguiment de la intervenció en la prevenció i en situacions de violència de gènere:

3.1 Determinació del moment i la seqüència de les activitats d'avaluació.

3.2 Establiment d'indicadors i protocol d'avaluació en intervenció en la prevenció i en situacions de violència de gènere.

3.3 Elaboració i selecció d'instruments d'avaluació.

3.4 Enregistrament de dades en suports adients.

3.5 Elaboració d'informes i memòries.

3.6 Valoració de la importància de l'avaluació com a recurs per a la millora de la intervenció.

3.7 Valoració de l'avaluació com a instrument útil en la presa de decisions.

 

 

Mòdul professional 7: suport a la intervenció educativa

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport a la intervenció educativa. 99 hores

 

UF 1: suport a la intervenció educativa

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el suport a la intervenció educativa, relacionant-lo amb les competències i l'àmbit d'actuació del tècnic en el centre escolar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els destinataris de la intervenció del tècnic en el context educatiu.

1.2 Descriu les estructures organitzatives dels centres que atenen alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

1.3 Analitza la legislació vigent en relació amb l'atenció a la diversitat en els centres educatius.

1.4 Identifica els diferents nivells de concreció curricular i els elements bàsics del currículum.

1.5 Relaciona la intervenció educativa dirigida a alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu, amb el projecte educatiu i els documents de programació del centre.

1.6 Identifica les característiques, objectius, organització i funcionament dels programes d'atenció a la diversitat.

1.7 Identifica l'estructura organitzativa i funcional de l'equip interdisciplinari d'atenció a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

1.8 Identifica l'àmbit d'actuació del tècnic en el context de l'atenció a la diversitat als centres educatius.

1.9 Valora la importància de la planificació i el treball en equip en el procés d'intervenció educativa.

1.10 Mostra una actitud de respecte vers les necessitats de coordinació i treball en equip en la intervenció amb alumnes.

 

2. Organitza el suport a la intervenció educativa aplicant les directrius de l'equip interdisciplinari i els principis d'inclusió i individualització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu l'estructura i els elements d'una adaptació curricular.

2.2 Relaciona les necessitats educatives específiques de suport educatiu amb les adaptacions curriculars requerides.

2.3 Identifica les activitats a fer amb els alumnes, analitzant les adaptacions curriculars individualitzades.

2.4 Aplica tècniques per a la programació d'activitats de suport a la intervenció educativa atenent els principis d'inclusió i individualització.

2.5 Aplica tècniques d'ensenyament-aprenentatge d'habilitats i/o hàbits.

2.6 Participa en l'elaboració d'adaptacions curriculars.

2.7 Proposa activitats d'ensenyament-aprenentatge d'habilitats i/o hàbits.

2.8 Selecciona criteris metodològics d'acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les necessitats i interessos dels alumnes.

2.9 Identifica les mesures d'accés al currículum establertes en una adaptació curricular.

2.10 Valora el paper de les activitats complementàries en la integració escolar.

2.11 Descriu les funcions del tècnic per a promoure la participació dels destinataris en les activitats complementàries.

2.12 Descriu vies de comunicació i relació amb la resta de professionals implicats en la intervenció amb alumnes.

 

3. Implementa activitats de suport a la intervenció educativa adequant els materials curriculars a les directrius de l'equip interdisciplinari i les necessitats dels alumnes.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Organitza l'espai i el mobiliari atenent els criteris establerts en la programació i a les característiques dels alumnes.

3.2 Seqüencia l'activitat atenent la temporalització establerta en la programació.

3.3 Selecciona materials curriculars d'acord amb les directrius establertes per l'equip interdisciplinari.

3.4 Adequa materials curriculars a les característiques de l'alumne o alumna i a criteris de creativitat i funcionalitat.

3.5 Aplica criteris d'organització de l'espai, els materials i el mobiliari que garanteixin l'accessibilitat i el compliment de les normes de seguretat i higiene.

3.6 Identifica suports tècnics per afavorir l'autonomia a l'aula tant per a alumnes com per a la resta de professionals.

3.7 Valora l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'adaptació de materials curriculars a les característiques dels alumnes.

3.8 Valora la importància de seguir i executar les activitats en funció dels acords presos per l'equip interdisciplinari.

3.9 Valora la importància de respectar els procediments i les normes internes del centre educatiu en què desenvolupa la tasca.

3.10 Valora la importància de generar entorns segurs tant per als alumnes com per a la resta de professionals.

3.11 Valora la importància d'establir relacions cordials, respectuoses i fluïdes tant amb els alumnes com amb la resta de professionals amb els quals es coordina.

 

4. Fa el seguiment dels processos de suport a la intervenció educativa, transmetent la informació a l'equip interdisciplinari o al tutor de l'alumne per les vies establertes.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu les tècniques i instruments per al control i seguiment del suport a la intervenció educativa.

4.2 Identifica les activitats d'avaluació del programa educatiu.

4.3 Selecciona les estratègies i tècniques d'avaluació de les activitats de suport a la intervenció educativa.

4.4 Identifica indicadors d'avaluació en les adaptacions curriculars de la intervenció educativa.

4.5 Valora la importància de l'avaluació en els diferents moments del procés.

4.6 Complimenta instruments d'avaluació per avaluar l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents a l'aula.

4.7 Interpreta la informació obtinguda dels diferents instruments.

4.8 Argumenta la importància del procés de seguiment en l'activitat del tècnic en l'eficàcia de la intervenció.

4.9 Valora la importància de compartir i transmetre la informació obtinguda als altres professionals implicats en la intervenció amb els alumnes.

4.10 Estableix les vies de comunicació i relació amb la resta de professionals implicats en la intervenció amb els alumnes.

 

Continguts

 

1. Caracterització del suport a la intervenció educativa:

1.1 La integració en l'àmbit educatiu.

1.2 Modalitats d'atenció educativa: USEE, aula d'acollida, aula oberta i altres.

1.3 Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

1.4 Anàlisi de la legislació vigent en matèria d'integració escolar.

1.5 Nivells de concreció curricular.

1.6 Identificació dels elements bàsics del currículum.

1.7 Documents de programació del centre educatiu.

1.8 Documents d'organització del centre educatiu.

1.9 El pla d'atenció a la diversitat.

1.10 L'equip interdisciplinari en l'atenció a les necessitats específiques de suport educatiu.

1.11 Paper del tècnic superior en l'àmbit educatiu.

1.11.1 Educador d'educació especial.

1.11.2 Tècnic en integració social.

1.12 Importància de la planificació en la intervenció educativa.

 

2. Organització del suport a la intervenció educativa:

2.1 Adaptacions curriculars.

2.2 Identificació de necessitats específiques de suport educatiu. Adaptacions més freqüents.

2.3 El procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

2.4 Aplicació de tècniques d'ensenyament-aprenentatge.

2.5 Identificació dels principis psicopedagògics que sustenten la intervenció educativa amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

2.6 Programació d'activitats.

2.7 Paper de les activitats complementàries i extraescolars en la integració escolar.

 

3. Implementació d'activitats de suport a la intervenció educativa:

3.1 Organització de l'espai i del temps en el desenvolupament de les activitats.

3.2 Assignació d'espais, temps i recursos materials d'acord amb la planificació de la intervenció educativa.

3.3 Recursos curriculars.

3.4 Utilització de suports tècnics.

3.5 Aplicació de normes de prevenció d'accidents i higiene a l'aula.

3.6 Criteris d'elaboració d'activitats, de selecció de recursos, etc.

3.7 Valoració de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el suport a la intervenció educativa.

 

4. Seguiment del procés de suport a la intervenció educativa:

4.1 L'avaluació del procés de suport a la intervenció educativa. Tipus, funcions, tècniques i instruments d'avaluació.

4.2 Selecció i elaboració d'instruments d'avaluació de la pròpia intervenció i del desenvolupament dels alumnes.

4.3 Complementació d'instruments d'avaluació.

4.4 Interpretació i transmissió de la informació obtinguda dels processos d'avaluació.

4.5 Predisposició a l'autocrítica i l'autoavaluació.

 

 

Mòdul professional 8: mediació comunitària

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el servei de mediació. 22 hores

UF 2: processos de mediació. 77 hores

 

UF 1: el servei de mediació

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica intervencions de mediació relacionant-les amb els contexts en els quals es desenvolupen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de la mediació com a sistema de resolució de conflictes.

1.2 Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d'intervenció.

1.3 Selecciona els models a emprar en el procés de mediació d'acord amb el coneixement de la situació prèvia.

1.4 Registra les necessitats de la població i les característiques de les possibles situacions conflictives que l'afecten.

1.5 Selecciona els objectius de la intervenció partint de les característiques del context en què es desenvolupa.

1.6 Identifica els mediadors naturals com a agents possibilitadors d'intercanvi de comunicació.

1.7 Dissenya activitats de trobada atenent les necessitats detectades en les potencials persones usuàries.

1.8 Valora la coherència de la planificació de les activitats amb els objectius previstos en la intervenció.

1.9 Valora la coherència de la planificació del servei de mediació.

1.10 Utilitza les TIC per a la recerca i transmissió d'informació.

1.11 Valora la incorporació d'informació relativa a la igualtat de gènere.

 

2. Determina els processos d'avaluació del servei de mediació comparant els resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els criteris i indicadors per dur a terme l'avaluació.

2.2 Defineix les estratègies per comprovar els resultats del servei de mediació.

2.3 Selecciona les tècniques i instruments per avaluar el servei de mediació.

2.4 Fa el seguiment de la planificació.

2.5 Implica les persones que han participat en la planificació en la comprovació dels resultats del servei.

2.6 Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.

2.7 Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l'eficàcia i qualitat del servei.

2.8 Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.

 

Continguts

 

1. Planificació de la mediació:

1.1 Orígens i evolució de la mediació.

1.1.1 Principis de la mediació.

1.1.2 Àmbits d'aplicació de la mediació.

1.1.3 Anàlisi de diferents models de mediació comunitària.

1.1.4 Legislació europea, estatal i autonòmica.

1.2 El fenomen migratori.

1.2.1 Població autòctona i estrangera.

1.2.2 Minories ètniques a les societats plurals.

1.2.3 Valors culturals dels principals col·lectius socials.

1.3 El servei de mediació.

1.3.1 La planificació del servei de mediació.

1.3.2 Determinació d'espais de trobada.

1.3.3 Tipus i característiques dels espais de trobada.

1.3.4 Espais i usos del temps.

1.3.5 Gestió i coordinació interna del servei i amb altres professionals.

1.3.6 Funcions i tasques dels mediadors i mediadores.

1.3.7 Els mediadors naturals. Registres dels diferents agents de la comunitat.

1.4 Valoració de la importància de planificar la mediació.

 

2. Determinació dels processos d'avaluació del servei de mediació:

2.1 Selecció de mètodes i procediments d'avaluació aplicats al servei de mediació.

2.2 Determinació de criteris i indicadors d'avaluació del servei de mediació.

2.3 Sistemes de recollida d'informació del servei de mediació.

2.4 Selecció d'estratègies d'avaluació.

2.5 Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació del servei de mediació.

2.6 Elaboració de documentació.

 

UF 2: processos de mediació

Durada: 77 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza actuacions per a la prevenció de conflictes, seleccionant les estratègies d'intervenció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d'intervenció.

1.2 Identifica les principals estratègies d'intervenció en la gestió de conflictes.

1.3 Selecciona les tècniques a emprar en el procés de mediació d'acord amb el coneixement de la situació prèvia.

1.4 Oferta el servei de mediació voluntària com una opció en la gestió de conflictes.

1.5 Segueix criteris de confidencialitat i respecte en el tractament de la informació sobre el conflicte.

1.6 Planifica la trobada inicial amb les parts potenciant el diàleg i la confiança.

1.7 Selecciona els espais atenent les característiques dels participants.

1.8 Crea o revitalitza espais de trobada entre individus, grups i entitats les relacions dels quals siguin susceptibles de derivar en conflicte.

1.9 Dissenya activitats o tallers afavoridors de la comunicació.

1.10 Valora el contrast d'opinions i l'intercanvi d'experiències de tots els participants en l'organització de la intervenció.

1.11 Mostra capacitat de gestió d'una tasca complexa descomponent-la en parts més manejables.

 

2. Du a terme activitats que afavoreixen els processos de mediació, descrivint-ne el desenvolupament.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica si un conflicte és susceptible de generar un procés de mediació comunitària.

2.2 Comunica la localització del lloc de trobada a totes les persones usuàries potencials.

2.3 Adequa o modifica els espais adaptant-se a les necessitats de la intervenció.

2.4 Informa a les parts implicades de les fases del procés de mediació, perquè les coneguin i acceptin.

2.5 Aplica les tècniques de comunicació, afavorint el diàleg i la relació entre les parts implicades.

2.6 Aplica tècniques per mantenir un clima de serenitat en el procés de mediació.

2.7 Redacta els acords per escrit i els facilita a les parts per tenir-ne la confirmació.

2.8 Deriva a les parts en conflicte, si s'escau, a altres serveis de la comunitat.

2.9 Mostra iniciativa davant les situacions sorgides en el desenvolupament de la intervenció.

2.10 Mostra habilitats socioemocionals en els processos de mediació.

 

3. Du a terme activitats d'avaluació comparant els resultats de la intervenció amb els objectius previstos.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix els criteris i indicadors per dur a terme l'avaluació.

3.2 Defineix les estratègies per comprovar els resultats de la intervenció feta.

3.3 Selecciona les tècniques i instruments per avaluar la intervenció feta.

3.4 Comprova sistemàticament que la intervenció s'està fent de manera correcta.

3.5 Comprova la funcionalitat i adequació dels espais i recursos emprats.

3.6 Implica les persones que han participat en la intervenció en la comprovació dels resultats.

3.7 Comprova el nivell de compliment dels objectius previstos.

3.8 Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora en l'eficàcia i qualitat de la intervenció.

3.9 Utilitza les TIC per a la recollida i transmissió de la informació.

 

Continguts

 

1. Organització de les actuacions per a la prevenció de conflictes:

1.1 Orientacions i instruccions per incorporar elements de resolució alternativa de conflictes en programes i projectes socials.

1.2 Recursos de mediació comunitària.

1.3 Determinació d'activitats socioeducatives facilitadores de la comunicació.

1.4 Determinació d'espais de trobada.

1.5 Protocols de presentació del servei de mediació als agents socials.

 

2. Realització d'activitats dels processos de mediació comunitària:

2.1 Components i tipus de conflictes.

2.2 Tècniques de gestió de conflictes.

2.3 La transacció. L'arbitratge. La negociació.

2.4 La gestió positiva del conflicte.

2.5 Els serveis de mediació familiar, laboral, penal i d'altres. La mediació comunitària.

2.6 Etapes en el procés de mediació.

2.7 Aplicació de tècniques utilitzades en la mediació comunitària.

2.8 Materials i recursos sobre la resolució alternativa de conflictes existents.

2.9 Aplicació d'habilitats socioemocionals en els processos de mediació comunitària.

 

3. Realització d'activitats d'avaluació de la mediació:

3.1 Selecció de mètodes i procediments d'avaluació aplicats als processos de mediació.

3.2 Determinació de criteris i indicadors d'avaluació del procés.

3.3 Selecció d'estratègies d'avaluació.

3.4 Sistemes de recollida d'informació del procés de mediació.

3.5 Selecció de tècniques i instruments per a l'avaluació de la mediació.

3.6 Elaboració de la documentació dels processos de mediació.

 

 

Mòdul professional 9: habilitats socials

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 12 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: habilitats de comunicació. 60 hores

UF 2: dinamització de grups. 60 hores

 

UF 1: habilitats de comunicació

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Implementa estratègies i tècniques per afavorir la comunicació i la relació social amb l'entorn, relacionant-les amb els principis de la intel·ligència emocional i social.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els fonaments teòrics de la psicologia i de la sociologia aplicats a les relacions grupals.

1.2 Descriu els principis de la intel·ligència emocional i social.

1.3 Valora la importància de les habilitats socials en el desenvolupament de la tasca professional.

1.4 Caracteritza les diferents etapes d'un procés comunicatiu.

1.5 Identifica els diferents estils de comunicació, els seus avantatges i les seves limitacions.

1.6 Valora la importància de l'ús de la comunicació tant verbal com no verbal en les relacions interpersonals.

1.7 Estableix una eficaç comunicació per assignar tasques, rebre instruccions i intercanviar idees i informació.

1.8 Utilitza les habilitats socials adequades a la situació i atenent la diversitat cultural.

1.9 Demostra interès per no jutjar les persones i respectar els seus elements diferenciadors personals: emocions, sentiments, personalitat.

1.10 Demostra una actitud positiva cap al canvi i per aprendre tot el que passa.

1.11 Valora la importància de l'autocrítica i l'autoavaluació en el desenvolupament d'habilitats de relació interpersonal i de comunicació adequats.

 

2. Implementa estratègies de gestió de conflictes i resolució de problemes, seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant-ne els diferents models.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza i identifica les principals fonts dels problemes i dels conflictes grupals.

2.2 Descriu les principals tècniques i estratègies per a la gestió de conflictes.

2.3 Identifica i descriu les estratègies més adequades per a la cerca de solucions i resolució de problemes.

2.4 Descriu les diferents fases del procés de presa de decisions.

2.5 Resol problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a cada cas.

2.6 Respecta les opinions dels altres respecte a les possibles vies de solució de problemes i conflictes.

2.7 Aplica tècniques de mediació i de negociació.

2.8 Té en compte les persones, independentment de l'edat i la condició física i mental, en el procés de presa de decisions.

 

3. Avalua la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona els indicadors d'avaluació.

3.2 Autoavalua la situació personal i social de partida del professional.

3.3 Dissenya instruments de recollida d'informació.

3.4 Registra les dades en suports establerts.

3.5 Interpreta les dades recollides.

3.6 Identifica les situacions que cal millorar.

3.7 Marca les pautes que cal seguir en la millora.

3.8 Fa una autoavaluació final del procés treballat pel professional.

 

Continguts

 

1. Implementació d'estratègies i de tècniques que afavoreixin la relació social i la comunicació:

1.1 Habilitats socials i conceptes afins.

1.2 Anàlisi de la relació entre comunicació i qualitat de vida en els àmbits d'intervenció.

1.3 El procés de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.

1.4 Valoració comunicativa del context: facilitadors i obstacles en la comunicació.

1.5 Valoració de la importància de les actituds en la relació d'ajut.

1.6 La intel·ligència emocional. L'educació emocional. Les emocions i els sentiments.

1.7 Els mecanismes de defensa.

1.8 Programes i tècniques de comunicació i habilitats socials.

 

2. Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i de presa de decisions:

2.1 Identificació dels tipus de causes dels conflictes.

2.2 Fases de desenvolupament dels conflictes.

2.3 Valoració del conflicte en les dinàmiques grupals.

2.4 Anàlisi de tècniques de resolució de problemes.

2.5 El procés de presa de decisions.

2.6 Gestió de conflictes grupals.

2.7 Aplicació de tècniques de mediació i de negociació.

 

3. Avaluació de la competència social:

3.1 Aplicació de tècniques de recollida de dades.

3.2 Autoavaluació de la competència social.

3.3 Valoració de l'autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència social.

3.4 La supervisió d'equips com a espai confidencial de reflexió i autoavaluació en el desenvolupament d'habilitats de relació interpersonal i de comunicació.

 

UF 2: dinamització de grups

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dinamitza el treball en grup, aplicant les tècniques adequades i justificant la selecció en funció de les característiques, la situació i els objectius del grup.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els elements bàsics d'un grup, així com l'estructura i la dinàmica i els factors que poden modificar-lo.

1.2 Analitza i selecciona les diferents tècniques de dinamització i funcionament de grups.

1.3 Explica els avantatges del treball en equip davant la individualitat.

1.4 Diferencia els diversos rols que poden aparèixer en un grup i les relacions entre ells.

1.5 Identifica les principals barreres de comunicació grupal.

1.6 Planteja diferents estratègies d'actuació per aprofitar la funció de lideratge i els rols en l'estructura i el funcionament del grup.

1.7 Aplica dinàmiques de grup com a estratègia de treball.

1.8 Defineix el repartiment de tasques com a procediment per al treball en grup.

1.9 Valora la importància d'una actitud tolerant i d'empatia per aconseguir la confiança del grup.

1.10 Aconsegueix un ambient de treball relaxat i cooperatiu.

1.11 Respecta les opinions diferents a la pròpia i els acords de grup.

1.12 Condueix un grup de participants en activitats de lleure o socioeducatives.

 

2. Condueix reunions analitzant les diferents formes i estils d'intervenció i d'organització en funció de les característiques dels destinataris i del context.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu els diferents tipus de reunió i les seves diverses funcions.

2.2 Descriu les etapes del desenvolupament d'una reunió.

2.3 Aplica tècniques de moderació de reunions i les justifica.

2.4 Demostra la importància de la capacitat d'exposar idees de manera clara i concisa.

2.5 Descriu els factors de risc i els sabotatges possibles d'una reunió, i en justifica les estratègies de resolució.

2.6 Valora la necessitat d'una informació bona i diversa en la convocatòria de reunions.

2.7 Descriu la importància de la motivació i de les estratègies emprades, per aconseguir la participació a les reunions.

2.8 Aplica tècniques de recollida d'informació i avaluació de resultats d'una reunió.

2.9 Demostra actituds de respecte i de tolerància en la conducció de reunions.

 

3. Implementa estratègies de gestió de conflictes i de resolució de problemes, seleccionant-les en funció de les característiques del context i analitzant-ne els diferents models.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Resol problemes i conflictes aplicant els procediments adequats a cada cas.

3.2 Respecta les opinions dels altres respecte a les possibles vies de solució de problemes i de conflictes.

3.3 Aplica tècniques de mediació i de negociació.

3.4 Té en compte les persones, independentment de l'edat i la condició física i mental, en el procés de presa de decisions.

3.5 Planifica la tasca de presa de decisions i l'autoavaluació del procés.

3.6 Valora la importància de l'intercanvi comunicatiu en la presa de decisions.

 

4. Avalua els processos de grup i la pròpia competència social per al desenvolupament de les seves funcions professionals, identificant els aspectes susceptibles de millora.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona els indicadors d'avaluació.

4.2 Aplica tècniques d'investigació social i sociomètriques.

4.3 Autoavalua la seva situació personal i social de partida.

4.4 Dissenya instruments de recollida d'informació.

4.5 Registra les dades en suports establerts.

4.6 Interpreta les dades recollides.

4.7 Identifica les situacions que cal millorar.

4.8 Marca les pautes que cal seguir en la millora.

4.9 Fa una autoavaluació final del propi procés de treball.

 

Continguts

 

1. Dinamització del treball en grup:

1.1 Psicologia del grup: individu i grup.

1.2 Tipus i característiques del grup. Desenvolupament grupal.

1.3 Anàlisi de l'estructura i processos dels grups.

1.4 Tècniques per a l'anàlisi dels grups.

1.5 Valoració de la importància de la comunicació en el desenvolupament del grup.

1.6 La comunicació en els grups. Estils de comunicació. Comunicació verbal i gestual. Altres llenguatges: icònic, audiovisual, les TIC. Obstacles i barreres. Cooperació i competència en els grups.

1.7 Dinàmiques de grup. Fonaments psicosociològics aplicats a les dinàmiques de grup.

1.8 L'equip de treball. Estratègies de treball cooperatiu. Organització i repartiment de tasques.

1.9 El treball individual i el treball en grup.

1.10 Aplicació de dinàmiques de grup.

1.11 La confiança en el grup.

1.12 Valoració del paper de la motivació en la dinàmica grupal.

1.13 Presa de consciència sobre la importància de respectar les opinions no coincidents amb la pròpia.

 

2. Conducció de reunions:

2.1 La reunió com a treball en grup.

2.2 Tipus de reunions i funcions.

2.3 Etapes en el desenvolupament d'una reunió.

2.4 Tècniques de moderació de reunions.

2.5 Identificació de la tipologia de participants en una reunió.

2.6 Anàlisi de factors que afecten el comportament d'un grup: boicotejadors, col·laboradors.

 

3. Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions:

3.1 El procés de presa de decisions.

3.2 Aplicació de les estratègies de resolució de conflictes grupals. L'apoderament.

3.3 Valoració del conflicte en les dinàmiques grupals.

3.4 Valoració del paper del respecte i de la tolerància en la resolució de problemes i conflictes.

3.5 La supervisió d'equips com a espai confidencial de prevenció i de resolució de conflictes en l'equip de treball.

 

4. Avaluació de la competència social i els processos de grup:

4.1 Aplicació de tècniques de recollida de dades.

4.2 Avaluació de la competència social.

4.3 Avaluació de l'estructura i dels processos grupals.

4.4 Aplicació de les tècniques d'investigació social al treball amb grups.

4.5 Anàlisi d'estratègies i instruments per a l'estudi de grups.

4.6 Sociometria bàsica.

4.7 Valoració de l'autoavaluació com a estratègia per a la millora de la competència social.

4.8 La supervisió d'equips com a espai confidencial d'autoavaluació de la competència social de l'equip educatiu.

 

 

Mòdul professional 10: primers auxilis

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 3

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats. 22 hores

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores

UF 3: atenció sanitària d'urgència. 22 hores

 

UF 1: recursos i trasllat d'accidentats

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Fa la valoració inicial de l'assistència en una urgència, descrivint-ne els riscos, recursos disponibles i tipus d'ajut necessari.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el funcionament i l'estructura del sistema sanitari català.

1.2 Identifica els fonaments i el marc legal de l'aplicació dels primers auxilis.

1.3 Assegura la zona segons el procediment oportú.

1.4 Identifica els protocols de seguretat i les tècniques d'autoprotecció en la manipulació de persones accidentades.

1.5 Detalla el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions dels productes i medicaments.

1.6 Identifica les condicions de funcionament adequades de la ventilació-oxigenació.

1.7 Reconeix les condicions de funcionament adequades de l'aparell cardiovascular.

1.8 Descriu els procediments per identificar alteracions neurològiques.

1.9 Pren les constants vitals.

1.10 Estableix les prioritats d'actuació en múltiples víctimes.

1.11 Reconeix els objectius de la prevenció primària i secundària.

 

2. Aplica procediments d'immobilització i de mobilització de víctimes seleccionant els mitjans materials i les tècniques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Efectua les maniobres necessàries per accedir a la víctima.

2.2 Identifica els mitjans materials d'immobilització i de mobilització.

2.3 Caracteritza els mètodes d'immobilització i de mobilització segons les lesions potencials i les circumstàncies de l'accident.

2.4 Descriu les repercussions d'una mobilització i un trasllat inadequats.

2.5 Confecciona sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts o accidentats amb materials convencionals o mitjans de fortuna.

2.6 Aplica els fonaments de l'ergonomia en els procediments de mobilització de víctimes.

 

Continguts

 

1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència:

1.1 El sistema sanitari català.

1.1.1 Centres de salut i equips terapèutics.

1.1.2 Sistemes d'emergències.

1.2 Marc legal.

1.2.1 Objectius i límits dels primers auxilis.

1.2.2 Responsabilitat i ètica professional.

1.3 Farmaciola d'urgències: productes sanitaris, medicaments i material d'autoprotecció.

1.4 Seguretat i autoprotecció.

1.4.1 Mètodes i materials de protecció de la zona.

1.4.2 Mesures d'autoprotecció personal.

1.4.3 Protocols de seguretat.

1.5 Fisiologia bàsica.

1.5.1 Respiratòria: vies aèries, mecànica respiratòria, intercanvi de gasos.

1.5.2 Cardiovascular: cor i vasos, sistema circulatori, mecànica de fluids.

1.5.3 Neurològica: valoració de l'estat de consciència, activitat motora i sensitiva.

1.6 Constants vitals: freqüència cardíaca, freqüència respiratòria i temperatura.

1.7 Terminologia medicosanitària en primers auxilis.

1.8 Protocol de transmissió de la informació.

1.9 Prioritats d'actuació en múltiples víctimes. Mètodes de triatge simple.

1.10 Objectius de la prevenció primària i secundària.

 

2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització:

2.1 Avaluació de la necessitat de mobilització.

2.2 Mitjans materials d'immobilització i de mobilització.

2.3 Confecció de lliteres i materials d'immobilització.

2.4 Posicions de seguretat i d'espera.

2.5 Immobilització.

2.5.1 Fonaments d'actuació en fractures i luxacions.

2.5.2 Indicacions de la immobilització.

2.5.3 Tècniques generals d'immobilització.

2.6 Mobilització, deambulació i transport de la persona assistida.

2.6.1 Indicacions i contraindicacions.

2.6.2 Tècniques de mobilització.

2.7 Ergonomia.

 

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de suport vital bàsic, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els fonaments de la reanimació cardiopulmonar.

1.2 Aplica procediments de verificació de la permeabilitat de la via aèria.

1.3 Aplica tècniques de desobstrucció i obertura de les vies respiratòries.

1.4 Aplica tècniques de suport ventilatori i circulatori.

1.5 Utilitza aparells desfibril·ladors segons els protocols establerts.

1.6 Aplica mesures de post-reanimació.

1.7 Identifica la seqüència d'actuació segons el protocol establert per l'ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Reanimació).

1.8 Especifica casos o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir.

 

Continguts

 

1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic:

1.1 Reanimació cardiopulmonar bàsica.

1.1.1 Indicacions. Causes de l'aturada càrdio-respiratòria.

1.1.2 Cadena de supervivència.

1.1.3 Verificació de la permeabilitat de la via aèria.

1.1.4 Tècniques d'obertura i desobstrucció de la via aèria.

1.1.5 Tècnica de suport ventilatori: boca a boca, boca-nas. Suport vital bàsic instrumentalitzat de la via aèria.

1.1.6 Tècnica de suport circulatori: massatge cardíac extern.

1.2 Desfibril·lació externa automàtica (DEA) i semiautomàtica (DESA).

1.2.1 Funcionament i manteniment del desfibril·lador extern semiautomàtic.

1.2.2 Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular. Importància de la desfibril·lació precoç.

1.2.3 Protocol d'actuació.

1.2.4 Recollida de dades dels aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics.

1.3 Protocol d'actuació de l'ILCOR (Comitè de Coordinació Internacional sobre la Reanimació). Algoritme de l'European Resuscitation Council per al DEA.

1.4 Mesures post-reanimació. Posició lateral de seguretat.

1.5 Mètode Utstein per a recollida de dades de forma sistemàtica.

1.6 Casos o circumstàncies de no-intervenció.

1.7 Problemes ètics.

 

UF 3: atenció sanitària d'urgència

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques de primers auxilis en patologies d'urgència, descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu que s'ha d'assolir.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Indica les lesions i els traumatismes més freqüents.

1.2 Caracteritza els trets fonamentals de la biomecànica dels accidents.

1.3 Descriu la valoració primària i secundària del lesionat.

1.4 Aplica primers auxilis davant lesions per agents físics, químics i biològics.

1.5 Aplica primers auxilis davant patologies orgàniques d'urgència.

1.6 Especifica casos o circumstàncies en què no s'ha d'intervenir.

 

2. Aplica tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a l'accidentat i als acompanyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les estratègies bàsiques de comunicació amb l'accidentat i els seus acompanyants.

2.2 Detecta les necessitats psicològiques de l'accidentat.

2.3 Aplica tècniques bàsiques de suport psicològic per millorar l'estat emocional de l'accidentat.

2.4 Valora la importància d'infondre confiança i optimisme a l'accidentat durant tota l'actuació.

2.5 Identifica els factors que predisposen a l'ansietat en les situacions d'accident, d'emergència i de dol.

2.6 Especifica les tècniques que cal fer servir per controlar la situació de dol, ansietat i angoixa o agressivitat.

2.7 Especifica les tècniques que cal utilitzar per superar psicològicament el fracàs en la prestació de l'auxili.

2.8 Valora la importància d'autocontrolar-se davant situacions d'estrès.

 

Continguts

 

1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència:

1.1 Tipus d'accidents i conseqüències.

1.2 Biomecànica dels accidents.

1.3 Valoració i atenció inicial en lesions per agents físics.

1.3.1 Traumatismes: fractures, luxacions i altres lesions traumàtiques, cossos estranys, ferides i hemorràgies, ennuegament.

1.3.2 Calor i fred: cremades, cop de calor, hipotèrmia i congelació.

1.3.3 Electricitat: protocols d'actuació en electrocucions.

1.3.4 Radiacions.

1.3.5 Ofegament.

1.4 Valoració contínua de l'accidentat.

1.4.1 Valoració primària.

1.4.2 Valoració secundària.

1.5 Valoració i atenció inicial en lesions per agents químics i biològics.

1.5.1 Tipus d'agents químics i medicaments.

1.5.2 Vies d'entrada i lesions.

1.5.3 Actuacions segons tòxic i via d'entrada.

1.5.4 Mossegades i picades.

1.5.5 Reacció al·lèrgica.

1.6 Valoració i atenció inicial en patologia orgànica d'urgència.

1.6.1 Protocols d'actuació en signes cardiovasculars d'urgència: dolor toràcic, arrítmies, dificultat respiratòria d'origen cardíac.

1.6.2 Protocols d'actuació en trastorns respiratoris d'urgència: dificultat respiratòria, crisi asmàtica.

1.6.3 Protocols d'actuació en alteracions neurològiques: pèrdua del nivell de consciència, alteracions motores i sensitives, convulsions en infants i adults.

1.6.4 Protocols d'actuació en la diabetis.

1.6.5 Protocols d'actuació en els quadres d'agitació psicomotriu.

1.6.6 Protocols d'actuació davant la febre.

1.7 Actuació inicial en el part imminent. Atenció a la mare i al nadó.

1.8 Límits en les actuacions.

1.9 Normes i protocols de seguretat i d'autoprotecció personal.

 

2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol:

2.1 Estratègies bàsiques de comunicació.

2.2 Valoració del paper del primer que intervé.

2.3 Tècniques facilitadores de la comunicació interpersonal.

2.4 Factors que predisposen a l'ansietat en situacions d'accident i d'emergència.

2.5 Mecanismes i tècniques de suport psicològic.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en integració social.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals jaciments d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en integració social.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en integració social.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector dels serveis socials i educatius.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en integració social i la incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector dels serveis socials i educatius.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en integració social.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en integració social.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis de pedagogia i psicologia social.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional dels serveis socials i educatius.

1.8 Jaciments d'ocupació en serveis socials, educatius, sanitaris i turístics.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector dels serveis socials i educatius segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i en aplicar-la.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector dels serveis socials i educatius i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en integració social.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en integració social.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en integració social.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en integració social.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal fer en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en integració social.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en integració social.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en l'origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector dels serveis socials i educatius.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector dels serveis socials i educatius.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector dels serveis socials i educatius.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector dels serveis socials i educatius.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector dels serveis socials i educatius.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector dels serveis socials i educatius amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb els serveis socials i educatius, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb els serveis socials i educatius.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa de serveis socials i educatius.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb els serveis socials i educatius.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Du a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa de serveis socials i educatius, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector dels serveis socials i educatius, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector dels serveis socials i educatius disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Du a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa de serveis socials i educatius, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector dels serveis socials i educatius.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector dels serveis socials i educatius, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector dels serveis socials i educatius (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb els serveis socials i educatius.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector dels serveis socials i educatius.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit dels serveis socials i educatius.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i l'entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector dels serveis socials i educatius.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector dels serveis socials i educatius.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de serveis socials i educatius amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector dels serveis socials i educatius. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb els serveis socials i educatius.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector dels serveis socials i educatius.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa de serveis socials i educatius: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector dels serveis socials i educatius.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa de serveis socials i educatius.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa de serveis socials i educatius.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb els serveis socials i educatius.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector dels serveis socials i educatius.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 13: projecte d'integració social

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'integració social. 66 hores

 

UF 1: projecte d'integració social

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus i n'indica l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte.

 

2. Dissenya projectes d'integració social relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Du a terme l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el contingut.

2.4 Estableix els objectius que es volen aconseguir i n'identifica l'abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer-lo.

2.6 Fa el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per dissenyar-lo.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

 

3. Planifica i/o executa la implementació del projecte d'integració social, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats i les ordena en funció de les necessitats d'implementació.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents en la implementació i en defineix el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dona resposta a les condicions de la implementació.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a la implementació o execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte d'integració social, justificant-ne la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o de les intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la possible solució i el registre.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-hi el sistema de registre.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació en l'avaluació de les persones usuàries o clientela i n'elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte quan aquest existeixi.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que du a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegin.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de l'activitat professional.

2.7 Manté organitzada l'àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en l'activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaces amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per fer l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i en proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives relacionades amb el disseny de projectes d'intervenció social.

1.1 Detecció de necessitats del servei / entitat / projecte / empresa.

1.2 Definició d'objectius d'intervenció.

1.3 Determinació del programa d'activitats.

1.4 Planificació d'espais, temps i recursos en la intervenció.

1.5 Disseny d'activitats del projecte d'intervenció social tenint en compte la perspectiva de gènere.

1.6 Disseny de l'avaluació dels processos d'intervenció.

 

2. Activitats formatives relacionades amb la promoció i difusió de projectes d'intervenció social.

2.1 Disseny de la campanya de difusió.

2.2 Elaboració de material imprès i/o audiovisual: cartells, tríptics, butlletins, revistes, monogràfics, bàners, etc.

2.3 Dinamització de webs, blocs, xarxes socials i aplicacions.

 

3. Activitats formatives relacionades amb l'avaluació en la intervenció social.

3.1 Elaboració d'instruments d'avaluació en relació amb l'activitat.

3.2 Recopilació de la informació obtinguda a partir de l'aplicació del programa d'avaluació.

3.3 Registre del compliment i/o satisfacció de l'avaluació.

3.4 Elaboració d'informes i/o memòries.

 

4. Activitats formatives relacionades amb l'equip de treball.

4.1 Dinamització del treball de l'equip de professionals.

4.2 Coordinació de les tasques de l'equip professional.

4.3 Conducció de les reunions de treball.

4.4 Supervisió del compliment de les tasques de l'equip professional.

4.5 Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions en l'equip de treball.

4.6 Coordinació de l'equip de voluntaris del centre.

4.7 Aplicació dels criteris de confidencialitat i respecte en el tractament de les decisions preses en l'equip de treball.

 

5. Activitats formatives relacionades amb la dinamització de grups.

5.1 Comunicació efectiva, activa i empàtica.

5.2 Implementació de tècniques de dinàmica de grups.

5.3 Dinamització de grups d'infants i/o joves.

5.4 Dinamització de grups de persones adultes i/o de la tercera edat.

5.5 Dinamització de grups de persones amb discapacitat i/o dependència.

 

6. Activitats formatives relacionades amb la promoció de l'autonomia personal.

6.1 Planificació del programa de promoció de l'autonomia personal.

6.2 Elaboració de programes d'ensenyament d'habilitats en activitats de la vida diària.

6.3 Elaboració de programes d'ensenyament d'habilitats socials.

6.4 Elaboració de programes d'estimulació, manteniment i rehabilitació de capacitats cognitives.

6.5 Realització d'activitats de suport sanitari.

6.6 Realització d'activitats de promoció de l'autonomia personal i social.

6.7 Aplicació de protocols d'actuació en activitats de la vida diària.

6.8 Seguiment de les activitats d'ensenyament d'habilitats de la vida diària.

 

7. Activitats formatives relacionades amb la inserció sociolaboral.

7.1 Planificació d'activitats d'inserció sociolaboral i del treball amb suport.

7.2 Determinació d'itineraris d'inserció sociolaboral.

7.3 Entrenament en habilitats sociolaborals.

7.4 Acompanyament de la persona en l'itinerari d'inserció sociolaboral.

7.5 Assessorament en l'adaptació del lloc de treball.

7.6 Recolzament en la recerca activa de feina personalitzada.

7.7 Establiment de vies de comunicació en la coordinació entre l'empresa i l'equip.

7.8 Seguiment dels processos de treball amb suport.

7.9 Seguiment dels processos d'inserció sociolaboral.

 

8. Activitats formatives relacionades amb el suport a la comunicació.

8.1 Disseny de missatges comunicatius adaptats a la persona usuària.

8.2 Disseny de materials i/o recursos educatius en diferents suports de comunicació.

8.3 Utilització de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació amb la persona usuària, la família i l'entorn.

8.4 Utilització d'ajudes tècniques de comunicació.

8.5 Registre del desenvolupament de competència comunicativa de la persona usuària.

 

9. Activitats formatives relacionades amb l'atenció a unitats de convivència.

9.1 Suport en la intervenció educativa en l'àmbit domèstic, personal i relacional.

9.2 Suport en l'àmbit domèstic.

9.3 Suport social i emocional en la unitat convivencial.

9.4 Suport en la criança positiva en l'entorn familiar.

9.5 Suport en l'educació afectivosexual de les persones.

9.6 Dinamització d'activitats en el temps lliure.

9.7 Assessorament a les famílies.

9.8 Resolució de les contingències en la intervenció en les unitats de convivència.

 

10. Activitats formatives relacionades amb l'àmbit de la prevenció de violència de gènere.

10.1 Disseny d'accions de sensibilització i de prevenció de situacions de violència de gènere.

10.2 Informació sobre materials i recursos preventius de la violència de gènere.

10.3 Implementació d'accions, activitats i estratègies d'intervenció en violència de gènere.

10.4 Aplicació de protocols en situacions de violència de gènere.

10.5 Acompanyament personal, social i emocional a les persones en situacions de violència de gènere.

10.6 Participació en activitats de promoció per a la igualtat de gènere.

 

11. Activitats formatives relacionades amb el suport a la intervenció educativa.

11.1 Organització del suport a la intervenció educativa.

11.2 Programació d'activitats de suport a la intervenció educativa.

11.3 Aplicació de tècniques d'ensenyament-aprenentatge.

11.4 Desenvolupament de les adaptacions curriculars.

11.5 Implementació d'activitats de suport a la intervenció educativa adequant els recursos didàctics.

11.6 Suport a les famílies en el procés d'inclusió social dels joves i infants.

11.7 Intervenció en casos d'absentisme escolar.

11.8 Acompanyament dels alumnes en activitats lectives i extraescolars.

11.9 Elaboració de recursos educatius.

11.10 Seguiment dels processos de suport a la intervenció educativa.

 

12. Activitats formatives relacionades amb la mediació comunitària.

12.1 Disseny d'activitats o tallers afavoridors de la comunicació.

12.2 Organització d'actuacions per a la prevenció de conflictes.

12.3 Selecció de tècniques a emprar en el procés de mediació.

12.4 Planificació de la trobada inicial amb les parts.

12.5 Selecció i preparació dels espais de trobada.

12.6 Aplicació de les tècniques de comunicació.

12.7 Aplicació de tècniques que afavoreixen un clima de serenitat en el procés de mediació.

12.8 Redacció i registre dels acords presos en el procés de mediació.

12.9 Derivació a altres serveis de la comunitat, si s'escau.

12.10 Aplicació dels criteris de confidencialitat i respecte en el tractament de la informació en la mediació comunitària.

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m² (30 alumnes) Superfície m² (20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

40%

Taller d'intervenció social

120

90

60%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'integració social:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Context de la intervenció social

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Inserció sociolaboral

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Atenció a les unitats de convivència

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Mediació comunitària

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Suport a la intervenció educativa

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Promoció de l'autonomia personal

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Especialista

 

 

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Metodologia de la intervenció social

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Primers auxilis

Procediments sanitaris i assistencials

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

Professors tècnics de formació professional.

 

Especialista

 

Habilitats socials

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte d'integració social

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

Serveis a la comunitat

Professors tècnics de formació professional

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

Amb caràcter excepcional el mòdul professional de primers auxilis es podrà assignar també a l'especialitat de serveis a la comunitat del cos de professors tècnics de formació professional

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

 

Intervenció sociocomunitària

Mestre en totes les seves especialitats

Diplomat en educació social

Diplomat en treball social

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Context de la intervenció social

Suport a la intervenció educativa

Promoció de l'autonomia personal

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Metodologia de la intervenció social

Habilitats socials

Projecte d'integració social

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Inserció sociolaboral

Atenció a les unitats de convivència

Mediació comunitària

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Projecte d'integració social

Primers auxilis

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'integració social a l'empara de la LOGSE (Decret 39/1999, de 23 de febrer) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Context i metodologia de la intervenció social

Context i metodologia de la intervenció social

Context de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social

Inserció ocupacional

Inserció ocupacional

Inserció sociolaboral

Atenció a les unitats de convivència

Atenció a les unitats de convivència

Atenció a les unitats de convivència

Habilitats d'autonomia personal i social

Habilitats d'autonomia personal i social

Promoció de l'autonomia personal

Pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació

Pautes bàsiques i sistemes alternatius de comunicació

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

 

9.2 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'educació infantil a l'empara de la LOGSE (Decret 182/1998, de 8 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Animació i dinàmica de grups

Animació i dinàmica de grups

Habilitats socials

 

 

9.3 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'animació sociocultural a l'empara de la LOGSE (Decret 183/1998, de 8 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Animació i dinàmica de grups

Animació i dinàmica de grups

Habilitats socials

 

 

9.4 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS integració social LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS integració social

Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS integració social

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de projecte d'integració social:

UF 1: projecte d'integració social

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0252-11_3: programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social

UC_2-1448-11_3: detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d'intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat

Context de la intervenció social

 

UC_2-1034-11_3: gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

UC_2-1035-11_3: realitzar les intervencions dirigides a l'entrenament per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat

UC_2-1036-11_3: Donar suport en el procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

UC_2-1037-11_3: efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn personal

Inserció sociolaboral

 

UC_2-1450-11_3: organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais de lleure i temps lliure

UC_2-1452-11_3: actuar, orientar i recolzar les famílies de persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior

Atenció a les unitats de convivència

 

UC_2-1038-11_3: identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció

UC_2-1039-11_3: prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials

UC_2-1040-11_3: organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes

UC_2-1041-11_3: realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió alternativa de conflictes

Mediació comunitària

 

UC_2-1427-11_3: executar, en col·laboració amb el tutor i/o amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) a la seva aula de referència

UC_2-1428-11_3: implementar els programes d'autonomia i higiene personal a la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), participant amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu

Suport a la intervenció educativa

 

UC_2-0253-11_3: desenvolupar les intervencions dirigides a l'entrenament i a l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social

UC_2-1449-11_3: organitzar i realitzar l'acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d'activitats programades

UC_2-1451-11_3: organitzar i desenvolupar l'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior

Promoció de l'autonomia personal

 

UC_2-0254-11_3: establir, adaptar i aplicar sistemes alternatius de comunicació

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial

UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

Metodologia de la intervenció social

 

 

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Context de la intervenció social

 

UC_2-0252-11_3: programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social

UC_2-1448-11_3: detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d'intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat

Inserció sociolaboral

 

UC_2-1034-11_3: gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

UC_2-1035-11_3: realitzar les intervencions dirigides a l'entrenament per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat

UC_2-1036-11_3: donar suport en el procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

UC_2-1037-11_3: efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn personal

Atenció a les unitats de convivència

 

UC_2-1450-11_3: organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais de lleure i temps lliure

UC_2-1452-11_3: actuar, orientar i donar suport les famílies de persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior

Mediació comunitària

 

UC_2-1038-11_3: identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció

UC_2-1039-11_3: prevenir conflictes entre diferents persones, actors i col·lectius socials

UC_2-1040-11_3: organitzar i implementar el procés de gestió de conflictes

UC_2-1041-11_3: realitzar la valoració, el seguiment i la difusió de la mediació com una via de gestió alternativa de conflictes

Suport a la intervenció educativa

 

UC_2-1427-11_3: executar, en col·laboració amb el tutor i/o amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu, els programes educatius de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) a la seva aula de referència

UC_2-1428-11_3: implementar els programes d'autonomia i higiene personal a la neteja de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), participant amb l'equip interdisciplinari del centre educatiu

Promoció de l'autonomia personal

 

UC_2-0253-11_3: desenvolupar les intervencions dirigides a l'entrenament i a l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social

UC_2-1449-11_3: organitzar i realitzar l'acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d'activitats programades

UC_2-1451-11_3: organitzar i desenvolupar l'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

UC_2-0254-11_3: establir, adaptar i aplicar sistemes alternatius de comunicació

Metodologia de la intervenció social

 

UC_2-1022-11_3: dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d'intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que es desenvolupin entre l'equip d'agents que configuren una comunitat o una zona territorial

UC_2-1024-11_3: establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries

UC_2-1026-11_3: incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social

 

 

Amunt