Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/07/2017

  • Número del document TSF/1778/2017

  • Número de control 17202079

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17202079-2017

Dades del DOGC
  • Número 7419

  • Data 25/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1778/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars (ref. BDNS 356850).


Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per subvencionar els costos que hagin tingut les entitats que han facilitat un transport gratuït a joves inscrits a la Garantia Juvenil a fi d'incentivar la seva participació als programes Integrals, Singulars i/o de Noves Oportunitats durant el període de l'1 de juliol de 2016 a 31 de desembre de 2016.

Atesa l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars;

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M9OP001, aprovat per la Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Atesa l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la que es determinen les despeses subvencionables pel FSE durant el període de programació 2014-2020;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció, entre d'altres mesures, modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures de l'ordre social i modificada pel Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per al impuls del Sistema Nacional de la Garantia Juvenil;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que tingui caràcter bàsic;

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar els costos que hagin tingut les entitats beneficiàries dels programes de Noves Oportunitats, Integrals i/o Singulars de Garantia Juvenil amb motiu de facilitar el desplaçament per incentivar la participació de les persones joves inscrites a la Garantia juvenil beneficiàries d'aquests programes durant el període de l'1 de juliol de 2016 al 31 de desembre de 2016.

Aquests ajuts es troben regulats a l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el programa Integrals i/o en els Projectes singulars (DOGC núm. 7252, de 22 de novembre de 2016).

1.2. El procediment per a la concessió dels ajuts és el reglat d'acord amb la base 12 annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 800.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries de l'exercici 2017 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya següents:

D/460000123/331E/0000, D/461000123/331E/0000, D/469000123/331E/0000, D/484000123/331E/0000, D/481000123/331E/0000, D/482000123/331E/0000, D/449000123/331E/0000

2.2 Les actuacions previstes en aquesta Resolució podran ser elegibles a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M9OP001, del Fons Social Europeu, en el marc de l'Eix Prioritari 5 relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball dels joves desocupats, que no participen en activitats d'educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil, amb una taxa de cofinançament del 91,89%. En tot cas, el cofinançament de l'ajut per part del FSE i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, estarà condicionat a la certificació a FSE de les actuacions on hagi participat el/la jove i que estiguin vinculades a les despeses de transport produïdes.

2.3 La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria està condicionada a la existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.4 L'atorgament dels ajuts està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que es dicti la Resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 3

Entitats beneficiàries

Poden participar en aquesta convocatòria les entitats que hagin sigut beneficiàries d'alguns dels programes de Noves Oportunitats, Integrals i/o Singulars de la Garantia Juvenil i que hagin finançat, mitjançant recursos propis, els desplaçaments de les persones joves beneficiàries d'aquests programes i que puguin acreditar que els joves han gaudit d'aquest ajut.

 

Article 4

Actuacions i termini d'execució

4.1. Les entitats, que compleixin els requisits de la base 5 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, han d'acreditar el següent:

a) que tenen joves inscrits/es al Registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que participin en algun dels programes objecte de la subvenció.

b) que ha posat a disposició de les persones joves inscrites al Registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, participants dels seus programes, un mitjà de transport per facilitar la seva assistència a les actuacions d'aquests programes.

4.2. Es subvencionaran les despeses de transport de les persones joves beneficiàries dels programes objecte d'aquesta convocatòria, d'acord amb els criteris establerts a les bases 6 i 7 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, realitzades durant el període de l'1 de juliol de 2016 al 31 de desembre de 2016 i que puguin acreditar l'existència de transport gratuït pels joves.

 

Article 5

Quantia de l'ajut

La quantia de l'ajut és l'establerta a la base 7 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

 

Article 6

Sol·licitud i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 15 de setembre de 2017, aquest inclòs.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

6.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 10 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

 

Article 7

Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per instruir el procediment i per dictar la Resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 12 i 13 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

 

Article 8

Pagament

8.1 La persona responsable de l'Àrea d'Ocupació Juvenil serà la que signarà la proposta de pagament d'acord amb la base 15 de l'annex de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

8.2 La Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Patrimoni és l'òrgan que signarà l'ordre de pagament.

 

Article 9

Verificació i justificació dels ajuts

La verificació i la justificació dels ajuts complirà el que està establert a les bases 17 i 18 de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre.

En tot cas, els imports sol·licitats per dia i persona jove, estaran acreditats amb la signatura de la persona jove a la llista d'assistència de cada acció formativa o d'assessorament corresponent i aquestes dades hauran d'estar mecanitzades als aplicatius GIA i/o Galileu.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

Amunt