Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/07/2017

  • Número del document TSF/1779/2017

  • Número de control 17202078

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17202078-2017

Dades del DOGC
  • Número 7419

  • Data 25/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. BDNS 356849).


Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i haver obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de treball, constitueixin una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció del Govern.

En aquest context, l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual es va obrir la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiaries del Programa de Garantia Juvenil i que va ser resolta a final de l'any 2016, ha posat de manifest que aquesta línia de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre, ha permès que més de 2.000 joves hagin sigut contractats i hagin pogut adquirir aptituds i un desenvolupament professional sobre la matèria dels seus estudis.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre el instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzematge de les dades;

Vista l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014–2020;

Atès que el Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil, determina que, amb l'objectiu d'implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M9OP001, aprovat per Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció, entre d'altres mesures, modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, i el Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;

Vist l'Acord GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d'actuació per al 2015;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que tingui caràcter bàsic.

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a l'exercici 2017, d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC número 7.177 de 4.8.2016).

1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions és el procediment reglat d'acord amb la base 10 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 10.000.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries de l'exercici 2017 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya següents:

D/460000122/331E/0000, D/461000122/331E/0000, D/469000122/331E/0000, D/481000122/331E/0000, D/482000122/331E/0000 i D/484000122/331E/0000

amb el desglossament següent: 6.400.000,00 euros destinats als ajuntaments, 1.600.000,00 euros destinats als consells comarcals i 2.000.000,00 euros destinats a les entitats sense ànim de lucre.

En funció dels atorgaments de cadascuna de les partides serà possible intercanviar els fons sense comprometre entre elles.

Un cop es resolgui aquesta convocatòria es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, en funció de la seva tipologia, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2017.

Les actuacions previstes en aquesta Resolució de convocatòria per al 2017 de subvencions per a la contractació en pràctiques de joves del Pla de Garantia Juvenil, són elegibles en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, NºCCI2014ES05M9OP001, del Fons Social Europeu, dins de l'Objectiu Temàtic 8, l'Eix Prioritari 5, la Prioritat d'Inversió 8.2, l'Objectiu Específic 8.2.4, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d'intervenció 103 amb un cofinançament del 91,89% per a les accions verificades i pagades al FSE abans del 30 de desembre de 2018; i dins l'Objectiu Temàtic 8, l'Eix Prioritari 1, la Prioritat d'Inversió 8.2, l'Objectiu Específic 8.2.4, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d'intervenció 103 amb un cofinançament del 50,00%, per a les accions verificades i pagades al FSE desprès d'aquesta data.

2.2 L'import convocat es podrà ampliar mitjançant resolució del director o de la directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

2.3 La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.4 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

2.5 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 3

Entitats beneficiàries

Poden participar en aquesta convocatòria totes les entitats previstes a la base 2 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost:

a) Els ajuntaments de Catalunya

b) Els consells comarcals de Catalunya

c) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya

 

Article 4

Actuacions i termini d'execució

4.1 D'acord amb la base 4.1 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, es consideraran actuacions subvencionables contractar, en la modalitat de contracte de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa, persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La persona contractada ha de prestar els serveis previstos al contracte en un centre de treball de Catalunya i sota la supervisió d'una persona tutora designada per l'entitat beneficiària, de la qual cosa es deixarà constància mitjançant el sistema d'informació que indiqui la Guia de Prescripcions Tècniques.

Les entitats beneficiàries hauran d'establir els criteris de selecció dels candidats/es i la documentació que es derivi d'aquest procés i custodiar la totalitat de la documentació, als efectes de garantir la traçabilitat de l'operació i la igualtat d'oportunitats de tots els candidats/es.

Per poder participar a les accions previstes a aquesta Resolució els joves han d'estar inscrits i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l'inici de l'actuació.

Els/les joves que hagin participat al Programa a la convocatòria de l'exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d'enguany.

4.2 El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d'aquesta convocatòria és el 30 de novembre aquest inclòs, i la data màxima de finalització és el 30 de maig de 2018, aquesta inclosa, sens perjudici que aquest darrer termini es vegi afectat pels supòsits d'interrupció dels contractes en pràctiques regulats a l'article 11.1b del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 

Article 5

Quantia de les subvencions

El màxim de contractes a subvencionar per a cada tipus d'entitat, tal i com estableix la base 5 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, són els següents:

5.1 En cas que l'entitat beneficiària sigui una Administració local, el nombre màxim de contractes de treball en pràctiques subvencionables no pot ser superior a 20.

5.2 En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat sense ànim de lucre, el nombre de contractes de treball a subvencionar no pot ser superior a 4 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com a màxim un contracte subvencionat.

5.3 La quantia del mòdul de subvenció al qual fa referència la base 5 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost és d'11.000,00 euros.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el dia 15 de setembre de 2017, aquest inclòs.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 8 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

6.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 8 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

 

Article 7

Criteris de repartiment

7.1 Per a les entitats previstes en l'apartat a) de la base 2 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, els valors dels rangs i el nombre de mòduls de subvenció als quals fa referència la base 11.1 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'agost, en el criteri segon són:

a) Entitats amb més de 3.000 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori: 16 contractes en pràctiques.

b) Entitats entre 2.999 i 1.000 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori: 10 contractes en pràctiques.

c) Entitats entre 999 i 50 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori: 4 contractes en pràctiques.

Queden exclosos d'aquests rangs les entitats amb menys de 50 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori

(Font: IDESCAT. Març 2017)

7.2 Per a les entitats previstes en l'apartat b) de la base 2 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, els valors dels tres rangs i el nombre de mòduls de subvenció als quals fa referència la base 11.1 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost en el criteri segon són:

a) Entitats amb més de 4.000 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori: 12 contractes en pràctiques.

b) Entitats entre 1.000 i 4.000 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori: 4 contractes en pràctiques.

ç) Entitats amb menys de 1.000 persones menors de 30 anys en situació d'atur en el seu territori: 3 contractes en pràctiques.

(Font: IDESCAT. Març 2017)

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 12 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

 

Article 9

Indicadors del Fons Social Europeu

D'acord amb la base 16 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, la certificació de les actuacions a l'FSE exigeix la recopilació de determinats indicadors per mesurar l'eficàcia de les actuacions cofinançades:

Indicadors d'execució relatius als participants:

- Aturats, inclosos els de llarga durada

- Aturats de llarga durada

- Persones inactives

- Persones inactives no integrades en les sistemes d'educació o formació

- Persones ocupades, inclosos els treballadors per compte pròpia

- Persones menors de 25 anys d'edat

- Persones amb estudis d'ensenyament primària (CINE 1) o secundària (CINE 2)

- Persones amb el segon cicle d'ensenyament secundària (CINE 3) o amb ensenyament postsecundari (CINE 4)

- Persones amb ensenyament superior o terciari (CINE 5 a 8)

- Participants que viuen en llars on tots els membres estan sense ocupació

- Participants que viuen en llars on tots els membres estan sense ocupació amb fills a càrrec

- Participants que viuen en llars amb un únic adult amb fills a càrrec

- Emigrants, participants d'origen estranger, minories (incloses comunitats marginades, com la població romaní)

- Participants amb discapacitat

- Altres persones desfavorides

- Persones sense llar o afectades per l'exclusió d'habitatge

- Persones de zones rurals

Comuns relatius al desenvolupament de les accions:

-Número de joves que no han finalitzat la durada prevista de 6 mesos del contracte en pràctiques i per quina causa

-Número de joves que han tingut pròrroga de sis mesos més de contractació a càrrec de l'entitat

 

Article 10

Pagament

10.1 El responsable de Coordinació Transversal de l'Àrea d'Ocupació Juvenil proposarà el pagament d'acord amb la base 14 de l'annex de l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost.

10.2 La Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Patrimoni és l'òrgan que signarà l'ordre de pagament.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

Amunt