Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/07/2017

  • Número del document ENS/1764/2017

  • Número de control 17202047

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17202047-2017

Dades del DOGC
  • Número 7419

  • Data 25/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.


En desenvolupament del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, es va dictar la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Aquesta Resolució defineix nou perfils professionals diferents: Lingüístic en llengua estrangera - Metodologia AICLE; Competència digital docent; Atenció a la diversitat de l'alumnat; Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d'ensenyaments de règim especial; Lectura i biblioteca escolar; Immersió i suport lingüístic; Educació visual i plàstica; Docència de dues especialitats docents a l'ESO i Metodologies amb enfocament globalitzat.

En la definició de tots els perfils, a excepció del de Docència de dues especialitats docents a l'ESO, s'estableix el requisit d'una determinada formació, com una de les formes d'acreditar la capacitació professional requerida per ocupar aquests llocs de treball específics.

Per tal de facilitar la identificació de les activitats formatives que poden donar al professorat la capacitació professional necessària per l'acreditació d'un determinat perfil professional,

 

Resolc:

 

Donar publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, que es detalla a l'annex per a cada un d'ells.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 de juliol de 2017

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

Elements bàsics de formació que capaciten per acreditar els perfils professionals

 

A. Lingüístic en llengua estrangera – Metodologia AICLE

- Marc teòric de referència per a l'ensenyament integrat de contingut (matèria) i llengua estrangera (AICLE).

- Integració de la metodologia AICLE en un context plurilingüe.

Planificació de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques segons els principis pedagògics dels enfocaments AICLE.

- Elaboració i adaptació de material didàctic per a les aules AICLE adequat al nivell de desenvolupament cognitiu i lingüístic dels aprenents.

- Cerca, selecció i adaptació de recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a fon d'informació i com a eina de comunicació.

- Gestió en anglès de les activitats d'aula (rutines, explicacions, gestió de les interaccions orals, etc.).

- Estratègies de col·laboració amb altre professorat amb l'objectiu de planificar sessions AICLE i desenvolupar projectes transversals i/o interdisciplinars.

- La construcció de bastides lingüístiques per a l'adquisició de les competències i els continguts curriculars.

- Instruments per a una avaluació continuada de l'alumnat i orientada a l'aprenentatge.

- El treball per projectes i la seva vinculació amb la metodologia AICLE.

 

B. Competència digital docent

 

1. Disseny, planificació i implementació didàctica

- Rol del docent en l'era digital.

- Tecnologies i recursos digitals per a l'educació: dispositius personals i d'aula, programació, robòtica, etc.

- Disseny, planificació i implementació didàctica amb ús intensiu de les tecnologies digitals: La integració i seqüènciació de la competència digital en l'alumnat en els diferents nivells educatius i àrees curriculars, el disseny i planificació d'activitats (individuals i col·laboratives) amb instruments i recursos digitals, el paper dels recursos educatius digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge, el seguiment i avaluació incorporant tecnologies digitals i l'atenció a la diversitat: la inclusió digital.

 

2. Organització i gestió d'espais i recursos digitals

- La maduresa digital del centre educatiu: El Pla TAC.

- Selecció i creació de recursos educatius digitals.

- Organització d'ambients d'aprenentatge mitjançant les tecnologies digitals: aula, Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA) i altres entorns.

- Gestió de projectes educatius en xarxa: de centre, interdisciplinar, inter- centres, europeus, etc.

- Criteris d'accessibilitat dels recursos i dispositius digitals.

 

3. Comunicació i col·laboració a la xarxa

- Aplicacions de comunicació digital (del correu a les xarxes socials).

- El portal de centre educatiu.

- Entorns de treball col·laboratius al núvol.

- Metodologies per a la construcció col·laborativa de coneixement a la xarxa.

- Les xarxes socials i el seu impacte educatiu.

 

4. Ètica i civisme digital

- Criteris per als usos segurs i responsables dels entorns i dispositius digitals. Netiqueta.

- Privacitat i seguretat de la informació digital.

- Propietat intel·lectual i continguts digitals.

- Identitat i reputació digital.

 

5. Desenvolupament professional

- La identitat digital del docent.

- Recursos didàctics en línia: repositoris de materials i recursos digitals oberts.

- Noves modalitats de formació permanent a la xarxa.

- Entorn personal d'aprenentatge i xarxa personal d'aprenentatge.

- Participació de la comunitat educativa.

 

C. Atenció a la diversitat de l'alumnat

 

1. Marc teòric de referència del procés d'aprenentatge per a l'atenció de tots els alumnes en el marc d'un sistema inclusiu.

- La inclusió: models per a l'anàlisi de les polítiques, cultures o pràctiques del centre (Índex per a la inclusió, DUA).

- Acollida, tutoria, educació emocional, procés d'adaptació al medi escolar.

- Col·laboració entre diferents professionals que intervenen en el procés d'aprenentatge de l'alumne.

- Relació i col·laboració amb les famílies.

- Procés d'assoliment i avaluació de les competències dels diferents àmbits.

- Coneixement dels fonaments del desenvolupament cognitiu, lingüístic i psicomotor des d'una visió integral de l'infant, incloent els aspectes ètics, emocionals i socials.

 

2. Mesures i suports per a l'atenció personalitzada dels alumnes.

- Organització d'aula per afavorir l'atenció personalitzada.

- Sistema de mesures i suports - d'aula i centre- de nivells diferenciats en aspectes d'aprenentatge i regulació del comportament.

- Metodologies que afavoreixen la personalització de l'atenció educativa.

- Disseny d'activitats d'aula que afavoreixin la personalització de l'atenció educativa.

- Inclusió digital com a accés a la informació i com a eina de comunicació.

 

3. Atenció als col·lectius específics d'alumnes.

- Mesures i suports per atendre els alumnes amb dificultats/ trastorns de comunicació i llenguatge.

- Mesures i suports per atendre els alumnes amb dificultats/ trastorns de relació i comportament.

- Mesures i suports per atendre els alumnes amb altes capacitats.

- Mesures i suports per atendre els alumnes amb discapacitat intel·lectual/ visual/ auditiva/ motriu.

- Mesures i suports per atendre els alumnes amb dèficit d'atenció/ amb TDAH.

- Plans de suport individualitzats (PI).

 

D. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d'ensenyaments de règim especial

- Anàlisi de necessitats de qualificació de les empreses. Anàlisi competencial dels llocs de treball.

- Elaboració de projectes d'acord amb les necessitats identificades.

- Gestió de projectes de foment i suport de l'emprenedoria, i d'innovació i transferència del coneixement, en els Ensenyaments Professionals dels centres d'FP i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.

- Orientació professional a persones. Disseny d'itineraris de formació.

- Avaluació de competències professionals relacionades amb el món de treball.

- Elaboració de projectes de cooperació educativa internacional.

- Gestió de qualitat ISO:9001 i models d'excel·lència.

- La durada mínima d'aquesta formació ha de ser de 120 hores en un mínim de dos blocs dels descrits anteriorment.

 

E. Lectura i biblioteca escolar

 

1. Marc teòric de referència per a l'ensenyament/aprenentatge de la lectura

- Procés d'aprenentatge de la lectura.

- Ensenyament de la comprensió lectora: estratègies de lectura, gèneres textuals, propòsits de lectura.

- Fluïdesa lectora.

- Estructures textuals.

- Planificació de les activitats de lectura: lectura guiada, lectura compartida, lectura expressiva, activitats autònomes, etc.

- Avaluació de la lectura: fluïdesa, comprensió lectora i actituds.

- Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic que fan referència a la lectura (4, 5, 6 i 7).

- Competències bàsiques de l'àmbit digital que fan referència a la lectura (4 i 10).

- Lectura digital: característiques, estratègies de comprensió lectora digital, gèneres digitals.

- Gestió i organització del temps de lectura en un centre educatiu: temps per llegir i temps per parlar de la lectura.

 

2. La biblioteca escolar com a CRAE

- Concepte, funció, organització i gestió: espai físic, espai virtual, política de col·lecció, procés documental (catalogació), recursos humans.

- Biblioteca escolar digital: organització de la biblioteca digital, avaluació i selecció de recursos digitals.

- Àmbits d'actuació pedagògica de la biblioteca escolar: Dinamització de la biblioteca, biblioteca i la millora de la competència lectora i suport al currículum.

- Relació de la biblioteca escolar amb l'entorn: treball en xarxa.

- Difusió de la biblioteca escolar: espai web, guies de lectura, guies de biblioteca, etc.

- Lectura i família: acompanyament en la construcció de l'hàbit lector a la família.

- Eines 2.0 aplicades a la biblioteca escolar.

- Avaluació de la biblioteca escolar.

 

3. Documents de centre relacionats amb la lectura i la biblioteca escolar

- Projecte de biblioteca: definició, característiques i elaboració.

- Pla de lectura de centre: definició, característiques i elaboració.

 

F. Immersió i suport lingüístic

- Marc teòric de referència per a l'ensenyament de la llengua vehicular en contextos en què l'alumnat no la té com a llengua familiar.

- Integració de la metodologia d'immersió en un context plurilingüe.

- Planificació de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques segons els principis pedagògics dels enfocaments d'immersió lingüística.

- Elaboració i adaptació de material didàctic per a les aules on es fa necessària l'aplicació del programa d'immersió lingüística adequat al nivell de desenvolupament cognitiu i lingüístic dels aprenents (immersió primerenca o per a alumnat d'incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya).

- Cerca, selecció i adaptació de recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a fon d'informació i com a eina de comunicació.

- Estratègies de col·laboració amb altre professorat amb l'objectiu de planificar tant la immersió lingüística en el centre com, si escau, el procés d'integració d'alumnat d'incorporació tardana que no coneix la llengua de l'escola.

- La construcció de bastides lingüístiques per a l'adquisició dels continguts de la matèria.

- Instruments per a una avaluació continuada de l'alumnat i orientada a l'aprenentatge.

- El treball per projectes i la seva vinculació amb les metodologies relacionades amb el tractament integrat de llengua i continguts.

 

G. Educació visual i plàstica

- Propostes globalitzadores dels ensenyaments artístics (visual plàstica).

- El patrimoni i les manifestacions artístiques: lectura i interpretació de les visites a sales d'exposicions vinculades als projectes artístics.

- L'expressió artística com a llenguatge de comunicació

- L'estima i el gaudi per l'art.

- Coneixement dels mètodes d'exploració i d'anàlisi: el mètode intuïtiu (observació directa) i l'analític (distingir les parts, els elements i el conjunt de l'obra).

- Manifestacions de l'art contemporani: performance, happening, videoart, instal·lacions, videoinstal·lacions, etc., i els seus moviments.

- Coneixement d'experiències d'art contemporani per apropiar- se de forma directa de conceptes estètics, vivencials, lúdics i plàstics.

- Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics: recursos del llenguatge visual i plàstic (el bloc, el pla, la línia, etc.).

- Elements bàsics del llenguatge visual, tècniques i eines artístiques per expressar- se i comunicar- se.

- Elements i llenguatges artístics: el traç, la forma, el color i el volum; gèneres i estils, missatges visuals i recursos plàstics per expressar i comunicar a través d'una obra; tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics: tècniques, procediments i eines de dibuix, pintura, collage, fotografia entre d'altres, produccions artístiques visuals i plàstiques; expressió artística d'emocions, experiències, desitjos i valoracions crítiques; recursos digitals en l'expressió artística, tecnologies digitals com a mitjà d'expressió i comunicació: programes d'elaboració i edició de dibuixos, fotografies, arxius de so i vídeos; imaginació i creativitat en l'expressió i comunicació artística.

- Manifestacions pictòriques de l'art i la cultura com a models.

 

H. Metodologies amb enfocament globalitzat

- Marc teòric sobre l'aprenentatge holístic mitjançant la integració de continguts procedents de diferents àmbits i àrees de coneixement.

- Aprenentatge globalitzat dels continguts de manera contextualitzada, conscient i raonada mitjançant estratègies metodològiques.

- Ús de metodologies globalitzadores: treball per projectes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge i servei, treball cooperatiu, recerques experimentals i investigacions, ambients.

- Criteris i estratègies per dissenyar i utilitzar a l'aula els diferents aspectes metodològics que afavoreixen un correcte assoliment de competències en el marc d'un sistema inclusiu.

- Disseny de seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l'aprenentatge significatiu i contemplin la funcionalitat de les competències: l'alumne com a protagonista del seu aprenentatge implicat en allò que aprèn i en com ho aprèn.

- Aprenentatge dialògic des d'un enfocament pedagògic que permeti als estudiants explorar, discutir i construir conceptes, habilitats i actituds per establir relacions de manera significativa interdisciplinariament utilitzant contextos que impliquin situacions problematitzades del món real.

- Disseny de contextos que plantegin a l'alumne un desafiament amb capacitat de decidir i espais per dirigir la seva indagació.

- Aprenentatge individual i aprenentatge entre iguals per afavorir el procés educatiu.

- Avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes amb una visió globalitzada centrada en l'adquisició i la consolidació de les competències.

- Organització i gestió de l'aula: motivació, seqüències didàctiques, recursos i materials, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació.

- Definició de criteris per concretar les dimensions, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació establerts en els treballs per projectes o en altres metodologies globalitzadores de cada curs escolar.

Amunt