Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/07/2017

  • Número del document EXI/1709/2017

  • Número de control 17198060

  • Organisme emissor Institut Català Internacional per la Pau

    CVE CVE-DOGC-A-17198060-2017

Dades del DOGC
  • Número 7415

  • Data 19/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/1709/2017, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'ICIP mitjançant el qual s'aproven les bases reguladores del concurs Hip-hop per la Pau.


En data 20 de juny de 2017, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau va aprovar les bases reguladores del concurs Hip-hop per la Pau.

D'acord amb l'article 8 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, és funció de la Junta de Govern establir les directrius per a impulsar les activitats de l'Institut i, de conformitat amb l'article 9 de la norma esmentada, correspon al titular de la presidència representar l'Institut i coordinar-ne el govern i l'administració.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord de 20 de juny de 2017 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, que s'incorpora com a annex d'aquesta resolució.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de la publicació, o recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 5 de juliol de 2017

 

Xavier Masllorens i Escubós

President

 

 

Annex I

Acord de 20 de juny de 2017 de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, pel qual s'aproven les bases reguladores del concurs Hip-hop per la Pau.

 

L'Institut Català Internacional per la Pau, d'acord amb l'article 1.2 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, és una entitat de recerca, divulgació i acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau en el món.

D'acord amb l'article 8 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, és funció de la Junta de Govern establir les directrius per a impulsar les activitats de l'Institut i, de conformitat amb l'article 9 de la norma esmentada, correspon al titular de la presidència de l'Institut exercir-ne la representació i coordinar-ne el govern i l'administració.

El capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, regulen el règim jurídic de subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb aquesta normativa, l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, i La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, conformen el marc jurídic que regula l'atorgament de subvencions per part de l'ICIP.

A més, l'article 187 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, afegeix una lletra, la k, a l'article 3 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, segons la qual l'ICIP té entre les seves funcions la d'atorgar beques, subvencions i premis per al compliment de les finalitats per a les quals ha estat creat.

En atenció a l'exposat, la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau ha adoptat el següent

 

Acord:

 

-1 Aprovar les bases reguladores del concurs Hip-hop per la Pau, que figuren a l'annex d'aquest acord.

Contra aquest acord, que aprova les bases i que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

-2 Aquest acord produeix efectes l'endemà de la publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 20 de juny de 2017

 

Miquel Casas i Salinas

Secretari

 

Xavier Masllorens i Escubós

President

 

 

Annex II

Bases reguladores del concurs Hip-hop per la Pau

 

-1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs Hip-hop per la Pau per al foment de la creativitat i donar visibilitat al compromís dels joves en l'àmbit de la pau.

 

-2 Entitats destinatàries

En la modalitat 1, poden presentar candidatures els centres públics, privats concertats i privats autoritzats, o en tràmit d'autorització (sempre que compleixin el requisit d'estar legalment autoritzats en el moment de resoldre la convocatòria), d'ensenyament secundari obligatori, formació professional i de batxillerat de Catalunya.

En la modalitat 2, poden presentar candidatures centres i entitats públics o privats, sense afany de lucre, d'acció socioeducativa, culturals, juvenils o cívics domiciliats a Catalunya.

 

-3 Premis

3.1 Els premis a atorgar per a cadascuna de les modalitats es determinaran mitjançant la convocatòria.

3.2 El jurat es reserva el dret d'atorgar mencions especials a aquelles obres presentades, tant en la modalitat 1 com en la modalitat 2, que destaquen per un o més aspectes assenyalats al punt 10 d'aquestes bases.

3.3 Tots els premiats i mencionats rebran un diploma, un reconeixement públic i projecció pública de l'obra.

 

-4 Característiques dels projectes

4.1 Les entitats participants han de presentar una peça de rap, de creació i interpretació pròpia, a través d'una composició audiovisual en format vídeo. El vídeo tindrà una durada màxima de 4 minuts, incloent-hi els crèdits.

4.2 En la modalitat 1, el vídeo ha de ser realitzat i protagonitzat únicament per alumnes inscrits al centre.

En la modalitat 2, el vídeo ha de ser realitzat i protagonitzat per joves d'entre 12 i 25 anys vinculats al centre o entitat que es presenta a la convocatòria. En queden excloses les candidatures de la modalitat 2 que comptin amb un participant que tingui més de 25 anys el dia que es compleixi el termini per a presentar-les.

En totes dues modalitats, cal la participació activa de, com a mínim, tres persones, incloent-hi totes les que fan la gravació o que no surten en les imatges.

4.3 Els versos han de ser de creació pròpia. Les bases o música instrumental poden ser de creació pròpia o d'ús lliure.

4.4 Es poden presentar obres en l'idioma triat pels participants. Si aquest idioma no és el català, el castellà o l'anglès, serà imprescindible aportar una traducció escrita a una d'aquestes tres llengües.

4.5 Les peces de rap presentades no poden haver estat premiades en concursos anteriors, però s'admeten obres gravades amb anterioritat a aquesta convocatòria, sempre que en compleixin tots els requisits.

4.6 La composició ha d'estar vinculada a la cultura de la pau i, concretament, a una o diverses d'aquestes qüestions: la celebració de les diferències; la convivència en els espais urbans o escolars; crítica a la violència; denúncia de violacions de drets humans; solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes armats, o el paper dels i les joves en la construcció de la pau.

4.7 L'obra es presentarà en suport digital i preferentment en format .avi, .mp4, .ogm, dv, .mov, .qt, .3gp, .asf, .wmv, .mpg o .mkv.

 

-5 Requisits i incompatibilitats

Per a obtenir la condició de beneficiàries del premi, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a més dels següents:

a) En el cas que la realització de l'activitat objecte del premi utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, les persones sol·licitants han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

b) En el cas de persones físiques empresàries, han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

c) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, han d'estar inscrites en el registre corresponent.

d) En el cas de centres laborals, la normativa de política lingüística que han de complir és la següent: fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) En el cas de centres i establiments oberts al públic: compliment de la normativa de política lingüística, és a dir, atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) En el cas d'empreses amb 50 treballadors o més, cal que es compleixi la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.

g) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, cal que indiquin si existeix un pla per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per a intervenir-hi als centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

h) En el cas de fundacions i associacions, cal que hagin adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

i) En el cas de fundacions, cal que hagin complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 336.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

j) En el cas d'empreses, cal no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 

-6 Presentació de candidatures

6.1 Cadascuna de les entitats participants pot presentar un màxim de tres candidatures al premi. S'exclouran totes les sol·licituds presentades per aquelles entitats que en presentin més de tres.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar presencialment en el registre de l'ICIP (c/ Tapineria, 10, 08002 Barcelona), sens perjudici de les previsions de l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la presentació presencial en registres no electrònics.

El model imprès normalitzat es pot obtenir a les dependències de l'Institut Català Internacional per la Pau i al lloc web de l'entitat (www.icip.cat) i a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

 

-7 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

7.1 Les candidatures presentades s'han d'acompanyar de la documentació següent:

a) El formulari d'inscripció emplenat i firmat.

b) Una còpia de l'obra audiovisual en suport CD o DVD.

c) La transcripció de la lletra de la peça interpretada. En cas que no sigui en català, castellà o anglès, caldrà aportar la traducció escrita corresponent.

d) Declaració responsable, signada pel representant del centre o entitat, conforme totes les persones participants en l'obra audiovisual coneixen i accepten (amb el permís dels seus representants legals quan sigui necessari) les obligacions que es desprenen de les bases reguladores i la corresponent convocatòria del premi, i autoritzen l'ús de la seva imatge d'acord amb l'obra audiovisual presentada, inclosa en el formulari de sol·licitud.

e) Declaracions responsables, signades pel representant del centre o entitat, conforme es compleixen els requisits descrits a la base 5.

f) Declaració mitjançant la qual el centre o entitat autoritza l'ICIP a comprovar que està al corrent de les seves obligacions tributàries.

7.2 La participació en la convocatòria del concurs implica la plena acceptació de totes les bases.

 

-8 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds serà l'establert a la convocatòria.

 

-9 Ordenació i instrucció del procediment

L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió del premi serà el que es determini a la convocatòria.

 

-10 Jurat

10.1 El jurat és nomenat per resolució del president de l'Institut Català Internacional per la Pau i està format per:

Un membre de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau.

Un representant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Un representant de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Una persona música o crítica musical.

Altres persones designades pel president de l'ICIP amb experiència en l'àmbit del hip-hop, la docència i/o l'educació o la integració social.

Un tècnic de l'Institut Català Internacional per la Pau exercirà de secretari de l'òrgan col·legiat, sense dret a vot.

10.2 La composició del jurat es publica al tauler i al web de l'Institut Català Internacional per la Pau com a mínim 10 dies abans de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

-11 Criteris de valoració

Per a la selecció de l'obra guanyadora, el jurat valorarà els aspectes següents:

a) L'adequació i claredat de l'obra en relació amb l'objecte del concurs. És a dir, promoure la cultura de la pau d'acord amb les especificitats mencionades al punt 4.6 (20 punts).

b) La qualitat de les lletres (20 punts).

c) La creativitat i l'originalitat de la idea i la incorporació d'aspectes innovadors (15 punts).

d) La qualitat musical (15 punts).

e) La qualitat de la posada en escena i coreografia (15 punts).

f) Les qualitats tècnica i artística de la gravació (15 punts).

No podrà resultar guanyadora cap obra que obtingui menys de 10 punts a l'aspecte a).

 

-12 Veredicte i notificació de la concessió dels premis

12.1 El termini màxim per a emetre el veredicte, publicar i notificar la concessió dels premis és l'establert a la convocatòria.

12.2 Els premis poden ser declarats deserts si, a judici de la majoria del jurat, cap de les candidatures presentades n'és considerada mereixedora, d'acord amb els criteris de valoració previstos en la base reguladora 10.

12.3 Els premis es concediran mitjançant resolució de la presidència, que es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Contra la resolució de concessió dels premis del president de l'Institut Català Internacional per la Pau, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau; l'article 4.2 del Reglament orgànic de l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les persones interessades també poden interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent.

 

-13 Publicitat

Es farà publicitat dels premis atorgats mitjançant el web de l'ICIP (icip.gencat.cat) i també mitjançant l'exposició d'una relació al Tauler electrònic (tauler.gencat.cat) i al Portal de la Transparència, de conformitat amb l'establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

 

-14 Lliurament dels premis

Els premis de totes dues modalitats es lliuraran en un acte públic presidit pel president de l'Institut Català Internacional per la Pau en el lloc, la data i l'hora que s'indiqui al web www.icip.cat.

 

-15 Drets de propietat intel·lectual

15.1 Les persones candidates al premis autoritzen la cessió gratuïta a l'ICIP, previ consentiment exprés per escrit, dels drets d'explotació següents sobre les obres presentades: comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, per un termini de dos anys des de la data de lliurament en condicions de ser reproduïdes, i per a un àmbit territorial mundial.

15.2 Aquesta cessió comprendrà els formats i les modalitats d'explotació actualment coneguts, inclosa la publicació a internet.

15.3 L'Institut Català Internacional per la Pau farà difusió de les obres premiades o que hagin rebut una menció del jurat.

15.4 La cessió no tindrà caràcter d'exclusivitat, i els titulars dels drets sobre l'obra podran exercir-los, en totes les modalitats, de forma concurrent amb l'Institut Català Internacional per la Pau. En tot allò no previst expressament, s'aplica el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

-16 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat exclusiva de gestionar i tramitar la convocatòria del concurs Hip-hop per la Pau d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

-17 Principis ètics

Els centres o entitats premiades ho són pel seu compromís ferm amb uns principis ètics relacionats amb la pau, la justícia i els drets humans. L'atorgament d'aquests premis podria ser revocat per acord de Junta de Govern de l'ICIP si, posteriorment a la concessió, els beneficiaris realitzessin, o sobrevingués el coneixement que han realitzat amb anterioritat, actes que constituïssin una vulneració substancial respecte dels principis ètics esmentats. Els efectes de la revocació suposarien, en tots els casos, retirar-ne tot reconeixement públic.

 

-18 Altres obligacions del centre o entitat premiat

El centre o entitat premiat haurà de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents li requereixin, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

-19 Normativa aplicable

En tot el que no es reguli expressament en aquestes bases, s'aplicaran les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny.

Amunt