Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/07/2017

  • Número del document TSF/1652/2017

  • Número de control 17192062

  • Organisme emissor Agència Catalana de la Joventut

    CVE CVE-DOGC-A-17192062-2017

Dades del DOGC
  • Número 7411

  • Data 13/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove.


 

La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions hi ha les de gestionar, explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya.

La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, estableix el marc normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que les persones joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. Per tal d'assolir aquesta finalitat, l'Administració de la Generalitat ha de promoure polítiques públiques i actuacions que afavoreixin, entre d'altres, l'emancipació de les persones joves, promoure'n la formació i establir mecanismes per afavorir l'ocupació i l'accés a unes condicions de treball de qualitat.

El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l'accés de les persones joves a serveis que ajudin al seu desenvolupament i la seva mobilitat i els millorin la qualitat de vida. L'Agència Catalana de la Joventut, en el marc de les seves funcions, ha creat el programa Connecta't del Carnet Jove, que representa la vessant social i participativa del Carnet. Els seus objectius són promoure la interrelació entre les persones joves, promoure els processos d'emancipació i ocupació juvenil a través de l'accés al món professional, i potenciar la creativitat i la cultura.

L'Agència Catalana de la Joventut va convocar l'any 2008, per darrer cop, els premis Clic, Fotoperiodisme Jove, premis que tenien com a finalitat fomentar la creació, la producció i la difusió cultural dels joves en la vessant del fotoperiodisme, i que havia iniciat amb anterioritat la Direcció General de Joventut. Tanmateix, de l'any 2009 al 2016, degut al context econòmic i a les polítiques de contenció de la despesa, l'Agència Catalana de la Joventut no va poder convocar cap d'aquestes subvencions. Actualment, l'Agència Catalana de la Joventut té interès a poder recuperar aquesta convocatòria de premis fotoperiodístics, donada l'alta acollida del sector fotoperiodístic en les activitats del programa Connecta't del Carnet Jove.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveuen el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de data 28 de juny de 2016,

 

Resolc:

 

Aprovar les bases reguladores que han de regir els premis i ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove, que consten als annexos 1 i 2, respectivament, d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Barcelona, 10 de juliol de 2017

 

 

Francesc Poch i Ros

Director general

 

 

Annex 1

Premis Clic, Fotoperiodisme Jove

 

–1 Objecte

1.1 L'objecte dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove és premiar i fer difusió del fotoperiodisme entre les persones joves.

1.2 Es creen dues modalitats de premis:

a) Premi Clic fotografia, per tal de difondre i promocionar les fotografies de caràcter periodístic realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l'entorn social. Aquests premis poden ser per premiar fotografies o premiar el millor projecte fotoperiodístic.

b) Premi Clic audiovisual, per tal de difondre i promocionar les produccions audiovisuals en cine, vídeo o multimèdia realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l'entorn social.

1.3 El premi consisteix en una dotació econòmica, que es determina a la Resolució de convocatòria, i la presentació pública dels projectes.

 

–2 Compatibilitats

L'atorgament del premis Clic, Fotoperiodisme Jove no és compatible amb altres subvencions per a la mateixa finalitat.

 

–3 Requisits

3.1 Poden ser beneficiaris dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove els joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

3.2 No poden tenir la condició de beneficiari els sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.3 Les persones interessades poden presentar-se a títol individual o bé agrupades en col·lectius. En el cas dels col·lectius, poden formar un col·lectiu un màxim de 10 persones. Es requereix que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments d'edat i titularitat del Carnet Jove.

 

–4 Període

4.1 Els treballs s'han d'haver finalitzat durant els 24 mesos anteriors a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.2 S'exclouran les sol·licituds presentades en edicions anteriors.

 

–5 Sol·licitud

5.1 Per 'optar a qualsevol dels premis, cal presentar un formulari de sol·licitud adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut, segons el model normalitzat, amb la documentació que detallen aquestes bases.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica a l'Agència Catalana de la Joventut a través de l'apartat “Connecta't” del web del Carnet Jove (www.carnetjove.cat/connectat) o mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica connectat@gencat.cat. També es pot presentar presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona), o a qualsevol de les coordinacions territorials de Joventut (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/coordinacions_territorials/) o a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, a l'apartat “Connecta't” del web del Carnet Jove.

5.2 La signatura i la presentació d'aquest formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

 

–6 Documentació, declaracions i autoritzacions

6.1 Juntament amb el formulari de sol·licitud que descriu la base 5, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

a) Document personal amb dades acadèmiques i professionals de la persona sol·licitant que en qualifiquen l'aptitud professional per a cada premi.

b) Relació de les obres presentades, en què s'especifiqui el títol de cada imatge, el lloc i la data en què van ser obtingudes, el títol general del conjunt, i una breu introducció al tema del reportatge de 10 línies.

c) Per al Premi Clic fotografia cal presentar un reportatge fotogràfic d'instantànies integrat per tres o quatre fotografies amb unitat temàtica, enumerades i titulades. Les fotografies hauran d'estar en format JPG (qualitat 12) o TIFF (amb compressió LZW per IBM PC) a 300 ppp i mida d'imatge 50 cm pel costat més llarg (RGB 98).

El reportatge s'ha d'acompanyar d'una relació de les obres presentades, en què s'especifiqui el títol de cada imatge, el lloc i la data en què van ser obtingudes, el títol general del conjunt i una breu introducció al tema del reportatge de 10 línies.

d) Per al Premi Clic audiovisual cal presentar un reportatge de tema lliure amb una durada màxima de 5 minuts, inclosos els títols de crèdit. Cal presentar l'obra en format DVD, VCD, miniDV (.MOV/.AVI) o qualsevol altre suport multimèdia compatible amb els reproductors estàndards.

Tota la documentació s'ha de presentar escrita o enregistrada preferentment en català. Així mateix, s'ha de presentar fent un ús no sexista del llenguatge, ha d'evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i ha de fomentar una imatge amb valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere, d'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

6.2 Per sol·licitar el premi, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa en matèria de subvencions per accedir al premi sol·licitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència Catalana de la Joventut per verificar la conformitat de les dades que contenen, d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. Són les següents:

a) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració responsable conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i autorització a comprovar-ne l'estat d'ofici.

c) Declaració responsable conforme s'ha demanat el consentiment exprés a les persones entrevistades o fotografiades, en el cas d'adjuntar-hi entrevistes o fotografies. L'Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d'aquest consentiment exprés, és a dir, escrit, en qualsevol moment.

d) Declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

e) Declaració responsable, en cas d'esdevenir beneficiari del premi, conforme es complirà la normativa de propietat intel·lectual.

f) Declaració responsable de donar compliment al que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

g) Declaració, en cas de coautoria, del compromís d'executar el projecte assumit per cadascuna de les persones coautores, així com el d'aplicar l'import del premi, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.

h) Autorització a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar els treballs presentats en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense ànim de lucre, entre les quals, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, una de virtual als webs del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat i a la secció “Carnet Jove” del portal Jove.cat http://jovecat.gencat.cat, sempre indicant-hi l'autoria de les obres, d'acord amb el que estableixen aquestes bases sobre drets d'explotació.

i) Autorització a l'Agència Catalana de la Joventut per avisar sobre la notificació de la Resolució de concessió o denegació del premi per mitjà del correu electrònic a l'adreça inclosa en el formulari de sol·licitud.

6.3 Quan la concessió de cada edició del premi sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, 08015 Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

 

–7 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries regulades per aquestes bases d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

–8 Termini de presentació de sol·licituds i dotació dels premis

El període de presentació de sol·licituds, així com la dotació de cadascun dels premis, s'estableixen a la convocatòria anual.

 

–9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d'aquests premis és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.

9.2 L'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

 

–10 Avaluació i selecció

10.1 Per avaluar les sol·licituds presentades, es constitueix una Comissió de Valoració formada per 6 persones professionals del món de la fotografia i de l'audiovisual i una persona en representació de l'Agència Catalana de la Joventut. La persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut actua com a president o presidenta de la Comissió de Valoració. Els membres de la Comissió de Valoració els ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant una resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Comissió de Valoració ha de tendir a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 La Comissió de Valoració ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració i les ponderacions que estableix l'apartat 3 d'aquestes bases. Aquest informe es trasllada a l'òrgan instructor, el qual emet la proposta de resolució i l'eleva a l'òrgan competent per resoldre d'acord amb la base 9.

10.3 Els criteris de valoració i la seva ponderació per a la concessió dels premis són els següents:

Sensibilitat en temàtiques socials i que incorporin valors i capacitats no androcèntriques i fomentin una imatge plural dels dos sexes allunyada de la reproducció d'estereotips i rols sexistes, amb una ponderació de 10 sobre 30.

Valoració tècnica, amb una ponderació de 10 sobre 30.

Originalitat tant en temàtica com en tècnica, amb una ponderació de 10 sobre 30.

Restaran exclosos de valoració els projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que incitin a la violència masclista, la justifiquin o la banalitzin, els que vehiculin tàcitament o implícitament missatges sexistes o misògins, i els que difonguin missatges que desautoritzin les dones o les tractin vexatòriament o objectualment.

10.4 Els premis Clic, Fotoperiodisme Jove poden quedar deserts en cas que cap dels projectes assoleixi la puntuació mínima. La puntuació mínima per sota de la qual no es pot premiar el projecte és de 50 punts.

 

–11 Inadmissió i desistiment

11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 Prèviament a la concessió dels premis, l'Agència Catalana de la Joventut ha de resoldre sobre l'admissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat/).

 

–12 Notificació de la resolució

12.1 La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud s'ha de fer pública al Tauler electrònic de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat/) en el termini de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb el que estableix els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.2 Contra la resolució de concessió del premi, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 121 i 122 en relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–13 Reducció parcial o total del premi

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'import del premi es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució de concessió.

 

–14 Drets d'explotació dels projectes premiats

14.1 Pel que fa als projectes premiats, l'acceptació d'aquests premis implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de reproducció a l'Agència Catalana de la Joventut per un període de 3 anys.

14.2 En exposicions o presentacions del projecte posteriors, els autors o les autores han de fer constar que el treball ha estat guanyador del premi Clic, Fotoperiodisme Jove.

 

–15 Obligacions

15.1 Les persones beneficiàries del premi resten obligades a adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta que estableix l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

15.2 Facilitar tota la informació que li requereixin la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

 

–16 Pagament

El pagament dels premis s'ordena amb la publicació de la resolució de concessió dels premis.

 

–17 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores que aproven la present Resolució i la resta de normativa aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

 

–18 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases són d'aplicació els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, en tot el que no s'oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

 

–19 Publicitat

19.1 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

19.2 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

 

 

Annex 2

Ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove

 

–1 Objecte

L'objecte de l'ajut Clic, Fotoperiodisme Jove és oferir un ajut a un fotògraf o fotògrafa jove perquè tinguin la possibilitat de dur a terme un projecte fotoperiodístic que mostri sensibilitat i interès per l'entorn social.

 

–2 Compatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb l'obtenció d'altres beques, ajuts, subvencions o premis per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de tots els ajuts no superi aïlladament o conjuntament el cost de realització del projecte.

 

–3 Requisits

3.1 Els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove van adreçats a persones físiques joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

3.2 No poden tenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.3 Pot ser persona beneficiària dels ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove una persona física autora del projecte o, per contra, diverses persones físiques coautores del projecte subvencionat, amb un màxim de 4 persones.

 

–4 Període

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any natural, comptador a partir de la data de l'acceptació de l'ajut.

 

–5 Sol·licitud

5.1 Per tal d'optar a l'ajut, cal sol·licitar-ho un cop s'hagi publicat la convocatòria corresponent, mitjançant un formulari de sol·licitud adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut, segons el model normalitzat, amb la documentació que es detalla a aquestes bases.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica a l'Agència Catalana de la Joventut a través de l'apartat “Connecta't” del web del Carnet Jove (www.carnetjove.cat/connectat) o mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica connectat@gencat.cat. També es pot presentar presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona), o a qualsevol de les Coordinacions Territorials de Joventut (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/coordinacions_territorials/) o a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, a l'apartat “Connecta't” del web del Carnet Jove.

5.2 La signatura i la presentació d'aquest formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

 

–6 Documentació, declaracions i autoritzacions

6.1 Juntament amb el formulari de sol·licitud que es descriu a la base 5 d'aquest annex, per participar en la convocatòria, les persones interessades han de presentar la documentació que es detalla en aquestes bases:

a) Document personal amb dades acadèmiques i professionals.

b) Dossier amb imatges fotogràfiques descriptives de la seva trajectòria.

c) Memòria del projecte: proposta de guió, argumentació i realització, coherents i realitzables.

d) Pressupost detallat del projecte.

Tota la documentació s'ha de presentar escrita o enregistrada preferentment en català. Així mateix, s'ha de presentar fent un ús no sexista del llenguatge, ha d'evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i ha de fomentar una imatge amb valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere, d'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

6.2 Per sol·licitar l'ajut, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa en matèria de subvencions per accedir a l'ajut sol·licitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència Catalana de la Joventut per verificar la conformitat de les dades que contenen, d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. Són les següents:

a) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració responsable conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i autorització a comprovar-ne l'estat d'ofici.

c) Declaració responsable conforme s'ha demanat el consentiment exprés a les persones entrevistades o fotografiades, en el cas d'adjuntar-hi entrevistes o fotografies. L'Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d'aquest consentiment exprés, és a dir, escrit, en qualsevol moment.

d) Declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació de l'ajut.

e) Declaració responsable, en cas d'esdevenir beneficiari de l'ajut, conforme es complirà la normativa de propietat intel·lectual.

f) Declaració responsable de donar compliment al que estableix' la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

g) Declaració, en cas de coautoria, del compromís d'executar el projecte assumit per cadascuna de les persones coautores, així com el d'aplicar l'import de l'ajut, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.

h) Autorització a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar els treballs presentats en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense ànim de lucre, entre les quals, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, una de virtual als webs del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat i a la secció “Carnet Jove” del portal Jove.cat http://jovecat.gencat.cat, sempre indicant-hi l'autoria de les obres, d'acord amb el que estableix la base sobre drets d'explotació de l'ajut.

i) Autorització a l'Agència Catalana de la Joventut per avisar sobre la notificació de la Resolució de concessió o denegació de l'ajut per mitjà del correu electrònic a l'adreça inclosa en el formulari de sol·licitud.

6.3 Quan la concessió de cada edició dels ajuts sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, de Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

 

–7 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

–8 Termini de presentació de sol·licituds i dotació dels ajuts

El període de presentació de sol·licituds, així com la dotació de cadascun dels ajuts, els estableix la convocatòria anual.

 

–9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.

9.2 L'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

 

–10 Avaluació i selecció

10.1 Per avaluar les sol·licituds presentades, es constitueix una Comissió de Valoració formada per 6 persones professionals del món de la fotografia i de l'audiovisual i una persona en representació de l'Agència Catalana de la Joventut. La persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut actua com a president o presidenta de la Comissió de Valoració. Els membres de la Comissió de Valoració els ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Comissió de Valoració ha de tendir a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 La Comissió de Valoració ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració i les ponderacions que estableix l'apartat 3 d'aquestes bases. Aquest informe es trasllada a l'òrgan instructor, que emet la proposta de resolució provisional.

10.3 Els criteris de valoració i la seva ponderació per a la concessió dels ajuts són els següents:

La sensibilitat pels temes socials i que incorporin valors i capacitats de les dones i fomentin una imatge no discriminada de les dones amb una ponderació de 10 sobre 30.

L'originalitat de la proposta de projecte fotoperiodístic amb una ponderació de 10 sobre 30.

La narrativitat i l'argumentació de la proposta de projecte amb una ponderació de 10 sobre 30.

Restaran exclosos de valoració els projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que incitin a la violència masclista, la justifiquin o la banalitzin, els que vehiculin tàcitament o implícitament missatges sexistes o misògins, i els que difonguin missatges que desautoritzin les dones o les tractin vexatòriament o objectualment.

10.4 Els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove poden quedar deserts en cas que cap dels projectes assoleixi la puntuació mínima de 10 punts.

 

–11 Proposta de resolució provisional, acceptació de l'ajut, reformulació i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts que emet l'òrgan instructor ha de contenir la llista de joves sol·licitants proposats per ser beneficiaris i la llista de reserva i es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual.

11.2 Les persones proposades han de presentar el document d'acceptació de l'ajut dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional. En aquest document s'estableixen els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de l'ajut i l'Agència Catalana de la Joventut. En aquest moment també es facilita la documentació fiscal aplicable (model 145).

11.3 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució.

11.4 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació dins del termini i les condicions previstes en aquesta base.

11.5 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de sol·licituds i notificarà la resolució a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevarà la proposta de resolució provisional a l'òrgan resolutori.

11.6 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en el termini i les condicions establertes, l'òrgan instructor pot adjudicar l'ajut a les persones candidates de la llista de reserva. Les renúncies i substitucions s'han de notificar individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–12 Notificació de la resolució

12.1 La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud s'ha de fer pública al Tauler electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) en el termini de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb el que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.2 Contra la resolució de concessió de l'ajut, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 121 i 122 en relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–13 Reducció parcial o total de l'ajut

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'import de l'ajut es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució de concessió.

 

–14 Obligacions

Les persones beneficiàries de l'ajut s'obliguen a:

a) Complir la finalitat de la subvenció portant a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases reguladores i portar a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat.

b) Comunicar la percepció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les accions subvencionades. En qualsevol cas, aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui.

c) Justificar, davant l'òrgan gestor, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

d) Adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta que estableix l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

 

–15 Drets i obligacions

Les persones seleccionades han de dur a terme el projecte seleccionat dins de l'any comptat a partir de la data de proclamació de l'ajut.

També tenen dret a rebre un certificat de l'Agència Catalana de la Joventut que acrediti la realització de l'ajut.

La persona beneficiària haurà d'entregar, en el termini màxim d'un any natural a comptar des de l'acceptació de l'ajut, el compte justificatiu simplificat que acrediti la despesa realitzada.

La persona beneficiària resta obligada a complir les bases reguladores d'aquests ajuts i les altres normes aplicables i a dur a terme l'activitat en els termes que preveuen aquesta Resolució i el document d'acceptació de l'ajut.

 

–16 Drets d'explotació dels projectes receptors de l'ajut

16.1 Pel que fa als projectes receptors dels ajuts, l'acceptació d'aquests ajuts implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets d'explotació als efectes de la seva possible exposició per part de l'Administració de la Generalitat.

16.2 En posteriors exposicions, els autors o les autores han de fer constar que el treball ha estat beneficiari dels ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove corresponents a l'any de convocatòria.

 

–17 Pagament

17.1 En el moment de l'acceptació de la beca s'ordena el pagament del 40% de l'ajut com a bestreta. No s'exigeix garantia, donat que la tasca objecte d'ajut es justifica mitjançant els informes de seguiment.

17.2 El 60% restant es fa efectiu d'acord amb la presentació del compte justificatiu simplificat.

 

–18 Publicitat dels ajuts atorgats

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les beques s'han de publicar al Portal de la Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–19 Revocació o renúncia

L'Agència Catalana de la Joventut pot revocar la concessió de l'ajut, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d'aprofitament, o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l'incompliment de les obligacions que estableix la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia l'ajut podrà ser adjudicat, dins de l'ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s'hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si se n'han fet efectius.

 

–20 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores que aproven la present Resolució i la resta de normativa aplicable, sens perjudici de les competències de control que tenen la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

 

–21 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, en tot el que no s'oposi als preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003 o els contradigui.

Amunt